Dotacje przyznane w 2014 r. ze środków finansowych na naukę na pokrycie kosztów związanych z restrukturyzacją jednostek naukowych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MNiSW.2015.11

Akt nienormatywny
Wersja od: 24 kwietnia 2015 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1
z dnia 25 lutego 2015 r.
o dotacjach przyznanych w 2014 r. ze środków finansowych na naukę na pokrycie kosztów związanych z restrukturyzacją jednostek naukowych

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 oraz z 2015 r. poz. 249) ogłasza się wykaz jednostek naukowych, którym w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. przyznano dotacje ze środków finansowych na naukę na pokrycie kosztów związanych z restrukturyzacją jednostek naukowych w latach 2014-2015, stanowiący załącznik do komunikatu.
ZAŁĄCZNIK
WYKAZ

jednostek naukowych, którym w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. przyznano dotacje ze środków finansowych na naukę na pokrycie kosztów związanych z restrukturyzacją jednostek naukowych w latach 2014-2015

Lp.Nazwa jednostki naukowejKwota dotacji na 2014 r. w (zł)Kwota dotacji na 2015 r. w (zł)
INSTYTUTY BADAWCZE2 856 7681 326 228
1Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki" w Łodzi1 623 000-
2Instytut Europy Środkowo-Wschodniej194 768358 228
3Instytut Pracy i Spraw Socjalnych253 000268 000
4Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu786 000700 000
JEDNOSTKI NAUKOWE PAN3 486 2001 599 750
5Instytut Genetyki Roślin PAN49 5001 599 750
6Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej

im. Mirosława Mossakowskiego PAN

1 486 000-
7Instytut Ochrony Przyrody PAN169 000-
8Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN45 000-
9Instytut Wysokich Ciśnień PAN1 736 700-
PODSTAWOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE UCZELNI5 060 988318 000
10Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

Wydział Wokalno-Aktorski

275 947-
11Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Wydział Nauk Przyrodniczych

1 775 000-
12Uniwersytet Łódzki

Wydział Ekonomiczno-Sociologiczny

94 800-
13Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Nauk Historycznych

172 925-
14Uniwersytet w Białymstoku

Wydział Biologiczno-Chemiczny

2 000 000-
15Uniwersytet Warszawski

Wydział Historyczny

627 316163 000
16Uniwersytet Warszawski

Wydział Neofilologii

115 000155 000
INNE JEDNOSTKI NAUKOWE256 500-
17Collegium Civitas256 500-
ŁĄCZNA KWOTA11 660 4563 243 978

Objaśnienia do komunikatu

Obowiązek wydawania komunikatu wynika z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 oraz z 2015 r. poz. 249).

Zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 1 lit. g ustawy o zasadach finansowania nauki, minister właściwy do spraw nauki przyznaje środki finansowe na naukę na finansowanie kosztów związanych z restrukturyzacją jednostek naukowych.

Załącznik do komunikatu zawiera wykaz jednostek naukowych, z podziałem na instytuty badawcze, jednostki naukowe PAN, podstawowe jednostki organizacyjne uczelni oraz inne jednostki naukowe, którym przyznano dotacje ze środków finansowych na naukę na finansowanie kosztów związanych z restrukturyzacją. Wysokość dotacji na restrukturyzację w latach 2014-2015 dla poszczególnych jednostek naukowych jest zgodna z wynikami oceny wniosków dokonanej przez zespoły specjalistyczne powołane zarządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie powołania zespołów specjalistycznych do oceny wniosków o przyznanie środków finansowych na działalność statutową (Dz. Urz. MNiSW z 2014 r. poz. 3 i 10).

1 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 1259).