Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.WUG.2016.70 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 20 października 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 14
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 3 lutego 2012 r.
w sprawie Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej

Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353, z późn. zm.) oraz art. 166 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2016 r. poz. 1131) zarządza się, co następuje:
§  1.
Zadania Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w zakresie gromadzenia, archiwizowania, przechowywania i udostępniania dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zakładów górniczych, zwanej dalej "dokumentacją mierniczo-geologiczną" oraz dokumentacji zawierającej informacje o środowisku i jego ochronie, innej niż dokumentacja mierniczo-geologiczna, są realizowane przez Samodzielny Wydział - Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej, zwany dalej "Wydziałem", w Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej, zwanym dalej "Archiwum".
§  2.
(uchylony).
§  3.
1.
Pomieszczenia Archiwum składają się z:
1)
części biurowej;
2)
składnicy dokumentacji mierniczo-geologicznej oraz dokumentacji zawierającej informacje o środowisku i jego ochronie, innej niż dokumentacja mierniczo-geologiczna, zwanej dalej "składnicą".
2.
W części biurowej Archiwum znajdują się stanowiska:
1)
skanowania dokumentów;
2)
przetwarzania danych graficznych;
3)
reprodukcji dokumentów;
4)
obsługi stron.
§  4.
Pracownicy Wydziału wykonujący czynności w składnicy oraz czynności, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 2 i 4, są obowiązani posiadać kwalifikacje wymagane od osób uprawnionych do sporządzania dokumentacji mierniczo-geologicznej oraz odpowiednie przeszkolenie do pełnienia funkcji archiwisty.
§  5.
Dokumenty przejęte do archiwizacji i przechowywania oznacza się sygnaturą Archiwum.
§  6.
Wydział powiadamia o przejęciu dokumentacji mierniczo-geologicznej:
1)
dyrektora archiwum państwowego,
2)
dyrektora okręgowego urzędu górniczego,
3)
wójta (burmistrza, prezydenta miasta)

- właściwych ze względu na granice byłego terenu górniczego;

4)
przedsiębiorcę.
§  7.
Prawo wstępu do składnicy posiadają pracownicy Wydziału, a także pracownicy organów nadzoru górniczego oraz, w obecności pracownika Wydziału, osoby upoważnione do przeprowadzania kontroli.
§  8.
Do gromadzenia, archiwizowania i przechowywania dokumentacji zawierającej informacje o środowisku i jego ochronie, innej niż dokumentacja mierniczo-geologiczna, stosuje się odpowiednio przepisy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 października 2015 r. w sprawie dokumentacji mierniczo-geologicznej (Dz. U. poz. 1941).
§  9.
1.
Wydział udostępnia dokumentację mierniczo-geologiczną oraz dokumentację zawierającą informacje o środowisku i jego ochronie, inną niż dokumentacja mierniczo-geologiczna, w sposób i formie określonych we wniosku, w szczególności w formie "Informacji o warunkach geologiczno-górniczych na terenie pogórniczym", zwanej dalej "informacją".
2.
W informacji, na podstawie zgromadzonej w Archiwum dokumentacji, określa się ogólne dane o górotworze i jego właściwościach, dane o zakresie dokonanej eksploatacji górniczej, a także, o ile to możliwe, informacje o potencjalnych zagrożeniach i ograniczeniach przydatności terenu po działalności górniczej do zabudowy i zagospodarowania.
3.
Do informacji, na wniosek strony, załącza się kopie dokumentów kartograficznych.
4.
Wzór formularza wniosku o udostępnienie informacji jest sporządzany przez Wydział i udostępniany na stronie internetowej Wyższego Urzędu Górniczego.
5.
Wzór formularza informacji jest sporządzany przez Wydział i akceptowany przez Prezesa WUG.
§  10.
Wydział prowadzi:
1)
bazę danych zawierającą spis udzielonych informacji;
2)
publicznie dostępne wykazy, w których zamieszcza się dane o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.
§  11.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.