Kierowanie pracowników wykonujących obowiązki służbowe w urzędach górniczych na niektóre badania okulistyczne przeprowadzane w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz zwrot kosztów zakupów okularów korygujących wzrok.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.WUG.2022.66

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 listopada 2022 r.

ZARZĄDZENIE Nr 11
DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 2 listopada 2022 r.
w sprawie kierowania pracowników wykonujących obowiązki służbowe w urzędach górniczych na niektóre badania okulistyczne przeprowadzane w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz zwrotu kosztów zakupów okularów korygujących wzrok

Na podstawie art. 25 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1691) oraz art. 167 ust. 5a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2022 r. poz. 1072, 1261, 1504 i 2185) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Zarządzenie określa:
1)
tryb kierowania pracowników wykonujących obowiązki służbowe w urzędach górniczych, zwanych dalej "pracownikami", obsługujących stanowiska wyposażone w monitory ekranowe w rozumieniu § 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. poz. 973), na badania okulistyczne przeprowadzane w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej, zwane dalej "profilaktycznymi badaniami okulistycznymi", poza terminami wynikającymi z częstotliwości wykonywania badań okresowych i orzekania o możliwości wykonywania dotychczasowej pracy, zgodnie z przepisami w sprawie służby medycyny pracy;
2)
przesłanki oraz tryb zwrotu kosztów zakupów okularów korygujących wzrok, zwanego dalej "refundacją", pracownikom obsługującym stanowiska wyposażone w monitory ekranowe w rozumieniu § 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe;
3)
maksymalną kwotę refundacji.
§  2. 
Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o "okularach korygujących wzrok", rozumie się przez to również szkła kontaktowe korygujące wzrok.
§  3. 
1. 
W przypadku wystąpienia u pracownika, który w wyniku profilaktycznych badań okulistycznych nie otrzymał zalecenia lekarza, dotyczącego stosowania okularów korygujących wzrok podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego, zaburzeń wzroku poza terminem wynikającym z częstotliwości wykonywania badań okresowych i orzekania o możliwości wykonywania dotychczasowej pracy, skierowanie na profilaktyczne badania okulistyczne następuje pod warunkiem złożenia przez pracownika wniosku o takie skierowanie, zawierającego oświadczenie o niemożności wykonywania pracy ze względu na zaburzenia wzroku.
2. 
Wzór wniosku o skierowanie na profilaktyczne badania okulistyczne, zwanego dalej "wnioskiem o skierowanie", jest opracowywany przez Służbę Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Urzędach Górniczych, zwaną dalej "służbą BHP", akceptowany przez Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego, umieszczany w extranecie urzędów górniczych i podlega obowiązkowemu stosowaniu.
3. 
Do wniosku o skierowanie załącza się zaświadczenie lekarza okulisty potwierdzające zaburzenia wzroku.
4. 
Wniosek o skierowanie oraz załącznik składa się do służby BHP.
5. 
Służba BHP wyraża opinię dotyczącą zasadności wniosku o skierowanie, a w przypadku:
1)
uznania niezasadności wniosku o skierowanie - informuje o tym wnioskodawcę i zwraca mu wniosek oraz załącznik;
2)
uznania zasadności wniosku o skierowanie - kieruje wnioskodawcę na profilaktyczne badania okulistyczne.
§  4. 
Refundacja przysługuje pracownikom, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
1)
użytkują w czasie pracy monitor ekranowy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy w przyjętym w danym urzędzie górniczym okresie rozliczeniowym;
2)
w wyniku profilaktycznych badań okulistycznych otrzymali zalecenie lekarza, dotyczące stosowania okularów korygujących wzrok podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego;
3)
dokonali zakupu okularów korygujących wzrok, zgodnie z zaleceniem lekarza, o którym mowa w pkt 2.
§  5. 
1. 
Refundację przyznaje się na wniosek pracownika, nie częściej niż co 2 lata.
2. 
Do wniosku o przyznanie refundacji, zwanego dalej "wnioskiem", załącza się następujące dokumenty potwierdzające spełnienie warunków określonych w § 4:
1)
zalecenie lekarza przeprowadzającego profilaktyczne badania okulistyczne pracownika, dotyczące stosowania okularów korygujących wzrok podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego, a jeżeli w wyniku badań profilaktycznych pracownik uzyskał zdolność do pracy na okres dłuższy niż 2 lata - kopię tego zalecenia;
2)
imienną fakturę VAT lub rachunek, potwierdzające zakup okularów korygujących wzrok, zgodnie z zaleceniem, o którym mowa w pkt 1.
3. 
Wzór wniosku jest opracowywany przez Biuro Budżetowo-Finansowe, Kadr i Szkolenia w Wyższym Urzędzie Górniczym, zwane dalej "BBF", akceptowany przez Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego, umieszczany w extranecie urzędów górniczych i podlega obowiązkowemu stosowaniu.
4. 
Wniosek oraz załączniki składa się do służby BHP.
5. 
Służba BHP sprawdza zgodność wniosku z przepisami zarządzenia, w szczególności aktualność badań profilaktycznych.
6. 
W przypadku stwierdzenia:
1)
niezgodności wniosku z przepisami zarządzenia - służba BHP informuje o tym wnioskodawcę i zwraca mu wniosek oraz załączniki;
2)
zgodności wniosku z przepisami zarządzenia - służba BHP wprowadza wniosek do ewidencji refundacji i przekazuje go do BBF.
7. 
BBF dokonuje refundacji w sposób wskazany we wniosku.
§  6. 
Maksymalna kwota refundacji wynosi 16% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207).
§  7. 
Traci moc zarządzenie nr 1 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 14 stycznia 2013 r. w sprawie kierowania pracowników na niektóre badania okulistyczne przeprowadzane w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz zwrotu kosztów zakupów okularów korygujących wzrok (Dz. Urz. WUG z 2018 r. poz. 114 oraz z 2021 r. poz. 81).
§  8. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 1
1 Niniejsze zarządzenie było poprzedzone zarządzeniem nr 3 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 14 stycznia 2013 r. w sprawie kierowania pracowników na niektóre badania okulistyczne przeprowadzane w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz zwrotu kosztów zakupów okularów korygujących wzrok (Dz. Urz. WUG z 2018 r. poz. 112 oraz z 2021 r. poz. 91), które w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1504) utraciło moc z dniem 19 października 2022 r.