Dokonanie wpisu na listę maklerów giełd towarowych. - OpenLEX

Dokonanie wpisu na listę maklerów giełd towarowych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KPWiG.2005.1.1

Akt indywidualny
Wersja od: 14 stycznia 2005 r.

UCHWAŁA Nr 15/2005
KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
z dnia 4 stycznia 2005 r.
w sprawie dokonania wpisu na listę maklerów giełd towarowych

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz.U. z 2002 r. Nr 49, poz. 447 i Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 84, poz. 774, Nr 124, poz. 1151, Nr 170, poz. 1651 i Nr 223, poz. 2216 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 91, poz. 871, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1205 i Nr 146, poz. 1546) w związku z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz.U. Nr 103, poz. 1099, z 2002 r. Nr 200, poz. 1686, z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 84, poz. 774, Nr 223, poz. 2216 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 594) uchwala się, co następuje:
§  1.
Na listę maklerów giełd towarowych wpisuje się Michalaka Krzysztofa Roberta ur. dn. 05.07.1972 r. w Zwoleniu, nr licencji 94.
§  2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.