Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.1994.30.101

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 grudnia 1994 r.

ZARZĄDZENIE NR 113
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 29 grudnia 1994 r.
w sprawie IV emisji obligacji pożyczki państwowej o oprocentowaniu stałym

Na podstawie art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 grudnia 1982 r. o urzędzie Ministra Finansów oraz urzędach i izbach skarbowych (Dz. U. z 1994 r. Nr 106, poz. 511), art. 40 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r. Prawo budżetowe (Dz. U. z 1993 r. Nr 72, poz. 344 oraz z 1994 r. Nr 76, poz. 344) oraz art. 4 i art. 7 ustawy budżetowej na rok 1994 z dnia 25 marca 1994 r. (Dz. U. Nr 52, poz. 209) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Emituje się obligacje pożyczki państwowej o terminie wykupu 12 czerwca 1997 r. i o terminie wykupu 12 czerwca 2000 r. na łączną kwotę nie większą niż 3.000.000.000.000 zł (trzy biliony złotych).
2. Ustala się nominał obligacji w wysokości 10.000.000 zł (dziesięciu milionów złotych).
3. Obligacje są na okaziciela.
4. Emisja obligacji następuje z dniem wejścia w życie zarządzenia.
§  2.
1. Minister Finansów deponuje w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych odcinek zbiorowy obligacji.
2. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych i jego uczestnicy dokonują rejestracji stanów posiadania i obrotu obligacjami na rachunkach depozytowych.
§  3.
1. Obligacje mogą być nabywane przez krajowe i zagraniczne osoby prawne i fizyczne oraz krajowe i zagraniczne spółki jawne, cywilne i komandytowe.
2. Obligacje mogą być przedmiotem swobodnego obrotu pomiędzy podmiotami, określonymi w ust. 1, przy zachowaniu warunków wynikających z przepisów regulujących obrót dewizowy, a także publiczny obrót papierami wartościowymi, z zastrzeżeniem § 13.
§  4.
1. Obligacje oferowane są do sprzedaży na przetargach.
2. Przetargi odbywają się w okresie od 19 stycznia 1995 r. do 18 maja 1995 r. (okres sprzedaży obligacji), z zastrzeżeniem § 5 ust. 1.
3. Przetargi odbywają się w trzeci czwartek miesiąca.
4. Cena przetargowa obligacji uwzględnia wartość nominalną obligacji i cenę za każde 100 zł wartości nominalnej i wyliczana jest w sposób określony w załączniku nr 1 do zarządzenia.
5. Cena zakupu obligacji uwzględnia cenę przetargową, wartość odsetek wykupywanych w dniu zapłaty za obligacje i wielkość przyjętej oferty. Sposób wyliczenia ceny zakupu jednej obligacji, wartości odsetek wykupywanych w dniu zapłaty za obligacje oraz ceny zakupu obligacji dla jednej oferty na obligacje sprzedawane w okresie, o którym owa w ust. 2, określa załącznik nr 1 do zarządzenia. Wartość odsetek wykupywanych w dniu zapłaty za obligacje sprzedawane i dni ich zapłaty dla obligacji sprzedawanych w okresie, o którym mowa w ust. 2, określa załącznik nr 2 do zarządzenia.
6. Sprzedaż obligacji na przetargach prowadzi Narodowy Bank Polski na podstawie umowy zawartej z Ministrem Finansów, w szczególności określającej wzór oferty przetargowej.
7. Narodowy Bank Polski nabywa obligacje od Ministra Finansów na podstawie umowy określającej w szczególności wysokość dyskonta oraz terminy zapłaty za nabywane obligacje.
§  5.
1. Jeżeli obligacje nie zostaną sprzedane na przetargach, o których mowa w § 4 ust. 2, Minister Finansów może zaoferować je do sprzedaży jako obligacje asymilacyjne o terminie wykupu 12 czerwca 2000 r.
2. Sprzedaż obligacji asymilacyjnych odbywa się odpowiednio na warunkach jak dla obligacji o terminie wykupu 12 czerwca 2000 r., z zastrzeżeniem § 11 ust. 1 Informacja o przetargu podawana jest zgodnie z § 7. Wartość odsetek wykupywanych w dniu zapłaty za obligacje asymilacyjne obliczana jest na podstawie stopy procentowej podanej w § 12 ust. 2. Sposób wyliczenia ceny zakupu jednej obligacji asymilacyjnej, wartości odsetek wykupywanych w dniu zapłaty za obligacje asymilacyjne oraz ceny zakupu obligacji asymilacyjnych dla jednej oferty określa załącznik nr 3 do zarządzenia.
§  6.
1. W przetargach mogą brać udział podmioty będące bezpośrednimi uczestnikami Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych i posiadające ten status co najmniej na dzień przed przetargiem (uczestnicy przetargu).
2. Uczestnicy przetargów składają oferty zakupu obligacji w imieniu własnym lub podmiotów, o których mowa w § 3 ust. 1. Obowiązek uiszczenia ceny zakupu ciąży na uczestniku przetargu. w przypadku ofert złożonych w imieniu podmiotów nie będących uczestnikami przetargu nabywcą obligacji jest podmiot, w imieniu którego uczestnik przetargu złożył ofertę. W przypadku ofert złożonych przez uczestnika przetargu w imieniu własnym nabywcą obligacji jest uczestnik przetargu.
3. Wartość nominalna oferty z daną ceną przetargową na obligacje o danym terminie wykupu, przedstawiona przez uczestnika przetargu, nie może być mniejsza niż 10 mld zł.
§  7.
1. Narodowy Bank Polski, w imieniu Ministra Finansów, podaje co najmniej na tydzień przed przetargiem informację zawierającą:
1) datę przetargu,
2) łączną wartość nominalną obligacji przewidywanych do sprzedaży,
3) upływ terminu składania ofert (dzień, godzina),
4) warunki emisyjne oferowanych obligacji:
a) termin wykupu,
b) wysokość oprocentowania,
c) warunki płatności odsetek.
5) daty i warunki płatności za obligacje,
6) warunki uczestnictwa w przetargu i sposób udostępnienia wzoru oferty przetargowej.
2. Informacja o przetargu podawana jest do wiadomości publicznej w prasie o zasięgu ogólnopolskim oraz innych środkach przekazu, w szczególności za pomocą bankowych systemów przekazywania informacji.
§  8.
. W ofercie zakupu uczestnicy przetargu określają nominalną wartość obligacji, które chcą zakupić, oraz podają cenę (z dokładnością do jednego grosza) , którą gotowi są zapłacić za każde sto złotych wartości nominalnej obligacji.
2. Oferta przetargowa na zakup obligacji powinna zawierać w szczególności:
1) adres organizatora przetargu,
2) termin wykupu obligacji,
3) liczbę obligacji w sztukach,
4) wartość nominalną oferty,
5) cenę za każde 100 zł wartości nominalnej,
6) wartość obligacji wg ceny przetargowej˛,
7) numer konta papierów wartościowych uczestnika przetargu w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, na które uczestnik nabywa obligacje,
8) upoważnienie do obciążenia rachunku uczestnika przetargu w banku rozliczeniowym, przez prowadzącego Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, kwotą wynikającą z ceny zakupu, podpisane przez osoby upoważnione do udzielania pełnomocnictw w Banku Rozliczeniowym,
9) stempel firmowy i podpisy oferenta.
§  9.
1. Po upływie terminu składania ofert zakupu obligacji Minister Finansów określa dla danego przetargu najniższą przyjętą cenę przetargową dla obligacji o danym terminie wykupu.
2. Wszystkie oferty zakupu obligacji z ceną wyższą od najniższej przyjętej ceny przetargowej zostają przyjęte. Oferty zakupu obligacji z ceną równą najniższej przyjętej cenie przetargowej mogą być przyjęte w całości lub częściowo (redukcja ofert). W przypadku redukcji ofert Minister Finansów określa stopę redukcji.
3. Uczestnicy przetargu powiadamiani są o przyjęciu bądź odrzuceniu ich oferty za pomocą wszelkich dostępnych środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, nie później niż w następnym dniu po przetargu.
4. Umowa sprzedaży obligacji zostaje zawarta z chwilą przyjęcia oferty przez Ministra Finansów, z zastrzeżeniem § 11 ust. 4.
5. Narodowy Bank Polski wystawia w ciągu trzech dni od dnia przetargu pisemne potwierdzenie przyjęcia bądź odrzucenia oferty przez Ministra Finansów.
§  10.
1. Po przetargu Narodowy Bank Polski sporządza i podaje do publicznej wiadomości, w sposób określony w § 7 ust. 2, informację o wynikach przetargu.
2. Informacja o wynikach przetargu powinna zawierać w szczególności:
1) wartość nominalną obligacji przewidzianych do sprzedaży,
2) wartość nominalną obligacji, na które otrzymano ofertę zakupu,
3) wartość nominalną przyjętych ofert,
4) najniższą przyjętą cenę przetargową,
5) średnią ważoną cenę przetargową dla przyjętych ofert,
6) stopę redukcji ofert z najniższą ceną przetargową.
§  11.
1. Uczestnicy przetargu, których oferty zostały przyjęte, zobowiązani są zapłacić cenę zakupu za obligacje o terminie wykupu 12 czerwca 1997 r. oraz za obligacje asymilacyjne - piątego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym odbył się przetarg (dzień zapłaty).
2. Uczestnicy przetargu, których oferty zostały przyjęte, zobowiązani są zapłacić cenę zakupu za obligacje o terminie wykupu 12 czerwca 2000 r. - dwunastego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym odbył się przetargu (dzień zapłaty).
3. W przypadku nieuiszczenia należności w terminie, o którym mowa w ust. 1 lub 2, i w wysokości wynikającej z ceny zakupu obligacji, od nieuiszczonej kwoty naliczone będą odsetki ustawowe.
4. Warunkiem nabycia własności obligacji jest zapłata należności określonej odpowiednio w ust. 1 i 2.
§  12.
1. Stopa procentowa obligacji o terminie wykupu 12 czerwca 1997 r. użyta dla ustalenia wysokości należności odsetkowych wynosi 17% w stosunku rocznym.
2. Stopa procentowa obligacji o terminie wykupu 12 czerwca 2000 r. użyta dla ustalenia wysokości należności odsetkowych wynosi 14% w stosunku rocznym.
3. Odsetki od obligacji naliczane są od jej wartości nominalnej.
4. Wypłata odsetek następuje co roku począwszy od 12 czerwca 1995 r.
5. Pierwsza należność odsetkowa od obligacji o terminie wykupu 12 czerwca 2000 r., zakupionych na przetargu 18 maja 1995 r., ulega potrąceniu z odsetek wykupionych na tym przetargu.
6. Daty ustalenia praw z tytułu należności odsetkowych, dni wypłaty odsetek oraz ich wysokość wraz ze stopą procentową podane są w załączniku nr 4 do zarządzenia.
§  13. Począwszy od siódmego dnia poprzedzającego termin wykupu, obligacje nie mogą być przedmiotem obrotu na rynku wtórnym. Data ustalenia praw z tytułu wykupu obligacji o terminie wykupu 12 czerwca 1997 r. przypada 5 czerwca 1997 r., a z tytułu wykupu obligacji o terminie wykupu 12 czerwca 2000 r. - 5 czerwca 2000 r.
§  14.
1. Roszczenie o wykup obligacji ulega przedawnieniu po upływie 10 lat od dnia, w którym przypada termin wykupu.
2. Roszczenia o wypłatę należnych odsetek ulegają przedawnieniu po upływie 3 lat od dnia, w którym przypada termin płatności.
§  15. Jeżeli dzień dokonania czynności określonej w zarządzeniu jest dniem ustawowo wolnym od pracy lub przypada w sobotę, dniem właściwym do jej dokonania jest pierwszy dzień roboczy po tym dniu.
§  16. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

Sposób wyliczenia ceny zakupu jednej obligacji, wartości odsetek wykupywanych w dniu zapłaty za obligacje oraz ceny zakupu obligacji dla jednej oferty.

1. Cena zakupu jednej obligacji - Ci z i-tej oferty jest równa sumie ceny przetargowej Ki oferowanej za jedną obligację (uwzględniającej cenę Pi za każde 100 zł wartości nominalnej obligacji dla i-tej oferty) i wartości odsetek wykupywanych w dniu zapłaty On(.) za obligacje zakupione na n-tym przetargu.

Ci = Ki + On(.)

Ki = Pi* 10.000.000 / 100

gdzie:

Ci - cena zakupu jednej obligacji dla i-tej oferty na n-tym przetargu,

Ki - cena przetargowa za 1 obligację w i-tej ofercie na n-tym przetargu,

On(.) - przypadająca na jedną obligację wartość odsetek wykupywanych w dniu zapłaty za obligacje o terminie wykupu 12 czerwca 1997 r. lub o terminie wykupu 12 czerwca 2000 r. zakupione na n-tym przetargu, w zaokrągleniu do 100 zł,

Pi - cena za 100 zł wartości nominalnej obligacji dla i-tej oferty na n-tym przetargu,

i - numer oferty na na-tym przetargu.

W symbolach Ci, Ki oraz Pi pominięto - dla uproszczenia zapisu - indeks n oznaczający numer przetargu.

2. Wartość odsetek On(.) wykupywanych w dniu zapłaty za obligacje zakupione na n-tym przetargu jest - dla jednej obligacji - równa iloczynowi stopy procentowej r(.) i wartości nominalnej jednej obligacji oraz ilorazu, którego licznik stanowi liczba dni In, które upłynęły od dnia zapłaty za obligacje zakupione na przetargu w dniu 19 stycznia 1995 r. do dnia zapłaty za obligacje zakupione na n-tym przetargu, natomiast mianownik stanowi liczba 365,

- w przypadku obligacji o terminie wykupu 12 czerwca 1997 r. wartość odsetek wyraża się wzorem:

r(2)* 10.000.000* In/365 dla n = 2, 3, 4, 5

On(2) = ------------------------

0 dla n = 1

- w przypadku obligacji o terminie wykupu 12 czerwca 2000 r. wartość odsetek wyraża się wzorem:

r(5)* 10.000.000* In/365 dla n = 2, 3, 4

On(5) = ---------------------------

0 dla n = 1, 5

gdzie:

On(2) - wartość odsetek wykupywanych w dniu zapłaty za obligacje o terminie wykupu 12 czerwca 1997 r. zakupione na n-tym przetargu,

r(2) - wysokość stopy procentowej pierwszej należności odsetkowej dla obligacji o terminie wykupu 12 czerwca 1997 r.,

In - liczba dni, które upłynęły od dnia zapłaty za obligacje zakupione na pierwszym przetargu do dnia zapłaty za obligacje zakupione na n-tym przetargu,

On(5) - wartość odsetek wykupywanych w dniu zapłaty za obligacje o terminie wykupu 12 czerwca 2000 r. zakupione na n-tym przetargu,

r(5) - wysokość stopy procentowej pierwszej należności odsetkowej dla obligacji o terminie wykupu 12 czerwca 2000 r.,

n - numer przetargu.

3. Cena zakupu obligacji Ni dla i-tej oferty na danym przetargu, jest równa iloczynowi ceny zakupu jednej obligacji Ci dla i-tej oferty oraz liczby obligacji Ii, na którą opiewa i-ta oferta, bądź liczby obligacji przyjętej do sprzedaży z danej oferty przy zastosowaniu stopy redukcji ofert z najniższą przyjętą ceną przetargową.

Ni = Ci * Ii

gdzie:

Ni - cena zakupu obligacji dla i-tej oferty,

Ci - jak w punkcie 1 niniejszego załącznika,

Ii - liczba obligacji z i-tej oferty przyjętych na przetargu.

ZAŁĄCZNIK  Nr 2

Wartość odsetek wykupywanych w dniu zapłaty za obligacje i dni ich zapłaty dla obligacji sprzedawanych w okresie, o którym mowa w § 5 ust. 2.

Data przetarguWartość odsetek wykupywanych w dniu zapłaty za obligacje
o terminie wykupu 12.06.1997 r.o terminie wykupu 12.06.2000 r.
Kwota w tys. złDzień zapłatyKwota w tys. złDzień zapłaty
19.01.950,005.02.950,012.02.95
16.02.95130,405.03.95107,412.03.95
16.03.95274,805.04.95226,312.04.95
20.04.95414,505.05.95341,412.05.95
18.05.95558,905.06.950*)12.06.95
*) zgodnie z § 12 ust. 5 pierwsza należność odsetkowa od obligacji zakupionych na przetargu 18 maja 1995 r. ulega potrąceniu z odsetek wykupionych na tym przetargu.

ZAŁĄCZNIK  Nr 3

Sposób wyliczenia ceny zakupu jednej obligacji asymilacyjnej, wartości odsetek wykupywanych w dniu zapłaty za obligacje asymilacyjne oraz ceny zakupu obligacji asymilacyjnych dla jednej oferty.

1. Cena zakupu jednej obligacji asymilacyjnej - Ci z i-tej oferty jest równa sumie ceny przetargowej Ki oferowanej za jedną obligację (uwzględniającej cenę Pi za każde 100 zł wartości nominalnej obligacji dla i-tej oferty) i wartości odsetek wykupywanych w dniu zapłaty On(A) za obligacje zakupione na n-tym miesiącu.

Ci = Ki + On(A)

Ki = Pi* 10.000.000 / 100

gdzie:

Ci - cena zakupu jednej obligacji asymilacyjnej dla i-tej oferty na przetargu w n-tym miesiącu,

Ki - cena przetargowa za 1 obligację w i-tej ofercie na przetargu,

On(A) - przypadająca na jedną obligację wartość odsetek wykupywanych w dniu zapłaty za obligacje zakupione na n-tym przetargu, w zaokrągleniu do 100 zł,

Pi - cena za 100 zł wartości nominalnej obligacji dla i-tej oferty na przetargu w n-tym miesiącu,

i - numer oferty na przetargu.

W symbolach Ci, Ki oraz Pi pominięto - dla uproszczenia zapisu - indeks n oznaczający numer miesiąca, w którym odbywa się przetarg.

2. Wartość odsetek On(A) wykupywanych w dniu zapłaty za obligacje asymilacyjne zakupione na przetargu w n-tym miesiącu jest - dla jednej obligacji - równa iloczynowi stopy procentowej r(5) i wartości nominalnej jednej obligacji oraz ilorazu, którego licznik stanowi liczba dni In, obejmujący okres od ostatniego dnia wypłaty odsetek dla obligacji o terminie wykupu 12 czerwca 2000 r. do dnia zapłaty za obligacje asymilacyjne zakupione na przetargu w n-tym miesiącu, natomiast mianownik stanowi liczba 365. W przypadku obligacji asymilacyjnej wartość odsetek wyraża się wzorem:

On(A) = r(5)* 10.000.000* In/365 dla n = 1, ..., 12

gdzie:

On(A) - wartość odsetek wykupywanych w dniu zapłaty za obligacje asymilacyjne zakupione na przetargu w n-tym miesiącu,

r(5) - wysokość stopy procentowej należności odsetkowej dla obligacji o terminie wykupu 12 czerwca 2000 r.,

In - liczba dni, które upłynęły od ostatniego dnia wypłaty odsetek dla obligacji o terminie wykupu 12 czerwca 2000 r., do dnia zapłaty za obligacje asymilacyjne zakupione na przetargu w n-tym miesiącu,

n - numer miesiąca, w którym odbywa się przetarg.

3. Cena zakupu obligacji asymilacyjnych Ni dla i-tej oferty na przetargu w danym miesiącu jest równa iloczynowi ceny zakupu jednej obligacji Ci dla i-tej oferty oraz liczby obligacji Ii, na którą opiewa i-ta oferta, bądź liczby obligacji przyjętej do sprzedaży z danej oferty przy zastosowaniu stopy redukcji ofert z najniższą przyjętą ceną przetargową.

Ni = Ci * Ii

gdzie:

Ni - cena zakupu obligacji dla i-tej oferty,

Ci - jak w punkcie 1 niniejszego załącznika,

Ii - liczba obligacji z i-tej oferty przyjętych na przetargu.

ZAŁĄCZNIK  Nr 4

Daty ustalenia praw z tytułu należności odsetkowych, dni ich zapłaty oraz ich wysokość wraz ze stopą procentową.

Data płatnościObligacje o terminie wykupu 12.06.1997 r.Obligacje o terminie wykupu 12.06.2000 r.
Data ustalenia prawStopa procentowa w %Należności odsetkowe w tys. złData ustalenia prawStopa procentowa w %Należności odsetkowe w tys. zł
12.06.9505.06.9517,0%591,505.06.9514.0%460,3*)
12.06.9605.06.9617,0%1.700,005.06.9614,0%1.400,0
12.06.9705.06.9717.0%1.700,005.06.9714,0%1.400,0
12.06.98---05.06.9814,0%1.400,0
12.06.99---05.06.9914,0%1.400,0
12.06.00---05.06.0014,0%1.400,0
*) zgodnie z § 12 ust. 5 pierwsza należność odsetkowa od obligacji zakupionych na przetargu 18 maja 1995 r. ulega potrąceniu z odsetek wykupionych na tym przetargu.