Blokowanie planowanych wydatków budżetowych. - OpenLEX

Blokowanie planowanych wydatków budżetowych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.CBA.2011.1.19

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 grudnia 2010 r.

DECYZJA Nr 331/10
SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO
z dnia 15 grudnia 2010 r.
w sprawie blokowania planowanych wydatków budżetowych

Na podstawie art. 177 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.1)), postanawia się, co następuje:
§  1.
Blokuje się planowane wydatki budżetowe, o których mowa w załączniku do decyzji.
§  2.
Blokada obowiązuje do końca roku budżetowego.
§  3.
Decyzja wchodzi w życie w z dniem podpisania.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020 i Nr 238, poz. 1578.

ZAŁĄCZNIK

CzęśćDziałRozdziałParagrafTekstBlokowana kwota
123456
56CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE20.911,00
752Obrona Narodowa10.000,00
75212Pozostałe wydatki obronne10.000,00
4300Zakup usług pozostałych10.000,00
754Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa10.911,00
75420Centralne Biura Antykorupcyjne10.911,00
6050Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych10.911,00