Gospodarowanie składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, nabytymi przez Wyższy Urząd Górniczy lub powierzonymi tej jednostce organizacyjnej, użytkowanymi w okręgowych urzędach górniczych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.WUG.2022.93

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 grudnia 2022 r.

ZARZĄDZENIE Nr 18
DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 14 grudnia 2022 r.
w sprawie gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, nabytymi przez Wyższy Urząd Górniczy lub powierzonymi tej jednostce organizacyjnej, użytkowanymi w okręgowych urzędach górniczych

Na podstawie art. 25 ust. 4 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1691) oraz art. 167 ust. 5a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2022 r. poz. 1072, 1261, 1504 i 2185) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Zarządzenie określa tryb realizacji niektórych przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 998 i 1617), zwanego dalej "rozporządzeniem", w odniesieniu do składników rzeczowych majątku ruchomego, nabytych przez jednostkę organizacyjną, o której mowa w art. 167 ust. 5a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze, lub powierzonych tej jednostce, które:
1)
zostały ujęte w ewidencjach albo kartotekach prowadzonych w okręgowych urzędach górniczych, zwanych dalej "OUG", albo Biurze Budżetowo-Finansowym, Kadr i Szkolenia w urzędzie, o którym mowa w art. 166 ust. 2-4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze, zwanym dalej "WUG" oraz
2)
są użytkowane w OUG

- zwanych dalej "składnikami".

§  2. 
1. 
Komisja do spraw gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, zwana dalej "komisją", jest powoływana w OUG przez Dyrektora Generalnego WUG, zwanego dalej "Dyrektorem Generalnym".
2. 
W skład komisji wchodzą: przewodniczący, zastępca przewodniczącego oraz członkowie.
3. 
W przypadku nieobecności przewodniczącego komisji, w tym w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych poza siedzibą OUG, jego uprawnienia przysługują zastępcy przewodniczącego komisji, jeżeli zastępca ten wykonuje obowiązki służbowe w siedzibie OUG.
4. 
Sprawy należące do właściwości komisji są rozpatrywane:
1)
na posiedzeniach, których terminy, w zależności od potrzeb, wyznacza przewodniczący komisji;
2)
w trybie uproszczonym.
5. 
Do udziału w posiedzeniach przewodniczący komisji może zapraszać osoby spoza składu komisji.
6. 
O skierowaniu sprawy do rozpatrzenia w trybie uproszczonym rozstrzyga Dyrektor Generalny na wniosek dyrektora OUG.
7. 
W przypadku rozpatrywania sprawy w trybie uproszczonym zadania komisji są wykonywane w składzie ustalonym przez przewodniczącego komisji.
§  3. 
W uzasadnionych przypadkach przewodniczący komisji może zdecydować o odbyciu posiedzenia w formie zdalnej, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w tym za pomocą elektronicznego przekazywania informacji oraz dokumentów.
§  4. 
Komisja:
1)
dokonuje oceny przydatności składników do dalszego użytkowania, w przypadku stwierdzenia w toku bieżącej działalności OUG albo w trakcie inwentaryzacji, że składniki są zbędne albo zużyte w rozumieniu w rozumieniu przepisów rozporządzenia;
2)
dokonuje weryfikacji ustalenia wartości poszczególnych składników objętych oceną przydatności do dalszego użytkowania;
3)
sporządza protokół z przeprowadzonej oceny przydatności składników do dalszego użytkowania oraz załączany do niego wykaz zużytych lub zbędnych składników, z propozycją sposobu ich zagospodarowania.
§  5. 
Ocena oraz weryfikacja, o których mowa w § 4 pkt 1 i 2, są dokonywane łącznie, na podstawie wykazu sporządzonego przez pracownika wykonującego obowiązki służbowe w OUG, wyznaczonego przez dyrektora OUG.
§  6. 
Protokół oraz wykaz, o których mowa w § 4 pkt 3, są zatwierdzane przez dyrektora OUG oraz przez Dyrektora Generalnego albo osobę upoważnioną przez Dyrektora Generalnego.
§  7. 
Biuro Komunikacji Społecznej w WUG, na wniosek komisji, zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej WUG informację o zbędnych lub zużytych składnikach oraz o sposobie ich zagospodarowania, określonym w zatwierdzonym protokole, o którym mowa w § 4 pkt 3.
§  8. 
Składniki, które komisja zakwalifikowała do sprzedaży, oddania w najem lub dzierżawę, nieodpłatnego przekazania albo darowizny, przekazuje się do komórki organizacyjnej albo Samodzielnego Wydziału Organizacyjnego w WUG, właściwych dla danego składnika.
§  9. 
Komisja sporządza, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach:
1)
protokół potwierdzający sprzedaż, oddanie w najem lub dzierżawę, nieodpłatne przekazanie albo darowiznę składników;
2)
protokół z czynności zniszczenia zbędnych lub zużytych składników, dokonywanej w przypadkach określonych w przepisach rozporządzenia.
§  10. 
1. 
Protokoły, o których mowa w § 4 pkt 3 oraz § 9, są przekazywane do akceptacji wszystkim osobom wchodzącym w skład komisji.
2. 
Akceptacja protokołów, o których mowa w § 4 pkt 3 lub § 9, następuje w formie:
1)
podpisania protokołu - przez osoby wchodzące w skład komisji, które wykonują obowiązki służbowe w siedzibie OUG;
2)
wyrażenia zgody na treść protokołu za pośrednictwem poczty elektronicznej, po otrzymaniu w tym trybie od przewodniczącego komisji projektu protokołu - przez osoby wchodzące w skład komisji, które wykonują obowiązki służbowe poza siedzibą OUG.
§  11. 
1. 
Komisja przekazuje niezwłocznie po jednym egzemplarzu protokołów, o których mowa w § 9, do dyrektora OUG oraz do Biura Budżetowo-Finansowego, Kadr i Szkolenia w WUG, zwanego dalej "BBF".
2. 
Jeżeli właściwa dla danego składnika ewidencja albo kartoteka jest prowadzona w OUG, dyrektor OUG przekazuje protokoły, o których mowa w § 9, do pracowników wykonujących obowiązki służbowe w OUG, odpowiedzialnych za prowadzenie w OUG tej ewidencji albo kartoteki.
3. 
Na podstawie informacji zamieszczonych w otrzymanych protokołach, pracownicy odpowiedzialni, o których mowa w ust. 2, albo BBF, według właściwości, dokonują aktualizacji właściwych ewidencji albo kartotek.
4. 
W uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu akceptacji protokołu, o którym mowa w § 9 pkt 2, przez wszystkie osoby wchodzące w skład komisji, przewodniczący komisji może przekazać po jednym egzemplarzu kopii protokołu, podpisanego przez część osób wchodzących w skład komisji, do dyrektora OUG oraz do BBF. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.
5. 
Osoba wchodząca w skład komisji, która wyraziła zgodę, o której mowa w § 10 ust. 2 pkt 2, na treść protokołu, o którym mowa w § 9 pkt 2, podpisuje ten protokół niezwłocznie po powrocie do wykonywania obowiązków służbowych w siedzibie OUG.
6. 
Komisja przekazuje po jednym egzemplarzu protokołu, o którym mowa w § 9 pkt 2, do dyrektora OUG oraz do BBF, niezwłocznie po podpisaniu każdego z egzemplarzy przez wszystkie osoby wchodzące w skład komisji.
§  12. 
Wzory formularzy, na których sporządza się:
1)
protokoły, o których mowa w § 4 pkt 3 oraz § 9,
2)
wykazy, o których mowa w § 4 pkt 3 oraz § 5

- są opracowywane przez Biuro Administracyjno-Gospodarcze w WUG, akceptowane przez Dyrektora Generalnego, umieszczane w extranecie urzędów górniczych i podlegają obowiązkowemu stosowaniu.

§  13. 
Komisje do spraw gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, działające na podstawie zarządzenia, o którym mowa w § 14, stają się komisjami do spraw gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, działającymi na podstawie niniejszego zarządzenia.
§  14. 
Traci moc zarządzenie nr 5 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, nabytymi przez Wyższy Urząd Górniczy lub powierzonymi temu urzędowi, użytkowanymi w okręgowych urzędach górniczych oraz Specjalistycznym Urzędzie Górniczym (Dz. Urz. WUG z 2021 r. poz. 34 i 84).
§  15. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.