Dz.Urz.PUTK.2018.21

| Akt obowiązujący
Wersja od: 4 kwietnia 2018 r.

DECYZJA DRR-WLKD.730.3.2018.EN
PREZESA URZĘDU TRANSPORTU KOLEJOWEGO
z dnia 4 kwietnia 2018 r.
dla Przedsiębiorstwa Transportowo - Sprzętowego "Betrans" sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie w sprawie zatwierdzenia projektu cennika w części dotyczącej sposobu ustalania stawki jednostkowej opłaty manewrowej na okres od 9 grudnia 2018 r. do 7 grudnia 2019 r.

Na podstawie art. 104 § 1 oraz art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257, z późn. zm.), zwanej dalej "k.p.a.", w związku z art. 13a ust. 1, art. 13 ust. 1 pkt 1 lit. d oraz art. 33 ust. 4, 8, 14 i 15 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2117 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą o transporcie kolejowym", po rozpatrzeniu wniosku z 8 stycznia 2018 r. (data wpływu do Urzędu Transportu Kolejowego 12 stycznia 2018 r.) nr BTC/0122/2018 Przedsiębiorstwa Transportowo - Sprzętowego "Betrans" sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie, zwanego dalej "Zarządcą" lub "PTS Betrans", w sprawie zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, zwanego dalej "Prezesem UTK". projektu cennika opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej o szerokości torów 1435 mm, zarządzanej przez Przedsiębiorstwo Transportowo - Sprzętowe "Betrans" sp. z o.o., obowiązującego od 9 grudnia 2018 r.:
I. zatwierdzam projekt cennika opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej o szerokości torów 1435 mm w części dotyczącej sposobu ustalania stawki jednostkowej opłaty manewrowej na okres od 9 grudnia 2018 r. do 7 grudnia 2019 r.

II. umarzam postępowanie administracyjne w pozostałej części dotyczącej zatwierdzenia projektu cennika opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej o szerokości torów 1435 mm w części odnoszącej się do sposobu ustalania stawki jednostkowej opłaty podstawowej na okres od 9 grudnia 2018 r. do 7 grudnia 2019 r.

UZASADNIENIE

Stan faktyczny:

Wnioskiem z 8 stycznia 2018 r. (data wpływu do Urzędu Transportu Kolejowego 12 stycznia 2018 r.) nr BTC/0122/2018, Zarządca przedłożył Prezesowi UTK do zatwierdzenia projekt cennika opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej o szerokości torów 1435 mm w części dotyczącej sposobu ustalania stawki jednostkowej na rozkład jazdy pociągów 2018/2019.

Pismem z 19 lutego 2018 r. Nr DRR-WLK.D.730.3.2018.10.EN Prezes UTK zawiadomił o wszczęciu na wniosek Zarządcy postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu cennika opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej o szerokości torów 1435 mm w części dotyczącej sposobu ustalania stawki jednostkowej opłaty podstawowej i manewrowej na okres odpowiadający okresowi rocznego rozkładu jazdy pociągów 2018/2019, zwany dalej "okresem 2018/2019".

Ponadto Prezes UTK wezwał Zarządcę do uiszczenia opłaty skarbowej w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.

Jednocześnie Prezes UTK zawiadomił Zarządcę, że jako strona postępowania może składać ostateczne oświadczenia i stanowiska w sprawie oraz wypowiadać się co do dowodów i materiałów zebranych w sprawie oraz zgłoszonych żądań, a także przeglądać akta sprawy oraz sporządzać z nich notatki, kopie lub odpisy w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia doręczenia tego pisma. Zarządca nie skorzystał z przysługującego mu uprawnienia.

Na potrzeby postępowania administracyjnego został zgromadzony następujący materiał dowodowy:

1) informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 700 z późn. zm.), nr KRS: 0000134150, stan na 19 lutego 2018 r.;
2) świadectwo bezpieczeństwa nr 023/UK/15 z 14 maja 2015 r.;
3) "Projekt cennika opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej o szerokości torów 1435 mm zarządzanej przez PTS "Betrans" sp. z o. o. obowiązujący od 9 grudnia 2018 r.", opublikowany na stronie http://betrans.pl/oferta/uslugi-kolejowe;
4) "Regulamin sieci zarządzanej przez PTS "Betrans" sp. z o. o." obowiązujący od 9 grudnia 2018 r., opublikowany na stronie http://betrans.pl/oferta/uslugi-kolejowe wraz z załącznikiem nr 1 i 6;
5) cennik opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej o szerokości torów 1435 mm zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. obowiązujący od 10 grudnia 2017 r.;
6) wykaz odcinków linii kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wraz z przyporządkowanymi kategoriami cennikowymi.

Mając na uwadze powyższe, Prezes UTK zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o transporcie kolejowym, centralnym organem administracji rządowej, będącym krajową władzą bezpieczeństwa i krajowym regulatorem transportu kolejowego w rozumieniu przepisów Unii Europejskiej, zwanej dalej "UE", z zakresu bezpieczeństwa, interoperacyjności i regulacji transportu kolejowego, właściwym w szczególności w sprawach regulacji transportu kolejowego jest Prezes UTK.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy o transporcie kolejowym, do zadań Prezesa UTK należy nadzór nad sprawiedliwym i niedyskryminującym traktowaniem przez zarządców wszystkich aplikantów w zakresie dostępu do infrastruktury kolejowej poprzez nadzór nad poprawnością ustalania i pobierania przez zarządcę opłat za udostępnianie infrastruktury kolejowej.

Zgodnie z art. 4 pkt 7 ustawy o transporcie kolejowym zarządcą infrastruktury jest podmiot odpowiedzialny za zarządzanie infrastrukturą kolejową albo, w przypadku budowy nowej infrastruktury, podmiot, który przystąpił do jej budowy w charakterze inwestora; zadania zarządcy infrastruktury mogą wykonywać różne podmioty. Stosownie do art. 4 pkt 10a ustawy o transporcie kolejowym użytkownik bocznicy kolejowej jest zarządcą infrastruktury, który nie zarządza inną drogą kolejową niż bocznica kolejowa.

Na podstawie art. 13a ust. 1 ustawy o transporcie kolejowym, do postępowania przed Prezesem UTK stosuje się, z zastrzeżeniem art. 13b ust. 2 i 3, przepisy k.p.a.

W myśl art. 104 § 1 k.p.a., organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej. Organ administracji publicznej wszczyna, na podstawie art. 61 § 1 k.p.a., postępowanie administracyjne na żądanie strony lub z urzędu.

Zgodnie z treścią art. 33 ust. 1 ustawy o transporcie kolejowym, zarządca opracowuje system pobierania opłat na okres obowiązywania rocznego rozkładu jazdy pociągów oparty na takich samych zasadach w odniesieniu do wszystkich aplikantów dla całej sieci kolejowej.

Przepis art. 33 ust. 8 ustawy o transporcie kolejowym wskazuje, że zarządca może pobierać od przewoźników kolejowych opłatę za usługi wykonane w ramach minimalnego dostępu do infrastruktury kolejowej, związane ze zrealizowanymi manewrami, zwaną dalej "opłatą manewrową".

Zgodnie z treścią art. 33 ust. 9 ustawy o transporcie kolejowym, stawki jednostkowe opłaty manewrowej ustalane są przez zarządcę po kosztach bezpośrednich, jakie zarządca ponosi jako rezultat wykonania manewrów.

W myśl art. 35 ust. 1 pkt 9 ustawy o transporcie kolejowym, minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, m.in.: sposób ustalania opłat, o których mowa w art. 33 ust. 2-4, 8 i 11.

Opłatę manewrową, o której mowa w art. 33 ust. 8 ustawy o transporcie kolejowym, zgodnie z § 24 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 7 kwietnia 2017 r. w sprawie udostępniania infrastruktury kolejowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 755), zwanego dalej "rozporządzeniem MIiB", ustala się tak jak opłatę podstawową za przejazd pociągu po linii kolejowej najniższej kategorii. Zarządca może ustalić średnią masę składu pojazdów kolejowych podlegającego manewrom lub średnią odległość przejazdu przyjmowane do obliczenia opłaty. Zgodnie z ust. 2 powołanego przepisu, jeżeli zarządca nie zarządza linią kolejową, może stosować opłatę manewrową w wysokości określonej dla linii kolejowej, z którą zarządzana przez niego droga kolejowa jest połączona.

Zgodnie z art. 33 ust. 13 pkt 3 ustawy o transporcie kolejowym zarządca opracowuje projekt cennika określającego sposób ustalania stawki jednostkowej opłaty manewrowej.

W myśl art. 33 ust. 14 ustawy o transporcie kolejowym projekt cennika, o którym mowa w ust. 13, zarządca, niezwłocznie po jego opracowaniu, umieszcza w regulaminie sieci oraz, nie później niż w terminie 9 miesięcy przed rozpoczęciem okresu obowiązywania rocznego rozkładu jazdy pociągów, przedkłada do zatwierdzenia Prezesowi UTK w części dotyczącej sposobu ustalania stawki jednostkowej opłaty podstawowej i manewrowej obejmującego kalkulację wysokości zastosowanych stawek cząstkowych i współczynników.

Stosownie do art. 33 ust. 15 ustawy o transporcie kolejowym, Prezes UTK w terminie 90 dni od dnia otrzymania projektu cennika, o którym mowa w ust. 13, w drodze decyzji, zatwierdza go w części dotyczącej sposobu ustalania stawki jednostkowej opłaty podstawowej i manewrowej albo odmawia jego zatwierdzenia w przypadku stwierdzenia jego niezgodności z obowiązującymi przepisami.

Zarządca, działając zgodnie z art. 33 ust. 14 ustawy o transporcie kolejowym, przy wniosku z 8 stycznia 2018 r., przedłożył projekt cennika opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej, który w punkcie 1.3. wskazuje, że cennik zawiera opłatę za obsługę wniosku o przydzielenie zdolności przepustowej, opłatę manewrową, sposób ustalania stawki jednostkowej opłaty manewrowej i opłatę za postój pojazdów kolejowych.

Należy wskazać zatem, że przedmiotem badania przez Prezesa UTK w przedmiotowej sprawie jest wyłącznie sposób ustalania stawki jednostkowej opłaty manewrowej.

Mając na względzie przepisy ustawy o transporcie kolejowym i rozporządzenie MIiB, poddano szczegółowej analizie przedłożony przez Zarządcę wniosek o zatwierdzenie projektu cennika na okres 2018/2019 w zakresie sposobu ustalania stawki jednostkowej opłaty manewrowej. W toku toczącego się postępowania Prezes UTK nie badał sposobu ustalania i wysokości opłaty za obsługę wniosku o przydzielenie zdolności przepustowej oraz opłaty za postój. Opłaty te mogą być przedmiotem badania w przypadku skargi aplikanta lub przewoźnika kolejowego, a takowe nie wpłynęły do Prezesa UTK.

Zarządca jest użytkownikiem bocznicy kolejowej "Rogowiec", położonej na zakończeniu linii kolejowej nr 24 Piotrków Trybunalski - Zarzecze, zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S. A., zwaną dalej "PKP PLK".

Zarządca posiada wydane przez Prezesa UTK świadectwo bezpieczeństwa Nr 023/UK/15 ważne do 13 maja 2020 r. Zarządca, jako użytkownik bocznicy kolejowej, nie zarządza inną drogą kolejową niż bocznica kolejowa. Na sieci kolejowej Zarządcy brak jest zasilania z sieci trakcyjnej.

Zgodnie z Regulaminem sieci, dostępnym na stronie internetowej Zarządcy na zarządzanej bocznicy kolejowej prowadzony jest ruch manewrowy. Do regulaminu dołączony został m.in. wykaz torów i odległości taryfowych (załącznik nr 6) a także schemat infrastruktury kolejowej Zarządcy (załącznik nr 1).

Wśród torów stanowiących infrastrukturę kolejową Zarządca w Regulaminie sieci wymienił m.in. tor nr 26, będący torem dojazdowym do rampy rozładunkowej CAT Polska sp. z o.o. Na końcu toru nr 106 znajdują się dwa punkty styczne z infrastrukturą kolejową Sempertrans Bełchatów sp. z o.o. Bocznica Sempertrans styka się w rozjeździe nr 6 oraz 11.

I. Zatwierdzenie projektu cennika opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej o szerokości torów 1435 mm w części dotyczącej sposobu ustalania stawki jednostkowej opłaty manewrowej na okres od 9 grudnia 2018 r. do 7 grudnia 2019 r.

Zarządca przedłożył do zatwierdzenia Prezesowi UTK projekt cennika w części dotyczącej sposobu ustalania stawki jednostkowej opłaty manewrowej.

Zgodnie z treścią rozdziału XII pkt 4 Regulaminu sieci, opłata manewrowa jest ustalana, jako iloczyn zrealizowanych kilometrów przejazdu i stawki jednostkowej opłaty manewrowej określonej w cenniku.

W myśl przepisu § 24 ust. 2 rozporządzenia MIiB, jeżeli zarządca nie zarządza linią kolejową może stosować opłatę manewrową w wysokości określonej dla linii kolejowej, z którą zarządzana przez niego droga kolejowa jest połączona.

Bocznica kolejowa "Rogowiec", położona jest na zakończeniu linii kolejowej nr 24 Piotrków Trybunalski - Zarzecze, zarządzanej przez PKP PLK. Wysokość stawek jednostkowych opłaty manewrowej przyjęta przez Zarządcę w okresie 2018/2019 określona została na poziomie stawki jednostkowej opłaty podstawowej przyjętej dla linii kolejowej nr 24 Piotrków Trybunalski - Zarzecze zarządzanej przez PKP PLK, w cenniku obowiązującym w dniu złożenia wniosku przez Zarządcę. Linia nr 24 jest to linia kolejowa niezelektryfikowana, określona jako linia kolejowa 1 kategorii.

Z uwagi na wydanie decyzji nr DRRK-WKL.730.3.2017.RK z 6 lipca 2017 r., w której Prezes UTK odmówił zatwierdzenia stawek jednostkowych złożonych przez PKP PLK na rozkład jazdy pociągów 2017/2018, przyjęty został do stosowania, zgodnie z przepisem art. 33 ust. 18 pkt 1 ustawy o transporcie kolejowym, Cennik opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej o szerokości torów 1435 mm zarządzanej przez PKP PLK, obowiązujący od 10 grudnia 2017 r. PKP PLK poinformowała Prezesa UTK o podjęciu decyzji o stosowaniu od 10 grudnia 2017 r. stawek jednostkowych opłaty podstawowej za minimalny dostęp obowiązujących w rozkładzie jazdy pociągów 2016/2017.

Przyjęty przez Zarządcę cennik stawki jednostkowej opłaty manewrowej na okres 2018/2019 dla przejazdów towarowych kształtuje się w następujący sposób:

Pociągi towarowe

Masa całkowita brutto M[t]stawka jednostkowa opłaty podstawowej dla linii kolejowej

1 kategorii [zł]

Masa całkowita brutto M[t]stawka jednostkowa opłaty podstawowej dla linii kolejowej

1 kategorii [zł]

M<601,991300≤ M<14009,03
60≤ M<1202,211400≤ M<15009,59
120≤ M<1802,491500≤ M<160010,10
180≤ M<2402,871600≤ M<170010,64
240≤ M<30°3,221700≤ M<180011,16
300≤ M<3603,581800≤ M<190011,74
360≤ M<4203,911900≤ M<200012,24
420≤ M<4804,152000≤ M<210012,82
480≤ M<5404,552100≤ M<220013,31
540≤ M<60°4,872200≤ M<230013,88
600≤ M<6605,182300≤ M<240014,41
660≤ M<7205,482400≤ M<250014,98
720≤ M<7805,812500≤ M<260015,36
780≤ M<8406,102600≤ M<270015,98
840≤ M<9006,442700≤ M<280016,44
900≤ M<10006,942800≤ M<290017,06
1000≤ M<11007,422900≤ M<300017,50
1100≤ M<12007,93M≤ 300017,71
1200≤ M<13008,50

Przyjęty przez Zarządcę sposób ustalenia stawki jednostkowej opłaty manewrowej jest zgodny z § 24 ust. 2 rozporządzenia MIiB.

Zgodnie z treścią art. 33 ust. 9 ustawy o transporcie kolejowym, stawki jednostkowe opłaty manewrowej ustalane są przez zarządcę po kosztach bezpośrednich, jakie zarządca ponosi jako rezultat wykonania manewrów. Zgodnie z upoważnieniem ustawowym z art. 35 ust. 1 pkt 9 ustawy o transporcie kolejowym, minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia m.in. sposób ustalania opłat, o których mowa w art. 33 ust. 2-4, 8 i 11. § 24 ust. 2 rozporządzenia MIiB wprowadza uproszczony sposób ustalania opłaty manewrowej, oparty na cenniku zarządcy infrastruktury, z którą jest połączona droga kolejowa zarządzana przez użytkownika bocznicy kolejowej. W tym zakresie Zarządca spełnił przesłanki określone w art. 33 ust. 8 i 9 ustawy o transporcie kolejowym oraz § 24 ust. 2 rozporządzenia MIiB.

Mając na uwadze powyższe, na podstawie art. 33 ust. 15 ustawy o transporcie kolejowym, Prezes UTK zatwierdza projekt cennika w części dotyczącej sposobu ustalania stawki jednostkowej opłaty manewrowej na okres 2018/2019 - jako zgodny z zasadami, o których mowa w art. 33 ust. 8 i 9 ustawy o transporcie kolejowym oraz z przepisami wydanymi na podstawie art. 35 ustawy o transporcie kolejowym, co znalazło swój wyraz w pkt 1 sentencji niniejszej decyzji.

II. Umorzenie postępowania administracyjnego w części dotyczącej zatwierdzenia projektu cennika opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej o szerokości torów 1435 mm w części dotyczącej sposobu ustalania stawki jednostkowej opłaty podstawowej na okres od 9 grudnia 2018 r. do 7 grudnia 2019 r.

Podstawowym celem postępowania administracyjnego jest załatwienie sprawy przez wydanie decyzji rozstrzygającej ją co do istoty, a więc skonkretyzowanie praw i obowiązków stron na podstawie obowiązującego stanu prawnego. Dopiero niemożność orzekania o istocie sprawy pozwala na umorzenie postępowania.

Na podstawie art. 105 § 1 k.p.a., organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania, jeżeli postępowanie to z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe. W orzecznictwie sądów administracyjnych wskazuje się, iż bezprzedmiotowość postępowania oznacza brak któregoś z elementów stosunku materialnoprawnego, skutkującego tym, iż nie można załatwić sprawy przez rozstrzygnięcie jej co do istoty. Jest to orzeczenie formalne, kończące postępowanie bez jego merytorycznego rozstrzygnięcia (Naczelny Sąd Administracyjny, zwany dalej "NSA", w wyroku z dnia 24 kwietnia 2003 r., sygn. akt: III SA 2225/01).

Przenosząc powyższe na grunt niniejszej sprawy, wskazać należy, że Zarządca zarządza wyłącznie bocznicą kolejową tj. wyznaczoną przez zarządcę drogą kolejową, połączoną w sposób pośredni lub bezpośredni z linią kolejową, służącą do wykonywania czynności ładunkowych, utrzymaniowych lub postoju pojazdów kolejowych albo przemieszczania i włączania pojazdów kolejowych do ruchu po sieci kolejowej. Zarządca nie zarządza linią kolejową, natomiast na bocznicy kolejowej nie jest prowadzony ruch pociągów a jedynie ruch manewrowy. Jak wynika z treści art. 33 ust. 4 ustawy o transporcie kolejowym, opłata podstawowa to opłata, którą zarządca pobiera za usługi wykonywane w ramach minimalnego dostępu do infrastruktury kolejowej, związane ze zrealizowanym przejazdem pociągu. Skoro zatem na bocznicy kolejowej zarządzanej przez Zarządcę nie odbywają się przejazdy pociągów, nie ma możliwości pobierania opłaty podstawowej a jedynie opłatę manewrową za usługi wykonywane w ramach minimalnego dostępu do infrastruktury kolejowej, związane ze zrealizowanymi manewrami.

Zarządca w piśmie z 8 stycznia 2018 r. wskazał, iż występuje o zatwierdzenie projektu cennika w części dotyczącej sposobu ustalania stawki jednostkowej. Ponadto Zarządca nie przedstawił do zatwierdzenia przez Prezesa UTK sposobu ustalania stawek jednostkowych opłaty podstawowej.

Reasumując, w niniejszej sprawie brak jest jednego z elementów stosunku materialno-prawnego, w tym przypadku brak przedmiotu postępowania w części dotyczącej sposobu ustalenia stawek jednostkowych opłaty podstawowej, co do którego Prezes UTK mógłby wydać rozstrzygnięcie załatwiające sprawę co do istoty.

Wobec powyższego Prezes UTK zobligowany był umorzyć postępowanie administracyjne w części dotyczącej zatwierdzenia projektu cennika w zakresie sposobu ustalania stawki jednostkowej opłaty podstawowej na okres 2018/2019, co znalazło swój wyraz w pkt 11 sentencji niniejszej decyzji.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1a, art. 4, art. 5, art. 6 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 z późn. zm.), zwanej dalej "u.o.s.", dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej, z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej podlega opłacie skarbowej. Zgodnie z częścią I pkt 53 załącznika do u.o.s. opłata skarbowa za wydanie decyzji w niniejszym postępowaniu wynosi 10 zł (słownie: dziesięć złotych), i została przez Stronę w całości uiszczona w dniu 2 marca 2018 r.

Mając na względzie powyższe, Prezes UTK podjął decyzję jak w sentencji.

POUCZENIE

Pouczenie odnośnie pkt 1 w zakresie zatwierdzenia projektu cennika opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej o szerokości torów 1435 mm w części dotyczącej sposobu ustalania stawki jednostkowej opłaty manewrowej na okres od 9 grudnia 2018 r. do 7 grudnia 2019 r.

Na podstawie art. 13b ust. 2 ustawy o transporcie kolejowym w zw. z art. 47969 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 5 z późn. zm.), zwanej dalej "k.p.c.", strona może wnieść odwołanie od decyzji Prezesa UTK za jego pośrednictwem do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu ochrony konkurencji i konsumentów w terminie dwutygodniowym od dnia doręczenia niniejszej decyzji. Postępowanie w sprawie odwołania od niniejszej decyzji toczy się według przepisów k.p.c. o postępowaniu w sprawach z zakresu regulacji transportu kolejowego (art. 13b ust. 4 ustawy o transporcie kolejowym). Opłata od odwołania wynosi 100 zł (art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 300, zwanej dalej "u.k.s.c."). Stronie przysługuje prawo zwolnienia od kosztów sądowych oraz pomocy prawnej z urzędu na zasadach określonych w art. 95 i nast. u.k.s.c. w związku z art. 117 i nast. k.p.c.

Strona zadowolona z decyzji może złożyć oświadczenie o zrzeczeniu się uprawnienia do wniesienia odwołania, skutkujące prawomocnością decyzji. Złożenie oświadczenia następuje na zasadach ogólnych przewidzianych dla wniesienia podania, określonych w art. 63 § 1 k.p.a.

Pouczenie odnośnie pkt 11 w zakresie umorzenia postępowania w części dotyczącej wniosku o zatwierdzenie projektu cennika opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej o szerokości torów 1435 mm w części dotyczącej sposobu ustalania stawki jednostkowej opłaty podstawowej na okres od 9 grudnia 2018 r. do 7 grudnia 2019 r.

Od decyzji nie służy odwołanie. Strona niezadowolona z pkt 11 decyzji może jednak zwrócić się do Prezesa UTK z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej decyzji. Jeżeli strona nie chce skorzystać z prawa do zwrócenia się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, może wnieść do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa UTK. Wpis od skargi wynosi 200 zł (art. 15 w zw. z art. 127 § 3 w zw. z art. 129 § 2 k.p.a. w związku z art. 3 § 2 pkt 1 oraz art. 13 § 2, art. 52 § 1 i § 3, art. 53 § 1 i art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1369 z późn. zm. zwanej dalej "p.p.s.a.") w związku z § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2003 r. Nr 221, poz. 2193 z późn. zm.). Stronie przysługuje możliwość ubiegania się o prawo pomocy, obejmujące zwolnienie strony od kosztów sądowych oraz bezpłatne ustanowienie profesjonalnego pełnomocnika, na zasadach określonych w art. 239 - art. 262 p.p.s.a.

Strona zadowolona z decyzji może złożyć oświadczenie o zrzeczeniu się uprawnienia do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, skutkujące prawomocnością decyzji. Złożenie oświadczenia następuje na zasadach ogólnych przewidzianych dla wniesienia podania, określonych w art. 63 § 1 k.p.a.