Biuro Rozliczeń Międzynarodowych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MZ.2006.9.41

Akt utracił moc
Wersja od: 29 czerwca 2006 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 28 czerwca 2006 r.
w sprawie Biura Rozliczeń Międzynarodowych

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319) oraz art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1.
Biuro Rozliczeń Międzynarodowych, zwane dalej "Biurem", działające na podstawie zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2000 r. w sprawie utworzenia Biura Rozliczeń Międzynarodowych (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 1, poz. 26, z późn. zm.3)) oraz zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 marca 2001 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Biura Rozliczeń Międzynarodowych (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 3, poz. 24 i z 2002 r. Nr 10, poz. 60) z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia działa na jego podstawie.
§  2.
Biuru nadaje się statut stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.
§  3.
Szczegółowy zakres zadań i tryb pracy Biura określa regulamin organizacyjny stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia.
§  4.
Tracą moc zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2000 r. w sprawie utworzenia Biura Rozliczeń Międzynarodowych oraz zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 marca 2001 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Biura Rozliczeń Międzynarodowych.
§  5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 220, poz. 1901).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319.

3) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min Zdrow. z 2001 r. Nr 3, poz. 25, z 2004 r. Nr 8, poz. 83 oraz z 2005 r. Nr 2, poz. 5.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

STATUT BIURA ROZLICZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH

§  1.
1.
Przedmiotem działalności Biura Rozliczeń Międzynarodowych, zwanego dalej "Biurem", jest pełnienie funkcji instytucji łącznikowej w rozumieniu umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska i w których instytucja taka występuje w zakresie świadczeń rzeczowych (świadczeń zdrowotnych).
2.
Przedmiotem działalności podstawowej Biura jest:
1)
rozliczanie kosztów leczenia cudzoziemców w Polsce na podstawie umów i porozumień międzynarodowych;
2)
rozliczanie kosztów leczenia cudzoziemców w Polsce na podstawie art. 12 pkt 2-4 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.4));
3)
rozliczanie kosztów świadczeń zdrowotnych udzielanych bezpłatnie, bez względu na uprawnienia z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, przez zakłady opieki zdrowotnej na podstawie art. 12 pkt 2-4 i 6 oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
4)
kompletowanie wniosków oraz rozliczanie kosztów leczenia świadczeniobiorców skierowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia za granicę na leczenie lub badania diagnostyczne, których nie przeprowadza się w kraju na podstawie art. 26 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
5)
współpraca z Narodowym Funduszem Zdrowia;
6)
współpraca ze świadczeniodawcami;
7)
współpraca z innymi instytucjami w zakresie realizowanych zadań.
§  2.
1.
Siedzibą Biura jest Warszawa.
2.
Obszarem działania Biura jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§  3.
1.
Działalnością Biura kieruje Dyrektor, który reprezentuje Biuro na zewnątrz.
2.
Dyrektora powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw zdrowia.
3.
Dyrektor kieruje Biurem przy pomocy Zastępcy Dyrektora i Głównego Księgowego.
§  4.
W skład Biura wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1)
Dział Administracyjny;
2)
Dział Finansowo-Księgowy;
3)
Dział Informatyki;
4)
Dział Kadrowo-Organizacyjny;
5)
Dział Obsługi Wniosków o Leczenie za Granicą;
6)
Dział Prawny;
7)
Dział Rozliczeń Świadczeń Zdrowotnych;
8)
Samodzielne Stanowisko Pracy Administratora Bezpieczeństwa Informacji;
9)
Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Audytu Wewnętrznego;
10)
Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Medycznych.
§  5.
1.
Działalność Biura finansowana jest z budżetu państwa, z części 46 - Zdrowie, dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85195 - Pozostała działalność.
2.
Podstawą gospodarki finansowej Biura jest plan finansowy zatwierdzany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
3.
Biuro sporządza przewidzianą dla jednostek budżetowych sprawozdawczość budżetową.
§  6.
1.
Do osób zatrudnionych w Biurze stosuje się zasady określone dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej.
2.
Zasady wynagradzania dyrektora oraz pozostałych pracowników Biura regulowane są przez rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 30 lipca 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania za pracę pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach sfery budżetowej działających w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 105, poz. 486, z późn. zm.5)).

______

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Nr 132, poz. 1110, Nr 138, poz. 1154, Nr 157, poz. 1314, Nr 164, poz. 1366, Nr 169, poz. 1411 i Nr 179, poz. 1485 oraz z 2006 r. Nr 75, poz. 519.

5) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 39, poz. 245, z 1998 r. Nr 45, poz. 282, z 1999 r. Nr 62, poz. 694, z 2000 r. Nr 38, poz. 428, z 2001 r. Nr 32, poz. 374, z 2003 r. Nr 49, poz. 415, z 2004 r. Nr 45, poz. 423, z 2005 r. Nr 38, poz. 351 oraz z 2006 r. Nr 43, poz. 305.

ZAŁĄCZNIK  Nr 2

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ROZLICZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH

§  1.
1.
Do zadań Biura Rozliczeń Międzynarodowych, zwanego dalej "Biurem", należy realizowanie przedmiotu działalności Biura określonego w § 1 statutu Biura.
2.
Biuro wykonuje również inne zadania, które mogą mu zostać zlecone przez ministra właściwego do spraw zdrowia.
§  2.
1.
Dyrektor zapewnia prawidłowe i sprawne funkcjonowanie Biura, w szczególności odpowiedzialny jest za:
1)
realizację zadań Biura;
2)
zarządzanie majątkiem Biura;
3)
ustalenie i nadzorowanie przestrzegania regulaminu pracy;
4)
ustalenie regulaminu premiowania;
5)
sporządzanie rocznych planów finansowych i sprawozdań budżetowych;
6)
zapewnienie nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową i dyscypliną pracy w Biurze;
7)
ustalanie procedur kontrolnych.
2.
Dyrektor jest przełożonym pracowników Biura oraz wykonuje w stosunku do nich czynności w sprawach z zakresu prawa pracy.
3.
Dyrektor wydaje zarządzenia wewnętrzne dotyczące działalności Biura.
4.
Dyrektorowi Biura bezpośrednio podlegają:
1)
Zastępca Dyrektora;
2)
Główny Księgowy;
3)
Dział Administracyjny;
4)
Dział Kadrowo-Organizacyjny;
5)
Dział Prawny;
6)
Dział Obsługi Wniosków o Leczenie za Granicą;
7)
Samodzielne Stanowisko do Spraw Audytu Wewnętrznego;
8)
Samodzielne Stanowisko Administratora Bezpieczeństwa Informacji.
5.
W razie nieobecności Dyrektora zastępuje go Zastępca Dyrektora, a w razie jego nieobecności pracownik wyznaczony przez Dyrektora.
§  3.
Dyrektor Biura może powoływać stałe lub doraźne komisje, zespoły lub rady jako organy pomocnicze lub opiniodawczo-doradcze, określając cel ich powołania, nazwę, zakres zadań, tryb działania oraz skład osobowy.
§  4.
Do zakresu działania Zastępcy Dyrektora należy:
1)
bezpośrednie nadzorowanie pracy podległych komórek organizacyjnych i samodzielnego stanowiska pracy:
a)
Działu Rozliczeń Świadczeń Zdrowotnych,
b)
Działu Informatyki,
c)
Samodzielnego Stanowiska do Spraw Medycznych;
2)
planowanie i organizowanie realizacji zadań nadzorowanych komórek organizacyjnych, w tym rozstrzyganie o sposobie załatwienia spraw;
3)
przygotowywanie wyczerpujących danych w sprawach kierowanych do decyzji Dyrektora oraz przedstawianie informacji o stanie załatwianych spraw, a także o potrzebach i problemach w wykonywaniu zadań nadzorowanych komórek organizacyjnych;
4)
zapewnienie podległym pracownikom właściwych warunków pracy;
5)
opiniowanie projektów pism, zarządzeń wewnętrznych i decyzji do podpisu Dyrektora, w części dotyczącej zakresu działania nadzorowanych komórek organizacyjnych;
6)
występowanie z wnioskami w sprawach dotyczących stosunków pracy kierowników nadzorowanych komórek organizacyjnych oraz opiniowanie wniosków kierowanych w tych sprawach do Dyrektora w odniesieniu do pracowników nadzorowanych komórek organizacyjnych;
7)
wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.
§  5.
Do zadań i obowiązków Głównego Księgowego należy:
1)
prowadzenie rachunkowości Biura;
2)
wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
3)
dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;
4)
dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
5)
kierowanie Działem Finansowo-Księgowym;
6)
opracowywanie projektów wewnętrznych przepisów z zakresu prowadzenia rachunkowości, w szczególności zakładowego planu kont, obiegu dokumentów, zasad prowadzenia i rozliczania inwentaryzacji;
7)
wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.
§  6.
1.
Pracą komórki organizacyjnej kieruje kierownik, z zastrzeżeniem § 8.
2.
Do podstawowych zadań osoby, o której mowa w ust. 1, należy:
1)
nadzór nad sprawną i terminową realizacją zadań podległej komórki;
2)
rozstrzyganie o sposobie załatwiania spraw oraz sprawowanie nadzoru nad ich wykonywaniem;
3)
nadzór nad zgodnym z przepisami i terminowym wykonywaniem przez pracowników powierzonych im zadań i obowiązków;
4)
występowanie z wnioskami w sprawach dotyczących stosunków pracy pracowników podległej komórki organizacyjnej;
5)
opracowywanie projektów zakresów czynności dla pracowników kierowanej komórki organizacyjnej;
6)
współuczestniczenie w realizacji zadań realizowanych przez komórkę organizacyjną;
7)
przygotowywanie sprawozdań i informacji dotyczących pracy komórki organizacyjnej w zakresie i terminach określonych przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora;
8)
wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora.
§  7.
Do zadań Działu Administracyjnego należy:
1)
organizowanie, przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielanie zamówień publicznych w Biurze;
2)
administrowanie majątkowymi składnikami Biura oraz prowadzenie obowiązującej w tym zakresie dokumentacji;
3)
opracowanie planów potrzeb rzeczowych Biura w zakresie środków trwałych, wyposażenia i materiałów biurowych;
4)
dokumentowanie zakupów środków trwałych i wyposażenia materiałów biurowych, środków czystości i prasy oraz ich wydawanie pracownikom w poszczególnych komórkach organizacyjnych do użytkowania;
5)
prowadzenie księgi inwentarzowej środków trwałych i ewidencji wyposażenia oraz zakupionych materiałów nie przekazanych bezpośrednio do użytkowania;
6)
nadzór nad utrzymaniem czystości i dbanie o estetykę w pomieszczeniach administracyjno-biurowych;
7)
prowadzenie dokumentacji związanej z rejestracją, opłatami, eksploatacją i rozliczeniem kosztów używania samochodów służbowych, w szczególności w zakresie ubezpieczeń, kart drogowych, rozliczenia zużycia paliwa i olejów silnikowych, przebiegu kilometrów, kosztów remontów i garażowania;
8)
prowadzenie sekretariatu Biura;
9)
zapewnienie obsługi kancelaryjnej dla poszczególnych komórek organizacyjnych Biura;
10)
prowadzenie archiwum Biura;
11)
współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi i samodzielnymi stanowiskami pracy;
12)
wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora.
§  8.
Do zadań Działu Finansowo-Księgowego należy:
1)
zarządzanie środkami finansowymi Biura, prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych;
2)
opracowywanie projektu planu finansowego Biura, jego zmian oraz monitorowanie jego realizacji;
3)
kontrola formalna i rachunkowa dokumentów źródłowych, przygotowywanie i przekazywanie ich do akceptacji przez osoby upoważnione;
4)
rejestracja należności i zobowiązań wynikających z akceptowanych dokumentów źródłowych;
5)
prowadzenie likwidatury w zakresie działalności Biura, w szczególności rozliczanie rachunków, kosztów podróży służbowych, zaliczek;
6)
zakładanie rachunków bankowych i bieżąca kontrola sald;
7)
prowadzenie ewidencji, wystawianie i realizacja czeków gotówkowych i rozrachunkowych oraz innych dokumentów finansowych i przyjmowanie gotówki do kasy;
8)
prowadzenie kasy oraz dokonywanie, na podstawie zatwierdzonych dokumentów, wypłat gotówkowych i sporządzanie raportów kasowych;
9)
bieżące kontrolowanie i dekretowanie oraz księgowanie dokumentów źródłowych;
10)
sporządzanie zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej;
11)
analizowanie i uzgadnianie miesięcznych i rocznych obrotów i sald na kontach rozrachunkowych z bankami, kontrahentami i innymi jednostkami współdziałającymi z Biurem;
12)
opracowanie projektów zarządzeń wprowadzających instrukcję obiegu dokumentów finansowo-księgowych, instrukcję inwentaryzacyjną, zakładowy plan kont oraz ich aktualizacja;
13)
sporządzanie projektów sprawozdań budżetowych i finansowych;
14)
prowadzenie ewidencji majątku trwałego i wyposażenia;
15)
sporządzanie rozliczeń inwentaryzacji składników majątkowych Biura;
16)
gromadzenie i przetwarzanie informacji niezbędnych do analiz finansowych wynikających z realizacji umów międzynarodowych;
17)
przygotowywanie raportów statystycznych dotyczących kosztów świadczeń zdrowotnych;
18)
współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi i samodzielnymi stanowiskami pracy;
19)
wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora.
§  9.
Do zadań Działu Informatyki należy:
1)
inicjowanie i współtworzenie koncepcji systemu informatyzacji Biura;
2)
przedkładanie wniosków dotyczących aktualizacji koncepcji informatyzacji Biura i narzędzi jej realizacji;
3)
sporządzanie planów i harmonogramów realizacji przyjętych kierunków zastosowań informatyki;
4)
wyposażanie Biura w sprzęt komputerowy, oprogramowanie systemowe, narzędziowe i użytkowe zgodnie z przyjętą koncepcją i kierunkami zastosowań informatyki;
5)
opiniowanie i kontrola merytoryczna wszelkich zakupów dla potrzeb informatyzacji Biura;
6)
udzielanie pracownikom Biura instruktażu przy wdrażaniu programów użytkowych oraz systemu informacji;
7)
koordynowanie działań związanych z obsługą struktury internetowej Biura;
8)
współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi i samodzielnymi stanowiskami pracy;
9)
wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora.
§  10.
Do zadań Działu Kadrowo-Organizacyjnego należy:
1)
w zakresie spraw kadrowych:
a)
prowadzenie spraw związanych z zatrudnieniem, przeszeregowaniem, premiowaniem, udzielaniem urlopów, rozwiązywaniem stosunku pracy oraz prowadzenie akt osobowych,
b)
opracowywanie oraz opiniowanie wniosków dotyczących wykorzystania środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
c)
załatwianie wszelkich spraw związanych z wnioskami pracowników dotyczącymi ustalania uprawnień do renty lub emerytury,
d)
organizowanie szkoleń dla pracowników Biura,
e)
kontrola przestrzegania przez pracowników dyscypliny pracy,
f)
sporządzanie listy płac i finansowej realizacji wypłat wynagrodzeń pracowniczych, wynagrodzeń z tytułu umów zleceń i umów o dzieło, dokonywanie rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych,
g)
sporządzanie rozliczeń, analiz i sprawozdań dotyczących funduszu płac,
h)
sporządzanie sprawozdawczości, w tym sprawozdawczości do Głównego Urzędu Statystycznego w zakresie zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń;
2)
w zakresie spraw organizacyjnych:
a)
opracowywanie projektów i propozycji zmian regulaminu organizacyjnego, regulaminu pracy, regulaminu premiowania oraz regulaminów świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz koordynacja działań, jeżeli w tym zakresie biorą udział różne komórki organizacyjne Biura,
b)
kompletowanie i przechowywanie aktów prawnych i innych dokumentów dotyczących funkcjonowania Biura,
c)
opracowywanie i koordynowanie przygotowywania projektów zarządzeń wewnętrznych dyrektora Biura, pełnomocnictw i upoważnień udzielanych przez Dyrektora oraz prowadzenie ich rejestru;
3)
współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi i samodzielnymi stanowiskami pracy;
4)
wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora.
§  11.
Do zadań Działu Obsługi Wniosków o Leczenie za Granicą należy:
1)
przyjmowanie, ewidencjonowanie oraz sprawdzanie pod względem formalnym wniosków o skierowanie świadczeniobiorców na leczenie poza granicami kraju;
2)
ustalanie z zagranicznymi placówkami opieki medycznej wstępnych kosztów leczenia pacjentów i potwierdzanie możliwości sfinansowania leczenia;
3)
przekazywanie wniosków ministrowi właściwemu do spraw zdrowia celem wyrażenia zgody bądź odmowy skierowania świadczeniobiorcy na leczenie za granicą;
4)
informowanie świadczeniobiorców o decyzji podjętej przez ministra właściwego do spraw zdrowia;
5)
weryfikacja i analiza dokumentów rozliczeniowych pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym;
6)
współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Biura i samodzielnymi stanowiskami pracy;
7)
wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora.
§  12.
Do zadań Działu Prawnego należy:
1)
opiniowanie, udział w opracowywaniu projektów umów i porozumień międzynarodowych, a także uzgadnianie lub udział w uzgadnianiu tych projektów;
2)
przygotowywanie z właściwymi komórkami organizacyjnymi założeń negocjacyjnych oraz współuczestnictwo w negocjacjach;
3)
opiniowanie projektów umów zawieranych przez Biuro;
4)
sporządzanie opinii prawnych;
5)
udzielanie porad prawnych i dokonywanie wykładni przepisów prawa w zakresie stosowania określonych norm prawnych w działalności Biura;
6)
udzielanie informacji w zakresie obowiązywania aktów prawnych oraz porad prawnych i wyjaśnień odnośnie stosowania prawa;
7)
informowanie dyrektora o uchybieniach w funkcjonowaniu Biura w zakresie przestrzegania prawa i skutkach tych uchybień;
8)
współpraca z Działem Rozliczeń Świadczeń Zdrowotnych w zakresie realizacji zadań wynikających z pełnienia przez Biuro funkcji instytucji łącznikowej;
9)
wykonywanie innych zadań w zakresie obsługi prawnej, wynikających z odrębnych przepisów;
10)
współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi i samodzielnymi stanowiskami pracy;
11)
wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora.
§  13.
Do zadań Działu Rozliczeń Świadczeń Zdrowotnych należy:
1)
monitorowanie przebiegu realizacji zawartych umów i porozumień pod względem finansowym;
2)
współpraca z Działem Prawnym w zakresie realizacji zadań wynikających z pełnienia przez Biuro funkcji instytucji łącznikowej;
3)
weryfikacja i analiza dokumentów rozliczeniowych pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym;
4)
rozliczanie dokumentów finansowych i współpraca w tym zakresie ze świadczeniodawcami;
5)
współpraca w zakresie działania z urzędem obsługującym ministra właściwego do spraw zdrowia, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Narodowym Funduszem Zdrowia i odpowiednimi instytucjami za granicą;
6)
prowadzenie i uzupełnianie ewidencji osób korzystających z rzeczowych świadczeń zdrowotnych;
7)
prowadzenie ewidencji dokumentów finansowych oraz analiza skutków finansowych wynikających z realizacji umów i porozumień międzynarodowych;
8)
opiniowanie umów i porozumień międzynarodowych w zakresie skutków finansowych;
9)
przygotowywanie do realizacji przelewów bankowych za leczenie cudzoziemców pochodzących z państw, z którymi Polska zawarła umowy oraz za leczenie osób nieubezpieczonych objętych przepisami prawa o ochronie zdrowia;
10)
współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi i samodzielnymi stanowiskami pracy;
11)
wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora.
§  14.
Do zadań pracownika zatrudnionego na Samodzielnym Stanowisku Pracy Administratora Bezpieczeństwa Informacji należy:
1)
przeciwdziałanie dostępowi osób niepowołanych do systemów teleinformatycznych;
2)
przeciwdziałanie nielegalnej modyfikacji i zniszczeniu danych objętych ochroną;
3)
nadzorowanie funkcjonowania mechanizmów uwierzytelniania użytkowników w systemach teleinformatycznych, w których przetwarzane są dane objęte ochroną oraz kontroli dostępu do danych;
4)
nadzór nad fizycznym zabezpieczeniem pomieszczeń, w których przetwarzane są dane objęte ochroną;
5)
podejmowanie odpowiednich działań w przypadku naruszenia zabezpieczeń systemów teleinformatycznych lub bezpieczeństwa danych;
6)
analiza sytuacji, okoliczności i przyczyn naruszenia bezpieczeństwa danych;
7)
opracowywanie we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi Biura lub opiniowanie projektów instrukcji, regulaminów i zarządzeń dotyczących bezpieczeństwa danych;
8)
współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi i samodzielnymi stanowiskami pracy;
9)
wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora.
§  15.
Do zadań pracownika zatrudnionego na Samodzielnym Stanowisku Pracy do Spraw Audytu Wewnętrznego należy:
1)
opracowywanie w porozumieniu z Dyrektorem rocznego planu audytu wewnętrznego oraz harmonogramu jego realizacji;
2)
przeprowadzanie kontroli w komórkach organizacyjnych Biura zgodnie z planem audytu;
3)
przedstawianie dyrektorowi sprawozdań z przeprowadzonego audytu wraz z zaleceniami w sprawie usunięcia uchybień lub wprowadzenia usprawnień w funkcjonowaniu Biura;
4)
sporządzanie i przedkładanie Dyrektorowi rocznych zbiorczych sprawozdań z wykonania planu audytu;
5)
współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi i samodzielnymi stanowiskami pracy;
6)
wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.
§  16.
Do zadań pracownika zatrudnionego na Samodzielnym Stanowisku Pracy do Spraw Medycznych należy:
1)
analiza świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez zakłady opieki zdrowotnej świadczeniobiorcom innym niż ubezpieczeni i cudzoziemcom, pod kątem ich zgodności z Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych;
2)
weryfikacja pod względem medycznym otrzymanych dokumentów rozliczeniowych i formularzy w odniesieniu do udzielanych rzeczowych świadczeń zdrowotnych;
3)
przygotowywanie materiałów informacyjnych i wyjaśnień dotyczących zagadnień medycznych odnoszących się do umów i porozumień międzynarodowych;
4)
współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi i samodzielnymi stanowiskami pracy;
5)
wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora.
§  17.
Obieg dokumentów w Biurze, w tym dokumentów finansowo-księgowych, regulują odrębne przepisy.