Decyzja nr dfi/p/4761/06/14-2822/04 z dnia 13 lipca 2004 r.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KPWiG.2004.8.24

Akt indywidualny
Wersja od: 13 lipca 2004 r.

DECYZJA Nr DFI/P/4761/06/14-2822/04
z dnia 13 lipca 2004 r.

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387 oraz z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660), art. 228 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546) oraz uchwały Nr 463/2004 Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 13 lipca 2004 r. po rozpoznaniu sprawy dotyczącej ustalenia, czy fundusze KB Pieniądz Fundusz Inwestycyjny Otwarty, KB Obligacja Fundusz Inwestycyjny Otwarty i KB Akcja Fundusz Inwestycyjny Otwarty reprezentowane przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Kredyt Banku S.A. z siedzibą w Warszawie przestrzegają przepisów art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 49, poz. 448 i Nr 141, poz. 1178 oraz z 2003 r. Nr 124, poz. 1151), przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. Nr 149, poz. 1670) oraz statutów funduszy inwestycyjnych w zakresie wyceny aktywów, a także czy Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Kredyt Banku S.A. przestrzega przepisu art. 10 ustawy o funduszach inwestycyjnych, postanawia się nałożyć na Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Kredyt Banku S.A. karę pieniężną w wysokości 50.000 zł (pięćdziesięcu tysięcy złotych) za naruszenie art. 10 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546), który zastąpił art. 10 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o funduszach inwestycyjnych oraz naruszenie przez KB Pieniądz Fundusz Inwestycyjny Otwarty, KB Obligacja Fundusz Inwestycyjny Otwarty i KB Akcja Fundusz Inwestycyjny Otwarty art. 8 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych, który zastąpił art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o funduszach inwestycyjnych oraz § 26 ust. 1 i § 32 ust. 1 rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych i statutów funduszy inwestycyjnych.