Dokonanie wpisu na listę doradców inwestycyjnych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KPWiG.2003.8.31

| Akt indywidualny
Wersja od: 12 sierpnia 2003 r.

UCHWAŁA Nr 467
KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
z dnia 12 sierpnia 2003 r.
w sprawie dokonania wpisu na listę doradców inwestycyjnych

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 49, poz. 447, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§  1.
Na listę doradców inwestycyjnych wpisuje się Suchodolskiego Ignacego s. Tadeusza, ur. dn. 05.04.1965 r. w Otwocku, nr licencji 211.
§  2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.