Komisja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w urzędach górniczych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.WUG.2022.69

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 listopada 2022 r.

ZARZĄDZENIE Nr 12
DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 7 listopada 2022 r.
w sprawie Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w urzędach górniczych

Na podstawie art. 23712 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510, 1700 i 2140) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Komisja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w urzędach górniczych, zwana dalej "Komisją", powołana zarządzeniem nr 20 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w urzędach górniczych (Dz. Urz. WUG z 2019 r. poz. 44), funkcjonuje na podstawie przepisów niniejszego zarządzenia.
§  2. 
Komisja obejmuje swoim zakresem działania Wyższy Urząd Górniczy, zwany dalej "WUG" oraz okręgowe urzędy górnicze.
§  3. 
W skład Komisji wchodzą:
1)
Przewodniczący;
2)
Wiceprzewodniczący;
3)
Członkowie, w tym jeden z lekarzy sprawujących profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami wykonującymi obowiązki służbowe w urzędach górniczych, zwanymi dalej "pracownikami".
§  4. 
Skład osobowy Komisji jest ustalany przez Dyrektora Generalnego WUG.
§  5. 
Stosownie do art. 23713 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, do zadań Komisji należą:
1)
dokonywanie przeglądów warunków pracy w urzędach górniczych;
2)
dokonywanie okresowej oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w urzędach górniczych;
3)
opiniowanie podejmowanych przez Prezesa WUG, Dyrektora Generalnego WUG oraz dyrektorów okręgowych urzędów górniczych działań zapobiegających wypadkom przy pracy w urzędach górniczych i chorobom zawodowym pracowników;
4)
formułowanie wniosków dotyczących poprawy warunków pracy w urzędach górniczych;
5)
współdziałanie z organami oraz osobami określonymi w pkt 3 w realizacji obowiązków pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
§  6. 
Komisja działa przy WUG.
§  7. 
Obsługę prac Komisji sprawuje Departament Warunków Pracy i Szkolenia w WUG.
§  8. 
Posiedzenia Komisji odbywają się w godzinach pracy, nie rzadziej niż raz na kwartał.
§  9. 
W posiedzeniach Komisji są obowiązane brać udział wszystkie osoby wchodzące w skład Komisji.
§  10. 
W przypadku nieobecności Członka Komisji - lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, w posiedzeniach Komisji bierze udział inny lekarz sprawujący tę opiekę.
§  11. 
1. 
Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący Komisji.
2. 
Zawiadomienie o terminie i porządku posiedzenia Komisji przekazuje się osobom wchodzącym w skład Komisji co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia.
§  12. 
Z przebiegu posiedzenia Komisji sporządza się protokół.
§  13. 
Przewodniczący Komisji przedkłada Dyrektorowi Generalnemu WUG roczne sprawozdanie z działalności Komisji do dnia 31 stycznia następnego roku.
§  14. 
Traci moc zarządzenie nr 20 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w urzędach górniczych.
§  15. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.