Funkcjonowanie Gospodarstwa Pomocniczego Ministerstwa Transportu.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MT.2006.1.1

Akt utracił moc
Wersja od: 5 maja 2006 r.

ZARZĄDZENIE Nr 2
MINISTRA TRANSPORTU
z dnia 11 maja 2006 r.
w sprawie funkcjonowania Gospodarstwa Pomocniczego Ministerstwa Transportu

Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104, Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319) w związku z § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 maja 2006 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Transportu oraz zniesienia Ministerstwa Transportu i Budownictwa (Dz. U. Nr 76, poz. 534) ustala się, co następuje:
§  1.
Przy Ministerstwie Transportu w Warszawie ul. Chałubińskiego 4/6 funkcjonuje Gospodarstwo Pomocnicze, zwane dalej "Gospodarstwem".
§  2.
Siedzibą Gospodarstwa jest Warszawa, ul. Chałubińskiego 4/6.
§  3.
Przedmiotem działalności Gospodarstwa jest:
1)
obsługa Ministerstwa Transportu, zwanego dalej "Ministerstwem", w zakresie spraw administracyjno-gospodarczych, a w szczególności:
a)
prowadzenie kancelarii głównej i obsługi kancelaryjnej komórek organizacyjnych Ministerstwa,
b)
obsługa komórek organizacyjnych Ministerstwa w zakresie maszynopisania i usług poligraficznych,
c)
zaopatrzenie w materiały, przedmioty nietrwałe i środki trwałe, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Ministerstwa,
d)
prowadzenie gospodarki magazynowej dla potrzeb Ministerstwa,
e)
obsługa w zakresie łączności wewnętrznej i zewnętrznej,
f)
obsługa transportowa Ministerstwa,
g)
prowadzenie Archiwum Zakładowego Ministerstwa;
2)
prowadzenie administracji nieruchomości, będących w trwałym zarządzie Ministerstwa, w zakresie:
a)
planowania zadań remontowych i inwestycyjnych oraz realizacji zadań remontowych w budynkach Ministerstwa,
b)
zapewnienia sprawnego funkcjonowania urządzeń w budynkach Ministerstwa,
c)
zapewnienia ochrony fizycznej budynków,
d)
utrzymania porządku i czystości,
e)
zapewnienia ochrony przeciwpożarowej,
f)
zapewnienia nadzoru nad przestrzeganiem ochrony przeciwpożarowej przez jednostki organizacyjne mające siedziby w administrowanych budynkach i inne osoby korzystające z pomieszczeń w tych budynkach;
3)
świadczenie usług na rzecz innych jednostek, m.in. w zakresie:
a)
wynajmu powierzchni biurowej, pomocniczej i garażowej, sal konferencyjnych,
b)
łączności wewnętrznej i zewnętrznej,
c)
obsługi kancelaryjnej,
d)
obsługi administracyjnej oraz administracyjno-gospodarczej.
§  4.
Szczegółowy zakres i warunki świadczenia usług na rzecz innych jednostek, o których mowa w § 3 pkt 3, określają umowy zawarte przez Gospodarstwo z tymi jednostkami.
§  5.
Przychody Gospodarstwa uzyskiwane są ze sprzedaży usług na rzecz:
1)
Ministerstwa - według kosztów własnych,
2)
innych jednostek - według cen umownych.
§  6.
Gospodarstwo, prowadząc działalność, wykorzystuje składniki majątkowe przekazane w dniu utworzenia oraz składniki majątkowe nabyte w trakcie swojej działalności.
§  7.
1.
Gospodarka finansowa Gospodarstwa prowadzona jest na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych i aktach wykonawczych do ustawy, a także w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.1)).
2.
Gospodarstwo pokrywa koszty swojej działalności z uzyskiwanych przychodów własnych.
3.
Gospodarstwo posiada odrębny rachunek bankowy.
§  8.
Gospodarstwem kieruje Dyrektor Gospodarstwa Pomocniczego.
§  9.
Organizację wewnętrzną Gospodarstwa i szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych oraz samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Gospodarstwa, zatwierdzony przez Dyrektora Generalnego Ministerstwa.
§  10.
Traci moc decyzja nr 12 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Infrastruktury z dnia 3 marca 2002 r. w sprawie Gospodarstwa Pomocniczego Ministerstwa Transportu i Budownictwa, zmieniona decyzją nr 18 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Transportu i Budownictwa z dnia 2 listopada 2005 r.
§  11.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 5 maja 2006 r.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546 i Nr 213, poz. 2155 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 66, Nr 184, poz. 1539 i Nr 267, poz. 2252.