Formularz dotyczący przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w międzynarodowym przewozie drogowym.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MT.2007.8.36

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 lipca 2007 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA TRANSPORTU
z dnia 5 lipca 2007 r.1)
w sprawie formularza dotyczącego przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w międzynarodowym przewozie drogowym

Stosownie do postanowień decyzji Komisji Europejskiej 2007/230/WE z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie formularza dotyczącego przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym (Dz. Urz. WE L 99 z 14.04.2007), zwanej dalej "decyzją KE 2007/230/WE", ogłasza się, co następuje:
1.
Od dnia 12 kwietnia 2007 r. na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej obowiązuje wzór formularza: Świadectwo działalności na podstawie rozporządzenia (WE) nr 561/2006 lub Umowy europejskiej dotyczącej pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe (AETR), stanowiący załącznik do decyzji KE 2007/230/WE, zwany dalej "formularzem".
2.
Dla udokumentowania przyczyny nieposiadania zapisów urządzenia rejestrującego (tachografu analogowego lub cyfrowego) w przypadkach:
1)
zwolnienia chorobowego;
2)
urlopu wypoczynkowego;
3)
prowadzenia pojazdu wyłączonego z zakresu stosowania rozporządzenia (WE) nr 561/2006 lub AETR,

zaleca się wyposażenie kierowcy wykonującego międzynarodowy przewóz drogowy do lub przez terytorium innego Państwa Członkowskiego, w formularz, o którym mowa w ust. 1.

3.
Wzór formularza, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik do niniejszego komunikatu. Elektroniczna i przeznaczona do druku wersja formularza we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej jest dostępna - w formacie Word lub Acrobat - na stronie internetowej pod adresem: http://ec.europa.eu/transport/road/policy/so-cial_provision/social_form_en,htm
4.
Formularz wypełnia się wyłącznie pismem maszynowym lub komputerowym, zaznaczając odpowiednio jedną z pozycji formularza oznaczoną numerem 13 albo 14 albo 15. Jeżeli w okresie poprzedzającym rozpoczęcie przewozu wystąpiły dwie lub wszystkie trzy sytuacje, należy wystawić odpowiednio dwa lub trzy odrębne formularze.
5.
Formularz jest podpisywany przez:
1)
wyznaczoną osobę - w imieniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu wykonującego przewóz drogowy, i
2)
kierowcę - wykonującego przewóz drogowy.
6.
Przedsiębiorca lub inny podmiot wykonujący przewóz drogowy, który jest jednocześnie kierowcą, podpisuje formularz dwukrotnie, zarówno w imieniu przedsiębiorcy jak i swoim własnym.
7.
Formularz jest wystawiany, podpisywany i wręczany kierowcy przed rozpoczęciem wykonywania przez kierowcę przewozu drogowego.
8.
Formularz nie zastępuje dokumentów wystawionych dla kierowcy wykonującego międzynarodowy przewóz drogowy i poświadczających przyczynę braku zapisów urządzenia rejestrującego z ostatniego tygodnia i 15 dni poprzedzających datę rozpoczęcia przewozów, w przypadkach nieprzewidzianych w formularzu.
9.
Zaświadczenie określone w art. 31 ustawy z 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz. U. z dnia 16 kwietnia 2004 r. Nr 92, poz. 879, z 2005 r. Nr 180, poz. 1498 i z 2007 r. Nr 99, poz. 661), wystawione dla kierowcy wykonującego międzynarodowy przewóz drogowy, nie jest uznawane w Państwach Członkowskich Unii Europejskiej.
______

1) Niniejszym Komunikatem wdraża się do stosowania postanowienie decyzji Komisji Europejskiej 2007/230/WE z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie formularza dotyczącego przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym (Dz. Urz. UE L 99 z 14.04.2007, str. 14) wydanej na podstawie art. 11 ust. 3 dyrektywy 2006/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie minimalnych warunków wykonania rozporządzeń Rady (EWG) nr 3820/85 i nr 3821/85 dotyczących przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym oraz uchylającej dyrektywę Rady 88/599/EWG (Dz. Urz. L 102 z 11.04.2006).

ZAŁĄCZNIK 

ŚWIADECTWO DZIAŁALNOŚCI NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA (WE) NR 561/2006 LUB UMOWY EUROPEJSKIEJ DOTYCZĄCEJ PRACY ZAŁÓG POJAZDÓW WYKONUJĄCYCH MIĘDZYNARODOWE PRZEWOZY DROGOWE (AETR) (*)

Należy wypełnić na komputerze i podpisać przed rozpoczęciem podróży Należy przechowywać wraz z oryginalnymi kartami tachograficznymi zgodnie z odpowiednimi wymogami

Sfałszowanie świadectwa stanowi naruszenie przepisów

1. Nazwa przedsiębiorstwa: ..................................

2. Ulica i nr, kod pocztowy, miejscowość, państwo:...........

..............., ........., .............., ..............

3. Numer telefonu (w tym międzynarodowy numer kierunkowy): ..

4. Numer faksu (w tym międzynarodowy numer kierunkowy): .....

5. Adres e mail: ............................................

Ja, niżej podpisany

6. Imię i nazwisko: .........................................

7. Stanowisko w przedsiębiorstwie: ..........................

oświadczam, że kierowca

8. Imię i nazwisko: .........................................

9. Data urodzenia: ..........................................

10. Numer prawa jazdy lub dowodu osobistego lub paszportu:

..........................................................

w okresie

11. od (godzina-dzień-miesiąc-rok)......-......-......-......

12. do (godzina-dzień-miesiąc-rok)......-......-......-......

13. [] przebywał na zwolnieniu chorobowym (**)

14. [] przebywał na urlopie wypoczynkowym (**)

15. [] prowadził pojazd wyłączony z zakresu stosowania

rozporządzenia (WE) nr 561/2006 lub AETR (**)

16. W imieniu przedsiębiorstwa, miejscowość ..................

Data ........... podpis ............

17. Ja, jako kierowca, potwierdzam, że w wyżej wymienionym

okresie nie prowadziłem pojazdu wchodzącego w zakres

stosowania (WE) nr 561/2006 lub AETR.

18. Miejscowość ........ data ....... Podpis kierowcy ........

______

(*) Niniejszy formularz jest dostępny w formie elektronicznej i przeznaczonej do druku na stronie internetowej ec.europa.eu.

(**) Można wybrać tylko jedną z rubryk 13, 14 i 15.