Dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MEN.1988.5.33

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1988 r.

ZARZĄDZENIE Nr 28
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 30 czerwca 1988 r.
w sprawie dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli

Na podstawie art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, zwanej dalej "Kartą" (Dz.U. Nr 3, poz. 19, Nr 25, poz. 187 i Nr 31, poz. 214 oraz z 1983 r. Nr 5, poz. 33) zarządza się, co następuje:
§  1.
Zarządzenie dotyczy nauczycieli zatrudnionych co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy, w szkołach i w innych placówkach wymienionych w art. 1 pkt 1-5 Karty położonych na terenie wszystkich wsi oraz miast liczących do 5.000 mieszkańców.
§  2.
1.
Terenowe organy administracji państwowej stopnia podstawowego, zwane dalej "organami administracji", obowiązane są do zapewnienia nauczycielom - zatrudnionym na ich terenach - bezpłatnych mieszkań na zasadach i warunkach określonych w art. 54 ust. 1 Karty.
2.
W razie braku mieszkań, o których mowa w ust. 1, organy administracji zobowiązane są zapewnić bezpłatne mieszkanie "w drodze zawierania umów najmu z właścicielami mieszkań - w porozumieniu z nauczycielem - w miejscu jego pracy, a gdy to nie jest możliwe, w miejscowości, z której możliwy jest codzienny dojazd do pracy.
3.
W przypadku nie zrealizowania przez organ administracji prawa nauczyciela do bezpłatnego mieszkania w sposób określony w ust. 1 i 2 lub gdy nauczyciel nie korzysta z przysługującego mu uprawnienia, organ ten obowiązany jest wypłacać nauczycielowi dodatek mieszkaniowy - zwany dalej "dodatkiem" - odpowiedni do jego stanu rodzinnego.
§  3.
1.
Dodatek przyznaje i wypłaca organ administracji wówczas, gdy:
1)
nie ma możliwości zapewnienia uprawnionemu nauczycielowi bezpłatnego mieszkania według zasad określonych w § 2 ust. 1 i 2,
2)
nauczyciel nie korzysta z przysługującego mu bezpłatnego mieszkania, ponieważ:
a)
mieszka w domu lub lokalu stanowiącym jego własność,
b)
zajmuje lokal spółdzielczy,
c)
mieszka w mieszkaniu zakładowym, którego najemcą jest współmałżonek,
d)
mieszka u rodziców lub teściów albo innych osób bliskich,
e)
zajmuje mieszkanie inne niż wymienione pod literami a-d.
2.
Nauczycielowi-emerytowi lub renciście uprawnionemu do korzystania z bezpłatnego mieszkania na zasadach określonych w art. 54 ust. 6 Karty przysługuje prawo do dodatku mieszkaniowego.
§  4.
1.
Wysokość dodatku przysługującego nauczycielowi oraz nauczycielowi-emerytowi lub renciście wynosi:
1)
1.200 zł - dla nauczyciela samotnego,

1.600 zł - dla rodziny dwuosobowej,

1.800 zł - dla rodziny trzyosobowej,

2.000 zł - dla rodziny liczącej 4 i więcej osób,

2)
w przypadku nauczycieli, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. b i c - równowartość kwoty czynszu najmu opłacanego za mieszkanie - nie więcej jednak niż wynosiłby odpowiedni do stanu rodziny dodatek, o którym mowa w pkt 1.
2.
W przypadkach, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 litera d, dodatek należy wypłacać do czasu przydzielenia tym nauczycielom mieszkania albo zawarcia umowy o najem mieszkania.
3.
Do stanu rodziny nauczyciela zalicza się współmałżonka, dzieci oraz rodziców wspólnie zamieszkujących i pozostających na jego utrzymaniu.
4.
Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu nauczycielem wspólnie zamieszkującym, przysługuje tylko jeden dodatek w odpowiedniej wysokości określonej w ust. 1.
5.
Dodatek przysługuje od pierwszego dnia tego miesiąca, w którym nauczyciel złożył wniosek o jego przyznanie.
6.
Przepisy ust. 1 nie naruszają przepisów szczególnych regulujących uprawnienia absolwentów szkół wyższych do dodatku mieszkaniowego.
§  5.
Nauczycielom, o których mowa w § 3, przysługuje dodatek również w okresie:
1)
urlopu płatnego,
2)
odbywania zasadniczej służby wojskowej (zastępczej służby poborowych, zasadniczej służby w obronie cywilnej), przeszkolenia wojskowego, ćwiczeń wojskowych, okresowej służby wojskowej; w wypadku jednak, gdy z nauczycielem powołanym do służby zawarta była umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej, niż do końca okresu, na który umowa ta została zawarta,
3)
korzystania przez nauczycielkę z urlopu wychowawczego przewidzianego w odrębnych przepisach,
4)
innych urlopów bezpłatnych i zwolnień od pracy udzielonych nauczycielowi na podstawie odrębnych przepisów, jeśli przepisy te przewidują zachowanie prawa do bezpłatnego mieszkania lub dodatku.
§  6.
1.
Dodatek przysługuje nauczycielom oraz nauczycielom-emerytom lub rencistom, którzy wybudowali dom przy pomocy kredytu bankowego i kredyt ten spłacili, a w okresie spłaty pobierali ekwiwalent pieniężny przyznany na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
2.
Dodatek przysługuje nauczycielom oraz nauczycielom-emerytom lub rencistom, którzy wybudowali dom przy pomocy kredytu bankowego i nadal spłacają ten kredyt, pobierając jednocześnie ekwiwalent pieniężny, o którym mowa w ust. 1; organ administracji na ich wniosek przyznaje dodatek w kwocie odpowiedniej do stanu rodzinnego tych nauczycieli.
§  7.
1.
Dodatki dla nauczycieli czynnych zawodowo są wypłacane z funduszu wynagrodzeń osobowych.
2.
Dodatki dla nauczycieli-emerytów i rencistów są wypłacane ze środków budżetowych przeznaczonych dotychczas na wypłatę ekwiwalentów i czynszów za mieszkania nauczycieli.
3.
W przypadku nauczycieli-emerytów i rencistów, którzy - zachowując uprawnienie do dodatku - zmieniają miejsce zamieszkania, dodatek może być - na ich wniosek - wypłacany przez organ administracji właściwy dla miejsca zamieszkania zainteresowanego. Podstawę dokonania wypłaty stanowi decyzja wydana nauczycielowi przez organ administracji, w chwili jego przejścia na emeryturę lub rentę inwalidzką.
4.
Dodatek jest wypłacany nauczycielowi - emerytowi lub renciście tylko wówczas, gdy jego równowartość - na wyraźne życzenie zainteresowanego - nie została wliczona do podstawy wymiaru emerytury lub renty inwalidzkiej.
§  8.
1.
Przez prawo nauczyciela do bezpłatnego mieszkania należy rozumieć zwolnienie go od płacenia czynszu najmu.
2.
Opłaty za korzystanie z urządzeń znajdujących się w budynku lub lokalu (co, cw, dźwig, zbiorcza antena itp.) pokrywa nauczyciel.
3.
Przy ustalaniu wysokości czynszu najmu - w przypadku nauczyciela zajmującego mieszkanie spółdzielcze na zasadzie lokatorskiego prawa do lokalu - należy brać pod uwagę koszty eksploatacji i remontów bieżących budynków oraz spłaty kredytów inwestycyjnych zaciągniętych na budowę mieszkania z wyłączeniem opłat, o których mowa w ust. 2.
4.
Bezpłatne mieszkanie lub dodatek przysługuje tylko jednej osobie w rodzinie prowadzącej wspólne gospodarstwo domowe, bez względu na to z jakiego tytułu korzysta ona z tych świadczeń (np. z tytułu zatrudnienia w służbie nauczycielskiej, w służbie rolnej, służbie zdrowia itp.).
§  9.
1.
Nauczyciel, któremu organ administracji zapewnił mieszkanie w innej miejscowości poza siedzibą szkoły albo który, mieszkając poza siedzibą szkoły pobiera dodatek, ma prawo do zwrotu faktycznych kosztów dojazdu do pracy i z pracy do miejscowości, w której zamieszkuje, najtańszym środkiem komunikacji państwowej.
2.
Koszty, o których mowa w ust. 1, obowiązany jest pokrywać organ administracji.
3.
Wykonanie obowiązku określonego w ust. 1, powinno nastąpić w formie zwrotu kosztów pracowniczego miesięcznego biletu kolejowego 2 kl. pociągu osobowego lub kosztów okresowego biletu autobusowego.
4.
Zwrot kosztów dojazdu przysługuje nauczycielowi w miesiącach, w których dojeżdżał do szkoły i zachodziła konieczność kupowania biletów okresowych.

Zwrot kosztów biletu okresowego następuje w całości również za te miesiące, w których nauka w szkole trwa tylko przez część miesiąca.

5.
Zwrot kosztów dojazdu do szkoły powinien następować z góry w okresach miesięcznych.
§  10.
Traci moc zarządzenie Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 30 czerwca 1982 r. w sprawie dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli (Dz. Urz. MOiW Nr 8, poz. 70 oraz z 1986 r. Nr 10-11, poz. 64).
§  11.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1988 r.