Dziennik resortowy

Dz.Urz.ULC.2013.64

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 maja 2013 r.

DECYZJA Nr 23
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 21 maja 2013 r.
w sprawie funkcjonowania Zespołu do spraw dobrowolnego i poufnego systemu zgłaszania informacji mających wpływ na bezpieczeństwo lotów w lotnictwie cywilnym

Na podstawie art. 135c ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2012 r. poz. 933, z późn. zm.1)) w związku z § 3 Statutu Urzędu Lotnictwa Cywilnego stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 136 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Lotnictwa Cywilnego (M.P. Nr 55, poz. 754, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1. Powołuje się Zespół do spraw dobrowolnego i poufnego systemu zgłaszania informacji mających wpływ na bezpieczeństwo lotów w lotnictwie cywilnym, zwany dalej "Zespołem".
2. Celem pracy Zespołu jest prowadzenie dobrowolnego i poufnego systemu zgłaszania informacji mających wpływ na bezpieczeństwo lotów w lotnictwie cywilnym, o którym mowa w art. 135c ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze.
§  2. Użyte w decyzji określenia oznaczają:
1) system - dobrowolny i poufny system zgłaszania informacji mających wpływ na bezpieczeństwo lotów w lotnictwie cywilnym;
3) ustawa - ustawę z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze;
4) Urząd - Urząd Lotnictwa Cywilnego;
5) Prezes Urzędu - Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego.
§  3.
1. Do zadań Zespołu należy:
1) przyjmowanie zgłoszeń w ramach systemu oraz ich selekcja i analiza z punktu widzenia bezpieczeństwa lotniczego;
2) prowadzenie powszechnie dostępnej strony internetowej, w ramach której publikowane są informacje o zgłoszeniach oraz wyniki prowadzonych analiz;
3) udostępnianie wniosków z zebranych informacji w celu podniesienia bezpieczeństwa lotniczego;
4) propagowanie bezpieczeństwa lotniczego, w szczególności poprzez uczestnictwo jego członków w spotkaniach, odczytach i konferencjach dotyczących lotnictwa cywilnego.
5) przygotowywanie innych informacji w zakresie bezpieczeństwa lotniczego.
2. Zespół wykonuje zadania, o których mowa w ust. 1 w sposób gwarantujący zachowanie poufności zgłaszanych informacji oraz zasady ochrony danych osobowych.
§  4.
1. Zespół przyjmuje zgłoszenia do systemu za pośrednictwem każdego dostępnego środka łączności na adres wskazany na stronach internetowych Urzędu i Zespołu.
2. Zespół może podjąć działanie także w odniesieniu do tych nieprawidłowości w funkcjonowaniu lotnictwa cywilnego, o których informacja została przekazana bezpośrednio jednej z osób powołanych w skład Zespołu.
§  5.
1. Przedmiotem analiz Zespołu są informacje, które mają lub mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo lotów w lotnictwie cywilnym, nie będące wypadkami lub incydentami lotniczymi, ani zdarzeniami podlegającymi zgłaszaniu w ramach krajowego systemu obowiązkowego zgłaszania, o którym mowa w art. 135a i 135b ustawy.
2. Jeżeli przedmiotem zgłoszenia jest zdarzenie będące wypadkiem, incydentem lub innym zdarzeniem podlegającym zgłoszeniu w ramach krajowego systemu obowiązkowego zgłaszania, o którym mowa w art. 135a i 135b ustawy, Zespół informuje zgłaszającego o obowiązujących przepisach w zakresie zgłaszania zdarzeń lotniczych i wynikających z tych przepisów obowiązkach.
§  6.
1. Jeżeli zgłoszenie dotyczy nieprawidłowości, dla której wyjaśnienia, w ocenie Zespołu, koniecznym jest uzyskanie opinii Prezesa Urzędu, Zespół zwraca się bezpośrednio do Prezesa Urzędu z wnioskiem o zajęcie stanowiska. Wniosek powinien zawierać ogólny opis zgłoszonej nieprawidłowości, z zachowaniem zasady poufności zgłaszanych informacji oraz z zachowaniem zasady ochrony danych osobowych.
2. Po otrzymaniu opinii od Prezesa Urzędu, Zespół opracowuje stanowisko końcowe, o którym mowa w § 11.
§  7.
1. Prezes Urzędu powołuje członków Zespołu.
2. Prezes Urzędu może w każdym czasie odwołać osobę powołaną w skład Zespołu.
3. W przypadku złożenia przez osobę powołaną w skład Zespołu rezygnacji bądź odwołania jej przez Prezesa Urzędu, Prezes Urzędu może powołać w jej miejsce inną osobę, działając w porozumieniu z Przewodniczącym Zespołu.
4. Rezygnacja lub odwołanie osoby powołanej w skład Zespołu powoduje wypowiedzenie umowy, o której mowa w § 8 ust 5.
5. W skład Zespołu Prezes Urzędu powołuje osoby, będące ekspertami w zakresie lotnictwa cywilnego, w szczególności z następujących dziedzin:
1) szybownictwa, posiadające ważną licencję instruktora szybowcowego;
2) samolotów lotnictwa ogólnego, posiadające ważną licencję instruktora samolotowego;
3) komercyjnego transportu lotniczego, będące pilotami pełniącymi funkcje instruktora szkolenia typu (Type Rating Instructor - TRI);
4) instruktażu Zarządzania Zasobami Załogi (CRM - Crew Resource Management);
5) kontroli ruchu lotniczego, posiadające ważną licencję instruktora Kontrolera Ruchu Lotniczego (Air Traffic Controler - ATC);
6) służby informacji powietrznej (FIS) lub lotniskowej służby informacji powietrznej (AFIS), posiadające ważne uprawnienia informatora FIS lub AFIS;
7) zdatności statków powietrznych do lotu, posiadające ważną licencję mechanika obsługi;
8) badania wypadków lotniczych, będące przedstawicielami Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych;
9) prawa, posiadające doświadczenie lotnicze i ważną licencję lotniczą;
10) śmigłowców, w tym wykonywania operacji w ramach śmigłowcowej służby ratownictwa medycznego (HEMS - Helicopter Emergency Medical Service);
11) eksploatacji lotnisk, posiadające doświadczenie w zakresie funkcjonowania i eksploatacji lotnisk;
12) ultralekkich statków powietrznych, posiadające wiedzę z zakresu budowy, eksploatacji i pilotażu tego typu statków powietrznych.
6. Prezes Urzędu może powołać w skład Zespołu osoby będące ekspertami w innych specjalnościach niż wymienione w ust. 5, mając na względzie potrzeby realizacji zadań przez Zespół oraz doświadczenie kandydata w zakresie dotyczącym działalności Zespołu.
§  8.
1. Do obowiązków Przewodniczącego Zespołu należy w szczególności:
1) koordynowanie prac Zespołu;
2) zwoływanie i przewodniczenie posiedzeniom Zespołu;
3) przekazywanie Prezesowi Urzędu informacji o działalności Zespołu;
4) uczestniczenie w pracach Urzędu, w ramach zespołów zajmujących się bezpieczeństwem lub delegowanie osób powołanych w skład Zespołu do prac w tych zespołach.
2. Do obowiązków Sekretarza Zespołu należy w szczególności:
1) informowanie osób powołanych w skład Zespołu o terminach spotkań Zespołu i prowadzenie listy obecności;
2) prowadzenie kopii bazy danych zgłoszeń oraz pism wychodzących i przychodzących.
3. Do obowiązków Sekretarza strony internetowej należy w szczególności:
1) nadzór nad działaniem strony internetowej, o której mowa § 3 ust. 1 pkt 2;
2) publikowanie, w porozumieniu z Przewodniczącym Zespołu i Sekretarzem Zespołu, zgłoszeń oraz raportów na stronie, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 2.
4. Do obowiązków Sekretarza publikacji należy w szczególności zbieranie materiałów opracowanych przez osoby powołane do Zespołu w celu publikacji w formie biuletynu.
5. Szczegółowy zakres obowiązków osoby powołanej w skład Zespołu określa umowa cywilnoprawna, w której, w szczególności, zobowiązuje się osobę powołaną do Zespołu do zachowania zasady poufności w działalności Zespołu i ochrony danych osobowych osób zgłaszających informacje mające wpływ na bezpieczeństwo lotów w lotnictwie cywilnym.
§  9.
1. Posiedzenia Zespołu odbywają się co najmniej raz w miesiącu.
2. Przewodniczący Zespołu może zaprosić do prac Zespołu ekspertów z zakresu lotnictwa cywilnego nie będących osobami powołanymi w skład Zespołu.
3. W posiedzeniach Zespołu, które poświęcone są omawianiu otrzymanych zgłoszeń mających wpływ na bezpieczeństwo lotów w lotnictwie cywilnym, osoby nie powołane w skład Zespołu uczestniczą tylko za zgodą Przewodniczącego Zespołu oraz jeżeli ich obecność pozostaje bez uszczerbku dla zasady poufności.
§  10.
1. Sekretarz Zespołu, raz na kwartał, przekazuje Prezesowi Urzędu informację statystyczną dotyczącą funkcjonowania systemu, uwzględniając liczbę odnotowanych zgłoszeń i ich krótki opis sporządzony w sposób uniemożliwiający identyfikację zgłaszającego oraz zgłoszonych przez niego informacji, jeżeli były one przedmiotem zgłoszenia.
2. Informacja statystyczna, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać również:
1) liczbę zgłoszeń, co do których dalsze postępowanie nie zostało podjęte ze względu na klasyfikację informacji jako wypadku, incydentu lub zdarzenia podlegającego zgłoszeniu w ramach krajowego systemu obowiązkowego zgłaszania;
2) liczbę zgłoszeń będących podstawą podjętych działań, ze wskazaniem ich przedmiotu oraz sposobu załatwienia.
3. Wraz z informacją statystyczną, o której mowa w ust. 1, Sekretarz Zespołu przekazuje Prezesowi Urzędu ogólny opis spraw oraz podjętych działań.
4. Informacje, o których mowa w ust. 1-2 są przekazywane drogą elektroniczną.
§  11.
1. Z działań podjętych przez Zespół dotyczących otrzymanych zgłoszeń sporządza się stanowisko końcowe, z zastrzeżeniem ust. 7.
2. Stanowisko końcowe zawiera opis zgłoszenia, wnioski i stanowisko Zespołu.
3. Projekt stanowiska końcowego jest sporządzany przez, wyznaczone przez Przewodniczącego Zespołu, osoby powołane w skład Zespołu, w sposób gwarantujący zachowanie poufności zgłaszanych informacji oraz zasady ochrony danych osobowych.
4. Przewodniczący Zespołu przekazuje projekt stanowiska końcowego wszystkim osobom powołanym w skład Zespołu w celu zapoznania się przed sporządzeniem stanowiska końcowego.
5. Przewodniczący Zespołu przekazuje Prezesowi Urzędu stanowisko końcowe niezwłocznie po jego przyjęciu.
6. Stanowisko końcowe, o którym mowa w ust. 5 jest przekazywana drogą elektroniczną.
7. Przewodniczący Zespołu może podjąć decyzję o nie sporządzaniu stanowiska końcowego, jeżeli podjęte przez Zespół działania mają postać publikacji lub opracowania - wskazującego opis problemu oraz proponowanych rozwiązań, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 5 - zamieszczonych w prasie, na stronie internetowej, lub na stronie internetowej Urzędu.
§  12.
1. Informacja statystyczna, o której mowa w § 10, stanowisko końcowe, o którym mowa w § 11, i stanowisko Urzędu, o których mowa w § 6 ust. 1, Zespół Lokalizacji Zagrożeń może opublikować na stronie internetowej, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 2.
2. Publikacja informacji statystycznej, o której mowa w § 10, odbywa się z zachowaniem zasady poufności o zgłaszanych informacjach mających wpływ na bezpieczeństwo w lotnictwie oraz z zachowaniem ochrony danych osobowych.
§  13.
1. Prezes zapewnia środki finansowe na funkcjonowanie strony internetowej, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 2.
2. Zapewnienie środków finansowych, o którym mowa w ust. 1, nie daje Prezesowi upoważnienia do ingerowania w zawartość strony internetowej, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 2.
§  14.
1. Osoby będące członkami Zespołu w dniu podpisania niniejszej decyzji, pozostają członkami Zespołu do końca okresu, na jaki zawarta jest umowa cywilnoprawna określająca zakres ich obowiązków.
2. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 1 Prezes powołuje członków Zespołu zgodnie zmniejszą decyzją.
§  15. Traci moc Decyzja Nr 21 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw dobrowolnego i poufnego systemu zgłaszania informacji mających wpływ na bezpieczeństwo lotów w lotnictwie cywilnym.
§  16. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 951 i 1544 oraz z 2013 r. poz. 134

2) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w MP z 2004 r. Nr 28, poz. 478 i Nr 49, poz. 846, z 2005 r. Nr 58, poz. 784 z 2007 r. Nr 1, poz. 8 oraz z 2011 r. Nr 93, poz. 954.