Dziennik resortowy

Dz.Urz.MON.2013.196

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 listopada 2013 r.

DECYZJA Nr 214/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 24 lipca 2013 r.
w sprawie bezpośredniego podporządkowania jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych

Departament Administracyjny

Na podstawie § 2 pkt 4 i 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 2 statutu Ministerstwa Obrony Narodowej, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 160 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 października 2006 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Obrony Narodowej (M. P. Nr 76, poz. 768, z późn. zm.) oraz "Wykazem jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych", stanowiącym załącznik do obwieszczenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych (M. P. poz. 557), ustala się, co następuje:

1. Jednostki organizacyjne wymienione w "Wykazie jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych", stanowiącym załącznik do obwieszczenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 czerwca 2013 r. (M. P. poz. 557), są bezpośrednio podporządkowane - na podstawie odrębnych przepisów - Ministrowi Obrony Narodowej lub osobom zajmującym kierownicze stanowiska Ministerstwa Obrony Narodowej albo dyrektorom (szefom) komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej.
2. Bezpośrednie podporządkowanie jednostek organizacyjnych, o których mowa w pkt 1, określa załącznik do decyzji.
3. Osoby zajmujące kierownicze stanowiska Ministerstwa Obrony Narodowej, dyrektorzy (szefowie) komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej wymienieni w załączniku do decyzji wykonują w stosunku do bezpośrednio podporządkowanych im jednostek organizacyjnych, czynności przewidziane w odrębnych przepisach w imieniu Ministra Obrony Narodowej.
4. Traci moc decyzja Nr 175/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie bezpośredniego podporządkowania jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 214 i 415).
5. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 1

WYKAZ

JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH MINISTROWI OBRONY NARODOWEJ LUB PRZEZ NIEGO NADZOROWANYCH WRAZ Z ICH BEZPOŚREDNIM PODPORZĄDKOWANIEM

L.p.Nazwa jednostki organizacyjnejBezpośrednie podporządkowanie
I. Jednostki organizacyjne podległe
1.Dowództwo Wojsk Lądowych w WarszawieSzef Sztabu Generalnego WP
2.Dowództwo Sił Powietrznych w WarszawieSzef Sztabu Generalnego WP
3.Dowództwo Marynarki Wojennej w GdyniSzef Sztabu Generalnego WP
4.Dowództwo Wojsk Specjalnych w KrakowieSzef Sztabu Generalnego WP
5.Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych w WarszawieSzef Sztabu Generalnego WP
6.Dowództwo Garnizonu Warszawa w WarszawieMinister Obrony Narodowej
7.Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej w WarszawieMinister Obrony Narodowej
8.Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia w WarszawieSzef Sztabu Generalnego WP
9.Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych w BydgoszczySzef Sztabu Generalnego WP
10.Inspektorat Uzbrojenia w WarszawieSekretarz Stanu
11.Szefostwo Inżynierii Wojskowej w WarszawieSzef Sztabu Generalnego WP
12.Szefostwo Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia w WarszawieSzef Sztabu Generalnego WP
13.Szefostwo Obrony Przeciwlotniczej w WarszawieSzef Sztabu Generalnego WP
14.Szefostwo Geografii Wojskowej w WarszawieSzef Sztabu Generalnego WP
15.Wojskowa Agencja Mieszkaniowa w WarszawieSekretarz Stanu
16.Inspektorat Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w WarszawiePodsekretarz Stanu do Spraw Infrastruktury
17.Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji w WarszawieSekretarz Stanu
18.Wojskowe Centrum Metrologii w WarszawieSekretarz Stanu
19.Wojskowa Inspekcja Gospodarki Energetycznej w WarszawiePodsekretarz Stanu do Spraw Infrastruktury
20.Wojskowy Dozór Techniczny w WarszawiePodsekretarz Stanu do Spraw Infrastruktury
21.Biuro Infrastruktury Specjalnej w WarszawiePodsekretarz Stanu do Spraw Infrastruktury
22.Wojskowe Studium Nauczania Języków Obcych w ŁodziDyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego
23.Jednostka Wojskowa Nr 3984Szef Zarządu Planowania Systemów Dowodzenia i Łączności - P6
24.Centralny Ośrodek Aktywizacji Zawodowej w WarszawieDyrektor Departamentu Spraw Socjalnych
25.Biuro Konwentu Dziekanów w WarszawieSekretarz Stanu
26.Wojskowe Biuro Emerytalne w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu i Zielonej GórzeDyrektor Departamentu Spraw Socjalnych
27.Dom Emeryta Wojskowego w WarszawieDyrektor Departamentu Spraw Socjalnych
28.Delegatura Departamentu Kontroli w Bydgoszczy, Krakowie, Warszawie i WrocławiuDyrektor Departamentu Kontroli
29.Drukarnia Wydawnictw Specjalnych Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w WarszawieSzef Biura Koordynacyjnego
30.Biuro Ewidencji Osobowej Wojska Polskiego w WarszawieSzef Zarządu Organizacji i Uzupełnień - P1
31.Centralne Archiwum Wojskowe w WarszawieDyrektor Generalny MON
32.Resortowe Centrum Zarządzania Projektami Informatycznymi w WarszawieDyrektor Departamentu Informatyki i Telekomunikacji
33.Resortowe Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi w WarszawieDyrektor Departamentu Informatyki i Telekomunikacji
34.Resortowe Centrum Zarządzania Bezpieczeństwem Sieci i Usług Teleinformatycznych w WarszawieDyrektor Departamentu Informatyki i Telekomunikacji
35.Wojskowe Biuro Zarządzania Częstotliwościami w WarszawieSzef Zarządu Planowania Systemów Dowodzenia i Łączności - P6
36.Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sił Zbrojnych w Warszawie.Szef Zarządu Planowania Systemów Dowodzenia i Łączności - P6
37.Zespół Zarządzania Wsparciem Teleinformatycznym w Warszawie, Bydgoszczy, Krakowie i WrocławiuDyrektor Departamentu Informatyki i Telekomunikacji
38.Centrum Zarządzania Kryzysowego Ministerstwa Obrony Narodowej w WarszawieSzef Sztabu Generalnego WP
39.Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych w BydgoszczySzef Sztabu Generalnego WP
40.Inspektorat Ministerstwa Obrony Narodowej do Spraw Bezpieczeństwa Lotów w PoznaniuSzef Sztabu Generalnego WP
41.Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej do Spraw Budowy i Wdrażania Narodowego Centrum Wspomagania Operacji Powietrznych w WarszawieSekretarz Stanu
42.Zespół do Spraw Profesjonalizacji Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w WarszawieSzef Zarządu Organizacji i Uzupełnień - P1
43.Zespół do Spraw Służby w Międzynarodowych Strukturach Wojskowych w WarszawieSzef Zarządu Organizacji i Uzupełnień - P1
44.Zespół do Spraw Nowego Systemu Kierowania i Dowodzenia Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej w WarszawieDyrektor Departamentu Strategii i Planowania Obronnego
45.Zespół Taktycznych Systemów Transmisji Danych i NAVSTAR GPS w WarszawieSzef Zarządu Planowania Systemów Dowodzenia i Łączności - P6
46.Polskie Przedstawicielstwo Wojskowe przy Komitetach Wojskowych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej z siedzibą w Brukseli, BELGIASzef Sztabu Generalnego WP
47.Narodowe Przedstawicielstwo Łącznikowe przy Sojuszniczym Dowództwie Transformacyjnym z siedzibą w Norfolk, USASzef Sztabu Generalnego WP
48.Polskie Narodowe Przedstawicielstwo Wojskowe przy Naczelnym Dowództwie Sojuszniczych Sił w Europie z siedzibą w Mons, BELGIASzef Sztabu Generalnego WP
49.Polski Zespół Łącznikowy przy Sojuszniczym Dowództwie Sił Połączonych Brunssum z siedzibą w Brunssum, HOLANDIASzef Sztabu Generalnego WP
50.Polski Zespół Łącznikowy przy Sojuszniczym Dowództwie Sił Powietrznych Ramstein z siedzibą w Ramstein, NIEMCYSzef Sztabu Generalnego WP
51.Polski Zespół Łącznikowy przy Dowództwie Centralnym USA z siedzibą w Tampa, USASzef Sztabu Generalnego WP
52.Polskie Biuro do Spraw Realizacji Programu CP5A0044 przy Agencji NC3A NATO z siedzibą w Brukseli, BelgiaDyrektor Departamentu Infrastruktury
53.Narodowy Element Wsparcia przy Dowództwie Eurokorpusu w Strasburgu, FrancjaSzef Sztabu Generalnego WP
54.Narodowe Centrum Kryptologii w WarszawieMinister Obrony Narodowej
II. Jednostki organizacyjne:
A. Nadzorowane
1.Agencja Mienia Wojskowego w WarszawiePodsekretarz Stanu do Spraw Infrastruktury
2.Akademia Obrony Narodowej w WarszawieMinister Obrony Narodowej
3.Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w WarszawieMinister Obrony Narodowej
4.Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w GdyniMinister Obrony Narodowej
5.Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we WrocławiuMinister Obrony Narodowej
6.Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w DęblinieMinister Obrony Narodowej
7.Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych w WarszawieDyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej
8.Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii w WarszawieDyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej
9.Wojskowy Instytut Łączności im. prof. dr. hab. Janusza Groszkowskiego w ZegrzuDyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej
10.Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej w SulejówkuDyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej
11.Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia w ZielonceDyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej
12.Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej im. prof. Józefa Kosackiego we WrocławiuDyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej
13.Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w WarszawieDyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności
14.Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej w WarszawieDyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności
15.Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego w WarszawieDyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności
B. Nadzorowane z tytułu pełnienia w nich służby wojskowej przez żołnierzy zawodowych
1.Naczelna Prokuratura Wojskowa w WarszawieMinister Obrony Narodowej
2.Wojskowa Prokuratura Okręgowa w Poznaniu i WarszawieMinister Obrony Narodowej
3.Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Gdyni, Krakowie, Lublinie, Olsztynie, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i WrocławiuMinister Obrony Narodowej
4.Ordynariat Polowy w WarszawieMinister Obrony Narodowej
5.Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego w WarszawieMinister Obrony Narodowej
6.Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe w WarszawieMinister Obrony Narodowej
C. Nadzorowane, dla których Minister Obrony Narodowej jest organem założycielskim lub wykonuje uprawnienia majątkowe Skarbu Państwa
1.Wojskowe Biuro Projektów Budowlanych sp. z o.o w PoznaniuDyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej
2.Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne S.A. w WarszawieDyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej
3.Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A. w ZielonceDyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej
4.Wojskowe Zakłady Inżynieryjne S.A. w DęblinieDyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej
5.Wojskowe Zakłady Kartograficzne sp. z o.o. w WarszawieDyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej
6.Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. w Łodzi, Nr 2 S.A. w Bydgoszczy, i Nr 4 S.A. w WarszawieDyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej
7.Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A. w Zegrzu, Nr 2 S.A. w CzernicyDyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej
8.Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A. w PoznaniuDyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej
9.Wojskowe Zakłady Mechaniczne S.A. w Siemianowicach ŚląskichDyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej
10.Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S.A. w GrudziądzuDyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej
11.Stocznia Marynarki Wojennej S.A. w Gdyni w upadłości likwidacyjnejDyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej
12.Muzeum Wojska Polskiego w WarszawieDyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności
13.Muzeum Marynarki Wojennej w GdyniDyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności
14.Muzeum Sił Powietrznych w DęblinieDyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności
15.Muzeum Wojsk Lądowych w BydgoszczyDyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności
16.Wojskowy Instytut Wydawniczy w WarszawieDyrektor Departamentu Prasowo-Informacyjnego
17.Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w WarszawiePodsekretarz Stanu do Spraw Infrastruktury
1 Załącznik zmieniony przez § 1 decyzji nr 356/MON z dnia 29 listopada 2013 r. (Dz.Urz.MON.2013.319) zmieniającej nin. decyzję z dniem 29 listopada 2013 r.