Kierowanie Ministerstwem Obrony Narodowej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2020.67

Akt utracił moc
Wersja od: 20 kwietnia 2020 r.

DECYZJA Nr 54/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 20 kwietnia 2020 r.
w sprawie kierowania Ministerstwem Obrony Narodowej

Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171 oraz z 2020 r. poz. 568), art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196) oraz § 2 pkt 4 i 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) ustala się, co następuje:
§  1. 
W kierowaniu Ministerstwem Obrony Narodowej w bezpośredniej podległości Ministra Obrony Narodowej pozostaje Gabinet Polityczny Ministra oraz następujące komórki organizacyjne:
1)
Biuro Ministra Obrony Narodowej;
2)
Centrum Operacyjne Ministra Obrony Narodowej;
3)
Departament Budżetowy;
4)
Departament Kadr;
5)
Departament Kontroli;
6)
Departament Ochrony Informacji Niejawnych;
7)
Departament Prawny;
8)
Departament Strategii i Planowania Obronnego.
§  2. 
Ministerstwem Obrony Narodowej kieruje Minister Obrony Narodowej za pośrednictwem osób zajmujących kierownicze stanowiska Ministerstwa Obrony Narodowej, z zastrzeżeniem § 1, z podporządkowaniem następujących komórek organizacyjnych:
1)
Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Panu Wojciechowi Skurkiewiczowi:
a)
Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa,
b)
Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego w zakresie wykonywania czynności nadzoru nad działalnością uczelni wojskowych oraz w zakresie realizacji zadań na rzecz procesu przygotowania i doskonalenia zawodowego,
c)
Departament Spraw Socjalnych,
d)
Departament Wojskowej Służby Zdrowia;
2)
Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Panu Sebastianowi Chwałkowi:
a)
Departament Infrastruktury,
b)
Departament Polityki Zbrojeniowej;
3)
Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Panu Marcinowi Ociepa:
a)
Biuro do Spraw Umów Offsetowych,
b)
Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego w zakresie zarządzania działalnością naukowo-badawczą;
4)
Podsekretarzowi Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Panu Pawłowi Woźnemu:
a)
Departament Polityki Bezpieczeństwa Międzynarodowego,
b)
Departament Wojskowych Spraw Zagranicznych;
5)
Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego - komórki organizacyjne tworzące Sztab Generalny Wojska Polskiego:
a)
Zarząd Organizacji i Uzupełnień - PI,
b)
Zarząd Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych - P2,
c)
Zarząd Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia - P3/P7,
d)
Zarząd Logistyki - P4,
e)
Zarząd Planowania i Programowania Rozwoju Sił Zbrojnych - P5,
f)
Zarząd Kierowania i Dowodzenia - P6,
g)
Zarząd Planowania Rzeczowego - P8;
6)
Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa Obrony Narodowej:
a)
Biuro Dyrektora Generalnego,
b)
Departament Administracyjny.
§  3. 
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Pan Wojciech Skurkiewicz:
1)
uczestniczy w posiedzeniach:
a)
Stałego Komitetu Rady Ministrów,
b)
Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji;
2)
podpisuje - z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej - dokumenty na posiedzenia Rady Ministrów, Stałego Komitetu Rady Ministrów oraz związane z procesem uzgodnień międzyresortowych, opiniowania i konsultacji publicznych w ramach procedury legislacyjnej;
3)
koordynuje całość spraw związanych z działalnością:
a)
parlamentarną,
b)
proobronną;
4)
udziela - z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej - odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie oraz oświadczenia senatorskie.
§  4. 
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Pan Sebastian Chwałek:
1)
koordynuje w państwie - w imieniu Ministra Obrony Narodowej - prace związane z Programem Mobilizacji Gospodarki;
2)
sprawuje - z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej - nadzór nad Agencją Mienia Wojskowego.
§  5. 
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Pan Marcin Ociepa:
1)
uczestniczy - jako przedstawiciel Ministra Obrony Narodowej - w posiedzeniach:
a)
Komitetu do Spraw Umów Offsetowych,
b)
Komitetu Offsetowego;
2)
koordynuje całość spraw związanych z implementacją innowacyjnych technologii obronnych;
3)
reprezentuje Ministra Obrony Narodowej w sprawach projektów dotyczących badań naukowych i prac rozwojowych realizowanych w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w obszarze obronności i bezpieczeństwa państwa.
§  6. 
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Pan Paweł Woźny:
1)
koordynuje całość spraw dotyczących współpracy z Unią Europejską, w tym uczestniczy - w imieniu Ministra Obrony Narodowej - w posiedzeniach Komitetu do Spraw Europejskich, z wyłączeniem transpozycji prawa wtórnego Unii Europejskiej;
2)
podpisuje - z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej - pisma związane z uzgadnianiem i negocjowaniem projektów umów międzynarodowych opracowanych z inicjatywy resortu obrony narodowej, a także z zawieraniem tych umów i ich ogłaszaniem.
§  7. 
Traci moc decyzja Nr 42/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie kierowania Ministerstwem Obrony Narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 53).
§  8. 
Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.