Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GUS.2013.22

| Akt nienormatywny
Wersja od: 27 maja 2013 r.

KOMUNIKAT
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 23 maja 2013 r.
w sprawie ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za I kwartał 2013 r.

Na podstawie art. 3b ust. 4 ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1115, z późn. zm.1)) ogłasza się, że cena 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za I kwartał 2013 r. wyniosła 4.019 zł.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 213, poz. 2157, z 2005 r. Nr 94, poz. 786, z 2006 r. Nr 53, poz. 385 i Nr 249, poz. 1828, z 2008 r. Nr 223, poz. 1459 i Nr 237, poz. 1650, z 2009 r. Nr 30, poz. 190, Nr 65, poz. 545, Nr 222, poz. 1752 i Nr 223, poz. 1779 oraz z 2012 r. poz. 951 i 1413.