Dziennik resortowy

Dz.Urz.MGMiŻŚ.2018.29

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 lipca 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 29
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1
z dnia 30 lipca 2018 r.
w sprawie funkcjonowania systemu wsparcia przez państwo-gospodarza (HNS) i realizacji celów NATO dla Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 3 oraz art. 19 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1430 i 2217 oraz z 2018 r. poz. 138 i 398) zarządza się, co następuje:
§  1.  Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:
1) BOiIN - Biuro Obrony i Ochrony Informacji Niejawnych w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej;
2) CIMIC - (ang. Civil-Military Co-operation) współpraca cywilno-wojskowa obejmująca nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów pomiędzy dowódcami sojuszniczymi i narodowymi a narodowymi organami władzy (wojskowymi i cywilnymi) oraz ludnością cywilną na obszarze prowadzenia operacji lub na obszarze, gdzie jest planowane rozmieszczenie sił wojskowych w zakresie czynników społecznych, politycznych, kulturowych, ekonomicznych, środowiskowych humanitarnych oraz dokonywania uzgodnień z organizacjami międzynarodowymi i krajowymi, rządowymi i pozarządowymi działającymi na obszarze prowadzenia operacji lub gdzie taka operacja jest planowana;
3) HNS - (ang. Host Nation Support) cywilna i wojskowa pomoc udzielana wojskom sojuszniczym i organizacjom, które są rozmieszczone, wykonują zadania lub przemieszczają się przez terytorium państwa-gospodarza przez państwo-gospodarza (państwo przyjmujące) w czasie pokoju, sytuacji kryzysowych i wojny;
4) jednostki - jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej lub przez niego nadzorowane wymienione w obwieszczeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 2 lutego 2018 r. (M. P. poz. 196);
5) Minister - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej;
6) Ministerstwo - Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej;
7) MON - Ministerstwo Obrony Narodowej;
8) NATO - (ang. North Atlantic Treaty Organization) Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego;
9) OIRM - Okręgowy Inspektorat Rybołówstwa Morskiego;
10) PGW - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie;
11) przedsiębiorcy - przedsiębiorcy, o których mowa w części III i XI załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym (Dz. U. poz. 1871, z 2016 r. poz. 1325 oraz z 2017 r. poz. 1075 i 2143), na których, w trybie decyzji administracyjnych, minister właściwy do spraw gospodarki morskiej lub minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej nałożył obowiązek realizacji zadań na rzecz obronności państwa zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy w dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców (Dz. U. poz. 1320 oraz z 2002 r. poz. 1571);
12) RZGW - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej;
13) UM - Urząd Morski;
14) urzędy obsługujące centralne organy administracji rządowej:
a) Ministerstwo Cyfryzacji,
b) Ministerstwo Edukacji Narodowej,
c) Ministerstwo Energii,
d) Ministerstwo Finansów,
e) Ministerstwo Infrastruktury,
f) Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju,
g) Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
h) Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii,
i) Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
j) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
k) Ministerstwo Sportu i Turystyki,
l) Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji,
ł) Ministerstwo Spraw Zagranicznych,
m) Ministerstwo Środowiska,
o) Ministerstwo Zdrowia;
15) UŻŚ - Urząd Żeglugi Śródlądowej.
§  2. 
1.  W celu zapewnienia warunków do wywiązywania się przez Rzeczpospolitą Polską z zobowiązań wynikających z członkostwa w Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Ministerstwie, w jednostkach i u przedsiębiorców, w związku z zadaniami działów administracji rządowej i innych instytucji państwowych, tworzy się system w zakresie planowania i realizacji zadań wynikających z obowiązku państwa-gospodarza, zwany dalej "Systemem HNS".
2.  W skład Systemu HNS wchodzą:
1) Punkt Kontaktowy (PK) HNS w Ministerstwie działający przy BOiIN;
2) Punkty Kontaktowe/ Punkty Informacji (PK/ PI) HNS w jednostkach;
3) Punkty Informacji (PI) HNS u przedsiębiorców.
3.  PK HNS oraz PI HNS, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, zapewniają realizację zadań wynikających z obowiązku państwa-gospodarza w jednostkach oraz u przedsiębiorców.
§  3.  Do zadań PK HNS w Ministerstwie należy w szczególności:
1) koordynowanie zadań wynikających z obowiązku państwa-gospodarza w Ministerstwie oraz w jednostkach, a także u przedsiębiorców z obszaru żeglugi śródlądowej;
2) współpraca z Centralnym Punktem Kontaktowym HNS (CPK HNS) funkcjonującym w MON oraz z PK w urzędach obsługujących centralne organy administracji rządowej;
3) organizowanie i utrzymanie systemu gromadzenia i aktualizacji danych, będących w posiadaniu Ministra, o zasobach obronnych państwa przewidywanych do wydzielenia na potrzeby realizacji zadań wynikających z obowiązku państwa-gospodarza;
4) zapewnienie wymiany informacji z PK HNS i PI HNS wchodzącymi w skład Systemu HNS;
5) reprezentowanie Ministra w kontaktach krajowych i międzynarodowych w zakresie HNS, w tym w relacjach z przedstawicielami wojsk własnych i sojuszniczych przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także z zagranicznymi podmiotami odpowiedzialnymi za realizację zadań HNS.
§  4.  Dyrektorowi BOiIN powierza się:
1) koordynowanie przedsięwzięć zapewniających realizację zadań w ramach Systemu HNS przez Ministerstwo oraz przez jednostki, a także przez przedsiębiorców z obszaru żeglugi śródlądowej;
2) utworzenie i zapewnienie funkcjonowania PK HNS w Ministerstwie;
3) opracowanie Instrukcji Punktu Kontaktowego HNS w Ministerstwie;
4) organizowanie i zapewnienie funkcjonowania systemu gromadzenia i aktualizacji danych, o których mowa w § 3 pkt 3;
5) obowiązek współdziałania z Dyrektorem Departamentu Strategii i Planowania Obronnego MON w zakresie planowania i organizacji szkoleń dla osób odpowiedzialnych w Ministerstwie, jednostkach oraz u przedsiębiorców za realizację zadań wynikających z obowiązku państwa-gospodarza.
§  5.  Kierownikom jednostek powierza się koordynowanie przedsięwzięć zapewniających realizację zadań w ramach Systemu HNS u przedsiębiorców z obszaru gospodarki morskiej, zgodnie

z właściwością.

§  6. 
1.  System gromadzenia i aktualizacji danych, o których mowa w § 3 pkt 3, obejmuje zbieranie i gromadzenie danych o zasobach obronnych HNS przez PK/ PI HNS:
1) prowadzenie zbiorczej bazy danych o zasobach obronnych HNS przez PK HNS w Ministerstwie za działy administracji rządowej kierowane przez Ministra;
2) prowadzenie baz danych przez:
a) PK HNS UM oraz PI HNS przedsiębiorców z obszaru gospodarki morskiej w zakresie infrastruktury portów morskich i transportu morskiego,
b) PK HNS PGW oraz PI RZGW w zakresie infrastruktury śródlądowych dróg wodnych przewidzianej do budowy, organizacji i uruchomienia na potrzeby Sił Zbrojnych RP przepraw zastępczych,
c) PI HNS OIRM w zakresie ilości morskiego taboru pływającego i jego charakterystyki technicznej, według właściwości,
d) PI HNS UŻŚ oraz PI HNS przedsiębiorców z obszaru żeglugi śródlądowej w zakresie infrastruktury portów i przeładowni rzecznych, ilości taboru pływającego i jego charakterystyki technicznej oraz czynnych przeprawach promowych i aktualnych klas śródlądowych dróg wodnych, według właściwości;
3) przekazywanie danych, w formie zestawienia tabelarycznego, o zasobach obronnych HNS:
a) przez PI HNS przedsiębiorców z obszaru gospodarki morskiej do właściwego PK HNS UM oraz PI HNS RZGW do PK HNS PGW do dnia 15 stycznia danego roku, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego,
b) przez PK HNS UM, PK HNS PGW, PI HNS OIRM, PI HNS UŻŚ oraz PI HNS przedsiębiorców z obszaru żeglugi śródlądowej do PK HNS w Ministerstwie do dnia 25 stycznia danego roku, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego,
c) przez PK HNS w Ministerstwie do CPK HNS w MON, w terminie wskazanym przez CPK HNS, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.
2.  Wzory zestawień o zasobach obronnych HNS w Ministerstwie, o których mowa w ust. 1, przewidywanych do wydzielenia na potrzeby realizacji zadań wynikających z obowiązku państwa- gospodarza określa załącznik nr 1 do zarządzenia.
§  7.  Organizację, zasady funkcjonowania oraz zadania PK/ PI HNS określa wzór Instrukcji Punktu Kontaktowego/ Punktu Informacji HNS, który stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.
§  8. 
1.  W celu zapewnienia warunków do wywiązywania się z Zadań działów administracji rządowej i innych instytucji państwowych w realizacji Celów NATO 2017 dla Rzeczypospolitej Polskiej 2  w Ministerstwie, w jednostkach i u przedsiębiorców, na potrzeby realizacji Celu L 3110N CIMIC, tworzy się bazę specjalistów funkcjonalnych.
2.  Baza, o której mowa w ust. 1, identyfikuje w zasobach państwa dostępność personelu o specjalistycznej (funkcjonalnej) i ogólnowojskowej (sztabowej) wiedzy, który będzie zdolny określić wpływ środowiska cywilnego na prowadzoną operację NATO oraz wspierać proces oceny i planowania działań na wszystkich poziomach prowadzonej operacji.
§  9.  W zakresie realizacji zadań wynikających z Celu L3110N:
1) Dyrektor BOiIN:
a) typuje przedstawiciela Ministra do prac w grupie roboczej MON do realizacji Celu w zakresie pozyskiwania odpowiednich specjalistów funkcjonalnych,
b) prowadzi bazę danych specjalistów funkcjonalnych na podstawie otrzymanych wykazów z komórek organizacyjnych Ministerstwa oraz z jednostek i od przedsiębiorców,
c) przedstawia propozycje specjalistów funkcjonalnych na zgłoszone przez MON potrzeby osobowe,
d) koordynuje realizację Celu L3110N w Ministerstwie;
2) dyrektorzy komórek organizacyjnych Ministerstwa oraz kierownicy jednostek i przedsiębiorcy:
a) corocznie, w terminie do dnia 25 stycznia, sporządzają i przekazują do BOiIN listę specjalistów funkcjonalnych z dziedzin będących w ich właściwościach,
b) dokonują bieżącej aktualizacji listy specjalistów funkcjonalnych, której wzór określa załącznik nr 3 do zarządzenia;
3) specjaliści funkcjonalni:
a) organizują współpracę sojuszniczego dowódcy operacji z narodowymi/ lokalnymi władzami cywilnymi, krajowymi organizacjami i agencjami, organizacjami międzynarodowymi oraz miejscową ludnością w rejonie prowadzenia operacji,
b) pełnią funkcje łącznikowe z innymi instytucjami wspierającymi cele dowódcy,
c) wspierają wojskowych specjalistów CIMIC w fazie planowania operacji i w fazie odbudowy po zakończeniu działań zbrojnych,
d) mogą uczestniczyć w operacji poza granicami kraju na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
§  10.  Traci moc zarządzenie Nr 7 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie funkcjonowania systemu wsparcia przez państwo-gospodarza (HNS) i realizacji celów NATO 2013 dla Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Urz. MGMiŻŚ poz. 6).
§  11.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

TABELE

jednolitego systemu gromadzenia i aktualizacji danych o zasobach obronnych gospodarki morskiej, gospodarki wodnej, rybołówstwa i żeglugi śródlądowej 3

"WZÓR"

1) Obszar transportu morskiego (dotyczy UM):

a) charakterystyka portów morskich:

ParametryNazwa portu:
Lokalizacja:

Województwo

Powiat
Gmina
Miejscowość
Adres:

Punkt Kontaktowy

Numery telefonów
Numery fax
E-mail
Koordynaty ARP - współrzędne WGS-84
Władze odpowiedzialne
ParametryPorty:
Maksymalne parametry przyjmowanych statków:
a) długość (m),
b) zanurzenie (m).
Nabrzeża (długość eksploatacyjna/głębokość (m):
a) stanowiska promowe i Ro-Ro,
b) stanowiska do przeładunku kontenerów,
c) stanowiska do przeładunku drobnicy,
d) stanowiska do przeładunku towarów masowych,
e) stanowiska do cumowania.
Dobowe możliwości przeładunkowe, w tym:
a) drobnicy (ton),
b) towarów masowych (ton),
c) kontenerów (TEU),
d) paliw (ton).
Wyposażenie techniczne:
a) dźwigi (szt.):
- pływające (16-200 ton),
- suwnicowe (10-40 ton),
- stacjonarne (2-60 ton),
- kontenerowe (30-50 ton),
- samojezdne (12,5-90 ton), w tym:
* kołowe,
* gąsienicowe,
- samochodowe (2-60 ton),
- taśmociągi (800-2000 t/godz.),
- załadowarki pneumatyczne do zbóż (400 t/godz.),
b) jednostki pływające (szt.):
- holowniki,
- barki,
c) inne (szt.)
- samochody,
- ciągniki,
- przyczepy i naczepy,
- wózki transportowe/widłowe.
ParametryPorty:
Magazyny i place składowe:
- składy kryte (m2),
- składy otwarte (m2),
- chłodnie (ton),
- elewatory (ton),
- silosy (ton),
- zbiorniki paliw płynnych (m3).
Pozostałe wyposażenie:
- stocznie (szt./możliwości dobowe),
- doki suche (szt./możliwości),
- doki pływające (szt./możliwości).

b) środki transportu morskiego możliwe do wykorzystania w przewozach ładunków wojskowych:

PrzedsiębiorstwoTyp statkuLiczbaNośność (DWT)Max zanurzenieLiczba pasażerów
Drobnicowiec
Masowiec
Zbiornikowiec
ro-ro
Prom pasażerski
Inne ...
...
itd. ...

2) Obszar gospodarki wodnej:

a) charakterystyka techniczno-eksploatacyjna dróg wodnych:

Lp.Nazwa i numer drogi wodnejDługośćOdcinki szlaku:Parametry techniczno- eksploatacyjne:Warunki

żeglugowe:

Prześwit pod

mostami:

Urządzenia hydrotechniczne:Inne pionowe ograniczenia:
nazwa i kilometrażdługość (km)szerokość szlaku żeglownego (m)Głębokość:klasa drogi/

maksymalny tonaż jednostek pływających

przepustowośćokres żeglugowy/ użytkownicy szlakukm drogi wodnejwymiar (m)rodzajPołożenie (km drogi wodnej)rodzajkm drogi wodnejwysokość ponad WWŻ
tranzytowa/minimalnanawigacyjna
123456789101112131415161718

b) charakterystyka budowli przejazdowych:

Lp.Budowla wodna:Charakterystyka budowli:Parametry budowli:Stan techniczny budowli wodnejGranica z zarządcą drogi (nazwa zarządcy)
nazwaLokalizacja (km drogi wodnej)rodzajfunkcjaOdległość między ścianami przyczółkówszerokośćdługośćspadeknachyleniePolery/

dalby

Zakres eksploatacji (Hmin, Hmax)
1234567891011121314

c) charakterystyka pozostałych budowli wodnych (zapory/jazy, zbiorniki wodne, ujęcia wody - studnie/punkty czerpania wody itp.):

Lp.Budowla wodna:Charakterystyka budowli:Parametry budowli:Jednostka administrująca (nazwa, adres)Zagrożenie w przypadku zniszczenia:Klasa czystości:
nazwaLokalizacja:rodzajfunkcjadługośćszerokośćwysokośćpiętrzenie wody (max)pojemnośćwydajność (1/godz.)długość rozlewiskaszerokość rozlewiskaZdatna do spożycianiezdatna do spożycia (przemysłowa)
km drogi wodnejadres
1234567891011121314151617

3) Obszar rybołówstwa (dotyczy OIRM)

a) zestawienie taboru pływającego zarejestrowanego w Okręgowym Inspektoracie Rybołówstwa Morskiego:

Lp.Właściciel

(adres)

Typ/nazwa/nr rejestracyjny
124567891011121314

4) Obszar żeglugi śródlądowej (dotyczy UŻŚ oraz przedsiębiorców z tego obszaru):

a) zestawienie taboru pływającego zarejestrowanego w Urzędzie Żeglugi Śródlądowej w ... /u ... (nazwa przedsiębiorcy):

Lp.Armator

(adres)

Typ/

nazwa/

nr

rejestracyjny

Barki:Holowniki, kutry do holowaniaStatki pożarnicze i ratowniczePchaczeMotorówki inspekcyjno-holownicze MJ-95Bazy nurkówLodołamaczeSzalandyKoszarkiDźwigi pływająceStatki pasażerskie:Pogłębiarki:Promy:
motorowepchanesegmentowe BP-150MPromy W-1 i W-2holowaneSP-150SP DJSP-60SP-66SP-45, SP-70, SP-75,

SP -100,

SJK

SP-30,

SP-60,

SZ-390/SJDS/KSS

chwytakowe i wielonaczyniowessąco-refulującespulchniacze hydraulicznenośności od 10 do 20 tnośności od powyżej 20 t
12345678910li1213141516171819202122232425262728

b) charakterystyka techniczna taboru pływającego zarejestrowanego w Urzędzie Żeglugi Śródlądowej w ... /u ... (nazwa przedsiębiorcy):

Lp.Nr rejestracyjnyParametry techniczne:Możliwości wykorzystania do przewozów wojskowych:
ilość maszyn/ łączna moc w kWilość ładowniwyporność (m3) nośność (t)długość (m)szerokość (m)wysokość max. (m)zanurzenie (m)prędkość km/hosobysprzęt:inne (np. przeprawy promowe, budowa mostów z wykorzystaniem konstrukcji składanych itp.):
pojazdy ciężarowepojazdy osobowepojazdy gąsienicowekontenery 20"
12345678910111213141516
Statki pasażerskie
Barki o własnym napędzie
Barki bez napędu - pchane
Holowniki
Pchacze
Promy
Pozostałe (pomocnicze) kutry do holowania i łodzie ratownicze

c) wykaz portów i przeładowni istniejących na terenie działalności Urzędu Żeglugi Śródlądowej w ...:

Lp.MiejscowośćRzeka

km

Opis portu (przystanku):Adres właścicielaKontakt
typbrzegpostójprzeładunek
123456789

d) zestawienie czynnych przepraw promowych zarejestrowanych w Urzędzie Żeglugi Śródlądowej w ...:

L.p.ArmatorIlość

(szt.)

Ilość i moc silników (szt./KM)Ilość ładowniŁadownośćZasadnicze rozmiary i charakterystykaNumer rejestracyjny
Długość

(m)

Szerokość

(m)

Wysokość burty

(m)

Maksymalna wysokość

(m)

Zanurzenie

(m)

Prędkość

(km/h)

12345678910111213

e) aktualne klasy śródlądowych dróg wodnych będących na terenie działalności Urzędu Żeglugi Śródlądowej w ...:

Lp.Nazwa śródlądowej drogi wodnejDługość (km)Klasa drogi wodnej
1234

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Wzór instrukcji HNS

NAZWA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ

__________________________________________________________________________

NAZWA KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ OPRACOWUJĄCEJ DOKUMENT

ZATWIERDZAM

...........................................................

Kierownik jednostki/ przedsiębiorca

..........................................................

data, imię i nazwisko

INSTRUKCJA PUNKTU KONTAKTOWEGO/ PUNKTU INFORMACJI HNS W

................................................................................

(nazwa jednostki organizacyjnej)

___________________________________________________________________________

MIEJSCOWOŚĆ 2018

SPIS TREŚCI

1. Postanowienia ogólne

2. Zadania Punktu Kontaktowego/Informacji HNS

3. Organizacja Punktu Kontaktowego/ Informacji HNS

4. Załączniki

1. 

Postanowienia ogólne

1.1. Wsparcie przez państwo-gospodarza 4  - Host Nation Support (HNS), zwane dalej "HNS", to cywilna i wojskowa pomoc udzielana przez państwo-gospodarza (państwo przyjmujące) w czasie pokoju, sytuacji kryzysowych i wojny wojskom sojuszniczym i organizacjom, które są rozmieszczone, wykonują zadania lub przemieszczają się przez terytorium państwa-gospodarza. Podstawę takiej pomocy stanowią porozumienia zawarte pomiędzy stosownymi władzami państwa-gospodarza i państwami wysyłającymi lub NATO.

1.2. Celem HNS jest udzielenie wsparcia w postaci środków materiałowych, urządzeń i usług, włączając w to ochronę rejonu działań oraz wsparcie administracyjne, dowódcom NATO oraz państwom wysyłającym narodowe siły zbrojne do zadań poza granice, zgodnie z wynegocjowanymi porozumieniami pomiędzy państwami wysyłającymi i NATO a rządami państw przyjmujących.

1.3. Problematykę realizacji przez pozamilitarne struktury organizacyjne zadań wynikających z obowiązków państwa-gospodarza, regulują:

a) ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1430 i 2217 oraz z 2018 r. poz. 138 i 398),

b) protokół ustaleń Nr 28/2001 z posiedzenia Rady Ministrów w dniach 17-18 lipca 2001 r. w sprawie wykonywania przez administrację rządową zadań wynikających z obowiązków państwa-gospodarza (HNS) i realizacji Celów Sił Zbrojnych,

c) doktryna wsparcia przez państwo-gospodarza DD/4.5 (B) wprowadzona do stosowania decyzją Nr 10/Log/P4 Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia w resorcie obrony narodowej dokumentu doktrynalnego "Wsparcie przez państwo-gospodarza",

d) decyzja Nr 447/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie funkcjonowania w resorcie obrony narodowej systemu wsparcia przez państwo-gospodarza (HNS) (Dz. Urz. MON z 2014 r. poz. 5),

e) zarządzenie Nr ... Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia ... 2018 r. w sprawie funkcjonowania systemu wsparcia przez państwa-gospodarza (HNS) i realizacji celów NATO dla Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Urz. MGMiŻŚ poz. ...),

f) regulamin wewnętrzny ... (nazwa jednostki organizacyjnej, przedsiębiorcy).

1.4. Koordynację całokształtu przedsięwzięć wynikających z obowiązków państwa- gospodarza, zarówno w wymiarze narodowym jak i sojuszniczym, sprawuje Minister Obrony Narodowej poprzez pełnomocnika do spraw HNS, który jednocześnie pełni funkcję Centralnego Punktu Kontaktowego HNS 5  współdziałającego z komórkami i jednostkami organizacyjnymi Ministerstwa Obrony Narodowej oraz, za pośrednictwem Departamentu Strategii i Planowania Obronnego MON, z Punktami Kontaktowymi pozamilitarnych struktur obronnych państwa. Schemat funkcjonowania systemu HNS w państwie przedstawia załącznik Nr 1.

1.5. Jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej lub przez niego nadzorowane oraz przedsiębiorcy o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym, włączeni w proces planowania i realizacji zadań wynikających z obowiązków państwa-gospodarza, wyznaczają Punkty Kontaktowe/ Punkty Informacji HNS, które współpracują i wymieniają informacje z Punktem Kontaktowym HNS w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Schemat funkcjonowania systemu HNS w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej przedstawia załącznik Nr 2.

1.6. W ... (nazwa jednostki organizacyjnej, przedsiębiorcy) zadania Punktu Kontaktowego/ Punktu Informacji realizuje Kierownik Punktu Kontaktowego/ Punktu Informacji HNS. Na Kierownika Punktu Kontaktowego/ Punktu Informacji HNS w ... (nazwa jednostki organizacyjnej, przedsiębiorcy) wyznacza się ... (podać stanowisko służbowe pracownika).

2. 

Zadania Punktu Kontaktowego/Informacji HNS

Zadania dla Punktu Kontaktowego/Punktu Informacji HNS, według właściwości jednostek organizacyjnych i przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym określa § 3 zarządzenia Nr ... Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia ... 2018 r. w sprawie funkcjonowania systemu wsparcia przez państwa-gospodarza (HNS) i realizacji celów NATO dla Rzeczypospolitej Polskiej.

3. 

Organizacja Punktu Kontaktowego/ Informacji HNS

3.1. Za zorganizowanie Punktu Kontaktowego/ Punktu Informacji HNS w ... (nazwa jednostki organizacyjnej/ przedsiębiorcy) oraz koordynowanie przedsięwzięć zapewniających realizację zadań w ramach systemu HNS odpowiada ... (kierownik jednostki organizacyjne/ przedsiębiorca).

3.2. Miejscem zapewniającym techniczną obsługę Punktu Kontaktowego/ Punktu Informacji HNS w ... (nazwa jednostki organizacyjnej/ przedsiębiorcy) jest ... (wskazać stanowisko wykonywania zadań).

3.3. Obsługę merytoryczną i administracyjną dla Punktu Kontaktowego/ Punktu Informacji HNS w ... (nazwa jednostki organizacyjnej/ przedsiębiorcy) zapewnia ... (wskazać wspierającą komórkę organizacyjną).

3.4. W razie nieobecności Kierownika Punktu Kontaktowego/ Punktu Informacji HNS jego obowiązki wykonuje ... (wskazać wyznaczonego zastępcę według stanowiska służbowego).

3.5. W razie rozwoju sytuacji kryzysowej w państwie lub wprowadzonych wyższych stanów gotowości obronnej państwa, Punkt Kontaktowy/ Punkt Informacji HNS funkcjonuje w oparciu o uruchamiany w ... (nazwa jednostki organizacyjnej/ przedsiębiorcy) stały dyżur.

4. 

Załączniki

Załącznik Nr 1 - Schemat funkcjonowania systemu HNS w państwie

Załącznik Nr 2 - Schemat funkcjonowania systemu HNS w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Załącznik Nr 3 - Wzór wykazu danych teleadresowych Punktów Kontaktowych/Punktów Informacji HNS

Załącznik Nr 4 - Wzór Dziennika ewidencji przyjmowanych i przekazywanych zadań z zakresu HNS, decyzji, meldunków i raportów

Załącznik Nr 5 - Wykaz i opis skrótów zawartych w Instrukcji

Załącznik Nr  1

SCHEMAT FUNKCJONOWANIA SYSTEMU HNS W PAŃSTWIE

Załącznik Nr  2

SCHEMAT FUNKCJONOWANIA SYSTEMU HNS W MINISTERSTWIE GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ

Załącznik Nr  3

WYKAZ DANYCH TELEADRESOWYCH PUNKTÓW KONTAKTOWYCH/PUNKTÓW INFORMACJI HNS *

(wzór)
Lp.InstytucjaImię i nazwisko Kierownika PK/PI HNSNr telefonu kontaktowegoNr faxAdres e-mailAdres OPAL

ZAŁĄCZNIK Nr  4

DZIENNIK EWIDENCJI PRZYJMOWANYCH I PRZEKAZYWANYCH ZADAŃ, DECYZJI, MELDUNKÓW I RAPORTÓW Z ZAKRESU HNS

(wzór)
Lp.Przekazanie zadaniaTreść zadaniaPodjęte działaniaUwagi
Data i godzinaNadawcaOdbiorca

Załącznik Nr  5

Wykaz i opis skrótów zawartych w Instrukcji **

1) Dowództwo Operacyjne RSZ - Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych;

2) Dowództwo Generalne RSZ - Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych;

3) Oddział KNPO - Oddział Koordynacji na Potrzeby Obronne;

4) ZL- P4 - Zarząd Logistyki-P4;

5) ZL-J4 - Zarząd Logistyki;

6) ZPL-J4 - Zarząd Planowania Logistyki;

7) Oddział IL i HNS - Oddział Interoperacyjności Logistycznej i HNS;

8) STiRW-CKRW - Szefostwo Transportu i Ruchu Wojsk - Centrum Koordynacji Ruchu Wojsk;

9) WSzW - Wojewódzki Sztab Wojskowy.

1 Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działami administracji rządowej - gospodarka morska, gospodarka wodna, rybołówstwo oraz żegluga śródlądowa, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 2324 oraz z 2018 r. poz. 100).
2 Załącznik do protokołu ustaleń Nr 28/2017 posiedzenia Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2017 r. pkt 4./23.e.
3 tabele do wykonania w Microsoft Office Excel
4 Definicja opracowana na podstawie tłumaczenia z Sojuszniczej Doktryny i Procedur Połączonego Wsparcia przez państwo-gospodarza -Allied Joint Publication - 4.5 (AJP 4.5).
5 Zgodnie z decyzją 447/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie funkcjonowania w resorcie obrony narodowej systemu wsparcia przez państwo-gospodarza (HNS) (Dz. Urz. MON poz. 5).
* wypełnić według właściwości jednostki organizacyjnej, przedsiębiorcy
** wykaz i opis skrótów należy dostosować do właściwości jednostki organizacyjnej lub przedsiębiorcy sporządzającego Instrukcję Punktu Kontaktowego/Punktu Informacji HNS