Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.1992.1.2

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 października 1993 r.

ZARZĄDZENIE Nr 60
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 31 grudnia 1991 r.
w sprawie emisji bonów skarbowych.

Na podstawie art. 6 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 grudnia 1982 r. o urzędzie Ministra Finansów oraz urzędach i izbach skarbowych (Dz. U. Nr 45, poz. 289, z 1985 r. Nr 12, poz. 50, z 1987 r. Nr 3, poz. 18 i Nr 33, poz. 180, z 1988 r. Nr 15, poz. 112 i Nr 19, poz. 132, z 1990 r. Nr 14, poz. 88 oraz z 1991 r. Nr 94, poz. 421) oraz na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r. - Prawo budżetowe (Dz. U. Nr 4, poz. 18, Nr 34, poz. 150, Nr 86, poz. 391, Nr 94, poz. 421, Nr 107, poz. 464 i Nr 110, poz. 475) zarządza się, co następuje:

Rozdział  1

Postanowienia ogólne

§  1.
1. Emituje się bony skarbowe i ustala się ich nominały w wysokości 100 mln zł, 1 mld zł i 10 mld zł.
2. Wzór bonu skarbowego stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.*)
3. 1 Bony skarbowe emitowane są na okres 1 dnia, 2 dni, 3 dni, 6 dni, 2 tygodni, 4 tygodni, 8 tygodni, 13 tygodni, 26 tygodni, 39 tygodni i 52 tygodnie.
4. Bon skarbowy jest dokumentem na okaziciela i w razie utraty nie podlega umorzeniu.
5. Zobowiązania i należności z tytułu bonów skarbowych mogą być rejestrowane na rachunkach bankowych.
§  2. 2  
1. Bony skarbowe o okresie wykupu 1 dnia, 2 dni 3 dni, 6 dni i 2 tygodni mogą być nabywane wyłącznie przez Narodowy Bank Polski.
2. Bony skarbowe, z zastrzeżeniem ust. 1, mogą być nabywane przez krajowe osoby prawne i fizyczne oraz krajowe i zagraniczne spółki jawne, cywilne i komandytowe oraz zagraniczne osoby prawne i fizyczne i mogą być przedmiotem swobodnego obrotu miedzy tymi podmiotami, przy zachowaniu warunków wynikających z przepisów regulujących obrót dewizowy.
§  3.
1. 3 Bony skarbowe są sprzedawane z dyskontem na przetargu, z zastrzeżeniem ust. 4.
2. Minister Finansów po upływie terminu składania ofert przetargowych określa dla każdego przetargu maksymalną stopę dyskonta przyjętego dla bonów skarbowych o danym okresie wykupu.
3. Przetargi organizowane są przez Narodowy Bank Polski będący agentem emisji na podstawie umowy.
4. 4 Narodowy Bank Polski nabywa bony skarbowe od Ministra Finansów na podstawie umowy określającej w szczególności wysokość dyskonta oraz termin zapłaty za nabywane bony.

Rozdział  2

Przetarg

§  4.
1. Przetargi organizowane są pierwszego dnia tygodnia.
2. Jeśli w dniu organizacji przetargu wypada dzień ustawowo wolny od pracy, przetarg organizowany jest w pierwszym dniu roboczym po tym dniu.
3. W uzasadnionych przypadkach Ministerstwo Finansów może ustalić inny termin organizacji przetargu.
§  5. Minister Finansów określa dla każdego przetargu wartość nominalną oraz okres wykupu bonów skarbowych oferowanych na przetarg.
§  6.
1. Informacje o przetargach bonów skarbowych zawierają:
1) datę przetargu,
2) minimalną wartość nominalną bonów oferowanych do sprzedaży z uwzględnieniem okresów wykupu bonów skarbowych sprzedawanych na przetargu,
3) daty składania ofert.
2. Informacje o przetargach bonów skarbowych podawane są do wiadomości publicznej przez agenta emisji w dzienniku "Rzeczpospolita".
3. Zainteresowani zakupem bonów skarbowych określają nominalną wartość bonów skarbowych, które chcą nabyć oraz deklarują cenę (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), jaką gotowi są zapłacić za każde 100 zł wartości nominalnej bonu. Wzór oferty przetargowej stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia*).
4. Oferenci, składający ofertę zakupu bonów skarbowych o nominalnej wartości mniejszej niż 10 mld zł, mogą składać oferty bez podawania ceny, godząc się na zawarcie transakcji ze średnią ważoną stopą dyskonta przyjętych ofert. W przypadku, gdy złożone zostaną tylko oferty bez podawania ceny, przetarg na bony skarbowe o danym okresie wykupu zostanie unieważniony.
5. Po każdym przetargu agent obsługujący emisję sporządza i podaje do wiadomości w dzienniku "Rzeczpospolita" informację o wynikach tego przetargu.
6. Oferent nie może zgłosić na przetargu więcej niż pięć ofert zakupu bonów skarbowych o danym okresie wykupu.
7. Informacja o wynikach przetargu zawiera następujące dane odpowiednio dla bonów emitowanych na poszczególne okresy:
1) wartość bonów zaoferowanych do sprzedaży,
2) wartość bonów, na które otrzymano ofertę,
3) wartość przyjętych ofert,
4) najwyższą stopę dyskonta z przyjętych ofert,
5) średnią ważoną stopę dyskonta z przyjętych ofert,
6) udział przyjętych ofert o najwyższej stopie dyskonta w całości ofert o tej stopie.

Rozdział  3

Zakup bonów

§  7.
1. Oferenci, których oferty zostały przyjęte, powinni w drugim dniu po przetargu zapłacić za bony kwotę wynikającą z oferowanej ceny zakupu.
2. Nabywcy bonów, którzy dokonują zapłaty za bony skarbowe w terminie późniejszym niż określony w ust. 1, zostaną obciążeni dodatkowym kosztem ich nabycia. Koszt ten określony jest według następującego wzoru:

W - K

D = -------- X t

3

gdzie:

D - dodatkowy koszt nabycia bonów skarbowych,

W - nominalna wartość bonów skarbowych,

K - kwota zaakceptowana do zapłaty za bony skarbowe,

t - liczba dni, jakie upłynęły od wyznaczonej daty zakupu.

3. Jeżeli zapłata za bony skarbowe nie zostanie dokonana najpóźniej drugiego dnia po dacie zakupu określonej w ust. 1, uważa się, że oferent odstąpił od nabycia bonów skarbowych i zostaje wykluczony z udziału w przyszłych przetargach na okres jednego roku od daty przetargu.
4. Jeżeli dzień zakupu bonów skarbowych, o których mowa w ust. 1 przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, zapłata następuje w pierwszym dniu roboczym po tym dniu. Odpowiedniemu przesunięciu ulegają również następne dni nabycia bonów.

Rozdział  4

Wykup bonów

§  8.
1. Bon skarbowy podlega wykupowi według wartości nominalnej po upływie okresu, na jaki został sprzedany. Wykup bonów skarbowych prowadzi agent emisji.
2. Jeżeli dzień wykupu bonów jest dniem ustawowo wolnym od pracy, wykup następuje pierwszego dnia roboczego po tym dniu.
3. Po upływie okresu, na jaki bon skarbowy został sprzedany, bon nie podlega oprocentowaniu.
4. Bon skarbowy wygasa, jeżeli nie zostanie przedstawiony do wykupu w ciągu roku od dnia, w którym przypadał termin jego wykupu.

Rozdział  5

Przepisy końcowe

§  9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1992 r.

________

*) Nie ogłasza się, ponieważ zawierają informacje zamieszczone w zarządzeniu.

1 § 1 ust. 3:

- zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 17 z dnia 6 marca 1993 r. (Dz.Urz.MF.93.4.19) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 23 marca 1993 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 80 z dnia 28 września 1993 r. (Dz.Urz.MF.93.18.77) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 20 października 1993 r.

2 § 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 80 z dnia 28 września 1993 r. (Dz.Urz.MF.93.18.77) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 20 października 1993 r.
3 § 3 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. a) zarządzenia nr 80 z dnia 28 września 1993 r. (Dz.Urz.MF.93.18.77) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 20 października 1993 r.
4 § 3 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. b) zarządzenia nr 80 z dnia 28 września 1993 r. (Dz.Urz.MF.93.18.77) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 20 października 1993 r.