Badania profilaktyczne i szczepienia ochronne dla funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGSG.2014.105

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 września 2014 r.

DECYZJA Nr 182
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 2 września 2014 r.
w sprawie badań profilaktycznych i szczepień ochronnych dla funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej

W związku z art. 9 ust. 7 pkt 8 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 116, poz. 675, ze zm.), art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. a, f i h ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 125 poz. 1317, ze zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie wykazu rodzajów czynności zawodowych oraz zalecanych szczepień ochronnych wymaganych u pracowników, funkcjonariuszy, żołnierzy lub podwładnych podejmujących pracę, zatrudnionych lub wyznaczonych do wykonywania tych czynności (Dz. U. poz. 40), ustala się co następuje:
§  1.
Decyzja określa zakres oraz częstotliwość badań profilaktycznych i szczepień ochronnych, dla funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej, wykonujących czynności w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców, pomieszczeniach dla osób zatrzymanych oraz komórkach organizacyjnych właściwych w sprawach wykonywania doprowadzeń cudzoziemców.
§  2.
Zakres i częstotliwość:
1)
badań dla funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej, wykonujących czynności w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców, pomieszczeniach dla osób zatrzymanych oraz komórkach organizacyjnych właściwych w sprawach doprowadzeń cudzoziemców określa załącznik nr 1 do decyzji,
2)
szczepień ochronnych dla funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej, wykonujących czynności w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców, pomieszczeniach dla osób zatrzymanych oraz komórkach organizacyjnych właściwych w sprawach doprowadzeń cudzoziemców określa załącznik nr 2 do decyzji.
§  3.
Kierownik Służby Zdrowia jednostki organizacyjnej Straży Granicznej sporządza raz w roku, każdorazowo do 15 stycznia wykaz osób, które nie wykonały szczepień w planowanym terminie i przekazuje go niezwłocznie do lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną nad funkcjonariuszami i pracownikami danej jednostki, który uwzględnia brak szczepienia przy wydawaniu zaświadczenia o zdolności do służby na zajmowanym stanowisku.
§  4.
Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podpisania.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Zakres i częstotliwość badań dla funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej, wykonujących czynności w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców, pomieszczeniach dla osób zatrzymanych oraz komórkach organizacyjnych właściwych w sprawach doprowadzeń cudzoziemców.

Lp.Rodzaj badaniaZakres badania*Okres*
1.Badanie ** lekarskieBadanie przez lekarza profilaktykaco 1 rok
Badanie dodatkoweRtg klatki piersiowej (duży obrazek) lub szybki test na obecność gruźlicy typu IGRA (T-Spot TB lub Quantiferon)
2.Badanie ** lekarskieBadanie przez lekarza profilaktykaco 3 lata
Badanie laboratoryjneMorfologia z rozmazem + płytki, badanie ogólne moczu, poziom glukozy, bilirubina, ALAT, cholesterol, przeciwciała HBc, przeciwciała HIV, przeciwciała anty HBS (u osób szczepionych przeciw wzw B***)
Badanie dodatkoweRtg klatki piersiowej (duży obrazek) lub szybki test na obecność gruźlicy typu IGRA (T-Spot TB lub Quantiferon), ekg spoczynkowe, badanie psychologiczne
* w uzasadnionych przypadkach lekarz służby medycyny pracy może skrócić czas badań i rozszerzyć zakres badań o dodatkowe badania lub konsultacje, uzasadniając to w dokumentacji.

** badanie lekarskie oznacza wywiad z pacjentem i ogólne badanie fizykalne, które kończy się wydaniem orzeczenia lekarskiego.

*** jednokrotnie po 3 latach od szczepienia przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Zakres i częstotliwość szczepień ochronnych dla funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej, wykonujących czynności w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców, pomieszczeniach dla osób zatrzymanych oraz komórkach organizacyjnych właściwych w sprawach doprowadzeń cudzoziemców.

Lp.Rodzaj szczepieniaCzęstotliwość wykonywania szczepieńUwagi
1.Przeciw tężcowico 10 lat- dotyczy osób po szczepieniu podstawowym*,

- osoby nieszczepione w przeszłości podlegają pełnemu szczepieniu**

2.Przeciw błonicyco 10 lat- dotyczy osób po szczepieniu podstawowym*,

- osoby nieszczepione w przeszłości podlegają pełnemu szczepieniu**

3.Przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu Bjednorazowo po przyjęciu do służby lub zatrudnieniu- dotyczy osób po szczepieniu podstawowym*,

- osoby nieszczepione w przeszłości podlegają pełnemu szczepieniu**,

- dodatkowe szczepienie tylko w przypadku, gdy podczas badań profilaktycznych badanie kontrolne wykaże zbyt niski poziom przeciwciał anty HBS

4.Przeciw poliomielitisco 10 lat- szczepionka inaktywowana (IPV)

- dotyczy osób po szczepieniu podstawowym*,

- osoby nieszczepione w przeszłości podlegają pełnemu szczepieniu**

5.Przeciw ospie wietrznejjednorazowo po przyjęciu do służby lub zatrudnieniu- tylko te osoby, które wcześniej nie chorowały na ospę wietrzną,

- szczepienia według zaleceń producenta,

- nie należy szczepić kobiet w ciąży ani takich, które w przebiegu następnych 3 miesięcy planują zajść w ciążę

6.Przeciw odrze, śwince i różyczcejednorazowo po przyjęciu do służby lub zatrudnieniu- dotyczy osób po szczepieniu podstawowym*,

- osoby nieszczepione w przeszłości podlegają pełnemu szczepieniu**

- nie należy szczepić kobiet w ciąży ani takich, które w przebiegu następnych 3 miesięcy planują zajść w ciążę

7.Przeciw zakażeniom wywoływanym przez dwoinkę zapalenia opon mózgowych typu Neisseria meningitidisjednorazowo po przyjęciu do służby lub zatrudnieniu- szczepienia według zaleceń producenta, 1 lub 2 dawki w zależności od typu szczepionki
8.Przeciw grypie sezonowejco 1 rok- szczepienia według zaleceń producenta, stosownie do zaleceń WHO
* są to osoby, które przyjęły wszystkie dawki szczepionek zgodnie z kalendarzem szczepień, zawartym w Programie Szczepień Ochronnych, ogłaszanym co roku na podstawie art. 17 ust. 11 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r., o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2013 r. poz. 947).

** oznacza to, przyjęcie wszystkich dawek zalecanych przez producenta szczepionki.

Zalecenia dla personelu medycznego wykonującego szczepienia:

1. Szczepienia przeprowadza się na zasadach ogólnych, zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r., o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2013 r. poz. 947).

2. Szczepienia wykonuje się po wcześniejszej analizie indywidualnej karty szczepień danego funkcjonariusza lub pracownika przy uwzględnieniu szczepień zrealizowanych w ramach obowiązkowego programu szczepień ochronnych dzieci i młodzieży.

3. W przypadku zaistnienia zagrożeń epidemiologicznych, organizacja szczepień może być określona przez Państwową Inspekcję Sanitarną MSW.