Dodatkowe dni wolne od pracy w 2020 r.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.PKRUS.2020.5

Akt utracił moc
Wersja od: 6 maja 2020 r.

KOMUNIKAT Nr 1
PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
z dnia 6 maja 2020 r.
w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy w 2020 r.

Na podstawie art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2020 r. poz. 174) oraz art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495) zarządza się co następuje:
§  1. 
W Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, zwanej dalej "Kasą", wyznacza się dodatkowe dni wolne od pracy w 2020 r. w zamian za święta przypadające w sobotę, obniżające wymiar czasu pracy w okresie rozliczeniowym, jak następuje:
1)
14 sierpnia 2020 r. w zamian za 15 sierpnia 2020 r.;
2)
24 grudnia 2020 r. w zamian za 26 grudnia 2020 r.
§  2. 
Komunikat podaje się do wiadomości pracownikom Kasy oraz do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w jednostkach organizacyjnych Kasy oraz na stronie internetowej Kasy.
§  3. 
Komunikat wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.