Dzienniki resortowe

Dz.Urz.WUG.2017.53

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 października 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 31
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 17 października 2017 r.
w sprawie "Karty audytu wewnętrznego w Wyższym Urzędzie Górniczym"

Na podstawie art. 280 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) oraz art. 166 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2016 r. poz. 1131, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Zatwierdza się oraz wprowadza się do stosowania "Kartę audytu wewnętrznego w Wyższym Urzędzie Górniczym", opracowaną zgodnie ze standardem 1000, zamieszczonym w Międzynarodowych Standardach Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego, będącym jednym ze standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych, ogłoszonych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych na podstawie art. 273 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
§  2.  "Karta audytu wewnętrznego w Wyższym Urzędzie Górniczym" stanowi załącznik do zarządzenia.
§  3.  Traci moc zarządzenie nr 16 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie "Karty audytu wewnętrznego w Wyższym Urzędzie Górniczym" (Dz. Urz. WUG poz. 39).
§  4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W WYŻSZYM URZĘDZIE GÓRNICZYM

§  1.  Celem audytu wewnętrznego, zwanego dalej "audytem", jest wspieranie osób kierownictwa Wyższego Urzędu Górniczego, zwanego dalej "WUG", w realizacji celów i zadań urzędów górniczych przez:
1) systematyczną ocenę kontroli zarządczej,
2) czynności doradcze

- prowadzące do usprawnienia funkcjonowania urzędów górniczych.

§  2.  Systematyczna ocena kontroli zarządczej obejmuje w szczególności jej adekwatność, skuteczność i efektywność.
§  3. 
1.  Komórką audytu wewnętrznego w rozumieniu przepisów o finansach publicznych jest Samodzielne Stanowisko do spraw Audytu Wewnętrznego, zwane dalej "komórką audytu".
2.  Kierownikiem komórki audytu wewnętrznego w rozumieniu przepisów o finansach publicznych jest osoba zatrudniona na stanowisku audytora wewnętrznego w komórce audytu, zwana dalej "audytorem".
§  4.  W zakresie spraw związanych z funkcjonowaniem audytu wewnętrznego kierownik komórki audytu podlega bezpośrednio Prezesowi WUG, a w zakresie spraw, o których mowa w art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1889) - Dyrektorowi Generalnemu WUG.
§  5.  Komórka audytu wykonuje samodzielnie:
1) zadania zapewniające, będące działaniami podejmowanymi w celu dostarczenia niezależnej i obiektywnej oceny kontroli zarządczej w obszarach objętych zadaniami;
2) czynności doradcze, na wniosek osób kierownictwa WUG albo za zgodą tych osób;
3) czynności sprawdzające, będące czynnościami służącymi dokonaniu oceny sposobu wdrożenia i skuteczności zaleceń audytora, zrealizowanych przez WUG;
4) czynności niewymienione w pkt 1-3, jeżeli ich wykonywanie przez audytora nie jest sprzeczne:
a) z przepisami powszechnie obowiązującymi,
b) ze standardami audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych, ogłoszonymi przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych na podstawie art. 273 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zwanymi dalej "Standardami audytu".
§  6.  Audyt funkcjonuje zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, z uwzględnieniem:
1) Standardów audytu;
2) Definicji audytu wewnętrznego;
3) Kodeksu etyki Instytutu Audytorów Wewnętrznych.
§  7.  Audytem mogą być objęte wszystkie obszary działania WUG, chyba że wyłączają to przepisy powszechnie obowiązujące.
§  8.  Komórka audytu nie odpowiada za wdrażanie i stan kontroli zarządczej, a jedynie, przez jej ocenę, wspomaga osoby kierownictwa WUG w jej usprawnianiu.
§  9.  Audytor nie może być zaangażowany w zarządzanie i działalność operacyjną WUG.
§  10. 
1.  Audytor zaangażowany uprzednio w zarządzanie lub działalność operacyjną WUG nie może uczestniczyć przez okres roku w audycie obszaru, za który odpowiadał.
2.  Okres, o którym mowa w ust. 1, rozpoczyna się pierwszego dnia następującego po roku kalendarzowym, w którym audytor zaprzestał wykonywania czynności w danym obszarze.
§  11.  Niezależnie od upływu czasu audytor nie może oceniać czynności, których dokonywał osobiście.
§  12.  Wszelkie próby naruszenia niezależności audytora oraz niezgodnego z prawem wpływu na sposób wykonywania przez niego zadań są zgłaszane Prezesowi WUG oraz Dyrektorowi Generalnemu WUG.
§  13.  Audytor jest obowiązany do:
1) bezstronnego, niezależnego i obiektywnego ustalania okoliczności faktycznych, wyciągania wniosków i formułowania zaleceń;
2) unikania konfliktu interesów mogącego wpłynąć na jego bezstronność, niezależność lub obiektywizm.
§  14. 
1.  Roczny plan audytu jest przygotowywany w oparciu o przeprowadzoną przez audytora analizę ryzyka.
2.  Analiza, o której mowa w ust. 1, uwzględnia sposób zarządzania ryzykiem w WUG.
§  15. 
1.  Audyt jest przeprowadzany w WUG.
2.  Audytor może, w związku z zadaniem audytowym realizowanym w WUG, w tym czynnościami doradczymi, dokonywać niezbędnych czynności w okręgowych urzędach górniczych, zwanych dalej "OUG", lub Specjalistycznym Urzędzie Górniczym, zwanym dalej "SUG", jeżeli zostało to określone w upoważnieniu Prezesa WUG.
§  16. 
1.  Czynności doradcze są wykonywane na rzecz osób kierownictwa WUG, dyrektorów komórek organizacyjnych w WUG oraz naczelników samodzielnych wydziałów w WUG.
2.  Audytor wykonuje niezbędne czynności doradcze na rzecz dyrektorów OUG lub SUG, jeżeli zostało to określone w upoważnieniu Prezesa WUG.
3.  Celem czynności doradczych jest przysporzenie wartości i usprawnienie procesów realizowanych w urzędach górniczych, zarządzania ryzykiem i kontroli, z zachowaniem zasady, że audytor nie przejmuje obowiązków osób kierownictwa WUG, dyrektorów komórek organizacyjnych w WUG oraz naczelników samodzielnych wydziałów w WUG, a także dyrektorów OUG i SUG oraz pozostałych pracowników urzędów górniczych.
§  17.  Audytor wewnętrzny ma prawo wstępu do pomieszczeń WUG, a jeżeli zostało to określone w upoważnieniu Prezesa WUG - do pomieszczeń OUG lub SUG, oraz prawo wglądu do wszelkich dokumentów, informacji i danych oraz do innych materiałów związanych z funkcjonowaniem urzędów górniczych, w tym utrwalonych na informatycznych nośnikach danych w rozumieniu przepisów o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, jak również do sporządzania ich kopii, odpisów, wyciągów, zestawień lub wydruków, z zachowaniem przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej oraz przepisów o ochronie danych osobowych.