Dziennik resortowy

Dz.Urz.MON.2012.412

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 grudnia 2012 r.

DECYZJA Nr 343/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 31 października 2012 r.
w sprawie blokowania wydatków budżetowych w 2012 r.

Departament Budżetowy

Na podstawie art. 177 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.1)) ustala się, co następuje:

1. 1 Blokuje się planowane wydatki budżetowe, o których mowa w załącznikach Nr 1, 2, 3 i 4 do decyzji.
2. Blokada obowiązuje do końca roku budżetowego.
3. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707.

ZAŁĄCZNIK Nr 1 2

ZESTAWIENIE BLOKOWANYCH WYDATKÓW W RESORCIE OBRONY NARODOWEJ

w 2012 r.

§WyszczególnienieBlokowana
kwota w zł
OGÓŁEM CZĘŚĆ 2948.285.894
DZIAŁ 750 - Administracja publiczna5.049.000
ROZDZIAŁ 75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej5.049.000
4050Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy5.000.000
4070Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy49.000
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa34.805.900
ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie34.278.100
6050Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych34.278.100
ROZDZIAŁ 75218 - Służba Kontrwywiadu Wojskowego34.800
6050Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych34.800
ROZDZIAŁ 75295 - Pozostała działalność493.000
2840Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych493.000
DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne200.000
ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego200.000
4300Zakup usług pozostałych200.000
DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości646.700
ROZDZIAŁ 75503 - Sądy wojskowe40.700
6050Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych40.700
ROZDZIAŁ 75506 - Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury606.000
6050Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych606.000
DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia1.452.294
ROZDZIAŁ 85195 - Pozostała działalność1.452.294
4210Zakup materiałów i wyposażenia1.452.294
DZIAŁ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego6.132.000
ROZDZIAŁ 92118 - Muzea6.132.000
6220Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych6.132.000

ZAŁĄCZNIK Nr 2 3

ZESTAWIENIE BLOKOWANYCH WYDATKÓW W RESORCIE OBRONY NARODOWEJ w 2012 r.

§WyszczególnienieWydatki realizowane
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29470.173.471
DZIAŁ 750 - Administracja publiczna3.158.800
ROZDZIAŁ 75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej258.800
427Zakup usług remontowych160.000
605Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych98.800
ROZDZIAŁ 75057 - Placówki zagraniczne2.900.000
606Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych2.900.000
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa369.239.257
ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne447.782
430Zakup usług pozostałych447.782
ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie306.927.065
307Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom23.520.220
411Składki na ubezpieczenia społeczne3.248.714
427Zakup usług remontowych3.135.830
430Zakup usług pozostałych3.527.000
441Podróże służbowe krajowe130.000
442Podróże służbowe zagraniczne200.000
454Składki do organizacji międzynarodowych88.171
605Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych8.659.600
606Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych238.871.730
616Wydatki na współfinansowanie programów inwestycyjnych NATO i UE13.883.800
622Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych11.662.000
ROZDZIAŁ 75209 - Prawosławny Ordynariat WP406.789
405Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy397.000
407Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy9.789
ROZDZIAŁ 75210 - Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe131.288
405Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy128.000
407Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy3.288
ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP12.386.515
307Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom36.916
406Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy153.318
421Zakup materiałów i wyposażenia100.756
430Zakup usług pozostałych11.291.918
435Zakup usług dostępu do sieci Internet152.500
436Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej340.260
437Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej276.230
470Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej34.617
ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe39.818.276
307Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom35.467.232
428Zakup usług zdrowotnych2.473.000
430Zakup usług pozostałych1.878.044
ROZDZIAŁ 75217 - Służba Wywiadu Wojskowego32.540
606Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych32.540
ROZDZIAŁ 75218 - Służba Kontrwywiadu Wojskowego166.200
430Zakup usług pozostałych51.000
605Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych115.200
ROZDZIAŁ 75220 - Zabezpieczenie wojsk1.202.802
305Zasądzone renty31.000
307Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom17.873
411Składki na ubezpieczenia społeczne596.000
418Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy37.290
421Zakup materiałów i wyposażenia66.673
430Zakup usług pozostałych63.839
438Zakup usług obejmujących tłumaczenia127
455Szkolenia członków korpusu służby cywilnej20.000
459Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych370.000
ROZDZIAŁ 75295 - Pozostała działalność7.720.000
307Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom1.000.000
406Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy3.000.000
417Wynagrodzenia bezosobowe120.000
430Zakup usług pozostałych3.600.000
DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne86.181.475
ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego86.181.475
311Świadczenia społeczne4.700.000
406Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy300.000
408Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby81.100.000
428Zakup usług zdrowotnych81.475
DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości446.199
ROZDZIAŁ 75503 - Sądy wojskowe433.189
302Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń389
307Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom10.000
406Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy64.984
412Składki na Fundusz Pracy20.500
417Wynagrodzenia bezosobowe60.000
421Zakup materiałów i wyposażenia50.416
427Zakup usług remontowych50.000
430Zakup usług pozostałych40.000
441Podróże służbowe krajowe30.000
444Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych4.000
461Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego100.000
606Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych2.900
ROZDZIAŁ 75506 - Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury12.990
606Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych12.990
DZIAŁ 851 - Ochrona Zdrowia9.157.760
ROZDZIAŁ 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezp.72.968
413Składki na ubezpieczenie zdrowotne72.968
ROZDZIAŁ 85195 - Pozostała działalność9.084.792
405Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy7.423.461
421Zakup materiałów i wyposażenia4.939
427Zakup usług remontowych1.818
428Zakup usług zdrowotnych824.213
430Zakup usług pozostałych830.361
DZIAŁ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego1.990.000
ROZDZIAŁ 92114 - Pozostałe instytucje kultury384.000
255Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji kultury384.000
ROZDZIAŁ 92118 - Muzea1.606.000
622Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych1.606.000

ZAŁĄCZNIK Nr  3

  4 ZESTAWIENIE BLOKOWANYCH WYDATKÓW W RESORCIE OBRONY NARODOWEJ w 2012 r.

§WyszczególnienieBlokowana kwota wydatków w zł
OGÓŁEM CZĘŚĆ 2959.139.994
Dział 752 Obrona narodowa53.217.725
ROZDZIAŁ 75201 Wojska Lądowe1.179.940
4300Zakup usług pozostałych1.179.940
ROZDZIAŁ 75202 Siły Powietrzne3.305.146
4210Zakup materiałów i wyposażenia57.959
4300Zakup usług pozostałych3.247.187
ROZDZIAŁ 75204 Centralne wsparcie44.251.480
4270Zakup usług remontowych7.378.700
6050Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych1.250.000
6060Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych15.530.780
6220Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych20.092.000
ROZDZIAŁ 75213 Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej664.000
4210Zakup materiałów i wyposażenia5.396
4300Zakup usług pozostałych158.604
4420Podróże służbowe zagraniczne500.000
ROZDZIAŁ 75216 Wojskowe Misje Pokojowe997.000
4280Zakup usług zdrowotnych997.000
ROZDZIAŁ 75217 Służba Wywiadu Wojskowego220.000
3070Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom170.000
4260Zakup energii50.000
ROZDZIAŁ 75220 Zabezpieczenie wojsk2.012.709
3070Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom71.000
4210Zakup materiałów i wyposażenia930.917
4220Zakup środków żywności1.000.000
4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych10.792
ROZDZIAŁ 75295 Pozostała działalność587.450
3040Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń587.450
Dział 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne459.961
ROZDZIAŁ 75301 Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego459.961
4210Zakup materiałów i wyposażenia106.423
4270Zakup usług remontowych9.788
4280Zakup usług zdrowotnych2.650
6050Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych341.100
Dział 755 Wymiar sprawiedliwości524.154
ROZDZIAŁ 75503 Sądy wojskowe51.946
4060Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy1.146
4270Zakup usług remontowych50.800
ROZDZIAŁ 75506 Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury472.208
4060Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy322.208
6050Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych150.000
Dział 803 Szkolnictwo wyższe1.064.000
ROZDZIAŁ 80302 Uczelnie wojskowe1.064.000
6220Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych1.064.000
Dział 851 Ochrona zdrowia3.874.154
ROZDZIAŁ 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego950.091
4130Składki na ubezpieczenie zdrowotne950.091
ROZDZIAŁ 85157 Staże i specjalizacje medyczne142.400
4320Staże i specjalizacje medyczne14.788
4410Podróże służbowe krajowe127.612
ROZDZIAŁ 85195 Pozostała działalność2.781.663
3020Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń5.907
3070Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom408.007
4050Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy14.344
4110Składki na ubezpieczenia społeczne5.000
4170Wynagrodzenia bezosobowe262
4180Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy74.754
4210Zakup materiałów i wyposażenia141.185
4230Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych5.000
4240Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek29.562
4270Zakup usług remontowych77.958
4280Zakup usług zdrowotnych1.390.856
4300Zakup usług pozostałych603.348
4350Zakup usług pozostałych6.015
4700Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej19.465

ZAŁĄCZNIK Nr  4

  5 ZESTAWIENIE BLOKOWANYCH WYDATKÓW W RESORCIE OBRONY NARODOWEJ w 2012 r.

§WyszczególnienieBlokowana kwota wydatków

w zł

OGÓŁEM CZĘŚĆ 29264.546.526
DZIAŁ 750 - Administracja publiczna5.586.374
ROZDZIAŁ 75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej3.227.680
4050Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy3.000.000
4070Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy63.000
4270Zakup usług remontowych86.200
6060Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych78.480
ROZDZIAŁ 75079 - Pomoc zagraniczna2.358.694
2740Pomoc zagraniczna2.358.694
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa227.312.974
ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe5.156.374
3070Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom956.546
4110Składki na ubezpieczenia społeczne404.301
4120Składki na Fundusz Pracy10.010
4210Zakup materiałów i wyposażenia1.064.961
4270Zakup usług remontowych744.408
4300Zakup usług pozostałych1.094.987
4350Zakup usług dostępu do sieci Internet3.335
4410Podróże służbowe krajowe330.582
4420Podróże służbowe zagraniczne97.680
4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych204.475
4700Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej9.887
4760Uposażenia żołnierzy NSR229.573
4780Składki na fundusz emerytur pomostowych5.629
ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne1.976.321
3070Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom28.000
4170Wynagrodzenia bezosobowe28.341
4210Zakup materiałów i wyposażenia138.862
4300Zakup usług pozostałych1.506.118
4410Podróże służbowe krajowe145.000
4420Podróże służbowe zagraniczne130.000
ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna1.498.902
3020Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń3.825
3070Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom614.079
4170Wynagrodzenia bezosobowe20.499
4210Zakup materiałów i wyposażenia510.565
4270Zakup usług remontowych161.868
4280Zakup usług zdrowotnych35.766
4300Zakup usług pozostałych127.995
4700Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej7.830
4760Uposażenia żołnierzy NSR16.475
ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie191.652.414
4050Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy49.000
4210Zakup materiałów i wyposażenia33.407.758
4220Zakup środków żywności30.238
4230Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych2.559.178
4270Zakup usług remontowych22.208.680
4300Zakup usług pozostałych2.000.000
6050Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych80.000
6060Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych128.234.560
6220Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych3.083.000
ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa1.200.000
3070Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom785.136
4050Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy166.416
4170Wynagrodzenia bezosobowe90.000
4210Zakup materiałów i wyposażenia29.000
4420Podróże służbowe zagraniczne129.448
ROZDZIAŁ 75208 - Ordynariat Polowy WP139.286
4060Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy49.000
4210Zakup materiałów i wyposażenia40.000
4300Zakup usług pozostałych35.000
4420Podróże służbowe zagraniczne15.286
ROZDZIAŁ 75209 - Prawosławny Ordynariat WP8.009
4050Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy376
4420Podróże służbowe zagraniczne7.633
ROZDZIAŁ 75210 - Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe5.842
4050Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy500
4420Podróże służbowe zagraniczne5.342
ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP1.986.224
3070Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom2.290
4050Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy166.138
4060Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy497.818
4070Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy36.024
4170Wynagrodzenia bezosobowe6.034
4180Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy31.992
4210Zakup materiałów i wyposażenia69.342
4220Zakup środków żywności53.000
4270Zakup usług remontowych90.756
4300Zakup usług pozostałych90.160
4410Podróże służbowe krajowe5.400
4420Podróże służbowe zagraniczne928.240
4430Różne opłaty i składki900
4760Uposażenia żołnierzy NSR8.130
ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe2.510.546
3070Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom37.461
4210Zakup materiałów i wyposażenia587.634
4220Zakup środków żywności373
4230Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych258.716
4280Zakup usług zdrowotnych1.298.251
4300Zakup usług pozostałych99.001
4420Podróże służbowe zagraniczne24.000
6060Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych205.110
ROZDZIAŁ 75217 - Służba Wywiadu Wojskowego383.900
3070Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom155.000
4050Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy185.889
4210Zakup materiałów i wyposażenia11
4430Różne opłaty i składki43.000
ROZDZIAŁ 75218 - Służba Kontrwywiadu Wojskowego108.900
4270Zakup usług remontowych2.600
6050Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych33.300
6060Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych73.000
ROZDZIAŁ 75219 - Wojska Specjalne3.481.449
3070Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom415.000
4050Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy730.349
4060Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy873.299
4070Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy75.801
4300Zakup usług pozostałych392.000
4420Podróże służbowe zagraniczne995.000
ROZDZIAŁ 75220 - Zabezpieczenie wojsk15.252.716
3070Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom64.612
4070Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy172
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników2.805
4110Składki na ubezpieczenia społeczne495
4120Składki na Fundusz Pracy69
4210Zakup materiałów i wyposażenia1.602.235
4220Zakup środków żywności1.046.000
4270Zakup usług remontowych11.624.852
4300Zakup usług pozostałych843.167
4420Podróże służbowe zagraniczne68.309
ROZDZIAŁ 75295 - Pozostała działalność1.952.091
3020Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń23.807
3070Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom113.211
4050Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy250.000
4060Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy156.068
4120Składki na Fundusz Pracy59.578
4170Wynagrodzenia bezosobowe16.485
4180Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy42.000
4210Zakup materiałów i wyposażenia150.000
4270Zakup usług remontowych32.460
4300Zakup usług pozostałych405.088
4410Podróże służbowe krajowe176.375
4420Podróże służbowe zagraniczne494.986
4540Składki do organizacji międzynarodowych9.033
4700Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej23.000
DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne28.144.809
ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego28.144.809
4080Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby28.115.000
4210Zakup materiałów i wyposażenia5.686
4270Zakup usług remontowych2.003
6060Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych22.120
DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości1.587.548
ROZDZIAŁ 75503 - Sądy wojskowe23.812
4050Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy11.552
6060Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych12.260
ROZDZIAŁ 75506 - Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury1.563.736
4050Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy1.476.697
4060Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy48.582
4070Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy7.517
6060Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych30.940
DZIAŁ 851 - Ochrona Zdrowia1.892.421
ROZDZIAŁ 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezp.111.101
4130Składki na ubezpieczenie zdrowotne111.101
ROZDZIAŁ 85157 - Staże i specjalizacje medyczne12.152
4320Staże i specjalizacje medyczne94
4410Podróże służbowe krajowe12.058
ROZDZIAŁ 85195 - Pozostała działalność1.769.168
3020Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń1.700
3070Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom13.990
4050Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy404.476
4170Wynagrodzenia bezosobowe125
4180Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy11.004
4210Zakup materiałów i wyposażenia18.191
4230Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych115.819
4240Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek1.134
4270Zakup usług remontowych7.160
4280Zakup usług zdrowotnych773.190
4300Zakup usług pozostałych232.758
4420Podróże służbowe zagraniczne187.470
4700Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej2.151
DZIAŁ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego22.400
ROZDZIAŁ 92118 - Muzea22.400
6220Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych22.400
1 Pkt 1:

- zmieniony przez pkt 1 ppkt 1 decyzji nr 362/MON z dnia 16 listopada 2012 r. (Dz.Urz.MON.12.425) zmieniającej nin. decyzję z dniem 16 listopada 2012 r.

- zmieniony przez pkt 1 ppkt 1 decyzji nr 377/MON z dnia 29 listopada 2012 r. (Dz.Urz.MON.12.442) zmieniającej nin. decyzję z dniem 29 listopada 2012 r.

- zmieniony przez pkt 1 ppkt 1 decyzji nr 393/MON z dnia 11 grudnia 2012 r. (Dz.Urz.MON.12.449) zmieniającej nin. decyzję z dniem 11 grudnia 2012 r.

2 Załącznik nr 1 według numeracji ustalonej przez pkt 1 ppkt 2 decyzji nr 362/MON z dnia 16 listopada 2012 r. (Dz.Urz.MON.12.425) zmieniającej nin. decyzję z dniem 16 listopada 2012 r.
3 Załącznik nr 2 dodany przez pkt 1 ppkt 2 decyzji nr 362/MON z dnia 16 listopada 2012 r. (Dz.Urz.MON.12.425) zmieniającej nin. decyzję z dniem 16 listopada 2012 r.
4 Załącznik nr 3 dodany przez pkt 1 ppkt 2 decyzji nr 377/MON z dnia 29 listopada 2012 r. (Dz.Urz.MON.12.442) zmieniającej nin. decyzję z dniem 29 listopada 2012 r.
5 Załącznik nr 4 dodany przez pkt 1 ppkt 2 decyzji nr 393/MON z dnia 11 grudnia 2012 r. (Dz.Urz.MON.12.449) zmieniającej nin. decyzję z dniem 11 grudnia 2012 r.