Dz.Urz.WUG.2018.148 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 2 lipca 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 18 stycznia 2012 r.
w sprawie Komisji do spraw Ochrony Powierzchni

Na podstawie art. 166 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 2126 oraz z 2018 r. poz. 650 i 723) zarządza się, co następuje:
§  1.  Zarządzenie określa skład, zakres zadań, tryb pracy oraz sposób obsługi Komisji do spraw Ochrony Powierzchni, powołanej zarządzeniem nr 2 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie Komisji do spraw Ochrony Powierzchni (Dz. Urz. WUG poz. 13 oraz z 2010 r. poz. 1), zwanej dalej "Komisją".
§  2.  W skład Komisji wchodzą:
1) Przewodniczący;
2) Zastępca (Zastępcy) Przewodniczącego;
3) Sekretarz;
4) Członkowie.
§  3. 
1.  Prezes Wyższego Urzędu Górniczego ustala, na okres nie dłuższy niż 3 lata, skład osobowy Komisji oraz dokonuje zmian składu osobowego Komisji.
2.  Osoby wchodzące w skład Komisji mogą być odwołane przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego przed upływem okresu, na który ustalono skład osobowy Komisji.
§  4. 
1.  Do zadań Komisji należy opiniowanie stanu bezpieczeństwa powszechnego, związanego z ruchem zakładu górniczego, w szczególności:
1) (uchylony)
2) opiniowanie:
a) programów eksploatacji górniczej,
b) opracowań i innych dokumentów określających rozwiązania stosowane lub przewidziane do stosowania przez przedsiębiorcę

- w aspekcie ochrony powierzchni;

3) opiniowanie zakresu i sposobów profilaktyki górniczej i budowlanej na terenach górniczych;
4) opiniowanie sposobów likwidacji zakładów górniczych lub ich oznaczonych części w aspekcie ochrony powierzchni;
5) opiniowanie kierunków i możliwości zagospodarowania przestrzennego terenów po zakończeniu działalności górniczej oraz ocena przydatności tych terenów do zabudowy;
6) inicjowanie prac badawczych związanych z problematyką wpływów działalności górniczej na środowisko i obiekty budowlane na terenach górniczych;
7) opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących tematyki, o której mowa w pkt 2-6.
2.  Zadania Komisji, o których mowa w ust. 1, dotyczą działalności określonej w art. 1 oraz art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze.
§  5.  Obsługę prac Komisji sprawuje Departament Ochrony Środowiska i Gospodarki Złożem, zwany dalej "departamentem".
§  6.  W sprawach, o których mowa w § 4, Komisja wydaje opinie.
§  7. 
1.  Z wnioskiem o wydanie opinii przez Komisję, zwanym dalej "wnioskiem", mogą wystąpić:
1) Prezes Wyższego Urzędu Górniczego, także z inicjatywy przedsiębiorcy, uzgodnionej z właściwym merytorycznie departamentem Wyższego Urzędu Górniczego;
2) dyrektorzy okręgowych urzędów górniczych lub dyrektor Specjalistycznego Urzędu Górniczego:
a) w zakresie dotyczącym prawidłowości rozwiązań stosowanych lub przewidzianych przez przedsiębiorcę do stosowania, o którym mowa w art. 172 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze,
b) w zakresie niewymienionym w lit. a

- w uzgodnieniu z właściwym merytorycznie departamentem Wyższego Urzędu Górniczego;

3) przedsiębiorcy w sprawach określonych w decyzji wydanej na podstawie art. 171 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze.
2.  Wniosek jest kierowany do Przewodniczącego Komisji za pośrednictwem departamentu.
3.  Do wniosku załącza się materiały niezbędne do wydania opinii, których ilość oraz zakres są określane przez Przewodniczącego Komisji.
4.  Jeżeli wniosek lub materiały, o których mowa w ust. 3, są niewystarczające dla wydania opinii, Przewodniczący Komisji, za pośrednictwem departamentu, występuje do wnioskodawcy o ich uzupełnienie.
§  8. 
1.  Sprawy należące do zadań Komisji są rozpatrywane na posiedzeniach plenarnych Komisji, zwanych dalej "posiedzeniami Komisji", odbywanych w zależności od potrzeb.
2.  W posiedzeniach Komisji są obowiązane brać udział wszystkie osoby wchodzące w skład Komisji.
3.  W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Komisji może usprawiedliwić nieobecność osoby wchodzącej w skład Komisji na posiedzeniu.
4.  Do udziału w posiedzeniach Komisji, z głosem doradczym, Przewodniczący Komisji może zapraszać osoby spoza składu Komisji.
5.  W posiedzeniach Komisji są obowiązani brać udział stali przedstawiciele Wyższego Urzędu Górniczego, wyznaczeni przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.
§  9. 
1.  Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący Komisji.
2.  Termin i miejsce posiedzenia Komisji oraz porządek posiedzenia ustala Przewodniczący Komisji w porozumieniu z departamentem.
3.  Zawiadomienie o terminie i miejscu posiedzenia Komisji oraz porządku posiedzenia, a także niezbędne materiały są przekazywane osobom wchodzącym w skład Komisji oraz osobom zaproszonym, w tym stałym przedstawicielom Wyższego Urzędu Górniczego, co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia.
4.  Jeżeli z przyczyn technicznych przekazanie niezbędnych materiałów w formie pisemnej jest utrudnione, Przewodniczący Komisji może zdecydować o przekazaniu ich w postaci elektronicznej.
§  10.  Dla przygotowania projektów opinii lub zebrania materiałów niezbędnych do wydania przez Komisję opinii Przewodniczący Komisji może powoływać grupy robocze spośród osób wchodzących w skład Komisji lub osób zaproszonych, ustalając dla tych grup lub poszczególnych osób zakres, tematykę i termin wykonania określonych prac.
§  11. 
1.  Przewodniczący Komisji może wyznaczyć spośród osób wchodzących w skład Komisji osobę do przygotowania koreferatu do wniosku, zwaną dalej "koreferentem".
2.  W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Komisji może:
1) zdecydować o przygotowaniu dwóch koreferatów do jednego wniosku;
2) wyznaczyć koreferenta spośród osób spoza składu Komisji.
§  12. 
1.  Przewodniczący Komisji, wyznaczając koreferenta:
1) określa szczegółowo temat koreferatu do wniosku;
2) wyznacza termin przygotowania koreferatu do wniosku.
2.  Termin, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie powinien być dłuższy niż 14 dni. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Komisji może wydłużyć ten termin do 30 dni.
3.  Przewodniczący Komisji niezwłocznie przekazuje ustalenia, o których mowa w ust. 1, departamentowi, który przygotowuje, według wzoru opracowanego na podstawie § 5 ust. 3 zarządzenia nr 5 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie wydatków publicznych związanych z pracami niektórych organów opiniodawczych i doradczych Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego (Dz. Urz. WUG z 2018 r. poz. 124), projekt umowy, której przedmiotem jest przygotowanie koreferatu do wniosku.
§  13. 
1.  Koreferent przedkłada Przewodniczącemu Komisji w dwóch egzemplarzach:
1) koreferat do wniosku,
2) tezy do opinii Komisji

- w terminie do 3 dni roboczych przed wyznaczonym terminem posiedzenia Komisji, na którym wniosek zostanie rozpatrzony.

2.  Przewodniczący Komisji powiadamia departament o przygotowaniu koreferatu do wniosku i przekazuje departamentowi jego jeden egzemplarz.
§  14. 
1.  Komisja wydaje opinię w formie uchwały.
2.  Uchwała w sprawie opinii, zwana dalej "uchwałą", jest podejmowana zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu osobowego Komisji na posiedzeniu; w przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Komisji.
3.  Osoba wchodząca w skład Komisji podlega wyłączeniu od głosowania nad uchwałą, jeżeli pozostaje z przedsiębiorcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, mającym związek z opiniowaną sprawą, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tej osoby.
4.  Uchwałę podpisuje Przewodniczący Komisji.
5.  Sekretarz Komisji przesyła uchwałę Prezesowi Wyższego Urzędu Górniczego, właściwemu organowi nadzoru górniczego, osobom wchodzącym w skład Komisji, wnioskodawcy oraz właściwym organom samorządu terytorialnego, w terminie 14 dni od dnia jej powzięcia.
6.  Osoba wchodząca w skład Komisji, niezgadzająca się z uchwałą, może zgłosić zdanie odrębne do protokołu z przebiegu posiedzenia Komisji, zwanego dalej "protokołem".
§  15.  Uchwała nie może zawierać postanowień innych niż służące wyrażeniu opinii Komisji w sprawach, o których mowa w § 4, w szczególności nie może zawierać nakazów lub zakazów skierowanych do przedsiębiorcy.
§  16. 
1.  Sekretarz Komisji sporządza protokół niezwłocznie po zakończeniu posiedzenia Komisji i przekazuje do akceptacji Przewodniczącemu Komisji.
2.  W protokole zamieszcza się w szczególności informację o wyłączeniu od głosowania osoby wchodzącej w skład Komisji, o którym mowa w § 14 ust. 3.
3.  Sekretarz Komisji przesyła protokół wszystkim osobom wchodzącym w skład Komisji oraz Prezesowi Wyższego Urzędu Górniczego.
4.  Zastrzeżenia do treści protokołu, wnoszone pisemnie do Przewodniczącego Komisji przez osoby wchodzące w skład Komisji, są rozstrzygane na najbliższym posiedzeniu Komisji w drodze głosowania; przepisy § 14 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
§  17. 
1.  Do zadań stałych przedstawicieli Wyższego Urzędu Górniczego należą w szczególności:
1) monitorowanie i zapewnienie prawidłowości przebiegu posiedzeń Komisji;
2) monitorowanie przedstawianych na posiedzeniu Komisji projektów opinii według kryterium ich zgodności z prawem.
2.  Stali przedstawiciele Wyższego Urzędu Górniczego, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, sporządzają notatkę służbową dla dyrektora właściwego merytorycznie departamentu Wyższego Urzędu Górniczego.
§  18. 
1.  Uprawnienia Przewodniczącego Komisji przysługują odpowiednio Zastępcy Przewodniczącego Komisji w przypadku niemożności wykonywania ich przez Przewodniczącego Komisji.
2.  Jeżeli w skład Komisji wchodzi więcej niż 1 Zastępca Przewodniczącego Komisji, uprawnienia wymienione w ust. 1 przysługują Zastępcy Przewodniczącego Komisji wyznaczonemu przez Przewodniczącego Komisji.
§  19. 
1.  Sprawy związane z pracami Komisji, nieobjęte przepisami zarządzenia, ustala Przewodniczący Komisji.
2.  Przewodniczący Komisji powiadamia niezwłocznie stałych przedstawicieli Wyższego Urzędu Górniczego o dokonanych ustaleniach.
§  20.  (uchylony)
§  21. 
1.  Sekretarz Komisji sporządza roczne sprawozdanie z działalności Komisji, zwane dalej "sprawozdaniem".
2.  Sprawozdanie zawiera w szczególności:
1) określenie liczby posiedzeń Komisji oraz uczestnictwa w posiedzeniach osób wchodzących w skład Komisji;
2) wskazanie osób, które przygotowywały koreferaty;
3) określenie poniesionych wydatków publicznych, związanych z pracami Komisji;
4) wnioski dotyczące istniejącego oraz przewidywanego stanu bezpieczeństwa powszechnego, związanego z ruchem zakładu górniczego.
3.  Załącznikami do sprawozdania są:
1) kopie uchwał;
2) kopie protokołów.
4.  Przewodniczący Komisji, w porozumieniu z departamentem, przedkłada sprawozdanie Prezesowi Wyższego Urzędu Górniczego do 31 stycznia następnego roku.
§  22.  (pominięty)
§  23.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.