Dziennik resortowy

Dz.Urz.KGP.2008.4.29

| Akt obowiązujący
Wersja od: 27 stycznia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 144
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 14 lutego 2008 r.
w sprawie form i metod planowania i dokonywania wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych w jednostkach organizacyjnych Policji

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Zarządzenie określa formy i metody planowania i dokonywania wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych w:
1) Komendzie Głównej Policji;
2) komendach wojewódzkich (Stołecznej) Policji;
3) Wyższej Szkole Policji w Szczytnie;
4) szkołach policyjnych;
5) 1  Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji;
6) 2  Centralnym Biurze Śledczym Policji;
7) 3  Biurze Spraw Wewnętrznych Policji.
1a.  4  Wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, obejmują również wydatki dokonywane w ramach limitów przyznanych na ten cel do dyspozycji Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji oraz jego zastępców.
1b)  5  Wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, obejmują również wydatki dokonane w ramach limitów przyznanych na ten cel do dyspozycji Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji oraz jego zastępców.
2.  Wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 2, obejmują również wydatki dokonywane w ramach limitów przyznanych na ten cel do dyspozycji komendantów powiatowych (miejskich, rejonowych) Policji oraz ich zastępców, działających na obszarze właściwości terytorialnej odpowiednich komend wojewódzkich (Stołecznej) Policji.
§  2.  Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:
1) kierownik jednostki - kierownika jednostki organizacyjnej Policji wymienionej w § 1 ust. 1;
2) dyrektor biura - dyrektora biura lub innej równorzędnej komórki organizacyjnej Komendy Głównej Policji;
3) dieta - dietę na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju, określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 775 § 1 Kodeksu pracy.
§  3.  Wydatkami reprezentacyjnymi są wydatki uzasadnione potrzebą reprezentowania Policji, ponoszone na pokrycie kosztów:
1) podejmowania delegacji zagranicznych w ramach międzynarodowej współpracy Policji;
2) poczęstunków z okazji:
a) świąt państwowych oraz Święta Policji,
b) kontaktów z przedstawicielami organów władzy publicznej i innych podmiotów współpracujących z Policją;
3) zakupu upominków dla podejmowanych gości spoza Policji;
4) zakupu innych dóbr i usług dokonywanego na podstawie indywidualnych decyzji kierownika jednostki lub osoby przez niego upoważnionej, w granicach planowanych na ten cel środków budżetowych.
§  4.  Wydatki, o których mowa w § 3 pkt 1, mogą obejmować:
1) koszty wyżywienia:
a) za każdą pełną lub rozpoczętą powyżej 8 godzin dobę pobytu delegacji - do wysokości dwukrotnej diety na jednego uczestnika,
b) za rozpoczętą, lecz nieprzekraczającą 8 godzin, dobę pobytu - do wysokości diety na jednego uczestnika;
2) koszty jednorazowego przyjęcia - do wysokości dwukrotnej diety na jednego uczestnika;
3) koszty zakupu drobnego upominku - do wysokości trzykrotnej diety na jednego uczestnika;
4) wydatki na imprezy kulturalne - do wysokości dwukrotnej diety na jednego uczestnika;
5) inne uzasadnione wydatki, a w szczególności dotyczące zakwaterowania, opłat za usługi przewoźników turystycznych i przejazdów - w wysokości faktycznie poniesionych i udokumentowanych kosztów.
§  5.  Czas pobytu delegacji zagranicznej, o którym mowa w § 4 pkt 1, liczy się od chwili powitania do momentu pożegnania delegacji zagranicznej przez organizatora przedsięwzięcia.
§  6.  Przy organizacji wyżywienia i jednorazowego przyjęcia, realizowanych systemem zleconym, stawki określone w § 4 pkt 1 i 2 - mogą być zwiększone o kwotę marży, nie więcej niż o 100%.
§  7.  6  Przy ustalaniu wysokości świadczeń na rzecz uczestników delegacji zagranicznych mających charakter instruktażowo-szkoleniowy, organizowanych w jednostkach wymienionych w § 1 ust. 1 pkt 3-5, stawki określone w § 4 pkt 1 i 2 obniża się o 50%.
§  8. 
1.  W ramach kosztów podejmowania delegacji zagranicznych mogą być pokrywane, do wysokości stawek określonych w § 4 pkt 2, wydatki z tytułu uczestnictwa w jednorazowym przyjęciu przedstawicieli strony zapraszającej:
1) opiekuna delegacji zagranicznej (osoby towarzyszącej);
2) tłumaczy;
3) innych osób w liczbie nieprzekraczającej liczby uczestników przyjęcia ze strony delegacji zagranicznej.
2.  Osobom wymienionym w ust. 1 pkt 1 i 2 przysługują również świadczenia określone w § 4 pkt 1, 2, 4 i 5, z tym że wydatki dotyczące zakwaterowania i przejazdów są finansowane ze środków przeznaczonych na krajowe podróże służbowe.
§  9.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach stawki określone w § 4, 7 i 8, z wyjątkiem należności z tytułu krajowej podróży służbowej, mogą być przekroczone po uzyskaniu pisemnej zgody kierownika jednostki lub osoby przez niego upoważnionej.
§  10.  W przypadku delegacji zagranicznych podejmowanych na indywidualne zaproszenie Komendanta Głównego Policji koszty obsługi delegacji określa każdorazowo Komendant Główny Policji.
§  11. 
1.  Wydatkami okolicznościowymi są wydatki ponoszone na pokrycie kosztów:
1) posługi duszpasterskiej lub czynności objętych ceremoniałem pogrzebowym oraz zakupu wiązanek, wieńców, zniczy i kwiatów w związku z udziałem przedstawicieli Policji w uroczystościach pogrzebowych lub w innych uroczystościach okolicznościowych;
2) ogłoszenia w prasie nekrologu lub kondolencji w imieniu kierownictwa jednostki;
3) poczęstunku z udziałem przedstawicieli Policji i osób zaproszonych z okazji mianowania na wyższy stopień policyjny, wręczenia odznaczeń, pożegnania osób zwolnionych ze służby lub pracy oraz innych jubileuszy, rocznic i uroczystości uznanych za ważne w życiu służbowym lub osobistym policjantów i pracowników - do wysokości 50% diety na jednego uczestnika;
4) zakupu symbolicznych upominków w celu uhonorowania policjantów i pracowników w przypadkach, o których mowa w pkt 3;
5) zakupu napojów bezalkoholowych lub innych artykułów spożywczych dla uczestników konferencji, narad, posiedzeń organów kolegialnych lub zespołów powołanych decyzją kierownika jednostki oraz odpraw służbowych - do wysokości 15% diety dziennie na jednego uczestnika.
2.  Przepisów ust. 1 pkt 1 i 2 nie stosuje się w przypadku pokrywania kosztów pogrzebu policjanta ze środków Komendanta Głównego Policji.
§  12. 
1.  Roczny limit wydatków reprezentacyjnych, z uwzględnieniem limitów wydatków reprezentacyjnych na pokrycie kosztów podejmowania delegacji zagranicznych i wydatków, o których mowa w ust. 4, oraz roczny limit wydatków okolicznościowych określa, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4, kierownik jednostki, na wniosek kierownika komórki organizacyjnej właściwej do spraw obsługi finansowej jednostki, w ramach obowiązującej w jednostce procedury planowania budżetu.
2.  Limity wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych, o których mowa w ust. 1, w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie uchwala senat uczelni w trybie określonym w art. 62 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.).
3.  Limit wydatków reprezentacyjnych na podejmowanie delegacji zagranicznych, o którym mowa w ust. 1, ustala się na podstawie planowanych wizyt przedstawicieli policji i organów ścigania państw obcych w ramach międzynarodowej współpracy Policji.
4.  W rocznym limicie wydatków reprezentacyjnych, o których mowa w ust. 1, uwzględnia się limity wydatków reprezentacyjnych przyznawane bezpośrednio do dyspozycji osób na kierowniczych stanowiskach oraz do wysokości kwot określonych w załączniku do zarządzenia.
5.  Wysokość limitów określonych w załączniku do zarządzenia podlega corocznej waloryzacji o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, którego wysokość określa ustawa budżetowa, z zaokrągleniem wyliczonej kwoty do pełnego złotego w górę.
6.  Przekroczenie łącznej kwoty limitów wydatków reprezentacyjnych określonych w załączniku do zarządzenia na stanowiskach kierowniczych w danej jednostce wymienionej w § 1, w ramach poszczególnych rozdziałów klasyfikacji wydatków budżetowych, wymaga zgody Komendanta Głównego Policji.
§  13.  7  (uchylony).
§  14. 
1.  Wydatki reprezentacyjne i okolicznościowe są dokonywane na podstawie decyzji kierownika jednostki lub osoby przez niego upoważnionej, z uwzględnieniem wymogu oszczędności i gospodarności, a ich wielkość powinna być dostosowana do niezbędnych potrzeb.
2.  Wydatki reprezentacyjne i okolicznościowe ponoszone są w ramach środków przeznaczonych na wydatki bieżące i zaliczane do właściwych pozycji klasyfikacji budżetowej.
3.  Udokumentowanie i rozliczenie wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych następuje na zasadach określonych w przepisach o rachunkowości, z uwzględnieniem rodzaju przedsięwzięcia oraz liczby uczestników, w przypadkach, o których mowa w § 4 pkt 1-4 i § 11 pkt 3 i 4.
§  15.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 1 stycznia 2008 r.

ZAŁĄCZNIK  8  

Limit wydatków reprezentacyjnych przysługujących osobom zajmującym niektóre stanowiska kierownicze w Policji

Lp.Nazwa stanowiska kierowniczegoRoczny limit*
w złotychw euro
1Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji3683-------
2Zastępca Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji1770-------
3Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Policji3683-------
4Zastępca Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji1770-------
5Komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji3683-------
6Zastępca Komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji1770-------
7Komendant-rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie3683-------
8Zastępca Komendanta-prorektor i Kanclerz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie1183-------
9Komendant szkoły policyjnej2067-------
10Zastępca Komendanta szkoły policyjnej742-------
11Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji3683-------
12Zastępca dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji1183-------
13Dyrektor biura (równorzędnej komórki organizacyjnej)1183-------
14Zastępca dyrektora biura (równorzędnej komórki organizacyjnej)742-------
15Komendant powiatowy (miejski, rejonowy) Policji1477-------
16Zastępca Komendanta powiatowego (miejskiego, rejonowego) Policji742-------
17Dowódca Jednostki Specjalnej Policji w Kosowie1183
* limit obowiązujący w 2018 r.
1 § 1 ust. 1 pkt 5 dodany przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 1075 z dnia 31 sierpnia 2011 r. (Dz.Urz.KGP.11.7.52) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 31 sierpnia 2011 r.
2 § 1 pkt 6 dodany przez § 1 pkt 1 lit. a zarządzenia nr 44 z dnia 30 maja 2018 r. (Dz.Urz.KGP.2018.69) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 27 stycznia 2018 r.
3 § 1 pkt 7 dodany przez § 1 pkt 1 lit. a zarządzenia nr 44 z dnia 30 maja 2018 r. (Dz.Urz.KGP.2018.69) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 27 stycznia 2018 r.
4 § 1 ust. 1a dodany przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 57 z dnia 8 października 2014 r. (Dz.Urz.KGP.2014.125) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 9 października 2014 r.
5 § 1 ust. 1b dodany przez § 1 pkt 1 lit. b zarządzenia nr 44 z dnia 30 maja 2018 r. (Dz.Urz.KGP.2018.69) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 27 stycznia 2018 r.
6 § 7 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 1075 z dnia 31 sierpnia 2011 r. (Dz.Urz.KGP.11.7.52) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 31 sierpnia 2011 r.
7 § 13 uchylony przez § 33 zarządzenia nr 92 z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie organizacji i realizacji przedsięwzięć międzynarodowych (Dz.Urz.KGP.10.2.4) z dniem 1 lutego 2010 r.
8 Załącznik:

- zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 1075 z dnia 31 sierpnia 2011 r. (Dz.Urz.KGP.11.7.52) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 31 sierpnia 2011 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 57 z dnia 8 października 2014 r. (Dz.Urz.KGP.2014.125) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 9 października 2014 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 44 z dnia 30 maja 2018 r. (Dz.Urz.KGP.2018.69) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 27 stycznia 2018 r.