Data, od której obowiązują wymagania narodowe określone w części podstawowej Farmakopei Polskiej wydanie XIII.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.URPLWMiPB.2023.1

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 listopada 2023 r.

KOMUNIKAT Nr 1
URZĘDU REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH
z dnia 30 listopada 2023 r.
w sprawie daty, od której obowiązują wymagania narodowe określone w części podstawowej Farmakopei Polskiej wydanie XIII

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1223) ogłasza się, iż datą, od której obowiązują wymagania określone w części podstawowej Farmakopei Polskiej wydanie XIII (FP XIII 2023) w zakresie wymagań narodowych, tj. nieposiadających odpowiedników w Farmakopei Europejskiej, zawartych w działach FP XIII 2023: "Monografie narodowe", "Wykaz dawek" i "Wykaz substancji bardzo silnie działających, silnie działających oraz środków odurzających", jest dzień 1 stycznia 2024 r., za wyjątkiem danych ujętych w "Wykazie dawek" i w "Wykazie substancji silnie działających (Wykaz B)" dla nowych pozycji, tj. Melatoninum, Mirabegronum, Saxagliptinum monohydricum, Valgancicloviri hydrochloridum, które obowiązują od dnia 1 czerwca 2024 r.