Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2013.372

| Akt obowiązujący
Wersja od: 23 grudnia 2013 r.

DECYZJA Nr 416/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 23 grudnia 2013 r.
w sprawie funkcjonowania systemu Obrony Powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej w czasie pokoju oraz podziału kompetencji pomiędzy Szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Dowódcą Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych oraz Dowódcą Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych w tym zakresie

Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych

Na podstawie art. 7 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 67, z późn. zm.) oraz art. 11 b ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461, z późn. zm.), w związku § 1 pkt 6 lit. c i d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania systemu Obrony Powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej w czasie pokoju oraz określenia podziału kompetencji pomiędzy Szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Dowódcą Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych oraz Dowódcą Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych w tym zakresie, ustala się, co następuje:

1. Przez system Obrony Powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej rozumie się zorganizowane w określoną strukturę siły i środki wydzielone w celu zapewnienia bezpieczeństwa w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności osłony ważnych obiektów polityczno-administracyjnych, militarnych, infrastruktury obronnej i krytycznej oraz wojsk i ludności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przed ich rozpoznaniem i atakiem z powietrza.
2. System Obrony Powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej, zwany dalej "systemem OP RP", jest częścią składową systemu obronnego państwa.
3. W ramach systemu OP RP realizowane są:
1) ochrona granicy państwowej w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej;
2) ochrona przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej.
4. W czasie pokoju w ramach systemu OP RP pełni się całodobowe dyżury bojowe.
5. Szczegółowe zasady organizacji i pełnienia dyżurów bojowych w systemie OP RP określa "Instrukcja organizacji i pełnienia dyżurów bojowych w systemie Obrony Powietrznej".
6. Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych odpowiada za zapewnienie funkcjonowania systemu OP RP, w tym celu:
1) organizuje system OP RP w uzgodnieniu z Szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego oraz we współdziałaniu z Dowódcą Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych;
2) dowodzi operacyjnie siłami i środkami, wydzielonymi przez Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych do pełnienia dyżurów bojowych w systemie OP RP, przy pomocy Centrum Operacji Powietrznych - Dowództwa Komponentu Powietrznego, z zastrzeżeniem, że użycie sił i środków wydzielonych do Zintegrowanego Systemu Obrony Powietrznej i Przeciwrakietowej Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO Integrated Air and Missile Defence System - NATINAMDS) wymaga uzyskania zgody właściwego organu dowodzenia tego systemu;
3) realizuje zadania, wynikające z ustawy z dnia 12 października 1990 r.

o ochronie granicy państwowej;

4) określa potrzeby dla zdolności operacyjnych systemu OP RP;
5) prowadzi dopuszczenia do pełnienia dyżurów bojowych oraz kontrole gotowości bojowej dyżurnych sił i środków systemu OP RP;
6) współpracuje z Szefem Obrony Cywilnej Kraju w zakresie funkcjonowania podsystemu ostrzegania i alarmowania wojsk i ludności cywilnej przed zagrożeniami z powietrza;
7) realizuje zadania związane z zobowiązaniami sojuszniczymi, koalicyjnymi i międzynarodowymi dotyczącymi obrony powietrznej, zgodnie z zakresem działania.
7. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego odpowiada za programowanie wieloletniego rozwoju Systemu Obrony Powietrznej w ramach planowania rozwoju zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych RP.
8. Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych odpowiada za:
1) przygotowanie i wydzielenie sił i środków do realizacji zadań w ramach systemu OP RP;
2) realizację planu rozwoju Systemu Obrony Powietrznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
3) realizację zadań związanych zobowiązaniami sojuszniczymi, koalicyjnymi i międzynarodowymi dotyczącymi obrony powietrznej, zgodnie z zakresem działania;
4) prowadzenie analiz, uczestniczenie w prezentowaniu stanowiska resortu obrony narodowej i realizowanie zadań w obronie powietrznej, zgodnie z zakresem działania, w ramach prac Komitetu Obrony Powietrznej i Przeciwrakietowej Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO Air and Missile Defence Committee), a także w pracach komitetów i grup roboczych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, Unii Europejskiej i Rady NATO-Rosja.
9. Dyżurny Dowódca Obrony Powietrznej, kieruje działaniami Dyżurnej Służby Operacyjnej Centrum Operacji Powietrznych - Dowództwa Komponentu Powietrznego w zakresie nienaruszalności przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej oraz wykonuje obowiązki narodowego przedstawiciela władz państwowych (National Governmental Authority - NGA) w Zintegrowanym Systemie Obrony Powietrznej i Przeciwrakietowej Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATINAMDS).
10. Szczegółowe zadania oraz procedury działania Dyżurnego Dowódcy Obrony Powietrznej określa "Instrukcja organizacji i pełnienia dyżurów bojowych w systemie Obrony Powietrznej".
11. Traci moc decyzja Nr Pf-2/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 lutego 1995 r. w sprawie utworzenia jednolitego systemu obrony powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej.
12. Traci moc decyzja Nr 553/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 grudnia 2007 r. w sprawie rozdzielenia kompetencji Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych, Dowództwa Sił Powietrznych oraz Dowództwa Marynarki Wojennej w zakresie ochrony granicy państwowej w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej, zmieniona decyzją nr 193/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 kwietnia 2008 r. zmieniającą decyzję w sprawie rozdzielenia kompetencji Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych, Dowództwa Sił Powietrznych oraz Dowództwa Marynarki Wojennej w zakresie ochrony granicy państwowej w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej oraz ratownictwa (niepublikowane).
13. Traci moc decyzja Nr 301/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 września 2012 r. w sprawie przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym z powietrza w czasie pokoju przez system Obrony Powietrznej oraz określenia kompetencji i sposobu pełnienia dyżuru przez Dyżurnego Dowódcę Obrony Powietrznej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 374).
14. Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.