Cofnięcie upoważnienia do wykonywania napraw lub instalacji przyrządów pomiarowych - tachografów samochodowych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GUM.2004.2.7

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 listopada 2004 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR
z dnia 29 września 2004 r.
w sprawie cofnięcia upoważnienia do wykonywania napraw lub instalacji przyrządów pomiarowych - tachografów samochodowych

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 z późn. zm.1)) ogłasza się że:
1. W dniu 23 lipca 2004 r. Prezes Głównego Urzędu Miar, decyzją nr BL-024-225/2002-2004/BB, cofnął upoważnienie nr 187/2002 z dnia 23 sierpnia 2002 r. do wykonywania napraw lub instalacji przyrządów kontrolnych - tachografów samochodowych, udzielone Zakładowi Usługowo-Handlowemu Zając Mirosław z siedzibą w Czerninie-Sztumie ul. Dominirskich 19/2. Adres punktu serwisowego: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Drogownictwa S.A., Pruszcz Gdański, Oddział w Sztumie, ul. Barczewskiego 56.

2. Niniejsza decyzja stała się wykonalna z dniem 13 sierpnia 2004 r.

________

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. 46, poz. 499, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 65, poz. 595, z 2004 r. Nr 96, poz. 959.