Biuletyn Informacji Publicznej Lasów Państwowych.

Dzienniki resortowe

B.I.LP.2006.6.24

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 stycznia 2008 r.

ZARZĄDZENIE NR 22
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z dnia 6 czerwca 2006 r.
w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej Lasów Państwowych

GD-013/C/78/2006

Na podstawie § 6, w związku z § 8, ust. 1, pkt 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe1 w wykonaniu przez Lasy Państwowe obowiązków nałożonych przepisami:

a)
ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. nr 112, poz. 1198; z 2002 r. nr 153, poz. 1271; z 2004 r., nr 240, poz. 2407; z 2005 r., nr 64, poz. 565 oraz nr 132, poz. 1110), zwanej dalej ustawą;
b)
aktu wykonawczego do wymienionej ustawy w postaci rozporządzenia ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 17 maja 2002 r. sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. nr 67, poz. 619), zwanego dalej rozporządzeniem, zarządzam, co następuje:

Uregulowania ogólne

§  1.
1.
Ustala się, że podmiotem - w rozumieniu art. 4, ust. 1 ustawy - obowiązanym do udostępniania informacji publicznej, w tym ogłaszania informacji publicznych w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w art. 8 ustawy, jest Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe 2.
2.
Biuletyn Informacji Publicznej Lasów Państwowych (zwany dalej Biuletynem) jest podmiotową stroną Biuletynu Informacji Publicznej w rozumieniu § 2, pkt 14 rozporządzenia.
3.
Podmiotowa strona, o której mowa w ust. 2, stanowi zintegrowny zbiór wyodrębnionych funkcjonalnie części składowych, zwanych dalej umownie stronami wyodrębnionymi.
4.
Utworzenie, utrzymywanie i aktualizowanie Biuletynu Informacji Publicznej Lasów Państwowych jest wspólnym przedsięwzięciem jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych w rozumieniu art. 33, ust. 3, pkt 8 ustawy o lasach3.
§  2.
1.
Zintegrowany zbiór, o którym mowa w § 1, ust. 3, obejmuje:
1)
stronę wyodrębnioną ogólną, przywoływaną dalej skrótem (BIP PGL LP);
2)
strony wyodrębnione, dotyczące Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych (BIP DGLP) oraz strony wyodrębnione, dotyczące zakładów Lasów Państwowych o zasięgu krajowym4 (BIP ZK);
3)
strony wyodrębnione, dotyczące regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych (BIP RDLP) oraz strony wyodrębnione, dotyczące zakładów Lasów Państwowych o zasięgu regionalnym (BIP ZR);
4)
strony wyodrębnione, dotyczące nadleśnictw (BIP NDL).
2.
W Lasach Państwowych ustala się następujący system łączności między poszczególnymi stronami Biuletynu Informacji Publicznej:
1)
dyrektor generalny Lasów Państwowych zwróci się, z zachowaniem drogi służbowej, aby strona główna BIP (www.bip.gov.pl) zawierała przycisk ekranowy, pozwalający na nawiązywanie łączności ze stroną BIP PGL LP;
2)
wszystkie strony wyodrębnione, wchodzące w skład zintegrowanego zbioru, o którym mowa w § 1, ust. 3, powinny mieć połączenia za pomocą przycisków ekranowych ze stroną:
a)
główną BIP,
b)
ogólną własnego internetowego serwisu informacyjnego odpowiednio: Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, nadleśnictw i zakładów - z opcją łączności zwrotnej;
3)
BIP PGL LP zawiera przyciski ekranowe, zapewniające łączność ze stronami: BIP DGLP, BIP ZK, BIP RDLP - z opcją łączności zwrotnej;
4)
BIP RDLP zawiera przyciski ekranowe, zapewniające łączność ze stronami: BIP NDL oraz BIP ZR - z opcją łączności zwrotnej.

Podział zadań w tworzeniu, utrzymywaniu i aktualizowaniu Biuletynu Informacji Publicznej Lasów Państwowych

§  3.
1.
Biuletynem Informacji Publicznej Lasów Państwowych w imieniu Skarbu Państwa zarządza dyrektor generalny Lasów Państwowych,
a)
korzystając z:

– usług świadczonych przez Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, o których mowa w § 4, ust. 15,

– pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, o której mowa w § 4, ust. 26,

b)
zobowiązując - na mocy niniejszego zarządzenia - pracowników Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, nadleśniczych oraz kierowników zakładów Lasów Państwowych do wykonywania określonych zadań w zakresie tworzenia, utrzymywania i aktualizowania Biuletynu Informacji Publicznej Lasów Państwowych, o których mowa w § 4, ust. 3-57.
2.
Usługi i pomoc, o których mowa w ust. 1, lit. a, oraz wykonywanie obowiązków, o których mowa w ust. 1, lit. b, stanowią zarządzanie informacjami, będące częścią składową działalności administracyjnej w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych poza ramami zwykłego zarządu8.
3.
Alokacja w obrębie Lasów Państwowych - z mocy niniejszego zarządzenia - zadań w zakresie tworzenia, utrzymania oraz aktualizowania Biuletynu Informacji Publicznej Lasów Państwowych oznacza również nadanie niezbędnych uprawnień majątkowych i niemajątkowych dyrektora generalnego Lasów Państwowych pracownikom Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, dyrektorowi Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych oraz kierownikom pozostałych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych - odpowiednio.
4.
Tworzenie, utrzymywanie oraz aktualizowanie Biuletynu Informacji Publicznej Lasów Państwowych stanowi ciężar funduszu leśnego9, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to kosztów samegowytworzenia informacji i czynności jej wysłania celem upublicznienia10.
§  4.
1.
Centrum Informacyjne Lasów Państwowych (współpracując z właściwymi komórkami organizacyjnymi w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, Zakładem Informatyki Lasów Państwowych, Ośrodkiem Rozwojowo-Wdrożeniowym Lasów Państwowych w Bedoniu oraz usługodawcami i dostawcami zewnętrznymi) jest obowiązane do następujących zadań usługowych, związanych z utworzeniem, utrzymaniem oraz aktualizowaniem Biuletynu Informacji Publicznej Lasów Państwowych:
1)
sporządzenie dokumentacji analitycznej oraz techniczno-programistycznej Biuletynu, w tym w aspekcie docelowego zapewnienia automatycznego pobierania na jego strony informacji publicznych z bazy danych Systemu Informatycznego Lasów Państwowych;
2)
ustalenie docelowego rozwiązania oraz zapewnienie sprzętowej obsługi Biuletynu (w tym rozwiązanie problemu serwera głównego i zastępczego oraz infrastruktury łączności między jednostkami organizacyjnymi Lasów Państwowych oraz serwerem), wraz z zapewnieniem archiwizacji danych, o których mowa w § 19 rozporządzenia;
3)
opracowanie instrukcji:
a)
pierwszego uruchomienia Biuletynu w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych,
b)
upubliczniania informacji,
c)
instrukcji użytkownika Biuletynu,
d)
wszelkich innych opracowań instruktażowych wprowadzanych w życie na mocy odrębnych zarządzeń dyrektora generalnego Lasów Państwowych;
4)
przeprowadzenie testów wdrożeniowych Biuletynu;
5)
przeprowadzenie wszystkich czynności, niezbędnych do upowszechnienia Biuletynu w Lasach Państwowych, w tym obejmującego cykl szkoleń oraz kolportażu;
6)
prowadzenie kontrolingu wyrywkowego funkcjonowania Biuletynu jako całości;
7)
prowadzenie szczegółowego kontrolingu funkcjonowania BIP PGL LP, BIP DGLP, BIP ZK oraz BIP RDLP;
8)
przyjmowanie oraz analizowanie raportów, o których mowa w ust. 2;
9)
sporządzanie raz na miesiąc raportów zbiorczych o wynikach działań kontrolingowych, o których mowa w pkt. 6, 7 i ust. 2;
10)
przyjmowanie oraz katalogowanie:
a)
postulatów, dotyczących rozwoju Biuletynu,
b)
zgłoszeń o awariach oraz wadach Biuletynu o charakterze programowym i sprzętowym;
11)
konserwowanie programu oraz sprzętu związanego bezpośrednio z Biuletynem, w tym usuwanie awarii oraz wad, o których mowa w pkt. 10, lit. b;
12)
opracowywanie koncepcji rozwoju i doskonalenia Biuletynu;
13)
podejmowanie oraz wykonywanie działań rozwojowych i doskonalących, o których mowa w pkt. 12;
14)
prowadzenie pełnej listy osób, o których mowa w § 4, ust. 4, pkt 2-5;
15)
przekazywanie w imieniu dyrektora generalnego Lasów Państwowych ministrowi właściwemu ds. administracji informacji o:
a)
adresie URL (o którym mowa w § 13, ust. 1 rozporządzenia), dotyczącym BIP PGL LP;
b)
nazwie podmiotu obowiązanego do prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej Lasów Państwowych z uwzględnieniem jednostek wewnętrznych, wchodzących w skład podmiotu obowiązanego, umocowanych do prowadzenia stron wyodrębnionych;
c)
liczbie odwiedzin Biuletynu Informacji Publicznej Lasów Państwowych z uwzględnieniem rozbicia statystyki na poszczególne strony wyodrębnione;
d)
zmianach w informacjach, o których mowa w lit. od a do c, w tym o zmianach nazw lub wynikających z likwidacji jednostek wewnętrznych, o których mowa w lit. b.
16)
wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za przekazywanie informacji, o których mowa w ust. 1, pkt 15, z następującym otwartym katalogiem ich zadań:
a)
doprowadzanie do bezpiecznego zdeponowania indywidualnych zewnętrznych identyfikatorów oraz haseł dostępu do modułu administracyjnego strony głównej Biuletynu - po ich nadaniu przez administratora tej strony na wniosek dyrektora Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych, działającego z upoważnienia dyrektora generalnego Lasów Państwowych;
b)
przekazywanie informacji, o których mowa w ust. 1, pkt 15, poprzez moduł administracyjny strony głównej Biuletynu;
2.
Za wiarygodność, kompletność oraz aktualność informacji publicznych zamieszczanych na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Lasów Państwowych odpowiedzialni są:
1) 1
rzecznik prasowy w Sekretariacie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w odniesieniu do BIP PGL LP oraz BIP DGLP;
2)
dyrektorzy regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych - w odniesieniu do BIP RDLP;
3)
kierownicy zakładów o zasięgu krajowym - w odniesieniu do BIP ZK;
4)
nadleśniczowie - w odniesieniu do BIP NDL;
5)
kierownicy zakładów o zasięgu regionalnym - w odniesieniu do BIP ZR.
3.
Dyrektorzy regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych są obowiązani do szczegółowego kontrolingu BIP NDL oraz BIP ZR. Każdy z dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych raz na miesiąc przesyła do CILP, w formie elektronicznej, raport o wynikach działań kontrolingowych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.
4.
Odpowiedzialni, o których mowa w ust. 2., wyznaczą spośród podległych pracowników:
1)
osoby zajmujące stanowiska pracy, na których wytwarzane są informacje lub odpowiedzialne za treść informacji podlegających upublicznieniu na poszczególnych stronach wyodrębnionych - z następującym otwartym katalogiem ich zadań:
a)
sporządzanie w formie elektronicznej, w wykonaniu zadań regulaminowych, projektów dokumentów zawierających w całości lub części informacje publiczne;
b)
poddawanie treści dokumentów wytworzonych wymaganym uzgodnieniom zewnętrznym oraz sprawdzeniu pod względem językowym;
c)
uzyskiwanie na dokumencie, o którym mowa w lit. a, w prawnie dopuszczalnej formie, podpisu kierownika jednostki organizacyjnej lub osoby przez niego upoważnionej (podpis własnoręczny, podpis elektroniczny);
d)
zapoznawanie się z dokumentami wytworzonymi zewnętrznie, wpływającymi do danego stanowiska pracy po zadekretowaniu przez zwierzchnika służbowego, stosownie do regulaminowego podziału zadań w danej jednostce organizacyjnej LP (dotyczy wpływów, zawierających informacje podlegające upublicznieniu);
e)
sporządzenie wersji elektronicznej dokumentów wpływających (na przykład poprzez ich skanowanie) - jeśli dokument wpłynął w wersji analogowej;
f)
nadawanie dokumentom wytworzonym lub wpływającym, o których mowa wyżej, sygnatury zgodnej z rzeczowym wykazem akt oraz symbolu pozwalającego na identyfikację:

- sprawy według nazwy oraz osoby zainteresowanej bezpośrednio załatwieniem sprawy (jeśli taka osoba występuje),

- numeru dokumentu w sprawie,

g)
sporządzanie w formie elektronicznej wypisów lub wyciągów z wymienionych dokumentów, wytworzonych lub stanowiących wpływy kancelaryjne, jeśli nie wszystkie informacje w nich zawarte podlegają upublicznieniu;
h)
umieszczanie (odpowiednio - w całości lub po przetworzeniu, o którym mowa w lit. e, oraz zgodnie z procedurami zawartymi w instrukcji, o której mowa w ust. 1, pkt 3) wymienionych dokumentów na stronie wyodrębnionej BIP;
2)
osoby odpowiedzialne za akty upubliczniania informacji na poszczególnych stronach wyodrębnionych (tj. osoby wprowadzające informacje do Biuletynu - stosownie do uregulowania art. 8, ust. 6, pkt 3 ustawy), pełniące, w rozumieniu § 12 ust. 1, pkt 2 rozporządzenia, funkcje redaktorów (redaktorów poszczególnych stron wyodrębnionych), którymi co do zasady w DGLP i RDLP powinni być rzecznicy prasowi - z następującym otwartym katalogiem ich zadań:
a)
przeglądanie, nie rzadziej niż raz na 24 godziny, listy dokumentów (lub ich przetworzeń) oczekujących na upublicznienie w Biuletynie Informacji Publicznej Lasów Państwowych;
b)
otwieranie poszczególnych dokumentów (lub ich przetworzeń) i zapoznawanie się z treścią tych dokumentów (lub ich przetworzeń);
c)
zwracanie się do kierownika jednostki organizacyjnej w sprawie podjęcia przez niego decyzji o czasowym wstrzymaniu upublicznienia informacji w razie wystąpienia okoliczności za tym przemawiających;
d)
kierowanie zwrotów do osób, o których mowa w pkt 1, w razie powzięcia decyzji, o której mowa w lit. c;
e)
upublicznianie informacji publicznej wprowadzonej na poszczególne strony wyodrębnione BIP przez osoby wymienione w pkt 1 - zgodnie z procedurami zawartymi w instrukcji, o której mowa w ust. 1, pkt 3;
3)
osoby odpowiedzialne za prowadzenie działań kontrolingowych, o których mowa w ust. 1, pkt 7 oraz ust. 2, którymi - co do zasady - powinni być pracownicy właściwi ds. kontroli wewnętrznej poszczególnych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych;
4)
osoby pełniące funkcję administratora poszczególnych stron wyodrębnionych (którymi - co do zasady - powinni być administratorzy internetowego serwisu informacyjnego w poszczególnych jednostkach organizacyjnych, wchodzących w skład Lasów Państwowych, lub administratorzy Systemu Informatycznego Lasów Państwowych w tychże jednostkach) - z następującym otwartym katalogiem zadań:
a)
nadawanie osobom, o których mowa w pkt 1 i 2, indywidualnych wewnętrznych identyfikatorów oraz wewnętrznych haseł dostępu, o których mowa w § 16, ust. 3 rozporządzenia;
b)
bezpieczne przechowywanie znaków legitymacyjnych, o których mowa w lit. a;
c)
dokonywanie na bieżąco (nie rzadziej niż co 24 godziny) kontroli dziennika, o którym mowa w § 17, ust. 1 rozporządzenia, szczególnie z punktu widzenia zachowywania uprawnień w dokonywaniu zamian na poszczególnych stronach wyodrębnionych;
d)
poddawanie strony wyodrębnionej testom na okoliczność naruszenia systemu zabezpieczeń przed ingerencją zewnętrzną i wewnętrzną (testowanie sprawności modułu bezpieczeństwa) - jeśli zadanie to nie zostało zlecone usługodawcy zewnętrznemu;
e)
dokonywanie systematycznego kopiowania informacji publicznych na odrębne nośniki informacji (nie rzadziej niż raz na dobę) - jeśli zadanie to nie zostało zlecone usługodawcy zewnętrznemu;
f)
podejmowanie, z zachowaniem należytej staranności, wszelkich dostępnych działań interwencyjnych dla ochrony bazy danych strony wyodrębnionej - w razie takiej potrzeby;
g)
składanie kierownikowi jednostki organizacyjnej meldunków o zauważonych wadach i nieprawidłowościach w funkcjonowaniu strony wyodrębnionej.
5.
Każdy wprowadzający zmiany w treści BIP LP opisuje je w dzienniku, o którym mowa w § 17, ust. 1 rozporządzenia, gdzie będą przechowywane razem z automatycznie generowanymi informacjami o czasie i osobie wprowadzającej zmiany.

Menu przedmiotowe

§  5.
1.
Dla BIP PGL LP przewiduje się następujące menu przedmiotowe:
1)
informacje o realizowanych lub przewidywanych do realizacji przez Lasy Państwowe programach rozwojowych, w tym w zakresie realizacji zadań publicznych - z zastrzeżeniem, że informację tę w ramach działalności regulaminowej, z wykorzystaniem opracowania zawartego w załączniku nr 111 do niniejszego zarządzenia - sporządzi i będzie aktualizował Wydział Organizacji i Strategii Rozwoju we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, a także pobierając stosowną wiedzę od kierowników zakładów o zasięgu krajowym oraz dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych;
2)
charakterystyka formy organizacyjno-prawnej prowadzenia w Polsce działalności leśnej przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, z zastrzeżeniem, że informację tę - z wykorzystaniem opracowania zawartego w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia - sporządzi w ramach działalności regulaminowej i będzie aktualizował Wydział Organizacji i Strategii Rozwoju;
3)
szczegółowa klasyfikacja działalności Lasów Państwowych, z zastrzeżeniem, że informację tę - z wykorzystaniem opracowania zawartego w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia - sporządzi i będzie aktualizował Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy Lasów Państwowych w Bedoniu (ekspertyza obciąża fundusz leśny);
4)
wykaz uregulowań wewnętrznych, wydanych przez dyrektora generalnego Lasów Państwowych, z zastrzeżeniem, że:
a)
wykaz ten powinien zostać zamieszczony w Biuletynie jako baza danych,
b)
zadanie stworzenia, wprowadzenia danych do bazy, o której mowa w lit. a, jej uruchomienia w ramach BIP PGL LP oraz aktualizowania będzie należeć do Ośrodka Rozwojowo-Wdrożeniowego Lasów Państwowych w Bedoniu, który w tym celu wykorzysta propozycję haseł zawartych w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia (ekspertyza obciąża fundusz leśny);
5)
encyklopedia pojęć i terminów leśnych, z zastrzeżeniem, że informację tę - z wykorzystaniem opracowania zawartego w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia - sporządzi i będzie aktualizował Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy Lasów Państwowych w Bedoniu;
6)
wykaz aktów administracyjnych, stanowionych w Lasach Państwowych, z zastrzeżeniem, że informację tę - z wykorzystaniem opracowania, zawartego w załączniku nr 6 do niniejszego zarządzenia - sporządzi i będzie aktualizował w ramach zadań regulaminowych zespół radców prawnych;
7)
długookresowa prognoza sytuacji finansowej i gospodarczej Lasów Państwowych, z zastrzeżeniem, że prognozę tę, w ramach obowiązków regulaminowych, sporządzi i będzie aktualizował Wydział Analiz Ekonomicznych i Planowania w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych;
8)
raporty on-line o stanie zagrożenia lasów od pożarów (zadanie Wydziału Ochrony Lasu, korzystającego z usług Instytutu Badawczego Leśnictwa, zlecanych przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych);
9)
wyniki okresowych (w ciągu roku) analiz ekonomicznych, dotyczących pozyskania drewna, jego sprzedaży, kształtowania się: kosztów działalności oraz wyniku finansowego, a także zobowiązań Lasów Państwowych oraz wskaźników płynności finansowej, z zastrzeżeniem, że opracowania te (przede wszystkim z wykorzystaniem hurtowni danych) będą w ramach obowiązków regulaminowych generowane i przesyłane do BIP PGL LP przez Wydział Analiz Ekonomicznych i Planowania w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych;
10)
bilans Lasów Państwowych oraz rachunek zysków i strat Lasów Państwowych, z zastrzeżeniem, że opracowania te w ciągu roku będą - w ramach obowiązków regulaminowych - generowane z wykorzystaniem hurtowni danych przez Wydział Analiz Ekonomicznych i Planowania w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, ostateczny zaś bilans oraz rachunek zysków i strat będzie zamieszczany po zatwierdzeniu przez ministra środowiska;
11)
plan i wykonanie przychodów, wydatków i rozchodów funduszu leśnego (zadanie Wydziału Analiz Ekonomicznych i Planowania);
12)
coroczne opracowania analityczne o charakterze wycinkowym, sporządzane według procedury zwyczajowej (docelowo w ramach raportów informatycznej bazy danych):
a)
prognoza krótkoterminowa o zagrożeniu lasów od owadów i grzybów,
b)
raport o stanie zdrowotnym lasów,
c)
raport o stanie zasobów leśnych oraz wynikach ostatnio przeprowadzonej inwentaryzacji wielkoobszarowej,
d)
raport o wynikach obserwacji w ramach monitoringu leśnego,
e)
raport o pozyskaniu drewna, jego sprzedaży z uwzględnieniem analiz marketingowych,
f)
informacja o majątku Lasów Państwowych (sporządzana w ramach zbiorczej ewidencji mienia, prowadzonej przez ministra Skarbu Państwa) - z uwzględnieniem gospodarczej oraz całkowitej wartości lasów i innych nieruchomości Skarbu Państwa we władaniu Lasów Państwowych,
g)
informacja o szkodnictwie leśnym,
h)
informacja o realizacji programu wzrostu lesistości kraju,
i)
informacja o stanie posiadania,
j)
wszelkie inne informacje, sporządzane w odniesieniu do całych Lasów Państwowych w ramach statystyki publicznej;
13)
zbiorcza informacja o środkach pomocy publicznej, uzyskanych przez Lasy Państwowe w minionym roku kalendarzowym (zadanie Wydziału Analiz Ekonomicznych i Planowania);
14)
raport o stanie lasów (w tym raport o Lasach Państwowych), sporządzany w ramach zleceń;
15)
synteza z materiałów kontrolno-ocennych:
a)
syntetyczne opracowania na temat certyfikacji gospodarki leśnej w Lasach Państwowych (zadanie Wydziału Gospodarki Leśnej w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych),
b)
oceny Lasów Państwowych, dokonywane przez NIK w informacjach zbiorczych oraz w corocznych informacjach Najwyższej Izby Kontroli (zadanie Inspekcji Lasów Państwowych),
c)
syntetyczne opracowania ocenne dotyczące Lasów Państwowych (zadanie Inspekcji Lasów Państwowych);
16)
katalog raportów, możliwych do uzyskania i projektowanych do uzyskiwania z informatycznej bazy danych Lasów Państwowych - z zastrzeżeniem, że katalog ten zostanie zamieszczony po zakończeniu prowadzonych nad nim prac przez Wydział Informatyki w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych;
17)
instrukcja kancelaryjna; rzeczowy wykaz spraw; zasady gromadzenia dokumentacji spraw; zasady udostępniania dokumentacji spraw; zasady udostępniania informacji, niezamieszczonych na stronie Biuletynu - na pisemny wniosek lub bez pisemnego wniosku, zasady udostępniania raportów, o których mowa w pkt 16 (zadanie Wydziału Organizacji i Strategii Rozwoju).
2.
Dla pozostałych stron wyodrębnionych przewiduje się następujące menu przedmiotowe:
1)
szczegółowy schemat organizacyjny oraz regulamin organizacyjny;
2)
informacje teleadresowe;
3)
treść decyzji ministra środowiska, zatwierdzającej plan urządzenia lasu nadleśnictwa;
4)
tabela aktów administracyjnych (grupa klasyfikacyjna, symbol aktu i jego tytuł, treść, faza procedowania);
5)
wykaz uregulowań wewnętrznych (stanowionych przez dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych i nadleśniczych): symbol, data, tytuł z opcją pobrania treści zarządzenia;
6)
rejestry spraw w procedowaniu (z możliwością sporządzania listy dokumentów, wytworzonych w sprawie oraz listy wpływów);
7)
wykaz urzędowych rejestrów, prowadzonych przez poszczególne jednostki organizacyjne Lasów Państwowych;
8)
wykaz zbiorów archiwalnych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych;
9)
rejestr nieruchomości leśnych oraz część opisowa planu urządzenia lasu;
10)
wyniki bieżących analiz ekonomicznych, sporządzane na poziomie poszczególnych jednostek organizacyjnych;
11)
wyniki bieżących analiz ekonomicznych, sporządzane zbiorczo na poziomie poszczególnych regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych;
12)
bilanse oraz rachunki zysków i strat poszczególnych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych;
13)
bilanse oraz rachunki zysków i strat - zbiorcze według regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych;
14)
tabele korzystania przez jednostkę organizacyjną LP z publicznych środków zewnętrznych;
15)
książka ocen i kontroli według jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych;
16)
szczegółowa specyfikacja informacji publicznych, niepodlegających ogłoszeniu na stronie wyodrębnionej wraz ze wskazaniem zasad pozyskiwania takich informacji;
17)
informacje o: zakresie wyłączenia jawności informacji publicznej, podstawie prawnej wyłączenia tej jawności, osobach, które dokonały wyłączenia jawności, osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej, w interesie których dokonano wyłączenia jawności informacji publicznej - według poszczególnych jednostek organizacyjnych.
3.
Szczegółowa struktura (wygląd) dokumentów, o których mowa w ust. 2, a także sposób ich wytwarzania (z uwzględnieniem wspomagania ze strony informatycznej bazy danych Lasów Państwowych) oraz przesyłania do Biuletynu Informacyjnego Lasów Państwowych zostanie ustalony w instrukcji, o której mowa w § 4, ust. 1, pkt 3, lit. b.

Postanowienia końcowe

§  6.
1.
Niniejsze zarządzenie, jako podstawa tworzenia Biuletynu Informacji Publicznej Lasów Państwowych, który zastąpi dotychczas funkcjonujący Biuletyn Informacji Publicznej Lasów Państwowych, wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. 2
Prace nad upowszechnieniem Biuletynu, o którym mowa w ust. 1, będą wykonywane zgodnie z harmonogramem, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
3.
Do tego czasu Biuletyn Informacji Publicznej Lasów Państwowych funkcjonować będzie na podstawie zarządzenia nr 92 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z 6 października 2003 r. w sprawie wdrożenia Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (znak: GD-013/C/03) z tym, że dopuszcza się systematyczne przekształcanie dotychczas funkcjonującego Biuletynu Informacyjnego Lasów Państwowych z odpowiednim uwzględnieniem uregulowań niniejszego zarządzenia.
4.
W sprawie całkowitej utraty mocy przez wymienione zarządzenie nr 92 oraz wejścia w życie w pełnym zakresie zarządzenia niniejszego zostanie wydana odrębna decyzja dyrektora generalnego Lasów Państwowych.

Załączniki bez publikacji - są przechowywane w dokumentacji prowadzonej przez Centrum Informacyjne Lasów Państwowych (przyp. red.)

Przypisy:

1 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do niej, a także innych przepisów prawnych dyrektor generalny Lasów Państwowych wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych; w § 8, ust. 1, pkt 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że dyrektor generalny Lasów Państwowych ustala system informacyjny Lasów Państwowych.

2 Z art. 4.1. ustawy wynika, że do udostępniania informacji publicznej obowiązane są m.in. podmioty, reprezentujące Skarb Państwa; zgodnie z art. 32.1. ustawy o lasach Lasy Państwowe jako państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, reprezentują Skarb Państwa w zakresie zarządzanego mienia.

3 Z art. 33, ust. 3, pkt 8 ustawy o lasach wynika, że dyrektor generalny Lasów Państwowych organizuje wspólne przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych.

4 Przez zakłady Lasów Państwowych (odpowiednio o zasięgu krajowym lub regionalnym) należy rozumieć inne jednostki organizacyjne, nieposiadające osobowości prawnej, o których mowa w art. 32, ust. 2, pkt 4 ustawy o lasach.

5 Centrum Informacyjne Lasów Państwowych jest zakładem o zasięgu krajowym; z regulacji, zawartych w § 4, ust. 1, pkt 3 oraz § 4, ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z 6 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (Dz. U. nr 134, poz. 692) wynika, że jedną z funkcji celów zakładów Lasów Państwowych jest działalność niezbędna do realizacji zadań Lasów Państwowych; w konkretnym przypadku zaangażowania na rzecz Biuletynu Informacji Publicznej Lasów Państwowych - Centrum Informacyjne Lasów Państwowych wykonuje działalność dodatkową na rzecz zadań administracyjnych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, wchodzących w skład gospodarki leśnej Lasów Państwowych.

6 W art. 33, ust. 1 ustawy o lasach określono, że "Lasami Państwowymi kieruje dyrektor generalny przy pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych".

7 Dyrektor generalny Lasów Państwowych jako kierujący Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe - będąc z mocy prawa obowiązany do ustalania systemu informacyjnego Lasów Państwowych, jak też korzystając z uprawnienia do organizowania wspólnych przedsięwzięć jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych oraz posiłkując się uprawnieniem do wydawania wyżej omówionych zarządzeń obowiązujących w LP - może nakładać na kierowników jednostek organizacyjnych szczegółowe zadania do wykonania, byleby mieściły się w obszarze zadaniowym Lasów Państwowych. Do tego wniosku upoważnia okoliczność, że zarówno w ustawie o lasach, jak i w Statucie Lasów Państwowych, nie zamknięto katalogu zadań dyrektora generalnego Lasów Państwowych, dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych oraz nadleśniczych.

8 W Lasach Państwowych zarządzanie informacjami może odbywać się w ramach zarządu zwykłego; jest to takie zarządzanie informacjami, które w rozumieniu przepisów właściwych w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności jest działalnością pomocniczą na rzecz zadań LP, wchodzących w skład działalności pierwszorzędnej lub działalności drugorzędnych, przypadających Lasom Państwowych (zarządzanie informacjami w ramach ewidencji księgowej oraz w wykonaniu przepisów ustawy o rachunkowości; zarządzanie informacjami, skutkujące powstawaniem raportów zarządczych lub raportami kontrolującymi funkcjonowanie Lasów Państwowych; zarządzanie informacjami, skutkujące sprawozdaniami wewnętrznymi). Zarządzanie informacjami w Lasach Państwowych może odbywać się też poza ramami zwykłego zarządu; jest to takie zarządzanie informacjami, które stanowią wyodrębnione zadania, nakładane na Lasy Państwowe ustawami, w tym ustawą budżetową, przyznającą Lasom Państwowym dotacje celowe na wykonywanie zadań administracji rządowej (zarządzanie informacjami, skutkujące sprawozdaniami w ramach statystyki publicznej; zarządzanie informacjami w ramach monitoringu środowiska; zarządzanie informacjami w ramach ewidencji mienia Skarbu Państwa prowadzonej przez ministra Skarbu Państwa; zarządzanie informacjami w ramach inwentaryzacji wielkoobszarowej; zarządzanie informacjami w ramach udostępniania informacji publicznych).

9 Zgodnie z art. 58, ust. 2, pkt 1 ustawy o lasach "środki funduszu leśnego mogą (...) być przeznaczane na wspólne przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych ...".

10 Z doktrynowego podejścia do ustawy o dostępie do informacji publicznej wynika, że chodzi o to, aby podmioty obowiązane upubliczniały informacje powstające w toku "statutowej" ich działalności; informacje podlegające upublicznieniu nie powstają zatem na użytek Biuletynu, lecz w wyniku wykonania innych zadań, przypadających danemu podmiotowi.

11 Załączniki są przechowywane w dokumentacji prowadzonej przez CILP.

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

ZAŁĄCZNIK  Nr 1 3

Biuletyn Informacji Publicznej PGL LP (harmonogram upowszechniania)

1 § 4 ust. 2 pkt 1 zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 3 z dnia 11 stycznia 2008 r. (B.I.LP.08.2.12) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 stycznia 2008 r.
2 § 6 ust. 2 zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 63 z dnia 21 grudnia 2006 r. (B.I.LP.07.2.6) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 21 grudnia 2006 r.
3 Załącznik nr 1 dodany przez § 1 zarządzenia nr 63 z dnia 21 grudnia 2006 r. (B.I.LP.07.2.6) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 21 grudnia 2006 r.