Dz.Urz.MON.2018.157

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 maja 2018 r.

DECYZJA Nr 131/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 26 września 2018 r.
w sprawie ekwiwalentu pieniężnego wypłacanego za przedmioty mundurowe pracownikom wewnętrznych służb ochrony wchodzącym w skład wart cywilnych

Na podstawie § 27 ust. 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 czerwca 1999 r. w sprawie wewnętrznych służb ochrony działających na terenach jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 619, z 2006 r. poz. 147, z 2011 r. poz. 840, z 2013 r. poz. 1533 oraz z 2015 r. poz. 1880) ustala się, co następuje:
§  1.  Pracownikom wewnętrznych służb ochrony wchodzącym w skład oddziałów wart cywilnych, działających na terenach jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, wypłaca się ekwiwalent pieniężny za:
1) przedmioty umundurowania niewydane w naturze;
2) używanie umundurowania przez okres dłuższy, aniżeli ustalony czas używalności.
§  2.  Ekwiwalent pieniężny, o którym mowa w § 1, ustala się na podstawie stawek określonych w załączniku do decyzji.
§  3.  Wysokość stawek ekwiwalentu pieniężnego, o których mowa w § 2, obowiązuje od dnia 1 maja 2018 r. do dnia 30 kwietnia 2019 r.
§  4.  Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 maja 2018 r.

ZAŁĄCZNIK

TABELA kalkulacyjna cen i stawek ekwiwalentu pieniężnego, wypłacanego za przedmioty mundurowe należne pracownikom wewnętrznych służb ochrony