Dodatkowe dni wolne od pracy w 2022 r.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.PKRUS.2021.27

Akt utracił moc
Wersja od: 17 grudnia 2021 r.

KOMUNIKAT Nr 7
PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
z dnia 17 grudnia 2021 r.
w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy w 2022 r.

Na podstawie art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2021 r. poz. 266, 1535 i 1621) oraz art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 oraz z 2021 r. poz. 1162) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, zwanej dalej "Kasą", wyznacza się dodatkowy dzień wolny od pracy w 2022 r. w zamian za święto przypadające w sobotę, obniżające wymiar czasu pracy w okresie rozliczeniowym, jak następuje: 7 stycznia 2022 r. w zamian za 1 stycznia 2022 r.
§  2. 
Komunikat podaje się do wiadomości pracownikom Kasy oraz do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w jednostkach organizacyjnych Kasy oraz na stronie internetowej Kasy.
§  3. 
Komunikat wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.