Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.1973.16.45

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1975 r.

INSTRUKCJA Nr 30/KS
MINISTERSTWA FINANSÓW
z dnia 30 listopada 1973 r.
w sprawie ewidencji zakładowego funduszu nagród, zakładowego funduszu socjalnego i zakładowego funduszu mieszkaniowego w jednostkach działających według zasad rozrachunku gospodarczego.

W związku z ustawą z dnia 23 czerwca 1973 r. o zasadach tworzenia i podziału zakładowego funduszu nagród oraz zakładowych funduszów socjalnego i mieszkaniowego (Dz. U. Nr 27, poz. 150) zwaną dalej ustawą oraz rozporządzeniami Rady Ministrów z dnia 1 października 1973 r. w sprawie zakładowego funduszu nagród (Dz. U. Nr 41, poz. 249) i z dnia 2 listopada 1973 r. w sprawie zakładowego funduszu socjalnego i zakładowej działalności socjalnej (Dz. U. Nr 43, poz. 260) oraz z dnia 2 listopada 1973 r. w sprawie zakładowego funduszu mieszkaniowego (Dz. U. Nr 43, poz. 261) Ministerstwo Finansów ustala, co następuje:
§  1. Ewidencję zakładowego funduszu nagród prowadzi się na koncie 873 "Zakładowy fundusz nagród", zakładowego funduszu socjalnego - na koncie 871 "Zakładowy fundusz socjalny", zaś zakładowego funduszu mieszkaniowego - na koncie 875 "Zakładowy fundusz mieszkaniowy".

Nie prowadzi się konta 561 "Zakładowa działalność socjalna". Dla konta 258 ustala się nazwę "Rozliczenie wynagrodzeń z zakładowego funduszu nagród".

Środki zakładowego funduszu socjalnego, rezerwy na remonty środków trwałych zakładowej działalności socjalnej oraz zakładowego funduszu mieszkaniowego gromadzone są na specjalnych rachunkach bankowych, których obroty wykazuje się na koncie 139 "Inne środki pieniężne", oraz prowadzonych do tego konta kontach analitycznych: "Rachunek środków zakładowego funduszu socjalnego", "Rachunek środków rezerwy na remonty środków trwałych zakładowej działalności socjalnej" oraz "Rachunek środków zakładowego funduszu mieszkaniowego".

§  2.
1. Odpisów na zakładowy fundusz nagród, zakładowy fundusz socjalny i zakładowy fundusz mieszkaniowy dokonuje się za poszczególne miesiące.

Odpisy te księguje się:

Wn 401 "Ubezpieczenia społeczne, podatek i odpisy od funduszu płac", Wn 562 "Usługi bytowe"

Ma 871 "Zakładowy fundusz socjalny"

Ma 873 "Zakładowy fundusz nagród"

Ma 875 "Zakładowy fundusz mieszkaniowy"

a następnie: Wn zespół 5 "Koszty działalności" (np. konta 500 "Produkcja podstawowa", 530 "Produkcja pomocnicza", 551 "Koszty wydziałowe", 555 "Koszty ogólnozakładowe") lub zespół 7 "Sprzedaż" - Ma 410 "Przeniesienie kosztów".

Równowartość odpisu na zakładowy fundusz socjalny i zakładowy fundusz mieszkaniowy podlega przekazaniu na specjalny rachunek bankowy (Wn 139 "Inne środki pieniężne", konta analityczne "Rachunek środków zakładowego funduszu socjalnego" i "Rachunek środków zakładowego funduszu mieszkaniowego" - Ma 110 "Rachunek rozliczeniowy"):

- za okresy miesięczne (w rachunku narastającym) - do dnia 15 każdego następnego miesiąca,

- ostateczny odpis roczny po potrąceniu wpłat miesięcznych - w ciągu 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.

Można również na początku każdego miesiąca dokonywać przelewów na rachunek środków zakładowego funduszu socjalnego w wysokości planowanego odpisu, księgując odpisy w sposób wskazany wyżej. W przypadku takim, odpis za kolejny miesiąc koryguje się o ewentualne różnice między planowaną a rzeczywistą wysokością odpisu za ubiegły miesiąc.

2. Różnicę między ostateczną wysokością odpisów na fundusze ustaloną za rok, a kwotą zarachowaną w ciągu roku w koszty ujmuje się na koncie 458 "Inne rozliczenia międzyokresowe działalności operacyjnej" księgując ją pod datą 31 grudnia:

Wn/Ma 401-Ma/Wn 871, 873, 875 oraz Ma/Wn 410-Wn/Ma 458. Saldo konta 458 rozlicza się w koszty (zespół 5 i 7) w roku następnym. W roku następnym dokonuje się również przelewu środków na rachunki bankowe środków zakładowego funduszu socjalnego i mieszkaniowego.

3. Jednostki, które nie prowadzą kont kosztów według rodzaju (zespół 4 - "Koszty do rozliczenia") księgują odpisy na fundusze bezpośrednio na kontach zespołu 5 lub 7 w pozycji analitycznej, oznaczonej nazwą "Ubezpieczenia społeczne, podatek i odpisy od funduszu płac", ewentualnie - na przełomie roku - za pośrednictwem konta 458, z uwzględnieniem zasad o których mowa w ust. 1 i 2.
4. Prowadzona do konta 401 lub innych właściwych kont ewidencja analityczna powinna umożliwić ustalenie wysokości odpisów dokonanych na poszczególne fundusze.
§  3.
1. Przyznane pracownikom nagrody pieniężne z zakładowego funduszu nagród księguje się:

Wn 873 - Ma 258 "Rozliczenie wynagrodzeń z zakładowego funduszu nagród", a ich wypłatę Wn 258 - Ma 250 "Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń" oraz Wn 250 - Ma 100 "Kasa".

2. Część zakładowego funduszu nagród, stanowiąca różnicę pomiędzy naliczonym funduszem nagród a sumą przeznaczoną na wypłatę nagród indywidualnych, do czasu jej wykorzystania, powinna być wyodrębniona na koncie analitycznym w ramach konta 873 "Zakładowy fundusz nagród". Wydatkowanie środków z tej części funduszu nagród księguje się:
1) na dodatkowe finansowanie działalności umożliwiającej korzystanie w szerszym zakresie przez dzieci pracowników ze żłobków, przedszkoli, innych zakładów opiekuńczych, obozów, kolonii i zimowisk: Wn 873 - Ma 871 (równocześnie powinien nastąpić przelew środków pieniężnych Wn 139 - Ma 110) lub Wn 873 - Ma 566 "Koszty i dochody zakładów budżetowych",
2) na wypłatę nagród za szczególne osiągnięcia: według zasad określonych w ust. 1,
3) na inne cele jak np. na finansowanie urządzeń komunalnych i środowiskowych z zakresu opieki nad dzieckiem: Wn 873 - Ma 110, 100.
3. Ewidencja analityczna prowadzona do konta 873 powinna umożliwić ustalenie kierunków wykorzystania zakładowego funduszu nagród.
§  4.
1. Wszelkie wpływy z tytułu dochodów zakładowej działalności socjalnej powinny być gromadzone na rachunku środków zakładowego funduszu socjalnego i ewidencjonowane na koncie 139, konto analityczne "Rachunek środków zakładowego funduszu socjalnego", natomiast wydatki na zakupy przedmiotów nietrwałych, materiałów, usług itp. dla działalności socjalnej pokrywane ze środków ulokowanych na tym rachunku. Z rachunku tego należy również dokonywać refundacji równowartości pokrytych wstępnie ze środków obrotowych kosztów usług macierzystego zakładu pracy na rzecz zakładowej działalności socjalnej.

Wydatki zakładowego funduszu socjalnego, zgodnie z § 13 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 listopada 1973 r. w sprawie funduszu socjalnego i zakładowej działalności socjalnej, mogą być dokonywane wyłącznie do wysokości zgromadzonych na rachunku bankowym środków. W tych przypadkach, gdy w ciągu roku, z uwagi na sezonowość niektórych rodzajów działalności socjalnej, zachodzi konieczność wydatkowania środków w wyższej wysokości aniżeli wynoszą przypadające do końca danego okresu odpisy na zakładowy fundusz socjalny, można na poczet przyszłych odpisów dokonać zaliczkowych przelewów na rachunek środków zakładowego funduszu socjalnego w nie wyższej jednak wysokości aniżeli wynosi planowany za okres do końca roku odpis na zakładowy fundusz socjalny.

2. Dochody zakładowej działalności socjalnej (poza odpisami) jak np. z tytułu opłat osób i jednostek organizacyjnych korzystających z usług zakładowej działalności socjalnej, przelewów i opłat przekazywanych przez organizacje społeczne, dobrowolnych świadczeń pieniężnych pracowników, usług na rzecz działalności operacyjnej, odsetek od środków zgromadzonych na rachunku środków zakładowego funduszu socjalnego księguje się:

Wn konto 139, konto analityczne "Rachunek środków zakładowego funduszu socjalnego" lub zespół 2 "Rozrachunki", 3 "Materiały i towary", 4 "Koszty do rozliczenia", 8 "Wyniki i fundusze" - Ma 871 "Zakładowy fundusz socjalny".

3. Środki otrzymane na potrzeby zakładowej działalności socjalnej od jednostki nadrzędnej lub innej jednostki centralizującej środki funduszu socjalnego, jak również przyznane zgodnie z § 12 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 listopada 1973 r. w sprawie zakładowego funduszu socjalnego i zakładowej działalności socjalnej dotacje budżetowe na pokrycie kosztów remontów, księguje się: Wn 139 - Ma 871.

Przekazanie całości lub części środków zakładowego funduszu socjalnego do jednostki nadrzędnej bądź innej jednostki centralizującej środki funduszu socjalnego, jak również na inne fundusze celowe księguje się odwrotnie.

4. 1 Przeznaczenie zakładowego funduszu socjalnego na dofinansowanie zakładowych urządzeń socjalnych, prowadzonych w postaci zakładów budżetowych księguje się: Wn 871 - Ma 566 oraz Wn 110 - Ma 139. W taki sam sposób księguje się pokrycie tej części kosztów utrzymania przedszkoli, żłobków i świetlic, która finansowana jest ze środków zakładowego funduszu socjalnego.
5. Koszty zakładowej działalności socjalnej, z wyjątkiem kosztów remontów środków trwałych, księguje się:

- koszty proste, w tym również koszty pomocy udzielonej pracownikom w szczególnie uzasadnionych przypadkach w postaci świadczeń rzeczowych stosownie do § 9 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 listopada 1973 r. w sprawie zakładowego funduszu socjalnego i zakładowej działalności socjalnej, jak również udział w pokryciu kosztów działalności prowadzonej przez inne jednostki: Wn 871 - Ma konto 139 lub odpowiednie konta zespołów 2 lub 3,

- koszty złożone usług macierzystych zakładów pracy na rzecz zakładowej działalności socjalnej:

Wn 871 - Ma odpowiednie konta zespołów 7 lub 562 "Usługi bytowe", zaś ich refundację Wn 110 - Ma 139.

Usługi macierzystych zakładów pracy, na które istnieją ceny (taryfy), jak np. dostawy energii elektrycznej i cieplnej, usługi transportowe - wycenia się według obowiązujących cen (taryf).

Usługi nietypowe (nie objęte cennikami) wycenia się w wysokości przewidzianej ogólnymi zasadami ustalania i stosowania cen na artykuły nietypowe lub po koszcie rzeczywistym. W przypadku trudności lub niecelowości kalkulowania rzeczywistych kosztów niektórych usług, ich wycena może nastąpić w sposób uproszczony (np. w oparciu o dane planu, wykonania za ubiegły okres). Koszty usług macierzystych zakładów pracy zarachowuje się w ciężar kosztów zakładowej działalności socjalnej nie później niż pod datą ostatniego dnia okresu sprawozdawczego.

Zasady, o których mowa wyżej stosuje się odpowiednio do usług jednego rodzaju zakładowej działalności socjalnej na rzecz innych rodzajów tej działalności (ust. 7) z tym, że w przypadku takim nie dokonuje się refundacji środków.

Na remonty środków trwałych zakładowej działalności socjalnej tworzy się rezerwę ewidencjonowaną: Wn 871 - Ma 459 "Rozliczenia międzyokresowe działalności nieoperacyjnej" oraz równocześnie wyodrębnia się równowartość rezerwy na specjalnym rachunku bankowym księgując przelew: Wn 139, konto analityczne "Rachunek środków rezerwy na remonty środków trwałych zakładowej działalności socjalnej" - Ma 139, konto analityczne "Rachunek środków zakładowego funduszu socjalnego".

Rzeczywiste koszty remontów księguje się w ciężar konta 459 i na dobro kont zespołu 2 lub 7, a zapłatę faktur za te remonty: Wn zespół 2 lub konto 110 - Ma 139, konto analityczne "Rachunek środków rezerwy na remonty środków trwałych zakładowej działalności socjalnej".

Odpisów z tytułu zużycia przedmiotów nietrwałych służących zakładowej działalności socjalnej, dokonuje się w pełnej wartości początkowej tych przedmiotów, pod datą rozpoczęcia ich użytkowania, w ciężar kosztów zakładowej działalności socjalnej zgodnie z zasadą określoną w § 100 ust. 2 pkt 4 zarządzenia Ministra Finansów z dnia 23 listopada 1972 r. w sprawie ogólnych zasad rachunkowości jednostek gospodarki uspołecznionej (Monitor Polski Nr 56, poz. 300).

Nie obciąża się kosztów zakładowej działalności socjalnej:

- amortyzacją środków trwałych, obsługujących tę działalność;

- wartością przedmiotów nietrwałych nie nabytych ze środków zakładowego funduszu socjalnego; wartość tę rozlicza się z funduszem statutowym w środkach obrotowych (konto 852 "Fundusz statutowy w środkach obrotowych").

6. Przekazanie środków zakładowego funduszu socjalnego na inwestycje socjalne, po zaspokojeniu bieżących potrzeb działalności socjalnej, księguje się:

- na inwestycje centralizowane: Wn 871 - Ma 139,

- na inwestycje własne: Wn 871 - Ma 987 "Fundusz na zakładowe inwestycje socjalne", a jednocześnie Wn 907 "Rachunek środków funduszu na zakładowe inwestycje socjalne" - Ma 139.

7. 2 Ewidencja kosztów oraz dochodów zakładowej działalności socjalnej powinna być prowadzona według poszczególnych rodzajów tej działalności w dostosowaniu do potrzeb planowania i statystyki.

Należy zapewnić co najmniej podział na dochody i koszty:

- wczasów pracowniczych o pełnym zakresie usług z podziałem na organizowane we własnych ośrodkach i w ośrodkach obcych,

- wczasów organizowanych w ośrodkach o niepełnym zakresie usług oraz ośrodków wypoczynku niedzielnego, świątecznego i turystyki,

- wczasów dla dzieci i młodzieży (np. kolonii, zimowisk),

- placówek kulturalno-oświatowych (domów kultury, klubów, świetlic),

- pracowniczych ogródków działkowych,

- urządzeń sportowych,

- pozostałych rodzajów działalności.

Koszty każdego rodzaju zakładowej działalności socjalnej ujmuje się w podziale na:

- artykuły spożywcze,

- materiały i przedmioty nietrwałe,

- remonty środków trwałych (narzut na utworzenie rezerwy),

- inne koszty materialne,

- płace i narzuty na płace,

- opłaty za korzystanie ze świadczeń działalności socjalnej innych jednostek (lub udział w pokryciu kosztów wspólnie prowadzonej działalności),

- inne koszty niematerialne.

Dochody poszczególnych rodzajów zakładowej działalności socjalnej należy ewidencjonować w podziale na:

- opłaty osób fizycznych,

- odpłatność jednostek organizacyjnych,

- inne dochody (w tym także wymienione w § 3 ust. 2 pkt 1).

8. W wypadku prowadzenia zakładowej działalności socjalnej w większych rozmiarach należy zamiast konta 871 "Zakładowy fundusz socjalny" prowadzić konta:

871/I "Koszty i dochody zakładowej działalności socjalnej" gromadzące koszty i dochody zakładowej działalności socjalnej, w przekroju rodzajów zakładowej działalności socjalnej (ust. 7),

871/II "Zakładowy fundusz socjalny" gromadzące odpisy na zakładowy fundusz socjalny i ich zmniejszenia oraz zwiększenia.

Zgromadzone na koncie 871/I obroty dotyczące kosztów i dochodów przenosi się pod datą 31 grudnia każdego roku na konto 871/II.

9. Środki trwałe, przedmioty nietrwałe i materiały oraz rozrachunki dotyczące zakładowej działalności socjalnej, ujmuje się w ewidencji szczegółowej prowadzonej do kont zespołu 0 "Środki trwałe", 2 i 3 w sposób umożliwiający wyodrębnienie środków służących zakładowej działalności socjalnej.

Sposób ewidencji środków trwałych zakładowej działalności socjalnej i ich amortyzacji powinien ponadto umożliwić podział tych danych według rodzajów zakładowej działalności socjalnej.

§  5.
1. Dochody zakładowego funduszu mieszkaniowego (poza odpisami na zakładowy fundusz mieszkaniowy oraz dochodami ze sprzedaży lub nadwyżką z likwidacji zakładowych domów mieszkalnych) jak np. wpłaty z różnych tytułów, w tym również kaucje, opłaty oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunku środków zakładowego funduszu mieszkaniowego, księguje się: Wn 139, konto analityczne "Rachunek środków zakładowego funduszu mieszkaniowego" - Ma 875 "Zakładowy fundusz mieszkaniowy".
2. Dochody uzyskane ze sprzedaży lub likwidacji zakładowych domów mieszkalnych księguje się: Wn 139 lub zespół 2, 3 - Ma 875. Koszty sprzedaży lub likwidacji zakładowych domów mieszkalnych obciążają zakładowy fundusz mieszkaniowy (Wn 875 - Ma zespół 2 i 7). Wpłatę dochodów księguje się: Wn 139 - Ma zespół 2, zaś pokrycie kosztów likwidacji: Wn 110 lub zespół 2 - Ma 139.
3. Koszty inwestycji, w tym również koszty przebudowy i modernizacji zakładowych domów mieszkalnych, księguje się:

- powstanie zobowiązania:

Wn 951 "Inwestycje" - Ma 920 "Rozrachunki z tytułu inwestycji" lub właściwe konto zespołu 7 (przy wykonywaniu inwestycji systemem gospodarczym),

- uregulowanie zobowiązania:

Wn 920 "Rozrachunki z tytułu inwestycji" lub 110 - Ma 139 i równolegle lub w końcu okresu sprawozdawczego: Wn 875 - Ma 986 "Fundusz na zakładowe budownictwo mieszkaniowe".

4. Wykorzystanie środków zakładowego funduszu mieszkaniowego na pomoc pracownikom lub innym uprawnionym osobom, przekazanie środków spółdzielniom lub innym instytucjom na cele określone w ustawie oraz zapłatę odsetek od wykorzystanych kredytów bankowych księguje się:

- wydatki bezzwrotne Wn 875 - Ma 139,

- pożyczki udzielone pracownikom i spółdzielniom mieszkaniowym Wn 269 "Inne rozrachunki" - Ma 139; wpływy z tytułu spłaty udzielonych pożyczek wraz z odsetkami od tych pożyczek księguje się odwrotnie.

Odsetki od spłaconych pożyczek, udzielonych z zakładowego funduszu mieszkaniowego, podlegające wpłacie do budżetu, księguje się: Wn 269 - Ma 261 "Rozrachunki publiczno-prawne", zaś ich przekazanie Wn 261 - Ma 139. Zawieszenie spłaty udzielonych pożyczek nie powoduje zapisów księgowych. Umorzenie pożyczek w wypadkach przewidzianych przepisami księguje się: Wn 875 - Ma 269.

5. Wykorzystany kredyt antycypacyjny, udzielony na poczet zakładowego funduszu mieszkaniowego, księguje się na koncie 139, które w takim przypadku wykazuje saldo "Ma". Odsetki od kredytu antycypacyjnego księguje się: Wn 875 - Ma 139.
6. Ewidencja analityczna prowadzona do konta 875 powinna umożliwić w dostosowaniu do potrzeb planowania i statystyki podział dochodów według źródeł, a wykorzystanie funduszu według kierunków. Ponadto ewidencja ta powinna umożliwić ustalenie wysokości tzw. "zablokowanej" części zakładowego funduszu mieszkaniowego, to jest wysokości funduszu wykorzystanego w latach poprzednich na udzielenie bezpośrednio lub przez bank pożyczek dla spółdzielni mieszkaniowych, pracowników lub innych uprawnionych osób.
7. Ewidencja pożyczek udzielonych spółdzielniom mieszkaniowym, pracownikom lub innym uprawnionym osobom, prowadzona do konta 269 "Inne rozrachunki" - powinna umożliwić rozliczenie poszczególnych pożyczkobiorców.
§  6.
1. Utworzenie zakładowego funduszu nagród za rok 1973 przez uprawnione do tego jednostki, inne aniżeli wprowadzające kompleksowe zasady systemu ekonomiczno-finansowego (jednostki inicjujące) księguje się pod datą 31 grudnia 1973 r. w sposób uproszczony: Wn 751/I "Koszt własny sprzedaży wyrobów" w przedsiębiorstwach przemysłowych, 752/I "Koszt własny sprzedaży robót wykonanych siłami własnymi" w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych itp. lub inne odpowiednie konta zespołu 7 ujmujące koszt własny sprzedaży podstawowej - Ma 873.

W jednostkach uprawnionych do dokonywania odpisu na zakładowy fundusz nagród, a tworzących dotychczas fundusz za osiągnięcia ekonomiczne załóg lub fundusz za osiągnięcia techniczne i ekonomiczne częściowo w ciężar kosztów a częściowo w ciężar podziału wyniku - księgowania o których mowa wyżej dokonuje się w wysokości tej części odpisów, która przekracza planowany odpis dokonany w ciężar kosztów.

W kalkulacji kosztów jednostkowych za rok 1973 nie uwzględnia się odpisów na zakładowy fundusz nagród, dokonanych bezpośrednio w ciężar kont zespołu 7. Odpisy te wykazuje się jako dane uzupełniające we wzorach sprawozdawczych ze sprzedaży.

2. Ewentualne zaliczkowe odpisy na fundusz zakładowy oraz odpisy na fundusz za osiągnięcia ekonomiczne załóg lub na fundusz za osiągnięcia techniczne i ekonomiczne dokonane w ciągu roku 1973 w ciężar podziału wyniku lub w ciężar kosztów, które przekraczają odpis na zakładowy fundusz nagród, jak również podział tych odpisów należy wystornować pod datą 31 grudnia 1973 r.

Ewentualnie wydatkowane kwoty zaliczkowych odpisów należy przenieść na konta 873, 871 lub 875. Zmniejszają one zależnie od charakteru tych wypłat zakładowy fundusz nagród, zakładowy fundusz socjalny albo zakładowy fundusz mieszkaniowy za rok 1973, a w razie braku pokrycia zakładowy fundusz socjalny względnie mieszkaniowy za rok 1974.

3. Jednostki tworzące dotychczas fundusz zakładowy, fundusz za osiągnięcia ekonomiczne załóg lub fundusz za osiągnięcia techniczne i ekonomiczne zamkną na dzień 31 grudnia 1973 r. konta tych funduszów i przeniosą pozostałość tych funduszów pochodzącą z lat ubiegłych - po uwzględnieniu księgowań o których mowa w ust. 2 - na zakładowy fundusz nagród, socjalny lub mieszkaniowy. Na konta 871 i 875 przenosi się także odpowiednią część funduszu gwarancyjnego biur projektów, funduszu gospodarności przedsiębiorstw budowlano-montażowych i innych funduszów, przeznaczoną na cele socjalne względnie mieszkaniowe.
4. Salda dotychczas prowadzonych kont "Fundusz socjalny" i "Zakładowy fundusz mieszkaniowy", po uwzględnieniu zapisów o których mowa w ust. 3, przechodzą według stanu na 31 grudnia 1973 r. na rok 1974, jako salda kont 871 i 875.

Pod datą złożenia sprawozdania finansowego za rok 1973 należy z rachunku rozliczeniowego przelać na rachunek środków zakładowego funduszu socjalnego równowartość zakładowego funduszu socjalnego, po jego zmniejszeniu o stan należności i zapasów (bez wartości netto przedmiotów nietrwałych w użytkowaniu) przeznaczonych do zużycia przez zakładową działalność socjalną oraz po jego powiększeniu o stan zobowiązań z tytułu tej działalności. W przypadku niedoboru funduszu, o jego równowartość należy zmniejszyć przelewy z tytułu odpisów za rok 1974.

Ponadto na stronę Wn konta 269 i na stronę Ma konta 875 należy wprowadzić pod datą 1 stycznia 1974 r. równowartość salda figurującego na koncie pozabilansowym 891 "Należności zakładowego funduszu mieszkaniowego". Konto 891 ulega likwidacji.

Pod datą 1 stycznia 1974 r. należy także przenieść w ciężar konta 852 "Fundusz statutowy w środkach obrotowych", nieodpisaną wartość zużycia przedmiotów nietrwałych służących zakładowej działalności socjalnej (Ma 360 "Zużycie przedmiotów nietrwałych").

Jednostki, które utworzyły zakładowy fundusz mieszkaniowy dopiero pod datą 31 grudnia 1973 r. przeleją pod datą złożenia sprawozdania finansowego za rok 1973 równowartość tego funduszu - po uwzględnieniu zobowiązań i należności dotyczących tego funduszu - na rachunek bankowy środków zakładowego funduszu mieszkaniowego (Wn 139 - Ma 139, ewentualnie 110).

5. Nie zakończone na dzień 1 stycznia 1974 r. remonty kapitalne środków trwałych zakładowej działalności socjalnej rozlicza się według zasad określonych w instrukcji Nr 27/KS Ministerstwa Finansów z dnia 8 września 1973 r. w sprawie ustalenia prawidłowych podstaw do obliczania amortyzacji środków trwałych według nowych zasad i stawek (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 13, poz. 35) z tym, że koszty przygotowania remontów ujęte na koncie 939 "Przygotowanie inwestycji i remontów" przenosi się na konto 987 "Fundusz na zakładowe inwestycje socjalne" (Wn konto 987 - Ma konto 939).
§  7.
1. O ile branżowe plany kont nie przewidują prowadzenia dla funduszy specjalnych odrębnych kont syntetycznych i ujmowania ich na kontach analitycznych do konta 870 "Fundusze specjalne", wówczas postanowienia instrukcji stosuje się odpowiednio do właściwych kont analitycznych prowadzonych do konta 870.
2. Przepisy instrukcji w części dotyczącej zakładowego funduszu socjalnego i zakładowego funduszu mieszkaniowego stosuje się odpowiednio do jednostek, których działalność jest finansowana ze środków inwestycyjnych, jak np. do przedsiębiorstw w budowie z tym, że odpisów na te fundusze dokonuje się obciążając konto 951 "Inwestycje". O ile w jednostkach tych konta bilansowe są prowadzone tylko w ramach zespołu 9 "Inwestycje", wówczas zamiast przewidzianych w instrukcji kont 139, 269, 459, 871, 875 stosuje się konta:

903 - "Rachunki środków funduszów zakładowych" (mieszkaniowego, socjalnego i rezerwy na remonty środków trwałych zakładowej działalności socjalnej),

929 - "Pozostałe rozrachunki" (w tym także należności zakładowego funduszu mieszkaniowego z tytułu udzielonych pożyczek),

971 - "Zakładowy fundusz socjalny",

975 - "Zakładowy fundusz mieszkaniowy",

979 - "Rezerwa na remonty środków trwałych zakładowej działalności socjalnej".

3. Zasady ewidencji ustalone w instrukcji stosuje się odpowiednio do jednostek prowadzących księgowość w oparciu o inne plany kont aniżeli jednolity plan kont.
§  8. Tracą moc:
1) okólnik Nr KS 2/65 z dnia 27 stycznia 1965 r. w sprawie księgowego ujęcia przedmiotów nietrwałych zakupionych ze środków funduszu zakładowego na potrzeby socjalne przedsiębiorstwa (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 2, poz. 8 i Nr 3, poz. 10),
2) okólnik Nr KS 7/65 z dnia 10 czerwca 1965 r. w sprawie księgowego ujęcia funduszu za osiągnięcia ekonomiczne załóg (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 5, poz. 16),
3) okólnik Nr KS 3/68 z dnia 29 czerwca 1968 r. w sprawie odpisów na fundusz nagród dla osób zatrudnionych w systemie pracy nakładczej (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 8, poz. 98),
4) instrukcja Ministra Finansów z dnia 16 maja 1969 r. w sprawie księgowania zadań budżetowych wykonywanych przez państwowe jednostki organizacyjne działające według zasad rozrachunku gospodarczego (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 8, poz. 21) w części dotyczącej wypoczynku dla dzieci i młodzieży (kolonie, półkolonie, zimowiska, obozy itp.),
5) instrukcja Nr 8/KS z dnia 31 stycznia 1971 r. w sprawie ewidencji zakładowej działalności socjalnej przedsiębiorstw państwowych (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 4, poz. 7) w części dotyczącej zasad ewidencji kosztów i dochodów działalności finansowanych środkami zakładowego funduszu socjalnego.
§  9. Instrukcję stosuje się od dnia 1 stycznia 1974 r. z tym, że zasady ewidencji zakładowego funduszu nagród stosuje się również do tego funduszu przypadającego za rok 1973.
1 § 4 ust. 4 zmieniony przez § 19 pkt 1 instrukcji nr 32/KS z dnia 25 listopada 1974 r. w sprawie księgowania zadań budżetowych wykonywanych przez państwowe jednostki organizacyjne działające według zasad rozrachunku gospodarczego (Dz.Urz.MF.74.22.55) z dniem 1 stycznia 1975 r.
2 § 4 ust. 7 zmieniony przez § 19 pkt 2 instrukcji nr 32/KS z dnia 25 listopada 1974 r. w sprawie księgowania zadań budżetowych wykonywanych przez państwowe jednostki organizacyjne działające według zasad rozrachunku gospodarczego (Dz.Urz.MF.74.22.55) z dniem 1 stycznia 1975 r.