Dzienniki resortowe

B.I.LP.2020.4/5.31

| Akt obowiązujący
Wersja od: 3 marca 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 15
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 3 marca 2020 r.
w sprawie drzew matecznych uznanych w 2019 roku

ZG.7020.4.2020

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach 1 , a także w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 2  - w wykonaniu zadania Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, określonego m.in. w art. 33 ust. 3 pkt 3 ustawy o lasach 3 , a także w § 8 ust. 1 pkt 1 ww. Statutu 4  - zarządzam, co następuje:

§  1.  Uznaje się za drzewa mateczne siedemnaście drzew o numerach 11 068-11 076, 11 087-11 088, wymienionych w wykazie stanowiącym załącznik nr 1.
§  2. 
1.  Drzewa mateczne wyłącza się od wyrębu oraz innego użytkowania łącznie z towarzyszącymi drzewami porównawczymi oraz otuliną.
2.  Otulinę drzewa matecznego stanowi otaczający drzewostan rosnący na powierzchni kołowej o promieniu równym wysokości drzewa matecznego (do 30 m).
3.  W otulinie wykonuje się tylko niezbędne cięcia sanitarne lub selekcyjne oraz inne zabiegi pielęgnacyjne wynikające z planu urządzenia lasu przewidziane dla wydzielenia, w którym rośnie drzewo mateczne.
§  3.  Do drzew matecznych, o których mowa w § 1, mają zastosowanie przepisy określone w Zarządzeniu nr 29 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie ochrony leśnych zasobów genowych na potrzeby nasiennictwa i hodowli drzew leśnych (zn. spr.: ZH-7132-7/2013).
§  4.  Zobowiązuje się dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, wymienionych w załączniku nr 1, do uzupełnienia Rejestru Leśnego Materiału Podstawowego Lasy Państwowe w SILPweb-Zasoby o uznane drzewa mateczne w terminie jednego miesiąca od dnia wejścia w życie ww. zarządzenia.
§  5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WYKAZ DRZEW

uznanych w 2019 roku za drzewa mateczne

RDLP Toruń
Lp.Nr IBLGatunekNadleśnictwoObrębLeśnictwoOddz.WiekHDWskaźnik
jak.masy
123456789101112
1.11 068OLSkrwilnoSkrwilnoHuta223a652740AB
2.11 069SOTucholaŚwitRudzki M.116g1112937A+b
3.11 070SOTucholaŚwitRudzki M.116g1113048A+b
4.11 071DB.SMiradzMiradzPojezierze171g1292843A+b
5.11 072DB.SMiradzMiradzPojezierze171g1293052A+B+
6.11 073DGMiradzMiradzOstrowo144b1193779AB
7.11 074DGMiradzMiradzOstrowo144b1193691A+B+
8.11 075DGMiradzMiradzOstrowo144b1193894AB+
9.11 076DGMiradzMiradzOstrowo144a1193484A+B
10.11 087OLSkrwilnoSkępeHuta223a653044AB+
11.11 088OLSkrwilnoSkępeHuta223a653147AB+

RDLP Szczecinek

Lp.Nr IBLGatunekNadleśnictwoObrębLeśnictwoOddz.WiekHDWskaźnik
jak.masy
123456789101112
1.11 077DB.BŚwierczynaŚwierczynaDąbrowa471a1202946A+b
2.11 078DB.BŚwierczynaŚwierczynaDąbrowa469h1103155A+B+
3.11 079DB.BŚwierczynaŚwierczynaDąbrowa469h1103035A+b
4.11 080DB.BŚwierczynaŚwierczynaDąbrowa469h1103243A+B
5.11 081DB.BŚwierczynaŚwierczynaDąbrowa469h1103144Ab
6.11 082DB.BŚwierczynaŚwierczynaJeleni Stok539h1203151A+b

ZAŁĄCZNIK Nr  2

ZESTAWIENIE DRZEW

uznanych w 2019 roku za drzewa mateczne

RDLPGatunek
SOOLDB.SDGDB.BRazem
Toruń232411
Szczecinek66
Razem:2324617
1 Przepis art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2015 r. poz. 671) stanowi, że Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych.
2 Przepis § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, nadanego zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r., stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do ustawy, a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
3 Przepis art. 33 ust. 3 pkt 3 ustawy o lasach stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych inicjuje, organizuje oraz koordynuje przedsięwzięcia na rzecz ochrony lasów, racjonalnej gospodarki leśnej i rozwoju leśnictwa.
4 Przepis § 8 ust. 1 pkt 1 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe stanowi, że Dyrektor Generalny ustala w szczególności szczegółowe zasady prowadzenia gospodarki leśnej w lasach zarządzanych przez Lasy Państwowe.