Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.1975.16.42

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 grudnia 1975 r.

INSTRUKCJA Nr 17/KS
MINISTERSTWA FINANSÓW
z dnia 31 października 1975 r.
w sprawie gromadzenia środków zakładowego funduszu nagród i ewidencji tego funduszu w jednostkach i zakładach budżetowych.

W związku z ustawą z dnia 23 czerwca 1973 r. o zasadach tworzenia i podziału zakładowego funduszu nagród oraz zakładowych funduszów socjalnego i mieszkaniowego (Dz. U. Nr 27, poz. 150) oraz uchwałą Nr 146 Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 1974 r. w sprawie tworzenia zakładowego funduszu nagród w niektórych jednostkach gospodarki uspołecznionej (Monitor Polski Nr 23, poz. 135 i z 1975 r. Nr 22, poz. 136) Ministerstwo Finansów ustala, co następuje:
§  1.
1. Instrukcję stosuje się do jednostek i zakładów budżetowych, które uprawnione są do tworzenia zakładowego funduszu nagród.
2. Jednostki i zakłady budżetowe, o których mowa w ust. 1, gromadzą środki zakładowego funduszu nagród na odrębnym rachunku bankowym. Środki te nie podlegają oprocentowaniu.
§  2.
1. Odpisy na zakładowy fundusz nagród księguje się:
1) w jednostkach budżetowych Wn konto 11 "Koszty budżetowe",
2) w zakładach budżetowych Wn konto 13 "Koszty pozabudżetowe",
3) w gospodarstwach pomocniczych Wn konto 15 "Koszty gospodarstw pomocniczych" oraz Ma konto 874 "Fundusze nagród i premiowe". W ewidencji szczegółowej do kont 11 i 13 obciąża się konto § 15 "Nagrody i inne wypłaty jednorazowe".
2. Równowartość odpisów na zakładowy fundusz nagród podlega przekazaniu na odrębny rachunek bankowy przed upływem każdego okresu półrocznego. Obroty na tym rachunku ewidencjonuje się na koncie 09 "Pozostałe środki pieniężne", konto szczegółowe "Rachunek środków zakładowego funduszu nagród".

Przelew równowartości odpisów księguje się Wn konto 09 "Pozostałe środki pieniężne", konto analityczne "Rachunek środków zakładowego funduszu nagród", Ma konto:

1) 01 "Rachunek wydatków budżetowych" - w jednostkach budżetowych,
2) 02 "Rachunek środków pozabudżetowych" - w zakładach budżetowych i w gospodarstwach pomocniczych.
3. Część zakładowego funduszu nagród, stanowiącą różnicę pomiędzy naliczonym funduszem nagród, a sumą wypłaconych indywidualnych nagród księguje się:
1) przeznaczoną na dodatkowe finansowanie działalności umożliwiającej korzystanie w szerszym zakresie przez dzieci pracowników z obozów, kolonii i zimowisk - Wn konto 874 "Fundusze nagród i premiowe", Ma konto 871 "Zakładowy fundusz socjalny"; równocześnie powinien nastąpić przelew środków pieniężnych z rachunku zakładowego funduszu nagród na rachunek zakładowego funduszu socjalnego. Księgowanie Wn/Ma konto 09 "Pozostałe środki pieniężne", konta analityczne Wn "Rachunek środków zakładowego funduszu socjalnego" Ma "Rachunek środków zakładowego funduszu nagród",
2) wydatkowaną na finansowanie urządzeń komunalnych i środowiskowych z zakresu opieki nad dzieckiem, z których korzystają dzieci pracowników - Wn konto 874 "Fundusze nagród i premiowe", Ma 09 "Pozostałe środki pieniężne" konto szczegółowe "Rachunek środków zakładowego funduszu nagród".
4. Do konta 874 "Fundusze nagród i premiowe" prowadzi się ewidencję szczegółową według potrzeb sprawozdawczości z gospodarki zakładowym funduszem nagród.
§  3. Instrukcję stosuje się od dnia ogłoszenia, z tym, że przelew równowartości odpisów za rok 1975 na rachunek zakładowego funduszu nagród powinien nastąpić do dnia 29 grudnia 1975 r.