Dysponowanie danymi z Systemu Przemieszczania oraz Nadzoru Wyrobów Akcyzowych (EMCS PL 2).

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MRiF.2017.61

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1
z dnia 21 marca 2017 r.
w sprawie dysponowania danymi z Systemu Przemieszczania oraz Nadzoru Wyrobów Akcyzowych (EMCS PL 2)

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Upoważnia się Annę Cortes starszego specjalistę w Departamencie Podatku Akcyzowego w Ministerstwie Finansów do wykonywania zadań Dysponenta Danych z Systemu Przemieszczania oraz Nadzoru Wyrobów Akcyzowych (EMCS PL 2), w tym w szczególności do:
1)
udzielania i cofania upoważnień do:
a)
dostępu do danych - przez co należy rozumieć użytkowanie systemu w trybie odczytu danych, generowanie raportów oraz analitycznych zestawień na podstawie danych zawartych w systemie bez możliwości wprowadzania zmian do danych zawartych w systemie (użytkownik bierny oraz użytkownik bierny lokalny),
b)
dokonywania operacji na danych - przez co należy rozumieć użytkowanie systemu polegające na wprowadzaniu zmian do danych zawartych w systemie, tj. aktualizacji, korekty, dodawania, usuwania danych (rejestrator i kontroler); osoba posiadająca uprawnienia do dokonywania operacji na danych ma automatycznie uprawnienia do dostępu do danych,
c)
administrowania danymi - przez co należy rozumieć techniczne nadawanie uprawnień użytkownikom systemu, dokonywanie wszelkich operacji na danych zawartych w systemie (administrator centralny, regionalny i lokalny);
2)
udzielania upoważnień dyrektorom izb administracji skarbowej oraz ich zastępcom do udzielania i cofania upoważnień, o których mowa w pkt 1, funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej oraz pracownikom odpowiednio pełniącym służbę albo zatrudnionym w izbie administracji skarbowej;
3)
prowadzenia rejestru udzielonych i cofniętych upoważnień.
2. 
Do wykonywania czynności określonych w ust. 1, w czasie nieobecności Anny Cortes, upoważnia się Rafała Rembelskiego, głównego specjalistę w Departamencie Podatku Akcyzowego w Ministerstwie Finansów.
3. 
Wzór upoważnienia, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 i 2, stanowi odpowiednio załącznik nr 1 i 2 do zarządzenia.
§  2. 
Upoważnienia, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, są udzielane na pisemny wniosek:
1)
dyrektora departamentu albo biura - w przypadku funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej oraz pracowników odpowiednio pełniących służbę albo zatrudnionych w Ministerstwie Finansów;
2)
dyrektora izby administracji skarbowej - w przypadku naczelników urzędów celno-skarbowych, naczelników urzędów skarbowych oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej oraz pracowników realizujących zadania w izbie administracji skarbowej;
3)
naczelnika urzędu celno-skarbowego albo naczelnika urzędu skarbowego - w przypadku funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej oraz pracowników realizujących zadania w nadzorowanym urzędzie;
4)
kierownika jednostki organizacyjnej - w przypadku jednostek innych niż izby administracji skarbowej, urzędy celno-skarbowe, urzędy skarbowe i Ministerstwo Finansów.
§  3. 
Upoważnienia, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, są udzielane na pisemny wniosek dyrektorów izb administracji skarbowej albo ich zastępców.
§  4. 
Dotychczasowe upoważnienia w zakresie systemu EMCS PL 2 udzielone przed dniem wejścia w życie zarządzenia zachowują ważność do dnia ich odwołania, nie dłużej jednak niż do dnia 31 maja 2017 r.
§  5. 
Traci moc zarządzenie Nr 39 Ministra Finansów z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie dysponowania danymi z informatycznych systemów akcyzowych.
§  6. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Dz.Urz.MRiF.2017.61

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

MINISTER .......................................

ROZWOJU I FINANSÓW miejscowość i data

Na podstawie § 1 ust. 1 pkt 1 zarządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie dysponowania danymi z Systemu Przemieszczania oraz Nadzoru Wyrobów Akcyzowych (EMCS PL 2) (Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. poz. 61)

upoważniam:

.................................................................

imię i nazwisko, stopień służbowy

pełniącego(ą) służbę/zatrudnionego(ą) na stanowisku .................................................................

stanowisko

w ...................................................................................................................................................

jednostka organizacyjna

posiadającego(ą) adres poczty elektronicznej ...............................................................................

korzystającego(ą) ze stacji roboczej o numerze IP .......................................................................

do dostępu do danych/dokonywania operacji na danych/administrowania danymi* z Systemu Przemieszczania oraz Nadzoru Wyrobów Akcyzowych (EMCS PL 2).

Upoważnienie traci ważność w przypadku: a) przeniesienia upoważnionego do innej jednostki organizacyjnej, b) ustania jego stosunku służbowego/zatrudnienia, c) oddelegowania poza jednostkę organizacyjną, w której pełni służbę/jest zatrudniony, d) cofnięcia upoważnienia.

Uwagi dotyczące zakresu dostępu ...............................................................................................

Przyjmuję do wiadomości i stosowania

.............................................................. ...........................................................

data i podpis osoby upoważnionej podpis osoby upoważniającej

Cofam upoważnienie z dniem

* niepotrzebne skreślić

............................................................

Otrzymują: data

upoważniony - 1 egz. ...........................................................

aa - 2 egz. podpis osoby cofającej upoważnienie

ZAŁĄCZNIK Nr  2

MINISTER .........................................

ROZWOJU I FINANSÓW miejscowość i data

Na podstawie § 1 ust. 1 pkt 2 zarządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie dysponowania danymi z Systemu Przemieszczania oraz Nadzoru Wyrobów Akcyzowych (EMCS PL 2) (Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. poz. 61)

upoważniam:

......................................................................

imię i nazwisko

pełniącego(ą) służbę/zatrudnionego(ą) na stanowisku dyrektora/zastępcy dyrektora/pełniącego obowiązki dyrektora/pełniącego obowiązki zastępcy dyrektora* izby administracji skarbowej w ..................................................................................................................................................

jednostka organizacyjna

do udzielania i cofania upoważnień, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 zarządzenia, funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej oraz pracownikom odpowiednio pełniącym służbę albo zatrudnionym w izbie administracji skarbowej/urzędzie celno-skarbowym/urzędzie skarbowym* w ...........................................................................................................................,

do dostępu do danych, dokonywania operacji na danych lub administrowania danymi z Systemu Przemieszczania oraz Nadzoru Wyrobów Akcyzowych (EMCS PL 2).

Upoważnienie traci ważność w przypadku: a) zmiany stanowiska, b) ustania stosunku służbowego/zatrudnienia, c) odwołania upoważnionego ze stanowiska, d) cofnięcia upoważnienia.

Przyjmuję do wiadomości i stosowania

.............................................................. ..........................................................

data i podpis osoby upoważnionej podpis osoby upoważniającej

* niepotrzebne skreślić

Cofam upoważnienie z dniem

Otrzymują: ...........................................................

upoważniony - 1 egz. data

aa-2 egz. ...........................................................

podpis osoby cofającej upoważnienie

1 Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).