Dz.Urz.ABW.2018.40

| Akt obowiązujący
Wersja od: 2 listopada 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 89
SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
z dnia 8 października 2018 r.
w sprawie ekwiwalentów pieniężnych przysługujących funkcjonariuszom i pracownikom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Na podstawie art. 19 ust. 3 w związku z art. 52a ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1920 z późn. zm.) postanawia się, co następuje:
§  1.  Zarządzenie określa sposób naliczania i ustalania wysokości oraz wypłaty funkcjonariuszom i pracownikom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zwanej dalej "ABW", ekwiwalentów pieniężnych za:
1) użytkowanie własnej odzieży i obuwia roboczego;
2) pranie odzieży roboczej we własnym zakresie.
§  2.  Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:
1) organ zaopatrzenia - dyrektora Biura Logistyki ABW lub dyrektorów delegatur ABW, którym Szef ABW przyznała kompetencje zaopatrzeniowe w stosunku do określonego składnika majątku stosownie do przepisów Szefa ABW w sprawie udzielania dyrektorom jednostek organizacyjnych ABW upoważnienia do gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego;
2) komórka finansowa - właściwą komórkę organizacyjną Biura Finansów ABW lub właściwą komórkę organizacyjną w delegaturze ABW;
3) cena zakupu - cenę jednostkową odzieży i obuwia roboczego, wynikającą z faktury za ostatnią partię zakupu przedmiotu danego rodzaju;
4) normalne warunki użytkowania - ściśle określoną temperaturę i ciśnienie otoczenia, które stanowią rodzaj punktu odniesienia do obliczeń fizyko-chemicznych; jednym z normalnych warunków użytkowania jest temperatura równa 0° C oraz ciśnienie równe 1 atmosferze fizycznej, które w przybliżeniu odpowiada ciśnieniu atmosferycznemu;
5) okres użytkowania - okres czasu liczony od dnia wydania funkcjonariuszowi i pracownikowi ABW odzieży i obuwia roboczego, w ciągu którego wartość użytkowa tych przedmiotów w normalnych warunkach użytkowania pozwala na ich wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem.
§  3. 
1.  Ustala się ekwiwalent pieniężny za użytkowanie własnej odzieży i obuwia roboczego dla funkcjonariuszy i pracowników ABW pełniących służbę albo wykonujących prace na stanowiskach, o których mowa w załączniku nr 1 do zarządzenia, zwany dalej "ekwiwalentem pieniężnym za użytkowanie".
2.  Wysokość ekwiwalentu pieniężnego za użytkowanie, dla pojedynczego przedmiotu, ustala się następująco:
1) stawka miesięczna należności jest obliczana na podstawie wzoru:

gdzie użyte we wzorze symbole oznaczają:

SM - stawka miesięczna należności,

Cz - cena zakupu przedmiotu,

O - okres użytkowania własnej odzieży i obuwia roboczego liczony w miesiącach;

2) do obliczenia stawki miesięcznej należności, o której mowa w pkt 1, przyjmuje się niezależnie od normy przydziału, tylko jeden przedmiot danego asortymentu;
3) stawka roczna ekwiwalentu pieniężnego za użytkowanie jest obliczana jako iloczyn stawek miesięcznych należności i ilości miesięcy w danym roku kalendarzowym, za które przysługuje ekwiwalent pieniężny za użytkowanie na podstawie wzoru:

gdzie użyte we wzorze symbole oznaczają:

SR - stawka roczna ekwiwalentu pieniężnego za użytkowanie,

SM - stawka miesięczna należności,

IM - ilość miesięcy w danym roku kalendarzowym, za które przysługuje ekwiwalent pieniężny za użytkowanie;

4) stawka dzienna ekwiwalentu pieniężnego za użytkowanie jest obliczana według wzoru:

gdzie użyte we wzorze symbole oznaczają:

SD - stawka dzienna ekwiwalentu pieniężnego za użytkowanie,

SR - stawka roczna ekwiwalentu pieniężnego za użytkowanie,

ID - ilość dni roboczych w danym roku kalendarzowym;

5) wysokość potrąceń za przebywanie na zwolnieniu lekarskim jest obliczana na podstawie wzoru:

gdzie użyte we wzorze symbole oznaczają:

W - wysokość potrąceń za przebywanie na zwolnieniu lekarskim,

SD - stawka dzienna ekwiwalentu pieniężnego za użytkowanie,

IZL - łączna ilość dni roboczych zwolnienia lekarskiego powyżej 30 dni w danym roku kalendarzowym.

§  4. 
1.  Organ zaopatrzenia jest odpowiedzialny za:
1) pranie, czyszczenie i naprawę odzieży i obuwia roboczego w odpowiednich punktach usługowych albo
2) naliczanie ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży roboczej przez funkcjonariuszy i pracowników ABW, we własnym zakresie, zwanego dalej "ekwiwalentem pieniężnym za pranie".
2.  Organ zaopatrzenia może zakupić sprzęt i środki piorące w ramach zwiększenia czystości odzieży roboczej na stanowiskach wymagających częstszego prania.
3.  Organ zaopatrzenia ponosi koszty prania odzieży roboczej, która w wyniku użytkowania w czasie pełnienia służby albo wykonywania pracy uległa skażeniu środkami chemicznymi lub promieniotwórczymi albo materiałami biologicznie zakaźnymi.
4.  Funkcjonariuszom i pracownikom ABW, którzy użytkują własną odzież i obuwie robocze albo którym przydzielono odzież roboczą jest przyznawany, naliczany i wypłacany ekwiwalent pieniężny, o którym mowa w § 1, po złożeniu oświadczeń wymienionych w § 10 ust. 2 albo w § 11 ust. 3 zarządzenia nr 13 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz środków higieny osobistej przysługujących funkcjonariuszom i pracownikom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zwanego dalej "zarządzeniem".
5.  Ekwiwalent pieniężny za pranie jest naliczany w oparciu o:
1) ceny jednostkowe usług pralniczych przedmiotów odzieży roboczej, o których mowa w załączniku nr 2 do zarządzenia;
2) częstotliwość prania odzieży roboczej, o której mowa w załączniku nr 3 do zarządzenia oraz intensywność brudzenia na poszczególnych stanowiskach służbowych oraz stanowiskach pracy, o której mowa w załączniku nr 4 do zarządzenia;
3) przepracowaną ilość dni roboczych.
6.  Wysokość ekwiwalentu pieniężnego za pranie jest obliczana na podstawie wzoru:
1) stawka miesięczna określona wzorem:

SM = Σ (CJ ×C) 1

gdzie użyte we wzorze symbole oznaczają:

SM - stawka miesięczna ekwiwalentu pieniężnego za pranie,

Σ - suma,

CJ - cena jednostkowa usługi pralniczej przedmiotu,

C - częstotliwość prań w miesiącu określona w załączniku, o którym mowa w ust. 5 pkt 2;

2) stawka dzienna ekwiwalentu pieniężnego za pranie jest obliczana na podstawie wzoru:

gdzie użyte we wzorze symbole oznaczają:

SD - stawka dzienna ekwiwalentu pieniężnego za pranie,

SM - stawka miesięczna ekwiwalentu pieniężnego za pranie,

WU - współczynnik urlopowy ustalany odrębnie w każdym roku kalendarzowym (w przypadku pracowników ABW jest stosowany tylko do zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy);

3) stawka roczna ekwiwalentu pieniężnego za pranie jest obliczana na podstawie wzoru:

gdzie użyte we wzorze symbole oznaczają:

SR - stawka roczna ekwiwalentu pieniężnego za pranie,

SD - stawka dzienna ekwiwalentu pieniężnego za pranie,

ID - ilość dni roboczych w danym roku kalendarzowym;

4) wysokość potrąceń za przebywanie na zwolnieniu lekarskim jest obliczana na podstawie wzoru:

gdzie użyte we wzorze wielkości oznaczają:

W - wysokość potrąceń za przebywanie na zwolnieniu lekarskim,

SD - stawka dzienna ekwiwalentu pieniężnego za pranie,

IZL - łączna ilość dni roboczych zwolnienia lekarskiego powyżej 30 dni w danym roku kalendarzowym.

7.  Ceny jednostkowe usług pralniczych przedmiotów odzieży roboczej są waloryzowane przez organ zaopatrzenia naliczający ekwiwalent pieniężny za pranie, zgodnie z prognozowanym średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszanym w ustawie budżetowej. Ceny jednostkowe tych usług określa załącznik, o którym mowa w § 4 ust. 5 pkt 1.
§  5. 
1.  Przysługujące funkcjonariuszowi i pracownikowi ABW ekwiwalenty pieniężne, o których mowa w § 1, są naliczane i wypłacane, w rocznym okresie rozliczeniowym, w terminie do dnia 20 lutego roku kalendarzowego następującego po rozliczanym roku budżetowym.
2.  Pracownikom ABW zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy ekwiwalenty pieniężne, o których mowa w § 1, nalicza się proporcjonalnie do wymiaru zatrudnienia, tj.:
1) zatrudnionym na 3/4 etatu - 75 % naliczonego ekwiwalentu pieniężnego za pranie w sposób, o którym mowa w ust. 3;
2) zatrudnionym na 1/2 etatu - 50 % naliczonego ekwiwalentu pieniężnego za pranie w sposób, o którym mowa w ust. 3.
3.  Okres rzeczywistego użytkowania odzieży i obuwia roboczego lub okres uprawniający do wypłaty ekwiwalentów pieniężnych, o których mowa w § 1, ustala się w pełnych miesiącach kalendarzowych, licząc od dnia ich wydania funkcjonariuszowi albo pracownikowi ABW.
4.  Przy ustalaniu rzeczywistego okresu użytkowania odzieży i obuwia roboczego uprawniającego do wypłaty ekwiwalentów pieniężnych, o których mowa w § 1, uwzględnia się nieobecności w służbie albo w pracy funkcjonariusza albo pracownika ABW, trwające dłużej niż 30 dni łącznie w danym roku kalendarzowym, z wyjątkiem urlopu wypoczynkowego.
5.  Naliczenia ekwiwalentów pieniężnych, o których mowa w § 1, dokonuje właściwy organ zaopatrzenia sporządzając wykazy funkcjonariuszy albo pracowników ABW uprawnionych do tych ekwiwalentów.
6.  Wykazy, o których mowa w ust. 5, podlegają zatwierdzeniu przez kierownika właściwej komórki zaopatrzenia, a następnie stanowią podstawę wypłaty ekwiwalentów pieniężnych, o których mowa w § 1, przez właściwe komórki finansowe.
§  6. 
1.  W przypadku zwolnienia funkcjonariusza ABW ze służby albo rozwiązania z pracownikiem ABW umowy o pracę, wypłacone ekwiwalenty pieniężne, o których mowa w § 1, nie podlegają zwrotowi.
2.  Funkcjonariuszowi ABW, którego zwolniono ze służby albo pracownikowi ABW, z którym rozwiązano umowę o pracę przed wypłaceniem ekwiwalentów pieniężnych, o których mowa w § 1, obliczenia i wypłaty tych ekwiwalentów dokonuje się za okres od powstania należności do dnia, w którym nastąpiło zwolnienie ze służby albo rozwiązanie umowy o pracę, według stawek obowiązujących w danym roku kalendarzowym.
3.  Ekwiwalenty pieniężne, o których mowa w § 1, nie przysługują funkcjonariuszowi albo pracownikowi ABW przebywającemu na urlopie bezpłatnym, wychowawczym lub zwolnieniu lekarskim obejmującym cały rok kalendarzowy.
§  7.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 listopada 2018 r.
1 Przy obliczaniu stawki miesięcznej należy obliczyć należną kwotę za pojedynczy przedmiot, za który należy się ekwiwalent pieniężny za pranie, a następnie wszystkie kwoty zsumować