Gospodarka transportowa w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGPSP.2006.1.1

Akt utracił moc
Wersja od: 31 lipca 2006 r.

Zarządzenie Nr 1
Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej
z dnia 20 stycznia 2006 r.
w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej

Na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1230 z późn. zm.1)), zarządza się, co następuje:

Rozdział  I

Przepisy ogólne

§  1.
Zarządzenie określa:
1)
sposoby korzystania ze sprzętu transportowego oraz prowadzenia ewidencji pracy tego sprzętu w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, zwanych dalej, jednostkami PSP";
2)
sposób rozliczania zużycia paliw;
3)
metody utrzymywania sprawności technicznej sprzętu transportowego;
4)
sposoby uznawania sprzętu transportowego za zbędny oraz zagospodarowania tego sprzętu.
§  2.
Przepisy zarządzenia dotyczą sprzętu transportowego:
1)
pojazdów w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.2)), zwanych dalej "pojazdami";
2)
łodzi i statków pożarniczych oraz poduszkowców, zwanych dalej "sprzętem pływającym";
3)
motopomp, agregatów oraz innego sprzętu zasilanego paliwami silnikowymi, zwanych dalej "sprzętem silnikowym";
4)
kontenerów oraz innych urządzeń pożarniczych, zwanych dalej "sprzętem pożarniczym".
§  3.
Sprzęt transportowy, o którym mowa w § 2, może być wykorzystywany wyłącznie do celów służbowych z wyjątkiem sytuacji określonych w § 8, § 9 i § 10 zarządzenia.
§  4.
1.
Pojazdy eksploatowane w Państwowej Straży Pożarnej, zwanej dalej w skrócie "PSP", muszą spełniać wymagania przepisów Prawa o ruchu drogowym.
2.
Pojazdy samochodowe muszą spełniać warunki dodatkowe dla pojazdu samochodowego uprzywilejowanego określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 oraz z 2004 r. Nr 34, poz. 300, Nr 103, poz. 1085 i Nr 169, poz. 1773). Elementy oznakowania muszą być trwale zamocowane.
3.
Pojazdy zarejestrowane po raz pierwszy przed dniem wejścia w życie zarządzenia, inne niż pożarnicze oraz osobowe, mogą nie spełniać wymagań, o których mowa w ust. 2 oraz § 7 zarządzenia. Pojazdy te muszą mieć na przednich drzwiach, po obu stronach pojazdu, w sposób trwały umieszczone godło PSP o wysokości 25 cm, którego wzór zawiera załącznik nr 1 do zarządzenia.
4.
Samochody osobowe, zarejestrowane po raz pierwszy przed dniem wejścia w życie zarządzenia, mogą nie spełniać wymagań, określonych w załączniku nr 1 do zarządzenia, w zakresie wymaganej kolorystyki nadwozia.
5.
Komendant Główny PSP może w szczególnie uzasadnionych przypadkach wyrazić zgodę na dopuszczenie do użytkowania w PSP pojazdów nie spełniających wymagań określonych w ust. 2-4.
§  5.
1.
Kierownicy jednostek PSP, prowadzą gospodarkę transportową oraz zapewniają możliwość funkcjonowania zaplecza obsługowo-naprawczego w kierowanych przez siebie jednostkach PSP.
2.
Kierownicy jednostek PSP wykonując zadania określone w ust. 1:
1)
decydują o sposobie korzystania z pojazdów, sprzętu pływającego, sprzętu silnikowego oraz sprzętu pożarniczego jednostek PSP, w granicach określonych w zarządzeniu;
2)
zapewniają sprawność i niezawodność pojazdów, sprzętu pływającego, sprzętu silnikowego oraz sprzętu pożarniczego uwzględniając zalecenia producentów przez:
a)
umożliwienie wykonywania czynności obsługi codziennej w zakresie przygotowania pojazdu do jazdy,
b)
przeprowadzanie badań technicznych, napraw bieżących i okresowych obsług technicznych,
c)
właściwe warunki garażowania lub przechowywania pojazdów, sprzętu pływającego, sprzętu silnikowego i sprzętu pożarniczego,
d)
przeprowadzanie corocznych przeglądów technicznych.
§  6.
1.
Komenda Główna PSP koordynuje działania związane z gospodarką transportową prowadzoną w jednostkach PSP.
2.
Właściwie terytorialnie komendanci wojewódzcy PSP prowadzą nadzór nad gospodarką transportową podległych jednostek PSP.
3.
Biuro Kwatermistrzowskie Komendy Głównej PSP prowadzi nadzór nad gospodarką transportową jednostek PSP podległych Komendantowi Głównemu PSP.

Rozdział  II

Oznakowanie pojazdów, sprzętu pływającego, sprzętu silnikowego i sprzętu pożarniczego

§  7.
1.
W jednostkach PSP muszą być stosowane oznakowania pojazdów, sprzętu pływającego, sprzętu silnikowego i sprzętu pożarniczego, których sposób oznakowania określa załącznik nr 1 do zarządzenia.
2.
Komendanci wojewódzcy PSP oraz komendanci szkół PSP obowiązani są do prowadzenia i stałego aktualizowania rejestru numerów operacyjnych dla pojazdów, sprzętu pływającego, sprzętu silnikowego i sprzętu pożarniczego, dla których stosowanie numerów określone zostało w załączniku nr 1 jako obowiązkowe, zwanego dalej "rejestrem".
3.
Komendanci wojewódzcy PSP oraz komendanci szkół PSP obowiązani są do okresowego przekazywania Komendantowi Głównemu PSP, zbiorczych rejestrów z obszaru województw i szkół, zgodnie z ustalonym formatem i zakresem danych rejestru do przetwarzania elektronicznego, według stanów na dzień 30 czerwca i 31 grudnia danego roku.
4.
Komendant Główny PSP na wniosek właściwego komendanta wojewódzkiego PSP lub komendanta szkoły PSP, może w uzasadnionych interesem służby przypadkach, dopuścić odstępstwo od sposobu oznakowania, o którym mowa w ust. l.

Rozdział  III

Używanie pojazdów

§  8.
Pojazdy mogą być nieodpłatnie użyte do:
1)
przewozu wyposażenia domowego strażaków przeniesionych służbowo do innej miejscowości;
2)
zbiorowego przewozu strażaków i pracowników jednostek PSP oraz ich rodzin na wyjazdy organizowane przez kierownika jednostki PSP;
3)
udzielania pomocy w przypadkach losowych strażakom, pracownikom oraz emerytom i rencistom PSP;
4)
udzielania doraźnej pomocy instytucjom i organizacjom społecznym lub charytatywnym za zgodą Komendanta Głównego PSP lub właściwego komendanta wojewódzkiego PSP;
5)
przewozu na rzecz jednostek ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 pkt 6 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 z późn. zm.3), zwanych dalej, jednostkami OSP":
a)
sprzętu pożarniczego;
b)
drużyn pożarniczych na zawody i ćwiczenia;
c)
orkiestr strażackich na zawody, pokazy i uroczystości państwowe lub strażackie.
§  9.
Pojazdów można użyczać na podstawie umowy użyczenia, której wzór określa załącznik nr 2 do zarządzenia, na potrzeby:
1)
jednostek organizacyjnych resortu spraw wewnętrznych i administracji;
2)
jednostek OSP z wyjątkiem przypadków wymienionych w § 8 pkt 4 i 5.
§  10.
Za pisemną zgodą Komendanta Głównego PSP pojazdy mogą zostać użyczone podmiotom innym niż wymienione w § 9 za pełnym pokryciem kosztów, ustalonych przez kierownika jednostki PSP, który użytkuje pojazd.
§  11.
1.
Strażacy i pracownicy jednostek PSP mogą używać do celów służbowych na koszt jednostki pojazdów prywatnych w postaci: samochodów osobowych, motocykli i motorowerów.
2.
Warunkiem odpłatnego wykorzystania pojazdów prywatnych, o których mowa w ust. l, do celów służbowych jest przyznanie przez kierownika jednostki PSP strażakowi lub pracownikowi jednostki PSP limitu kilometrów.
3.
Szczegółowe warunki używania pojazdów prywatnych, o których mowa w ust. l, do celów służbowych, limity przebiegu kilometrów oraz koszty używania pojazdów określają przepisy wydane na podstawie art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2088 z późn. zm.4)).

Rozdział  IV

Kierowanie pojazdami

§  12.
1.
Osoby kierujące pojazdami uprzywilejowanymi muszą posiadać zaświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.
2.
Dokumentację dotyczącą posiadania uprawnień do kierowania pojazdami i wydawanie zaświadczeń, o których mowa w ust. l, prowadzi komórka właściwa do spraw osobowych jednostki PSP.
§  13.
1.
Pojazdy inne niż uprzywilejowane mogą być kierowane również przez osoby pełniące służbę lub zatrudnione w jednostkach PSP na stanowiskach innych niż stanowisko kierowcy.
2.
Osoby, o których mowa w ust. 1, są obowiązane posiadać zezwolenie na prowadzenie pojazdów służbowych, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do zarządzenia.
3.
Zezwolenia na prowadzenie pojazdów służbowych wydaje się w przypadku stwierdzenia, że powierzenie kierowania pojazdami osobom nie zatrudnionym na stanowiskach kierowców usprawni funkcjonowanie jednostki PSP lub obniży koszty jej działania.
4.
Zezwolenia na prowadzenie pojazdów służbowych wydają kierownicy jednostek PSP a kierownikom jednostek PSP - przełożeni uprawnieni do ich mianowania lub powołania.
5.
Dokumentację dotyczącą wydawania zezwolenia na prowadzenie pojazdów służbowych, o którym mowa w ust. 2, prowadzi komórka do spraw kwatermistrzowsko-technicznych właściwej jednostki PSP.

Rozdział  V

Dokumentowanie pracy pojazdu

§  14.
1.
Pracę pojazdu odnotowuje się w okresowej karcie pracy pojazdu, której wzór stanowi załącznik nr 5 do zarządzenia.
2.
Okresową kartę pracy pojazdu należy prowadzić w sposób umożliwiający jednoznaczne ustalenie trasy i celu przejazdu, czasu i miejsca postoju, czasu pracy na postoju i czasu pracy urządzeń napędzanych silnikiem głównym lub zasilanych ze zbiornika paliwa pojazdu.
3.
Dysponent pojazdu jest zobowiązany informować kierujących pojazdami o celu jazdy. Kierujący - czytelnie i zgodnie ze stanem faktycznym odnotowuje w okresowej karcie pracy pojazdu trasę przejazdu, wskazania drogomierza, godzinę rozpoczęcia i zakończenia pracy pojazdu i czas pracy urządzeń napędzanych silnikiem głównym lub zasilanych ze zbiornika paliwa pojazdu.
4.
W przypadku zainstalowania w pojeździe liczników czasu pracy urządzeń napędzanych silnikiem głównym lub zasilanych ze zbiornika pojazdu, czas pracy tych urządzeń należy odnotować w okresowej karcie pracy pojazdu na podstawie wskazań zainstalowanych liczników.

Rozdział  VI

Rozliczenie zużycia paliwa przez pojazdy

§  15.
1.
Rozliczenie zużycia paliwa przez pojazdy dokonuje się na podstawie:
1)
wskazań liczników, o których mowa w § 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli (Dz. U. Nr 74, poz. 653), które są legalizowane bez zatwierdzenia typu w odniesieniu do pojazdów wyposażonych w takie przyrządy;
2)
norm zażycia paliwa - dla pozostałych pojazdów.
2.
Normy podstawowe zużycia paliwa (NP) ustala kierownik jednostki PSP na podstawie:
1)
norm zużycia paliwa podanych przez producenta;
2)
badań zużycia paliwa przeprowadzonych w trakcie procesu uzyskiwania świadectwa dopuszczenia typu pojazdu do stosowania w ochronie przeciwpożarowej;
3)
pomiaru zużycia paliwa, przeprowadzonego w sposób określony w załączniku nr 6 do zarządzenia;
4)
norm zużycia paliwa ustalonych przez jednostki organizacyjne PSP i będących w bazie danych Biura Kwatermistrzowskiego Komendy Głównej PSP.
3.
Pomiar, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, przeprowadza komisja powołana przez kierownika jednostki PSP sporządzając z przeprowadzonych czynności protokół, którego wzór stanowi załącznik nr 7 do zarządzenia. Kopię protokołu należy przesłać do Biura Kwatermistrzowskiego Komendy Głównej PSP.
4.
Dopuszcza się do stosowania normę tymczasową, określoną w załączniku nr 8 do zarządzenia, na okres od nabycia pojazdu do czasu ustalenia normy podstawowej.
5.
Norma podstawowa zużycia paliwa (NP) może być zwiększona w przypadku:
1)
wyjazdu alarmowego - do 8% normy, dla przebiegu pojazdu liczonego łącznie od wyjazdu do powrotu;
2)
jazdy w ruchu miejskim w miastach:
a)
do 50 tysięcy mieszkańców - do 5% normy,
b)
od 50 tysięcy do 300 tysięcy mieszkańców - do 10% normy,
c)
powyżej 300 tysięcy mieszkańców - do 15% normy;
3)
ciągnięcia przyczepy, z wyjątkiem naczepy, na każdą tonę rzeczywistej masy całkowitej przyczepy:
a)
do 4,5% normy - dla pojazdu z silnikiem o zapłonie iskrowym,
b)
do 2,5% normy - dla pojazdów z silnikiem o zapłonie samoczynnym;
4)
używania pojazdu w trudnych warunkach pracy w okresie zimowym od 1 listopada do 31 marca - do 10% normy;
5)
jazdy po drogach gruntowych, błotnistych i bezdrożach - do 30% normy - dla pojazdów biorących udział w akcji ratowniczo-gaśniczej;
6)
używania pojazdu do szkolenia kierowców w zakresie techniki i doskonalenia jazdy - do 10% normy;
7)
jazdy na krótkie odległości, gdy odległość pomiędzy kolejnymi punktami postoju pojazdu nie przekracza jednego kilometra - do 20% normy;
8)
jazdy po drogach leżących powyżej 600 m n.p.m.:
a)
do 5% normy - dla samochodów osobowych,
b)
do 15% normy - dla pozostałych pojazdów silnikowych;
9)
używania w okresie letnim klimatyzacji w pojazdach do 5% normy.
6.
Łącznie suma zwiększenia normy podstawowej zużycia paliwa (NP) nie może przekraczać 30% tej normy.
7.
Normę pracy silnika pojazdu na postoju ustala się na podstawie normy podstawowej zużycia paliwa (NP) przez pomnożenie jej przez współczynnik 0,005 i wyrażenie jej w dm3/min.
8.
Dla pracy autopompy normę pracy silnika pojazdu na postoju ustala się na podstawie normy podstawowej zużycia paliwa (NP) przez pomnożenie jej przez współczynnik 0,01 i wyrażenie jej w dm3/min.
9.
Dla pozostałych urządzeń napędzanych z silnika pojazdu normę pracy silnika pojazdu na postoju ustala się na podstawie normy podstawowej zużycia paliwa (NP) przez pomnożenie jej przez współczynnik 0,006 i wyrażenie jej w dm3/min.
§  16.
Pojazdy przekraczające normy zużycia paliwa należy wycofać z bieżącej eksploatacji.
§  17.
1.
Jednostki PSP, z zastrzeżeniem ust. 3, przesyłają do właściwych terytorialnie komend wojewódzkich PSP w okresach sześciomiesięcznych zbiorcze zestawienie zużycia paliwa oraz przejechanych kilometrów, zwane dalej "zbiorczym zestawieniem", którego wzór określa załącznik nr 9 do zarządzenia.
2.
Komendy wojewódzkie PSP przesyłają zbiorcze zestawienie obejmujące tę jednostkę PSP oraz wszystkie podległe terytorialnie jednostki PSP, do Biura Kwatermistrzowskiego Komendy Głównej PSP.
3.
Jednostki PSP podległe Komendantowi Głównemu PSP przesyłają zbiorcze zestawienie do Biura Kwatermistrzowskiego Komendy Głównej PSP.
4.
Zbiorcze zestawienia zużycia paliwa oraz przejechanych kilometrów są przesyłane w terminach do dnia 15 stycznia i dnia 15 lipca za minione półrocze, z tym, że jednostki PSP, o których mowa w ust. l, przesyłają zbiorcze zestawienie odpowiednio do dnia 7 stycznia i dnia 7 lipca.

Rozdział  VII

Dokumentowanie pracy sprzętu pływającego i sprzętu silnikowego

§  18.
1.
Pracę sprzętu pływającego i sprzętu silnikowego odnotowuje się w okresowej karcie pracy sprzętu pływającego i sprzętu silnikowego, której wzór stanowi załącznik nr 10 do zarządzenia.
2.
Okresową kartę pracy sprzętu pływającego i sprzętu silnikowego należy prowadzić w sposób umożliwiający jednoznaczne określenie celu użycia i czasu pracy.

Rozdział  VIII

Rozliczenie zużycia paliwa przez sprzęt pływający i sprzęt silnikowy

§  19.
1.
Rozliczenie zużycia paliwa przez sprzęt pływający i sprzęt silnikowy dokonuje się na podstawie norm zużycia paliwa.
2.
Normy zużycia paliwa ustala kierownik jednostki PSP na podstawie:
1)
norm zużycia paliwa podanych przez producenta;
2)
pomiaru zużycia paliwa, przeprowadzonego w sposób określony w załączniku nr 11 do zarządzenia;
3)
norm zużycia paliwa ustalonych przez jednostki organizacyjne PSP i będących w bazie danych Biura Kwatermistrzowskiego Komendy Głównej PSP.
3.
Pomiar, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, przeprowadza komisja powołana przez kierownika jednostki PSP sporządzając z przeprowadzonych czynności protokół, którego wzór stanowi załącznik nr 12 do zarządzenia. Kopię protokołu należy przesłać do Biura Kwatermistrzowskiego Komendy Głównej PSP.
4.
Sprzęt pływający i sprzęt silnikowy, przekraczający ustalone normy zużycia paliwa należy wycofać z bieżącej eksploatacji.

Rozdział  IX

Dokumentowanie eksploatacji pojazdu i sprzętu pływającego

§  20.
1.
Każdy pojazd i sprzęt pływający musi posiadać dokumentację z jego eksploatacji, zwaną dalej "dokumentacją pojazdu lub sprzętu pływającego".
2.
Dokumentacja pojazdu lub sprzętu pływającego powinna być prowadzona na bieżąco i obrazować przebieg całej eksploatacji pojazdu lub sprzętu pływającego.
3.
Dokumentacja pojazdu lub sprzętu pływającego z opisem dla - pojazdu: (marka, typ, model, nr rejestracyjny, nr podwozia/nadwozia, nr silnika), a dla - sprzętu pływającego: (marka, typ, model, nr fabryczny, typ i numer silnika) ułatwiającym identyfikację pojazdu lub sprzętu pływającego powinna zawierać:
1)
kopie dokumentów i faktur: związanych z pozyskaniem pojazdu lub sprzętu pływającego, przeglądami, naprawami i wyposażeniem;
2)
książkę gwarancyjną pojazdu lub sprzętu pływającego;
3)
instrukcję obsługi pojazdu lub sprzętu pływającego;
4)
zestawienia roczne dla - pojazdu: z przebiegów w kilometrach, zużycia paliwa w dm3, pracy urządzeń specjalnych zamontowanych na pojeździe i biorących napęd z silnika pojazdu w motogodzinach, a dla - sprzętu pływającego: zażycia paliwa w dm3, zużycia oleju silnikowego. Zestawienie należy wykonać w rozbiciu na poszczególne miesiące roku.
4.
Dokumentację pojazdu lub sprzętu pływającego prowadzi komórka właściwa do spraw gospodarki transportowej w jednostce PSP.
5.
W przypadku przekazywania pojazdu lub sprzętu silnikowego do innej jednostki PSP dokumentacja pojazdu przekazywana jest wraz z pojazdem.

Rozdział  X

Zbywanie pojazdów, sprzętu pływającego, sprzętu silnikowego i sprzętu pożarniczego

§  21.
Pojazdy mogą być uznawane za zbędne z przyczyn technicznych lub organizacyjnych.
§  22.
1.
Normy eksploatacji pojazdów określa załącznik nr 13 do zarządzenia.
2.
Za zbędne, z przyczyn technicznych, mogą być uznane pojazdy:
1)
zużyte lub uszkodzone, jeżeli przewidywany koszt ich naprawy lub wartość zespołów, podzespołów i podstawowych części wymagających wymiany przekroczy:
a)
dla pojazdów, które nie przekroczyły norm eksploatacji, o których mowa w ust. 1:

– 60% ceny pojazdu, gdy do ustalenia opłacalności naprawy przyjęto całkowity koszt naprawy,

– 40% ceny pojazdu, gdy do ustalenia opłacalności naprawy przyjęto tylko wartość zespołów, podzespołów i części wymagających wymiany,

b)
dla pojazdów, które osiągnęły lub przekroczyły normę eksploatacji pojazdów - 10% ceny pojazdu;
2)
uszkodzone, zużyte lub przestarzałe technicznie, których naprawa ze względu na brak wykonawców albo części zamiennych, nie jest możliwa.
3.
W przypadku używania w szkołach i ośrodkach szkolenia PSP pojazdów przeznaczonych do szkolenia kierowców normy eksploatacji pojazdów określone w załączniku nr 13 do zarządzenia mogą zostać obniżone o 20%, jeżeli okres eksploatacji lub przebieg pojazdów związany z prowadzeniem szkolenia przekracza połowę wielkości tych norm.
§  23.
Cenę pojazdu, na potrzeby uznawania pojazdu za zbędny, ustala się bez wyposażenia i urządzeń nie związanych na stałe z pojazdem przyjmując za podstawę:
1)
dla pojazdów aktualnie produkowanych - cena nowego pojazdu;
2)
dla pojazdów nie produkowanych - 80% ceny nowego pojazdu o zbliżonych parametrach;
3)
dla pojazdów nie produkowanych i nie mających odpowiedników - cenę w dniu zakupu powiększoną o wskaźniki przeliczeniowe do aktualizacji wyceny środków trwałych podawane w obwieszczeniach Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
§  24.
Za zbędne z przyczyn organizacyjnych mogą być uznane pojazdy, których ilość w jednostce lub rodzaj, jest niezgodny z zasadami wyposażenia określonymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 września 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad wyposażania jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 93, poz. 1035), niezależnie od ich stanu technicznego.
§  25.
1.
O uznaniu pojazdu za zbędny decyduje kierownik jednostki PSP na wniosek kierownika komórki organizacyjnej właściwej w sprawach gospodarki transportowej tej jednostki PSP.
2.
Wzór wniosku oraz decyzji o uznaniu pojazdu za zbędny stanowi załącznik nr 14 do zarządzenia.
§  26.
Jeżeli pojazd kwalifikuje się do uznania za zbędny z przyczyn technicznych przed upływem określonej dla niego normy eksploatacji, o której mowa w § 22, to przed wydaniem decyzji o uznaniu pojazdu za zbędny z tych przyczyn, przeprowadza się postępowanie ustalające przyczyny przedwczesnego zużycia.
§  27.
1.
Pojazdy uznane za zbędne, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, wycofuje się z eksploatacji i nieodpłatnie przekazuje jednostkom OSP w trybie określonym w art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.
2.
Pojazdy uznane w komendach powiatowych PSP za zbędne z przyczyn organizacyjnych oraz uznane za zbędne z przyczyn technicznych, które osiągnęły normy eksploatacji, o których mowa w § 22, kierownicy tych jednostek zgłaszają komendantom wojewódzkim PSP w celu wskazania jednostek PSP, do których należy przekazać pojazdy, załączając kopię dokumentacji, o której mowa w § 25 ust. 2, wraz z załącznikami.
3.
Komendanci szkół PSP, dyrektorzy: Biura Kwatermistrzowskiego Komendy Głównej PSP, Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej i Centralnego Muzeum Pożarnictwa, występują do Komendanta Głównego PSP o wskazanie:
1)
jednostek OSP, do których należy przekazać pojazdy uznane za zbędne z przyczyn technicznych;
2)
jednostek PSP, do których należy przekazać pojazdy uznane za zbędne z przyczyn organizacyjnych,

załączając kopię dokumentacji, o której mowa w § 25 ust. 2, wraz z załącznikami.

§  28.
Pojazdy uznane za zbędne, do czasu ich zagospodarowania, powinny być zabezpieczone przed zdekompletowaniem i nie mogą być poddane rozbiórce.
§  29.
1.
Pojazdy nie zagospodarowane w sposób, o którym mowa w § 27, po wymontowaniu części i podzespołów mających wartość użytkową lub nadających się do naprawy, przekazuje się przedsiębiorcy prowadzącemu stację demontażu lub punkt zbierania pojazdów.
2.
Części i podzespoły, o których mowa w ust. 1, przekazuje się do magazynu jednostki PSP, z zachowaniem przepisów o gospodarce magazynowej i ewidencji księgowej.
§  30.
1.
Sprzęt pływający, sprzęt silnikowy i sprzęt pożarniczy należy wycofać z eksploatacji z chwilą jego technicznego zużycia i braku możliwości przywrócenia mu właściwego stanu technicznego lub kiedy koszty tej operacji są ekonomicznie nieuzasadnione.
2.
Decyzję o sposobie zagospodarowania wycofanego sprzętu pływającego, sprzętu silnikowego i sprzętu pożarniczego podejmuje kierownik jednostki PSP.
3.
Szczegółowy sposób i tryb zagospodarowania sprzętu wymienionego w ust. 1 określają odrębne przepisy.

Rozdział  XI

Zaplecze obsługowo-naprawcze

§  31.
1.
Kierownicy jednostek PSP, w uzasadnionych ekonomicznie warunkach, mogą organizować zaplecze obsługowo-naprawcze w kierowanych jednostkach PSP do wykonywania obsługi technicznej lub napraw pojazdów.
2.
Zaplecze obsługowo-naprawcze dla dwóch lub większej liczby podległych jednostek PSP organizuje komendant wojewódzki PSP lub komendant powiatowy (miejski) PSP.

Rozdział  XII

Przepis końcowy

§  32.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Zmiany ustawy wymienionej w przypisie zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 59, poz. 516 i Nr 166, poz.1609, z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 100, poz. 836 i Nr 164, poz. 1365.

2) Zmiany ustawy wymienionej w przypisie zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 179, poz. 1486 i Nr 180, poz. 1494 i poz. 1497.

3) Zmiany ustawy wymienionej w przypisie zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 52, poz. 452, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 100, poz. 835 i Nr 100, poz. 835 i 836.

4) Zmiany ustawy wymienionej w przypisie zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 141, poz. 1184, Nr 155, poz. 1297, Nr 163, poz. 1362, Nr 172, poz. 1440, Nr 175, poz. 1462 i Nr 180, poz. 1497.

ZAŁĄCZNIKI

..................................................

Notka Wydawnictwa Prawniczego "Lex"

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

Oznakowanie pojazdów, sprzętu pływającego, sprzętu silnikowego i sprzętu pożarniczego

I.

Oznakowanie pojazdów samochodowych i sprzętu pływającego

1.
Numery umieszczone na nadwoziu pojazdu samochodowego oraz na sprzęcie pływającym zwane dalej "numerami operacyjnymi", mają za zadanie usprawnienie kierowania i prowadzenia działań ratowniczych poziomu interwencyjnego i taktycznego, poprzez przekazanie uczestnikom tych działań istotnych informacji o przynależności pojazdu lub sprzętu pływającego do jednostki ochrony przeciwpożarowej, jego rodzaju oraz o kryptonimie radiowym.
2.
Numer operacyjny jest umieszczany na pojazdach samochodowych straży pożarnych oznakowanych jako pojazdy uprzywilejowane w ruchu drogowym oraz na sprzęcie pływającym. Numer operacyjny jest umieszczany wyłącznie na tych pojazdach samochodowych i sprzęcie pływającym, które posiadają wbudowane radiotelefony, wykorzystujące do łączności radiowej częstotliwości przyznane przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych dla PSP. Numer operacyjny zawiera istotne fragmenty kryptonimu radiowego pojazdu i odnosi się do jednego i tylko jednego pojazdu lub sprzętu pływającego. Naczepy na stałe eksploatowane z jednym i tym samym ciągnikiem samochodowym mogą nosić numer operacyjny ciągnika.
3.
Numer operacyjny składa się z dwóch grup cyfr, rozdzielonych literą alfabetu polskiego. Schemat numeru operacyjnego:

gdzie:

grafika

0 - cyfra, pozycja obowiązkowa,

L - litera, pozycja obowiązkowa,

1)
pierwsza grupa cyfr numeru operacyjnego [000] określa jednostkę organizacyjną ochrony przeciwpożarowej, zgodnie z przydziałem grup cyfrowych kryptonimów indywidualnych stałych dla potrzeb jednostek organizacyjnych resortu spraw wewnętrznych i administracji oraz terenowej administracji rządowej albo zgodnie z przydziałem grup cyfrowych kryptonimów indywidualnych stałych dla województw;
2)
druga grupa cyfr numeru operacyjnego [00] określa pojazd wg rodzaju i w kolejności w danej jednostce organizacyjnej ochrony przeciwpożarowej;
3)
rozdzielająca grupy cyfr numeru operacyjnego litera [L] określa województwo lub wyróżnik jednostki centralnej.
4.
Miejsca umieszczania i wielkość numeru operacyjnego:
1)
numer operacyjny powinien mieć kształt oraz proporcje cyfr i liter jak na rysunku l;
2)
numer operacyjny dla pojazdów i sprzętu pływającego powinien mieć wysokość cyfr i liter określoną w tablicy nr 2 i wynoszącą odpowiednio 40, 30, 20 lub 15 cm;
3)
na średnich i ciężkich samochodach ratowniczo-gaśniczych oraz specjalnych lub innych średnich i ciężkich samochodach ratowniczych numer operacyjny należy umieszczać:
a)
na obu płaszczyznach bocznych nadwozia - wysokość cyfr i liter 40 cm, a gdy to nie jest możliwe, na obu bokach kabiny pojazdu lub innych elementach konstrukcyjnych - wysokość cyfr i liter 30 lub 20 cm,
b)
centralnie na tylnej płaszczyźnie nadwozia - wysokość cyfr i liter 20 cm, a gdy to nie jest możliwe, na skraju tylnej płaszczyzny nadwozia - wysokość cyfr i liter 15 cm,
c)
na dachach samochodów gaśniczych, ratownictwa technicznego, chemicznego i ekologicznego, drabin i podnośników - wysokość cyfr i liter 40 cm;
4)
na lekkich samochodach gaśniczych i specjalnych lub innych lekkich samochodach ratowniczych, pojazdach dowodzenia i łączności oraz ambulansach numer operacyjny należy umieszczać:
a)
na obu płaszczyznach bocznych nadwozia - wysokość cyfr i liter 30 cm, a gdy to nie jest możliwe, na obu bokach kabiny pojazdu lub innych elementach konstrukcyjnych - wysokość cyfr i liter 20 cm,
b)
na tylnej płaszczyźnie nadwozia - wysokość cyfr i liter 20 cm lub 15 cm,
c)
na dachach samochodów gaśniczych, ratownictwa technicznego, chemicznego i ekologicznego oraz samochodów dowodzenia, łączności i ambulansów - wysokość cyfr i liter 30 cm;
5)
na samochodach operacyjnych i rozpoznawczo-ratowniczych numer operacyjny należy umieszczać:
a)
na obu płaszczyznach bocznych nadwozia - wysokość cyfr i liter 15 cm,
b)
na dachach samochodów - wysokość cyfr i liter 20 cm;
6)
na autobusach numer operacyjny należy umieszczać na obu płaszczyznach bocznych nadwozia - wysokość cyfr i liter 30 cm;
7)
na samochodach wężowych, kwatermistrzowskich oraz pozostałych na obu bokach kabiny samochodu - wysokość cyfr i liter 20 cm lub 15 cm;
8)
na sprzęcie pływającym:
a)
na obu bokach nadbudówki - wysokość cyfr i liter 50 cm lub większa,
b)
na rufie - wysokość cyfr i liter 40 cm.
5.
Pojazdy straży pożarnych, nie będące pojazdami uprzywilejowanymi w ruchu drogowym i nie posiadające radiotelefonów wykorzystujących do łączności radiowej częstotliwości przyznanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych dla PSP, są znakowane godłem PSP o wysokości 25 cm, umieszczonym na przednich drzwiach nadwozia po obu jego stronach. Godło PSP powinno mieć kształt i kolorystykę jak na rysunku 3.
6.
W uzgodnieniu z właściwym komendantem PSP, numery operacyjne mogą być stosowane przez podmioty ratownicze inne niż PSP.

II.

Oznakowanie na pozostałych pojazdach, sprzęcie silnikowym i sprzęcie pożarniczym

1.
Numer operacyjny na pozostałych pojazdach, sprzęcie silnikowym i sprzęcie pożarniczym, w szczególności: przyczepach, naczepach, kontenerach, motopompach lub agregatach, zwany dalej "numerem na sprzęcie", ma za zadanie usprawnienie prowadzenia działań ratowniczych na poziomie interwencyjnym, poprzez przekazanie uczestnikom tych działań informacji o przynależności tego sprzętu do określonej jednostki ochrony przeciwpożarowej.
2.
Numer na sprzęcie, dla którego w tablicy nr 1 występuje określenie "stosowanie dla jednostek PSP obowiązkowe" jest umieszczany na tym sprzęcie będącym na wyposażeniu PSP. Numer na sprzęcie dotyczy jednego i tylko jednego egzemplarza tego sprzętu.
3.
Decyzję o znakowaniu sprzętu, dla którego w tablicy nr 1 występuje określenie "stosowanie dla jednostek PSP nieobowiązkowe" podejmują właściwi komendanci PSP.
4.
Numer na sprzęcie składa się z grupy cyfr oraz grupy złożonej z litery i cyfry, rozdzielonych myślnikiem. Schemat numeru na sprzęcie:

grafika

9 - cyfra, pozycja nieobowiązkowa,

0 - cyfra, pozycja obowiązkowa,

? - litera, pozycja nieobowiązkowa,

gdzie:

1)
pierwsza grupa cyfr numeru na sprzęcie [900] określa:
a)
jednostkę organizacyjną ochrony przeciwpożarowej (trzy cyfry), dla której w tablicy nr 1 występuje określenie "stosowanie dla jednostek PSP obowiązkowe",
b)
dwie ostatnie cyfry jednostki organizacyjnej ochrony przeciwpożarowej, dla której w tablicy nr 1 występuje określenie "stosowanie dla jednostek PSP nieobowiązkowe",

zgodnie z przydziałem grup cyfrowych kryptonimów indywidualnych stałych dla potrzeb jednostek organizacyjnych resortu spraw wewnętrznych i administracji oraz terenowej administracji rządowej albo zgodnie z przydziałem grup cyfrowych kryptonimów indywidualnych stałych dla województw,

2)
druga grupa cyfr numeru na sprzęcie [?099] określa rodzaj sprzętu (oznaczenie literowe nie występuje na wężach pożarniczych) oraz kolejny numer wg rodzaju i w kolejności w jednostce organizacyjnej ochrony przeciwpożarowej.
5.
Szczegółowe zasady znakowania sprzętu określa tablica nr 1.
6.
W uzgodnieniu z właściwym komendantem PSP, numery na sprzęcie mogą być stosowane przez podmioty ratownicze inne niż PSP.

Tablica nr 1. Zasady tworzenia numerów dla sprzętu pożarniczego

Lp.Kategoria sprzętuSchemat numeru operacyjnego sprzętuStosowanie numeru dla PSP jest obowiązkowe
1Kontenery000-K0Tak
2Łodzie i pontony, poduszkowce000-Ł0Tak
3Motopompy przenośne od 600 l/min.000-M0Tak
4Naczepy000-N0Tak
5Przyczepy z wyposażeniem ratowniczym oraz ciągnione: motopompy, działka i agregaty000-P90Tak
6Zapory, skokochrony, namioty000-Z90Tak
7Węże pożarnicze00-900Nie
8Agregaty powietrzne, sprężarki, ADO, agregaty prądotwórcze, stacje uzdatniania wody, najaśnice00-A90Nie
9Butle ciśnieniowe do gazów00-B900Nie
10Aparaty powietrzne00-C00Nie
11Hydrauliczny sprzęt, pompy hydrauliczne, piły (w tym spalinowe), urządzenia do cięcia (w tym płomieniowego)00-H00Nie
12Sprzęt ratownictwa medycznego, nosze, sanie, zestawy ratownicze00-R00Nie
13Działka i kurtyny przenośne, armatura wodno-pianowa00-W00Nie
14Inne wyposażenie00-X00Nie

III.

Oznakowanie wymagania ogólne

1.
Numer operacyjny lub numer na sprzęcie powinien mieć barwę kontrastującą z elementem lub nadwoziem, na którym został umieszczony. Numer operacyjny lub numer na sprzęcie powinien mieć barwę:
białą- dla numerów na elementach w kolorze czerwonym lub

innym o ciemnej barwie,

czarną lub czerwoną- dla numerów na elementach w kolorze białym,

kremowym lub innym o jasnej barwie,

czerwoną- dla numerów umieszczanych na elementach

aluminiowych, ze stali nierdzewnej lub elementach

w kolorze srebrnym lub szarym.

2.
Litery i cyfry numeru na nadwoziu lub na sprzęcie powinny posiadać proporcje wymiarów określone w tablicy nr 2.
3.
Litera numeru operacyjnego, rozdzielająca grupy cyfr [000] i [00] jest zmniejszona o połowę w stosunku do wielkości cyfr i umieszczona w prostokącie o wymiarach jak w tablicy nr 2. Przykładowe oznakowanie numerem operacyjnym samochodu oraz przyczepy przedstawiają rysunki nr 1 i 2.
4.
Przykładowe rozmieszczenie numerów na nadwoziu i na sprzęcie przedstawiają rysunki nr 4, 5 i 6.
5.
Numery na sprzęcie, dla których w tablicy nr 1 występuje określenie "stosowanie dla jednostek PSP obowiązkowe", mają wysokość 15 cm. Wysokość pozostałych numerów na sprzęcie jest dowolna, jednak nie mniejsza niż 6 cm.
6.
Na samochodach gaśniczych i specjalnych, których kolor lub kształt nadwozia nie sugeruje przynależności do straży pożarnej może być umieszczony napis w kolorze numeru operacyjnego o treści:

STRAŻ POŻARNA

lub

PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA

7.
Na samochodach dowodzenia i dowódczo-sztabowych (w szczególności powiatowych i miejskich grup operacyjnych lub zespołów inspekcyjnych), może być umieszczony napis w kolorze numeru operacyjnego o treści:

DOWÓDCA

TAKTYCZNY

a na samochodach wojewódzkich grup operacyjnych lub zespołów inspekcyjnych komendanta wojewódzkiego o treści:

DOWÓDCA

STRATEGICZNY

8.
Na przednich drzwiach kabin samochodów gaśniczych, specjalnych lub ratowniczych może być umieszczony herb odpowiednio: województwa, powiatu, miasta, emblemat szkoły lub godło PSP. Wysokość herbu, emblematu lub godła powinna wynosić 25 cm. Herbów lub emblematów nie umieszcza się na nadwoziach samochodów osobowych.
9.
Ambulanse i karetki wielonoszowe, będące w posiadaniu PSP mogą być dodatkowo oznakowane w sposób przyjęty dla pojazdów służby zdrowia.
10.
Sprzęt pływający może być oznakowany na obu burtach napisem:

STRAŻ POŻARNA

lub

PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA

wykonanym w kolorze kontrastującym z burtami, na zasadach określonych dla numerów na pojazdach.

11.
Inne niezbędne napisy na pojazdach i sprzęcie (na przykład wskazanie darczyńcy), należy sporządzać w kolorze i o kroju liter różniącym się od numeru operacyjnego lub numeru na sprzęcie.
12.
Zabronione jest umieszczanie na nadwoziach pojazdów i sprzęcie pożarniczym napisów reklamowych oraz napisów obcojęzycznych, za wyjątkiem obcojęzycznych opisów i nazw, wykonanych fabrycznie przez producenta nadwozia. Dopuszcza się umieszczanie na nadwoziach pojazdów numeru alarmowego do stanowiska kierowania straży pożarnej, jednak musi być on poprzedzony skrótem "tel." albo emblematem telefonu lub słuchawki telefonicznej:

tel. 998

tel. 112

lub

grafika

13.
Zabrania się umieszczania na nadwoziach pojazdów pożarniczych napisów określających ich zastosowanie (RATOWNICTWO CHEMICZNE, SZTAB, D• WIG SEKOL lub podobne), ani sugerujących je emblematów (wizerunki: płetwonurka, psa lub podobnych).
14.
Oznakowane jako pojazdy uprzywilejowane w ruchu, osobowe samochody operacyjne oraz ambulanse i karetki wielonoszowe, powinny mieć nadwozia w kolorze czerwonym lub białym (kremowym).
15.
Agregaty ciągnione, motopompy, działka oraz przyczepy ze sprzętem pożarniczym powinny być malowane na zasadach określonych dla pojazdów gaśniczych.
16.
Kontenery pożarnicze powinny być malowane na zasadach określonych dla pojazdów gaśniczych. Kontenery-pojemniki oraz kontenery-cysterny powinny posiadać napisy określające ich zawartość lub przeznaczenie - kolor i krój liter napisów jak dla numerów na sprzęcie.
17.
Opończe, plandeki i pokrowce samochodów, przyczep i sprzętu pożarniczego, należy dobierać z materiałów w kolorze czerwonym lub srebrnym.
18.
Sprzęt pływający powinien być malowany lub być wykonany z tworzyw o jaskrawej barwie (pomarańczowa lub czerwona) lub pozostawać w kolorze metalu, z którego zostały wykonane.

Tablica nr 2. Wymiary elementów numerów operacyjnych dla wysokości 40, 30, 20 i 15 cm

Lp.Element numeru operacyjnegoWymiar elementu numeru operacyjnego Wymiar elementu numeru operacyjnego [mm] dla napisów o wysokości:
[jednostek]40 cm30 cm20 cm15 cm
1Wysokość cyfr i liter16400300200150
2Szerokość cyfr i liter820015010075
3Odstęp cyfr i liter od cyfry "1"4100755038
4Odstęp od cyfry "1" gdy jest ona pierwszą lub ostatnią cyfrą numeru operacyjnego375563828
5Odległość cyfr i liter od elementu rozdzielającego (prostokąta lub myślnika)375563828
6Promień łuku zewnętrznego liter i cyfr375563828
7Grubość cyfr, liter oraz myślnika250382519
8Odstęp między cyframi i literami250382519
9Promień łuku wewnętrznego liter i cyfr125201310
10Wymiar prostokąta (szerokość x wysokość)6x10150x250113x18875x12556x94
11Wymiar prostokąta dla liter "M" i "W"8x10200x250150x188100x12575x94
12Wymiar litery określającej województwo lub jednostkę centralną4x8100x20075x15050x10038x75
13Wymiar liter "M" i "W" określających województwo6x8150x200113x15075x10056x75
14Grubość litery określającej województwo lub jednostkę centralną (uwaga: ta litera ma pomniejszony wymiar)125201310

Rysunek nr 1. Proporcje oraz krój liter i cyfr numeru operacyjnego (samochód) i numeru na sprzęcie (przyczepa).

grafika

Rysunek nr 2. Wygląd numeru operacyjnego (samochód) i numeru na sprzęcie (przyczepa).

grafika

Rysunek nr 3. Godło Państwowej Straży Pożarnej, stosowane na pojazdach nie posiadających radiotelefonów

grafika

Rysunek nr 4. Samochód pożarniczy prawidłowo oznakowany numerami operacyjnymi

grafika

Rysunek nr 5. Samochód pożarniczy i motopompa, prawidłowo oznakowane numerami operacyjnymi i numerami na sprzęcie

grafika

Rysunek nr 6. Samochody pożarnicze prawidłowo oznakowane numerami operacyjnymi

grafika

ZAŁĄCZNIK  Nr 2

Wzór

Umowa użyczenia pojazdu

Zawarta w dniu ............... w ...................... między

........................ z siedzibą w ........................

ul. ............ reprezentowanym(ą) przez ...................

................................ zwanym(ą) dalej "Użyczającym"

a

........................ z siedzibą w ........................

ul. ............ reprezentowanym(ą) przez ...................

...................... zwanym(ą) dalej "Biorącym do używania".

§ 1

Użyczający oświadcza, iż jest właścicielem pojazdu ..........,

zwanego w dalszej treści umowy "przedmiotem użyczenia"

§ 2

Użyczający zezwala Biorącemu do używania na bezpłatne używanie

oddanego w tym celu przedmiotu użyczenia przez okres

..................... od dnia zawarcia umowy.

§ 3

Biorący do używania zobowiązuje się do korzystania z

przedmiotu użyczenia zgodnie z jego przeznaczeniem i

właściwościami.

§ 4

Koszty eksploatacji przedmiotu użyczenia w okresie trwania

umowy ponosi Biorący do używania.

§ 5

Biorący do używania zobowiązany jest zwrócić przedmiot

użyczenia w stanie nie pogorszonym ponad normalne zużycie,

wynikające z jego bieżącej eksploatacji, po upływie okresu

określonego w § 2.

§ 6

W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają

przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 7

Właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć w wyniku

realizacji niniejszej umowy jest Sąd właściwy dla siedziby

Użyczającego.

§ 8

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po

jednym dla każdej ze stron.

UżyczającyBiorący do używania

ZAŁĄCZNIK  Nr 3

Wzór zaświadczenia potwierdzającego kwalifikacje do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych

(format zaświadczenia 85,5 x 54 mm)

grafika

ZAŁĄCZNIK  Nr 4

Wzór zezwolenia na prowadzenie służbowych pojazdów samochodowych

(format zezwolenia 85,5 x 54 mm) awers

grafika

ZAŁĄCZNIK  Nr 5

Wzór okresowej karty pracy pojazdu

ZAŁĄCZNIK  Nr 6

Sposób pomiaru zużycia paliwa przez pojazdy silnikowe

1.
Badany pojazd musi być sprawny technicznie.
2.
Pomiar eksploatacyjnego zużycia paliwa przeprowadza się. przy zapewnieniu dokładności pomiaru w granicach ±2% i przy użyciu paliwa zalecanego przez producenta.
3.
Pomiar eksploatacyjnego zużycia paliwa przeprowadza się w następujących warunkach:
1)
w okresie letnim (od dnia 1 kwietnia do dnia 31 października) z wyłączeniem ekstremalnych warunków atmosferycznych (silne wiatry, ulewne deszcze, skrajnie wysoka temperatura, silna mgła) w godzinach od 6 do 20;
2)
przy wykorzystaniu ładowności pojazdu w 70%, dla samochodów samowyładowczych w 50%, a dla pojazdów używanych do celów specjalnych, o których mowa w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908) z pełnym uzbrojeniem w sprzęt i środki gaśnicze;
3)
droga po której przeprowadza się pomiar powinna:
a)
przebiegać przez tereny pozamiejskie,
b)
przebiegać w terenie nizinnym po drogach twardych i składać się z odcinków dróg różnej kategorii,
c)
stanowić zamkniętą pętlę o długości nie mniejszej niż 100 km;
4)
prędkość jazdy powinna być zbliżona do granic ustalonych w art. 20 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, z tym że powinna być ona zawsze dostosowana do warunków w jakich odbywa się jazda.

ZAŁĄCZNIK  Nr 7

m.p

Protokół nr .......

pomiaru zużycia paliwa przez pojazd

1. Data przeprowadzenia pomiaru: .............................

2. Cel przeprowadzenia pomiaru: .............................

3. Rodzaj, marka i typ pojazdu: .............................

4. Numer rejestracyjny: .....................................

5. Masa własna pojazdu: .....................................

6. Ładowność: ................................................

7. Dopuszczalna masa całkowita: .............................

8. Marka, rodzaj i typ silnika: .............................

9. Pojemność/moc silnika: ..........cm3/............... kW/KM*

10. Rodzaj napędu: ............ x ............................

11. Wymiary opon na kołach napędowych: .......................

12. Rok produkcji: ...........................................

13. Charakterystyka trasy na której przeprowadzono pomiar

(rodzaj nawierzchni i jej stan techniczny, wzniesienia,

zawilgocenie itp.): .....................................

14. Warunki atmosferyczne w czasie prowadzenia pomiaru

(temperatura powietrza, siła wiatru itp.): ..............

.........................................................

15. Wykorzystanie ładowności (przewożona liczba osób, masa

ładunku-wyposażenia): ...................................

.........................................................

16. Numer, data i przez kogo wystawione świadectwo legalizacji

drogomierza: ............................................

.........................................................

17. Poprawka wskazań (k:w):. ................................

18. Sposób przeprowadzenia pomiaru (metoda): .................

19. Przebieg całkowity podczas pomiaru z uwzględnieniem

korekty (k:w) drogomierza km: ............................

20. Całkowite zużycie paliwa: ............................ dm3

21. Zużycie paliwa w dm3/100 km, obliczone według wzoru:

(20):(19)x100: ................................ dm3/100km

(normę zużycia, paliwa dla silnika pojazdu na postoju oraz

dla pozostałych urządzeń napędzanych z silnika pojazdu

określa się zgodnie z § 15 ust. 7, 8, 9 zarządzenia).

22. Lnie, nazwisko i stanowisko osoby prowadzącej pojazd w

czasie pomiaru: .................

23. Imię, nazwisko i stanowisko oraz podpisy członków komisji:

1) ....................... ........................

2) ....................... ........................

3) ....................... ........................

................., dnia ...............

* niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIK  Nr 8

TABELA

NORM TYMCZASOWYCH ZUŻYCIA PALIW PŁYNNYCH DLA POJAZDÓW PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

A.

NORMY TYMCZASOWE ZUŻYCIA PALIW PŁYNNYCH DLA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Z SILNIKIEM O ZAPŁONIE ISKROWYM:

RODZAJ POJAZDUWskaźnik normy w dm3 na 100 km przebiegu
oddo
a) do 1,3 dm3 włącznie 910,6
b) powyżej 1,3 dm3 do 1,8 dm3 włącznie1113,0
c) powyżej 1,8 dm31315,3

B.

NORMY TYMCZASOWE ZUŻYCIA PALIW PŁYNNYCH DLA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Z SILNIKIEM O ZAPŁONIE SAMOCZYNNYM:

RODZAJ POJAZDUWskaźnik normy w dm3 na 100 km przebiegu
oddo
Samochody osobowe z silnikiem o pojemności skokowej:
a) do 1,3 dm3 włącznie 7,1 8,3
b) powyżej 1,3 dm31011,8
Samochody ciężarowe i pochodne oraz ciągniki siodłowe z naczepą o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) do 2,5 t włącznie1011,8
b) powyżej 2,5 t do 4,0 t włącznie1214,2
c) powyżej 4,0 t do 6,0 t włącznie1517,7
d) powyżej 6,0 t do 8,0 t włącznie1821,3
e) powyżej 8,0 t do 10,0 t włącznie2124,8
f) powyżej 10,0 t do 12,0 t włącznie2428,3
g) powyżej 12,0 t do 15,0 t włącznie2731,9
h) powyżej 15,0 t do 23,0 t włącznie3035,4
i) powyżej 23,0 t do 32,0 t włącznie3541,3
j) powyżej 32,0 tbez ograniczeń formalnych
Ciągniki samochodowe z silnikiem o mocy:
a) do 59 kW włącznie2428,3
b) powyżej 59 kW do 92 kW włącznie3237,8
c) powyżej 92 kWbez ograniczeń formalnych
Autobusy o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) do 3,0 t włącznie1112,6
b) powyżej 3,0 t do 6,0 t włącznie1517,2
c) powyżej 6,0 t do 9,0 t włącznie1921,8
d) powyżej 9,0 t do 12,0 t włącznie2326,4
e) powyżej 12,0 t do 16,0 t włącznie2629,9
f) powyżej 16,0 t3236,8

ZAŁĄCZNIK  Nr 9

ZBIORCZE ZESTAWIENIE ZUŻYCIA PALIWA I PRZEBIEGU KILOMETRÓW PRZEZ POJAZDY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PSP

za ...... półrocze ...... roku

grafika

ZAŁĄCZNIK  Nr 10

OKRESOWA KARTA PRACY SPRZĘTU PŁYWAJĄCEGO/SPRZĘTU SILNIKOWEGO* nr ...

ZAŁĄCZNIK  Nr 11

Sposób pomiaru zużycia paliwa przez sprzęt pływający i sprzęt silnikowy

1.
Badany sprzęt pływający lub sprzęt silnikowy musi być sprawny technicznie.
2.
Silnik sprzętu pływającego lub sprzętu silnikowego powinien być całkowicie dotarty, jeżeli potrzeba docierania określona jest w instrukcji obsługi danego sprzętu pływającego.
3.
Pomiar zażycia paliwa przeprowadza się przy zapewnieniu dokładności pomiaru w granicach ± 2%.
4.
Pomiar zużycia paliwa przeprowadza się w następujących warunkach:
a)
temperatura otoczenia - powyżej + 5°C,
b)
badanie przeprowadza się na biegu jałowym oraz przy obciążeniu silnika 50% i 100% obciążenia nominalnego,
c)
czas badania przy każdym obciążeniu wynosi 20 min., a dla sprzętu pływającego, których zbiorniki paliwa mają pojemność znamionową do 2 litrów - 10 min.
5.
Dla silników łodzi i statków pożarniczych, badania przeprowadza się podczas pracy na wodzie. W przypadku badania na wodzie bieżącej (rzece) wybrany odcinek pomiarowy należy przebyć z prądem i pod prąd wody.
6.
Z przeprowadzonych pomiarów zużycia paliwa sporządza się protokół według wzoru w załączniku nr 12 zarządzenia, który wraz z instrukcją obsługi sprzętu pływającego należy przesłać do Biura Kwatermistrzowskiego KG PSP (instrukcja sprzętu pływającego do zwrotu).

ZAŁĄCZNIK  Nr 12

m.p.

Protokół nr ......

pomiaru zużycia paliwa przez sprzęt pływający/sprzęt silnikowy*

1. Data przeprowadzenia pomiaru: .............................

2. Cel przeprowadzenia pomiaru: .............................

3. Rodzaj, marka i typ sprzętu pływającego/sprzętu

silnikowego*: .............................................

..........................................................

4. Marka, rodzaj i typ silnika napędowego: ..................

5. Pojemność/moc silnika: .......... cm3/............. kW/KM*

6. Rok produkcji sprzętu pływającego/sprzętu

silnikowego*: .............................................

7. Rok produkcji silnika napędowego: ........................

8. Miejsce przeprowadzania pomiaru: ..........................

9. Parametry pracy sprzętu pływającego/sprzętu silnikowego* w

trakcie pomiaru (ilość osób, ładunek, obciążenie itp.)

właściwe dla rodzaju i charakteru pracy: .................

..........................................................

10. Warunki atmosferyczne w czasie prowadzenia pomiaru

(temperatura powietrza, siła wiatru itp.): ...............

...........................................................

11. Czas przeprowadzenia badań: ......................... min

12. Całkowite zużycie paliwa: ............................ dm3

13. Zużycie paliwa w litrach wynosi: ........ dm3/mtg*

........... dm3/min pracy*

14. Imię, nazwisko i stanowisko osoby obsługującej sprzęt

pływający/sprzęt silnikowy* w czasie pomiaru: ............

..........................................................

15. Imię, nazwisko i stanowisko pozostałych członków komisji i

podpisy:

* niepotrzebne skreślić

1) ....................... ........................

2) ....................... ........................

3) ....................... ........................

................., dnia ...............

ZAŁĄCZNIK  Nr 13

Normy eksploatacji pojazdów

Lp.WyszczególnienieNorma eksploatacji "N"
Przebieg w tys. kmOkres eksploatacji w latach
12345
1.Samochody osobowe przystosowane do przewozu do pięciu osóbwszystkie25010
2.Samochody osobowe - terenowewszystkie30015
3.Samochody ciężarowe o masie całkowitej do 3,5t i samochody osobowe powyżej pięciu osób (mikrobusy)wszystkie25012
4.Autobusywszystkie40015
5.Samochody ratowniczo-gaśniczewszystkie-12
6.Podnośniki i drabiny mechanicznewszystkie20
7.Dźwigiwszystkie20
8.Samochody specjalne innewszystkie-20
9.Przyczepy i naczepycysterny ze stali nierdzewnej-20
10.pozostałe-15
11.Maszyny budowlane i ciągniki rolniczewszystkie5000 mtg12

ZAŁĄCZNIK  Nr 14

m.p.

WNIOSEK O UZNANIE POJAZDU ZA ZBĘDNY

1. Rodzaj pojazdu: ...........................................

Marka: ................... Typ: ..........................

Rok produkcji: ... Data wprowadzenia do eksploatacji: ....

Nr podwozia: ..............................................

Nr nadwozia: .............................................

Nr silnika: .............. Typ: ..........................

2. Stopień wykonania normy eksploatacyjnej:

WyszczególnienieOkres eksploatacjiPrzebieg (czas pracy)
Norma
Wykonany przebieg (czas pracy)
Wykonanie normy (w %)

3. Pojazd kwalifikuje się do uznania za zbędny z przyczyn:

1) technicznych wskutek: .................................

a) uszkodzenia*, zużycia*, przedwczesnego zużycia lub

zniszczenia* w wyniku: .............................

....................................................

....................................................

w dniu: .............., protokół szkody nr: .........

koszt naprawy*, (części zamiennych*), według oceny

technicznej nr: .....................................

z dnia: ........., sporządzonej przez: ..............

wyniesie: ................ zł i stanowi: ..........%

ceny pojazdu - co nie uzasadnia wykonania naprawy z

przyczyn ekonomicznych,

b) konieczności dokonania naprawy w zakresie: .........,

której przeprowadzenie jest niemożliwe ze względu na

brak części zamiennych wyszczególnionych w załączniku

nr: ...... i niemożliwości ich nabycia mimo

czynionych starań*, braku możliwości jej wykonania z

powodu* .............................................

.....................................................

.....................................................

c) decyzji organu dozoru technicznego* nr: ............

z dnia: ............................... sporządzonej

przez: .............................................

2) organizacyjnych: ......................................

.......................................................

4. Aktualna wartość pojazdu (bez wyposażenia) wynosi:

................................... zł.

5. Protokół wyceny pojazdu stanowi załącznik .................

Załączniki: ............... szt.

..........., dnia .................

............................

(wniosek sporządził)

* niepotrzebne skreślić.

DECYZJA O UZNANIU POJAZDU ZA ZBĘDNY

.................., marka:............, typ: .................

(rodzaj pojazdu)

Oznaczenie pożarnicze: ......................................

Nr podwozia: ....., nr nadwozia: ........,nr silnika: ........

Nr wewnętrzny: .........., będącego w ewidencji ..............

Wymieniony pojazd uznaję za zbędny ponieważ:

1) wymaga naprawy, której wykonanie nie jest możliwe ze

względu na brak części*, brak wykonawców*, naprawa jest

nieopłacalna*,

2) stan techniczny nie gwarantuje bezpiecznej eksploatacji

(decyzja organu dozoru technicznego)*,

3) nie znajduje zastosowania w jednostce*, jest niezgodny z

normami wyposażenia* i w związku z tym należy skreślić ze

stanu posiadania jednostki oraz:

a) przekazać nieodpłatnie ...............................*,

(nazwa jednostki)

b) zgłosić do zagospodarowania do Komendy Głównej

Państwowej Straży Pożarnej*, Komendy Wojewódzkiej

Państwowej Straży Pożarnej*.

Pojazd nie zagospodarowany zgodnie z pkt ....... należy

zagospodarować w trybie § 29 zarządzenia.

Wykonanie decyzji powierza się: ..............................

.................................

(decyzję przygotował)

..............., dnia .................

............................. ...........................

(główny księgowy jednostki (kierownik jednostki PSP)

posiadającej pojazd

na stanie ewidencyjnym)

...............,dnia ........ ...............,dnia ........

* niepotrzebne skreślić.