Instytuty badawcze przeprowadzające ocenę sprawozdań zawierających wyniki badań priorytetowych dodatków zawartych w papierosach i w tytoniu do samodzielnego skręcania papierosów.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MZ.2020.19

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 marca 2020 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 12 marca 2020 r.
w sprawie instytutów badawczych przeprowadzających ocenę sprawozdań zawierających wyniki badań priorytetowych dodatków zawartych w papierosach i w tytoniu do samodzielnego skręcania papierosów 2

Na podstawie art. 8aa ust. 9 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2182) ogłasza się wykaz instytutów badawczych przeprowadzających ocenę sprawozdań zawierających wyniki badań priorytetowych dodatków zawartych w papierosach i w tytoniu do samodzielnego skręcania papierosów, stanowiący załącznik do niniejszego obwieszczenia. 3

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ INSTYTUTÓW BADAWCZYCH PRZEPROWADZAJĄCYCH OCENĘ SPRAWOZDAŃ ZAWIERAJĄCYCH WYNIKI BADAŃ PRIORYTETOWYCH DODATKÓW ZAWARTYCH W PAPIEROSACH I TYTONIU DO SAMODZIELNEGO SKRĘCANIA PAPIEROSÓW

Instytutami przeprowadzającymi ocenę sprawozdań zawierających wyniki badań priorytetowych dodatków zawartych w papierosach i w tytoniu do samodzielnego skręcania papierosów są:
1)
Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy;
2)
Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi;
3)
Narodowy Instytut Leków w Warszawie;
4)
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny w Warszawie.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 2269).
2 Obwieszczenie wdraża postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/40/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich w sprawie produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych i powiązanych wyrobów oraz uchylającej dyrektywę 2001/37/WE (Dz. Urz. UE L 127 z 29.04.2014, str. 1, Dz. Urz. UE L 360 z 17.12.2014, str. 22 oraz Dz. Urz. UE L 150 z 17.06.2015, str. 24).
3 Niniejsze obwieszczenie było poprzedzone obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie instytutów badawczych przeprowadzających ocenę sprawozdań zawierających wyniki badań priorytetowych dodatków zawartych w papierosach i w tytoniu do samodzielnego skręcania papierosów (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 12).