Instytuty badawcze przeprowadzające ocenę sprawozdań zawierających wyniki badań priorytetowych dodatków zawartych w papierosach i w tytoniu do samodzielnego skręcania papierosów.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MZ.2017.12

Akt utracił moc
Wersja od: 3 lutego 2017 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 2 lutego 2017 r.
w sprawie instytutów badawczych przeprowadzających ocenę sprawozdań zawierających wyniki badań priorytetowych dodatków zawartych w papierosach i w tytoniu do samodzielnego skręcania papierosów 2

Na podstawie art. 8aa ust. 9 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 298 i 1916 oraz z 2016 r. poz. 960 i 1331) ogłasza się wykaz instytutów badawczych przeprowadzających ocenę sprawozdań zawierających wyniki badań priorytetowych dodatków zawartych w papierosach i w tytoniu do samodzielnego skręcania papierosów, stanowiący załącznik do niniejszego obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ INSTYTUTÓW BADAWCZYCH PRZEPROWADZAJĄCYCH OCENĘ SPRAWOZDAŃ ZAWIERAJĄCYCH WYNIKI BADAŃ PRIORYTETOWYCH DODATKÓW ZAWARTYCH W PAPIEROSACH I TYTONIU DO SAMODZIELNEGO SKRĘCANIA PAPIEROSÓW

Instytutami przeprowadzającymi ocenę sprawozdań zawierających wyniki badań priorytetowych dodatków zawartych w papierosach i w tytoniu do samodzielnego skręcania papierosów są:

1) Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie;

2) Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi;

3) Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu;

4) Narodowy Instytut Leków w Warszawie;

5) Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny w Warszawie.

1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1908).
2 Obwieszczenie wdraża postanowienia dyrektywy 2001/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 czerwca 2001 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich, dotyczących produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych (Dz. Urz. WE L 194 z 18.07.2001, str. 26).