Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSWiA.1997.4.34

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1997 r.

ZARZĄDZENIE NR 15
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 27 marca 1997 r.
w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej

Na podstawie art. 108 ust. 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. Nr 78, poz. 462, z 1991 r. Nr 94, poz. 422, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1993 r. Nr 12, poz. 52, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104, poz. 515 oraz z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 124, poz. 583) zarządza się, co następuje:

PRZEPISY OGÓLNE

§  1.
1. Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:
1) dodatek - dodatek do uposażenia określony w stawkach miesięcznych,
2) najniższe uposażenie - miesięczne uposażenie funkcjonariusza obejmujące uposażenie zasadnicze według stawki przewidzianej dla najniższej grupy zaszeregowania i dodatek za stopień szeregowego,
3) funkcjonariusz - funkcjonariusza Straży Granicznej.
2. Kwoty dodatków określonych w zarządzeniu w wysokości procentowej od najniższego uposażenia zaokrągla się do dziesięciu groszy w górę.
§  2. Funkcjonariusze otrzymują następujące dodatki do uposażenia:
1) dodatek za stopień,
2) dodatek służbowy,
3) dodatki uzasadnione szczególnymi właściwościami, kwalifikacjami, warunkami albo miejscem pełnienia służby:
a) dodatek graniczny,
b) dodatek za służbę na morzu,
c) dodatek specjalny,
d) dodatek strefowy,
e) dodatek za znajomość języków obcych,
f) dodatek za służbę w warunkach szkodliwych dla zdrowia,
g) dodatek dla personelu latającego i dla bezpośredniej obsługi śmigłowców,
h) dodatek za opiekę nad psem służbowym,
i) dodatek kontrolerski,
4) jednorazowy dodatek z tytułu urodzenia dziecka według zasad określonych w dalszej części zarządzenia.

DODATEK ZA STOPIEŃ

§  3.
1. Funkcjonariuszom przysługuje dodatek za posiadany stopień w następującej wysokości:

generał dywizji 604 zł

generał brygady 542 zł

pułkownik 481 zł

podpułkownik 456 zł

major 443 zł

kapitan 414 zł

porucznik 370 zł

podporucznik 347 zł

starszy chorąży sztabowy 308 zł

chorąży sztabowy 301 zł

starszy chorąży 291 zł

chorąży 281 zł

młodszy chorąży 274 zł

starszy sierżant sztabowy 253 zł

sierżant sztabowy 241 zł

starszy sierżant 229 zł

sierżant 217 zł

plutonowy 205 zł

starszy kapral 194 zł

kapral 188 zł

starszy szeregowy 175 zł

szeregowy 170 zł

2. Funkcjonariusze w służbie kandydackiej otrzymują dodatek za stopień w wysokości 36% stawek określonych w ust. 1.

DODATEK SŁUŻBOWY 

§ 4.
1. Funkcjonariuszom może być przyznany do datek służbowy w wysokości do 50% otrzymywanego uposażenia zasadniczego i dodatku za stopień.
2. Wysokość przyznanego dodatku powinna być uzależniona od oceny wyników uzyskiwanych w służbie, ze szczególnym uwzględnieniem charakteru i zakresu wykonywanych zadań oraz rodzaju i poziomu posiadanych kwalifikacji zawodowych.
3. Dodatek służbowy może być przyznany na czas nieokreślony lub określony.
4. Kryteria dotyczące ustalania wysokości środków przeznaczonych na dodatek służbowy określają Wytyczne Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dodatki uzasadnione szczególnymi właściwościami, kwalifikacjami, warunkami albo miejscem pełnienia służby:

DODATEK GRANICZNY

§  5.
1. Funkcjonariusze, z wyjątkiem służby kandydackiej, otrzymują dodatek graniczny w następującej wysokości miesięcznej:
Grupa dodatkuStaż służby, od którego uzależniona jest wysokość dodatku
do 10 latpow. 10 latpow. 20 lat
kwota dodatku w zł
0140150160
I395161
II253238
III141923
2. Do stażu służby, od którego uzależniona jest wysokość dodatku granicznego, zalicza się okresy:
1) służby zawodowej w Wojskach Ochrony Pogranicza,
2) służby w Morskiej Brygadzie Okrętów Pogranicza i w podległych jej dywizjonach,
3) służby w Straży Granicznej,
4) służby poza Strażą Graniczną w jednostkach organizacyjnych podległych lub podporządkowanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji albo w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej.
3. Komendant Główny Straży Granicznej określi zaszeregowanie poszczególnych stanowisk służbowych do odpowiedniej grupy dodatku.

DODATEK ZA SŁUŻBĘ NA MORZU

§  6.
1. Funkcjonariuszom, którzy:
1) wchodzą w skład etatowych załóg i grup jednostek pływających Straży Granicznej oraz pełnią służbę na stanowiskach służbowych komendanta, zastępcy komendanta, nawigatora, głównego mechanika oraz starszego specjalisty i specjalisty do spraw ochrony środowiska i rybołówstwa oddziału (dywizjonu), przysługuje dodatek określony w tabeli - pod lit. a;
2) pełnią służbę na stanowiskach służbowych w komendzie oddziału morskiego lub dywizjonach, otrzymują dodatek określony w tabeli - pod lit. b.
Rodzaj stanowiskaPrzy stażu służby na morzu
do 5 latod 5 do 15 latpow. 15 lat
kwota dodatku w zł
a) etatowe stanowiska jednostek

pływających

135180225
b) stanowiska marynarzy

w komendzie oddziału

morskiego i w dywizjonach

określone przez Komendanta

Morskiego Oddziału Straży

Granicznej

80100135
2. Do stażu służby, o którym mowa w ust. 1, zalicza się:
1) służbę wojskową lub służbę w Straży Granicznej w składzie załóg okrętów Marynarki Wojennej lub załóg jednostek pływających wymienionych w ust. 1 pkt 1;
2) okresy odbywania nauki w akademii, szkole lub na kursie, jeżeli funkcjonariusz bezpośrednio przed rozpoczęciem nauki pełnił służbę w składzie załóg okrętów Marynarki Wojennej lub załóg wymienionych w ust. 1 i po ukończeniu nauki powrócił do służby w składzie tych załóg lub skierowany został na stanowisko do dywizjonu (ust. 1 pkt 2);
3) okresy służby na stanowiskach, o których mowa w ust. 1 pkt 2;
4) staż asystencki na okrętach, odbywany przez żołnierzy lub funkcjonariuszy - słuchaczy Akademii Marynarki Wojennej;
5) okresy zatrudnienia na statkach przejętych przez Straż Graniczną.
3. Do stażu służby na morzu, o którym mowa w ust. 1, Komendant Oddziału Morskiego Straży Granicznej może zaliczyć okresy, w których osoby były naznaczone na stanowiska na jednostkach pływających w składzie załóg.
4. Funkcjonariusze nie uprawnieni do dodatku za służbę na morzu w stawkach określonych w ust. 1, wykonujący - na zlecenie Komendanta Głównego Straży Granicznej, komendanta oddziału (dywizjonu) - określone czynności (funkcje) służbowe, otrzymują za każdy dzień zaokrętowania połączonego z wyjściem w morze na okres co najmniej 6 godzin (bez względu na liczbę rejsów w danym dniu) dodatek w wysokości 0,8% najniższego uposażenia, z tym że łączna wysokość dodatku w stawkach dziennych nie może przekraczać miesięcznie 15% tego uposażenia.
5. Dodatek przewidziany w ust. 4 nie przysługuje funkcjonariuszowi, który otrzymuje zachowany dodatek za służbę na morzu zgodnie z § 15. Jeżeli jednak dodatek ten w danym miesiącu kalendarzowym byłby wyższy od dodatku zachowanego, funkcjonariuszowi przysługuje odpowiednie wyrównanie.
6. Funkcjonariusze w służbie kandydackiej nie wchodzący w skład etatowych załóg jednostek pływających otrzymują dodatek w wysokości określonej w ust. 4, jeżeli przebywają na jednostce pływającej co najmniej 15 dni w miesiącu.

DODATEK SPECJALNY

§  7.
1. Funkcjonariuszom, którzy wykonują poza macierzystą jednostką co najmniej przez jedną dobę zadania związane:
1) z działaniami granicznymi,
2) z udziałem w akcjach: przeciwpowodziowej, przeciwlodowej, przeciwpożarowej, ratowniczej itp.,
3) z nadzorem w pracach remontowych w stoczni lub budową nowych jednostek pływających poza macierzystymi portami

- przysługuje dodatek specjalny.

2. Dodatek specjalny ustala się w wysokości 1,5% najniższego uposażenia funkcjonariusza za każdy dzień wykonywania tych zadań.
3. Dodatek specjalny nie przysługuje funkcjonariuszom:
1) przebywającym w podróży służbowej,
2) wchodzącym w skład załóg jednostek pływających lub przebywających na tych jednostkach - za czas wykonywania zadań w portach lub na morzu,
3) w służbie kandydackiej - za prace wymienione w ust. 1 pkt 3 trwające mniej niż 15 dni.
4. Dodatek specjalny wypłaca się z dołu do dnia 10 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni na podstawie, zatwierdzonego przez właściwego komendanta, wykazu liczby dni, w których wykonywane były zadania uprawniające do dodatku.

DODATEK STREFOWY

§  8.
1. Funkcjonariuszom zameldowanym na pobyt stały w miejscowości, w której nie ma szkoły ponadpodstawowej lub specjalnej (specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego) przysługuje dodatek strefowy w wysokości 6% najniższego uposażenia na każde dziecko pozostające z nim we wspólnym gospodarstwie domowym, które nie ukończyło 24 roku życia, i kształcąc się w szkole ponadpodstawowej lub odpowiedniej dla rodzaju schorzenia szkole specjalnej (ośrodku szkolno-wychowawczym):
1) przebywa stale w internacie lub kwaterze prywatnej poza miejscowością zameldowania funkcjonariusza, albo
2) dojeżdża codziennie do szkoły (ośrodka), a najkrótszy czas przejazdu publicznymi środkami komunikacji (pociągami osobowymi lub autobusami komunikacji zwykłej) z miejscowości zamieszkania do miejscowości stanowiącej siedzibę szkoły, trasą o bezpośrednim połączeniu, a w razie braku takiego połączenia, najkrótszą trasą - przekracza dwie godziny w obie strony.

Dodatek przyznaje się na wniosek funkcjonariusza.

2. Dodatek strefowy nie przysługuje:
1) za okres ferii letnich,
2) jeżeli dziecko przebywa w innej miejscowości lub do niej dojeżdża w związku z kształceniem się w szkole wojskowej, innej szkole zapewniającej pełne utrzymanie (bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie i umundurowanie) lub w szkole wyższej.

DODATEK ZA ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH

§  9.
1. Funkcjonariuszom wykonującym zadania na stanowiskach służbowych, na których wymagana jest znajomość języków obcych może być przyznany dodatek za znajomość języka obcego do następującej wysokości procentowej od najniższego uposażenia:
1) 15% za bardzo dobrą znajomość języka obcego,
2) 10% za dobrą znajomość języka obcego,
3) 5% za dostateczną znajomość języka obcego.
2. Stanowiska służbowe, na których wymagana jest znajomość języków obcych, określa Komendant Główny Straży Granicznej.
3. Znajomość języka obcego dokumentuje się:
1) zaświadczeniem określającym stopień znajomości języka obcego, stwierdzony na podstawie oceny uzyskanej z egzaminu złożonego przed komisją egzaminacyjną,
2) dyplomem ukończenia wydziału filologicznego wyższej uczelni,
3) dyplomem ukończenia szkoły wyższej lub średniej, w której językiem wykładowym był język obcy,
4) zaświadczeniem stwierdzającym uprawnienia tłumacza, przyznawanym na podstawie odrębnych przepisów,
5) dokumentem potwierdzającym uzyskanie za granicą pozytywnej oceny z egzaminu państwowego ze znajomości języka obcego, odpowiadającego kierunkowi ukończenia studiów.
4. Stopień znajomości języka, stwierdzony na podstawie dokumentów wymienionych w ust. 3 pkt 2-5, uważa się za równorzędny z oceną bardzo dobrą uzyskaną z egzaminu złożonego przed komisją.
5. Funkcjonariuszom, którzy złożyli egzamin przed komisją z wynikiem dobrym lub dostatecznym, dodatek za znajomość języka obcego może być przyznany na okres nie przekraczający odpowiednio 4 lub 2 lat, a po upływie okresów maksymalnych - po ponownym złożeniu egzaminu z wynikiem co najmniej dostatecznym.
6. Funkcjonariuszom, którzy z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpili do egzaminu kontrolnego w wyznaczonym terminie, można zachować prawo do dodatku do najbliższego terminu egzaminacyjnego po ustaniu tych przyczyn.
7. Funkcjonariusze, którzy z egzaminu złożonego przed komisją uzyskali ocenę niższą niż bardzo dobrą, mogą ponownie przystąpić do egzaminu nie wcześniej niż po upływie 1 roku.
8. W razie stwierdzenia obniżenia stopnia znajomości języka obcego, funkcjonariusz może być poddany doraźnemu egzaminowi kontrolnemu przed komisją, na wniosek kierownika jednostki, w której funkcjonariusz pełni służbę.
9. Zasady powoływania komisji egzaminacyjnych, ustalania ich składu i regulaminu działania oraz sposobu i terminów przeprowadzania egzaminów określa Komendant Główny Straży Granicznej.

DODATEK ZA SŁUŻBĘ W WARUNKACH SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA

§  10.
1. Funkcjonariuszom pełniącym służbę w warunkach szkodliwych dla zdrowia może być przyznany dodatek w następującej wysokości miesięcznej:
Stopień szkodliwości% najniższego uposażenia
I2
II4
III6
IV9
2. Warunki służby, które uzasadniają przyznanie dodatku za służbę w warunkach szkodliwych dla zdrowia, określa wykaz stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
3. Dodatek, o którym mowa w ust. 1, może być przyznany funkcjonariuszom pełniącym służbę w warunkach szkodliwych dla zdrowia przez co najmniej połowę obowiązującego czasu służby.
4. Dodatek za służbę w warunkach określonych w pkt 1 ppkt 1 oraz w pkt 2 ppkt 1, 2 wykazu, o którym mowa w ust. 2, przyznaje się, jeżeli stężenie lub natężenie czynników szkodliwych dla zdrowia, stwierdzone w wyniku badań środowiskowych, przeprowadzonych przez placówkę uprawnioną do tego rodzaju badań, przekracza najwyższą dopuszczalną normę.
5. Wykaz stanowisk służbowych, na których przysługuje dodatek z podaniem stopnia szkodliwości - w oparciu o dokonywane pomiary oraz opinię powołanej w tym celu komisji, ustala:
a) Komendant Główny Straży Granicznej - w Komendzie Głównej Straży Granicznej i w Granicznej Placówce Kontrolnej Warszawa-Okęcie,
b) Komendant Oddziału Straży Granicznej w: oddziale, strażnicach, granicznych placówkach kontrolnych, dywizjonach Straży Granicznej,
c) Komendant Centrum Szkolenia i Komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w tych jednostkach.
6. W skład komisji, o której mowa w ust. 5, powinien wchodzić zastępca komendanta oraz specjaliści: lekarz i inspektor bhp.
7. W razie zbiegu uprawnień do dodatku za służbę w warunkach szkodliwych dla zdrowia z dwóch lub więcej tytułów funkcjonariuszowi przysługuje tylko jeden wyższy dodatek.
8. Dodatek za służbę w warunkach szkodliwych dla zdrowia nie przysługuje funkcjonariuszom pobierającym dodatki dla personelu latającego lub za służbę na morzu.

DODATEK DLA PERSONELU LATAJĄCEGO I DLA BEZPOŚREDNIEJ OBSŁUGI ŚMIGŁOWCÓW

§  11.
1. Funkcjonariusze, którzy pełnią służbę w składzie personelu latającego i wykonują loty, otrzymują dodatek w następującej wysokości miesięcznej
Lp.Kategorie personelu latającegoKwota dodatku w złotych według stażu służby w składzie personelu latającego
do 10 latpow. 10 latpow. 20 lat
1.Piloci i nawigatorzy260410480
2.Pozostały personel latający180320380
2. Funkcjonariuszom wchodzącym w skład personelu latającego, zawieszonym w lotach ze względów zdrowotnych, może być wypłacany dodatek:
1) przez okres 6 miesięcy od zawieszenia w lotach - na podstawie decyzji komendanta oddziału, w którym funkcjonariusz pełni służbę,
2) przez okres następnych 6 miesięcy na podstawie decyzji Komendanta Głównego Straży Granicznej.
3. Funkcjonariuszom wchodzącym w skład personelu latającego, którzy w danym roku wykonali bezawaryjnie zadania określone w indywidualnych planach lotów ustalonych przez Zarząd Ochrony Granicy Państwowej Straży Granicznej, po zakończeniu roku przysługuje jednorazowy dodatek w wysokości:
1) do 200% - dla pilotów i nawigatorów,
2) do 150% - dla pozostałego personelu latającego, miesięcznej kwoty dodatku określonej w ust. 1.
4. Funkcjonariusze pełniący służbę przy bezpośredniej obsłudze śmigłowców na stanowiskach określonych przez Komendanta Głównego Straży Granicznej otrzymują dodatek w kwocie 50 złotych miesięcznie.

DODATEK ZA OPIEKĘ NAD PSEM SŁUŻBOWYM

§  12.
1. Funkcjonariuszowi-przewodnikowi psa służbowego, któremu powierza się opiekę nad psem służbowym, przysługuje dodatek w wysokości 60 zł miesięcznie.
2. W razie powierzenia opieki nad tym samym psem więcej niż jednemu funkcjonariuszowi, dodatek wypłaca się w równych częściach.

DODATEK KONTROLERSKI

§  13.
1. Funkcjonariuszom pełniącym służbę na stanowiskach kontroli w etatowych jednostkach (komórkach) organizacyjnych, a także funkcjonariuszom kierującym takimi jednostkami (komórkami, stanowiskami) i wykonującym czynności kontrolne może być przyznany dodatek kontrolerski w wysokości do 25% stawki uposażenia zasadniczego wg grupy 09.
2. Wysokość przyznanego dodatku kontrolerskiego powinna być uzależniona od wyników i stażu służby na stanowiskach uprawniających do tego dodatku, posiadanych kwalifikacji zawodowych, zakresu obowiązków służbowych, liczby dni wykonywania czynności kontrolnych poza macierzystą jednostką itp.
3. Kwotę dodatku kontrolerskiego zaokrągla się do dziesięciu groszy w górę.

JEDNORAZOWY DODATEK Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA

§  14.
1. W razie urodzenia dziecka przez funkcjonariusza-kobietę lub nie zatrudnioną żonę funkcjonariusza albo przyjęcia na wychowanie dziecka w wieku do jednego roku i wystąpienia do sądu opiekuńczego z wnioskiem o jego przysposobienie - funkcjonariusz otrzymuje jednorazowy dodatek w wysokości zasiłku porodowego ustalonego w przepisach o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do funkcjonariusza korzystającego z urlopu wychowawczego.
3. Jednorazowy dodatek, o którym mowa w ust. 1, przysługuje na każde dziecko urodzone przy jednorazowym porodzie lub przysposobione.

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

§  15.
1. Funkcjonariusz przeniesiony na stanowisko, na którym pobierane dotychczas dodatki nie przysługują lub przysługują w niższej stawce, zachowuje prawo do tych dodatków według stawek obowiązujących przed przeniesieniem:
1) w pełnej wysokości - jeżeli przeniesienie nastąpiło wskutek utraty zdolności do służby na danym stanowisku, która uzasadnia wypłatę dodatków, spowodowanej wypadkiem pozostającym w związku z pełnieniem służby lub chorobą powstałą w związku ze szczególnymi warunkami tej służby, a funkcjonariuszowi przyznane zostało pieniężne odszkodowanie z tytułu doznanego uszczerbku na zdrowiu,
2) połowy ostatnio pobieranego dodatku - jeżeli został przeniesiony z innych przyczyn i zajmował stanowisko, na którym dodatek przysługiwał - przez okres 10 lat, stawkę tę zwiększa się o 5% ostatnio pobieranego dodatku za każdy pełny rok ponad 10 lat na wymienionym stanowisku - łącznie nie więcej niż 100% ostatnio pobieranego dodatku, z uwzględnieniem powstałych w tym okresie zmian mających wpływ na prawo do tych dodatków lub ich wysokości,
3) funkcjonariusz pobierający dodatki wymienione w § 5-6, § 8-9 i § 11 skierowany do akademii i szkół resortowych otrzymuje dodatek w wysokości aktualnie obowiązującej, z tym że:

– dodatki za służbę na morzu i dla personelu latającego - jeżeli pływa na jednostkach pływających lub odbywa loty w ramach programu szkolenia,

– dodatek za znajomość języków obcych - jeżeli znajomość języków jest w tym czasie wykorzystywana,

– dodatek strefowy - jeżeli członkowie rodziny nadal zamieszkują w miejscowości objętej tym dodatkiem.

2. W okresie choroby, urlopu funkcjonariusze otrzymują dodatki należne na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym z uwzględnieniem powstałych w tym okresie zmian mających wpływ na prawo do tych dodatków lub ich wysokości.
3. Funkcjonariuszom pozostającym bez przydziału służbowego (w dyspozycji), którzy na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym otrzymywali dodatki określone w § 4-6 i § 9-13, można zachować prawo do tych dodatków lub ponownie je przyznać:
1) na okres nie przekraczający 3 miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu, w którym zostali odwołani ze stanowiska,
2) w przypadku długotrwałego leczenia szpitalnego lub rehabilitacyjnego w związku ze znacznym uszczerbkiem na zdrowiu zaistniałym w czasie pełnienia służby,
3) w razie powierzenia wykonywania zadań służbowych lub społecznych (potwierdzonego rozkazem personalnym lub innym dokumentem) bądź oddelegowania do wykonywania zadań poza resortem spraw wewnętrznych,
4) za ostatni miesiąc przed zwolnieniem ze służby w razie nabycia uprawnień do emerytury lub renty.
§  16. W przypadku niewykonywania przez funkcjonariusza czynności uzasadniających przyznanie dodatków wymienionych w § 4-6 i § 9-13 z innych przyczyn niż wymienione w § 15 ust. 2-3 prawo do tych dodatków wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym ustały warunki uzasadniające ich wypłatę.
§  17. Traci moc zarządzenie Nr 34 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 kwietnia 1991 r. w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. Urz. MSW Nr 2, poz. 32 i Nr 3, poz. 95, z 1992 r. Nr 1, poz. 16 i Nr 3, poz. 65, z 1993 r. Nr 4, poz. 78 i Nr 5, poz. 100, z 1994 r. Nr 1, poz. 6 i 21 oraz Nr 4, poz. 68, z 1995 r. Nr 1, poz. 6, Nr 2, poz. 19 i 21, Nr 3, poz. 36 i Nr 4, poz. 57 oraz z 1996 r. Nr 4, poz. 28) oraz zarządzenie Nr 22 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 maja 1995 r. w sprawie dodatku kontrolerskiego do uposażenia funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa i Straży Granicznej (Dz. Urz. MSW Nr 2, poz. 19) w części dotyczącej Straży Granicznej.
§  18. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od dnia 1 stycznia 1997 r.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ

szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych warunków służby pełnionej przez funkcjonariuszy straży granicznej z określeniem stopnia szkodliwości
1. Szkodliwe dla zdrowia lub uciążliwe warunki służby uprawniające do dodatku w wysokości przewidzianej dla I stopnia szkodliwości:
1) narażenie na działanie substancji toksycznych nie kumulujących się w organizmie,
2) służba w pomieszczeniach zamkniętych, w których utrzymuje się stała temperatura efektywna powyżej 25°C lub poniżej 10°C,
3) narażenie na promieniowanie ultrafioletowe lub podczerwone (np. hartowanie, spawanie),
4) w mokrym środowisku o wilgotności powietrza przekraczającej 80% w wodzie lub błocie,
5) służba w zaciemnionych pomieszczeniach o stale obniżonej w stosunku do normy jasności oświetlenia, w warunkach ciągłego migotania punktów świetlnych aparatury wskaźnikowej lub działania urządzeń projekcyjnych,
6) w pomieszczeniach, w których konieczne jest stałe stosowanie sztucznego oświetlenia,
7) służba w radiowych obiektach nadawczych i centrach radioodbiorczych, w stacjach radiowych, radiolokacyjnych i radioliniowych,
8) służba przy obsłudze elektronicznych monitorów ekranowych.
2. Szkodliwe dla zdrowia lub uciążliwe warunki służby uprawniające do dodatku w wysokości przewidzianej dla II stopnia szkodliwości:
1) narażenie na działanie substancji toksycznych kumulujących się w organizmie,
2) narażenie na obniżone lub podwyższone ciśnienie wynikające z procesu technologicznego (np. w komorach ciśnieniowych, kesonowych),
3) służba w pomieszczeniach specjalnych zagłębionych i półzagłębionych, obwałowanych,
4) narażenie na hałas (powyżej określonych norm),
5) służba przy montażu, konserwacji i naprawie akumulatorów,
6) załadunek, rozładunek, transport i magazynowanie paliw oraz uzupełnianie nimi sprzętu.
3. Szkodliwe dla zdrowia lub uciążliwe warunki służby uprawniające do dodatku w wysokości przewidzianej dla III stopnia szkodliwości:
1) wytwarzanie (remontowanie, niszczenie) oraz magazynowanie i transportowanie materiałów wybuchowych, łatwopalnych i samozapalnych,
2) naprawa urządzeń elektroenergetycznych znajdujących się pod napięciem powyżej 220 V,
3) rozbudowa, remont, konserwacja kanalizacji teletechnicznej oraz naprawa i konserwacja linii kablowych w studzienkach i komorach kablowych,
4) służba pod ziemią lub wodą,
5) narażenie na promieniowanie jonizujące,
6) narażenie na pyły lub aerozole rozpuszczalnych soli metali ciężkich,
7) narażenie na działanie pól elektromagnetycznych wysokiej częstotliwości od 0,1 MHz do 300.000 MHz w strefie zagrożenia,
8) pełnienie stałych dyżurów przy obsłudze źródeł promieniowania elektromagnetycznego w zakresie częstotliwości od 0,2 MHz do 300.000 MHz w warunkach zmieniającego się natężenia na granicy strefy zagrożenia i strefy pośredniej,
9) służba na wysokości powyżej 2 m i w wykopach o głębokości poniżej 2 m od poziomu terenu,
10) przewijanie kabli oraz remont i konserwacja linii kablowych w osłonie ołowiowej.
4. Szkodliwe dla zdrowia lub uciążliwe warunki służby uprawniające do dodatku w wysokości przewidzianej dla IV stopnia szkodliwości:
1) narażenie na działanie benzydyny, alfa i beta naftyloaniny, chlorku winylu, azbestu oraz innych czynników o analogicznym działaniu, o ile zostanie to uznane przez Instytut Medycyny Pracy.