Dziennik resortowy

Dz.Urz.MNiSW.2013.8

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 stycznia 2013 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)
z dnia 29 stycznia 2013 r.
w sprawie głównych kierunków szkolenia obronnego w działach administracji rządowej - nauka i szkolnictwo wyższe na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461, 1101, 1407 i 1445) zarządza się, co następuje:
§  1. Ustala się następujące główne kierunki szkolenia obronnego w działach administracji rządowej - nauka i szkolnictwo wyższe na 2013 r.:
1) doskonalenie umiejętności kadry kierowniczej i osób wchodzących w skład zespołów zadaniowych w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego i przez niego nadzorowanych, zwanych dalej "jednostkami podległymi i nadzorowanymi", niezbędnych do właściwej koordynacji i współdziałania w zakresie realizacji zadań operacyjnych wynikających z planów operacyjnych funkcjonowania działów administracji rządowej - nauka i szkolnictwo wyższe oraz planów operacyjnych funkcjonowania jednostek podległych i nadzorowanych, w tym przy wykorzystaniu wirtualnego środowiska nauczania;
2) przygotowanie wybranych elementów systemu obronnego, ze szczególnym uwzględnieniem podsystemu kierowania obronnością państwa, w tym przygotowanie obsad Stałego Dyżuru Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Stałych Dyżurów jednostek podległych i nadzorowanych do funkcjonowania podczas podwyższania gotowości obronnej państwa i w czasie wojny;
3) przygotowanie osób funkcyjnych w jednostkach podległych i nadzorowanych do organizowania przedsięwzięć szkoleniowych z zakresu obronności w formie gier decyzyjnych, treningów i ćwiczeń;
4) zapoznanie osób funkcyjnych w jednostkach podległych i nadzorowanych z zadaniami operacyjnymi podczas podwyższania gotowości obronnej państwa i w czasie wojny oraz przygotowanie tych osób do praktycznej realizacji tych zadań.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działami administracji rządowej - nauka i szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 248, poz. 1483).