Dz.U.UE.L.2019.22.1

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 stycznia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2019/88
z dnia 18 stycznia 2019 r.
zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości acetamiprydu w niektórych produktach
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniające dyrektywę Rady 91/414/EWG 1 , w szczególności jego art. 14 ust. 1 lit. a),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) acetamiprydu określono w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

(2) W ramach procedury udzielania zezwoleń na stosowanie środków ochrony roślin zawierających substancję czynną acetamipryd w odniesieniu do oliwek stołowych i oliwek do produkcji oliwy złożono wniosek zgodnie z art. 6 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005 w sprawie zmiany obecnych NDP.

(3) Wniosek taki złożono również, jeżeli chodzi o stosowanie acetamiprydu w odniesieniu do jęczmienia i owsa zwyczajnego.

(4) Zgodnie z art. 8 rozporządzenia (WE) nr 396/2005 wnioski te zostały poddane ocenie przez państwa członkowskie, których dotyczyły, a sprawozdania z oceny przekazano Komisji.

(5) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności ("Urząd") dokonał oceny wniosków i sprawozdań z oceny, analizując w szczególności ryzyko dla konsumentów oraz, w stosownych przypadkach, dla zwierząt, i wydał uzasadnioną opinię dotyczącą proponowanych NDP 2 . Urząd przekazał tę opinię wnioskodawcy, Komisji i państwom członkowskim oraz podał ją do publicznej wiadomości.

(6) Urząd stwierdził w uzasadnionej opinii, że spełniono wszystkie wymogi dotyczące danych oraz że zmiany NDP, o które wystąpił wnioskodawca, są dopuszczalne z punktu widzenia bezpieczeństwa konsumentów na podstawie oceny narażenia konsumentów przeprowadzonej dla 27 określonych grup konsumentów w Europie. Urząd wziął pod uwagę najnowsze informacje na temat właściwości toksykologicznych wspomnianej substancji. Ani w przypadku długotrwałego narażenia na przedmiotową substancję w wyniku spożywania wszystkich produktów spożywczych mogących ją zawierać, ani w przypadku narażenia krótkoterminowego w wyniku dużej konsumpcji odnośnych produktów nie wykazano istnienia ryzyka przekroczenia dopuszczalnego dziennego spożycia ani ostrej dawki referencyjnej.

"Reasoned opinion on the focussed assessment of certain existing MRLs of concern for acetamiprid and modification of the existing MRLs for table olives, olives for oil production, barley and oats" (Uzasadniona opinia na temat ukierunkowanej oceny niektórych obecnych NDP acetamiprydu budzących obawy oraz zmiany obecnych NDP w odniesieniu do oliwek stołowych, oliwek do produkcji oliwy, jęczmienia i owsa zwyczajnego). Dziennik EFSA 2018;16(5):5262.

(7) W ramach procedury odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej acetamipryd zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 3  Urząd przedstawił wnioski z wzajemnej weryfikacji oceny ryzyka stwarzanego przez pestycydy, dotyczącej tej substancji czynnej 4 , w których zaproponowano nowe toksykologiczne parametry docelowe. Te parametry docelowe zostały uzgodnione przez Stały Komitet ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz w dniu 13 grudnia 2017 r. 5 .

(8) Zgodnie z art. 43 rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Komisja zwróciła się do Urzędu o dokonanie oceny ryzyka, jakie obecne NDP acetamiprydu mogą stwarzać dla konsumentów w związku z wynikającą z nich niższą ostrą dawką referencyjną (ARfD).

(9) W uzasadnionej opinii 6  Urząd określił obawy związane ze spożyciem przez konsumentów w odniesieniu do jabłek, gruszek, brzoskwiń, kapusty głowiastej, kapusty pekińskiej, jarmużu, sałat, endywii szerokolistnej, szpinaku, portulaki pospolitej, boćwiny i selera. Skonsultowano się z państwami członkowskimi, zwracając się do nich o zgłoszenie ewentualnych awaryjnych dobrych praktyk rolniczych, które nie stwarzałyby niedopuszczalnego ryzyka dla konsumentów. Państwa członkowskie określiły dobre praktyki rolnicze w odniesieniu do wszystkich przedmiotowych produktów z wyjątkiem kapusty pekińskiej, jarmużu i selera, dla których należy wyznaczyć NDP na poziomie odpowiedniej granicy oznaczalności.

(10) Urząd stwierdził, że w odniesieniu do endywii szerokolistnej pewne informacje nie są dostępne i że osoby zarządzające ryzykiem powinny przeprowadzić dalszą analizę. Ponieważ konsumenci nie są narażeni na ryzyko w związku z awaryjnymi dobrymi praktykami rolniczymi, NDP dotyczący tego produktu należy wyznaczyć w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 na poziomie określonym przez Urząd. Ten NDP zostanie poddany przeglądowi, w ramach którego uwzględnione zostaną informacje dostępne w ciągu dwóch lat od opublikowania niniejszego rozporządzenia.

(11) Za pośrednictwem Światowej Organizacji Handlu przeprowadzono konsultacje na temat nowych NDP z partnerami handlowymi Unii, a ich uwagi uwzględniono.

(12) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 396/2005.

(13) Należy przewidzieć odpowiednio długi termin przed rozpoczęciem stosowania zmienionych NDP, aby umożliwić państwom członkowskim, państwom trzecim i podmiotom prowadzącym przedsiębiorstwa spożywcze przygotowanie się do spełnienia nowych wymogów wynikających ze zmiany NDP.

(14) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 13 sierpnia 2019 r.

Jednakże w odniesieniu do acetamiprydu w oliwkach do produkcji oliwy, oliwkach stołowych, jęczmieniu i owsie zwyczajnym stosuje się je od dnia 13 lutego 2019 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 18 stycznia 2019 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

W załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 kolumna dotycząca acetamiprydu otrzymuje brzmienie:

"Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer koduGrupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne

poziomy pozostałości (NDP) (a)

Acetamipryd (R)
(1)(2)(3)
0100000OWOCE, ŚWIEŻE lub MROŻONE; ORZECHY Z DRZEW ORZECHOWYCH
0110000Owoce cytrusowe0,9
0110010Grejpfruty
0110020Pomarańcze
0110030Cytryny
0110040Limy/limonki
0110050Mandarynki
0110990Pozostałe (2)
0120000Orzechy z drzew orzechowych0,07
0120010Migdały
0120020Orzechy brazylijskie
0120030Orzechy nerkowca
0120040Kasztany jadalne
0120050Orzechy kokosowe
0120060Orzechy laskowe/Orzechy leszczyny pospolitej
0120070Orzechy makadamiowe/Orzechy makadamii trójlistnej
0120080Orzechy pekan
0120090Orzeszki piniowe
0120100Orzeszki pistacjowe
0120110Orzechy włoskie
0120990Pozostałe (2)
0130000Owoce ziarnkowe
0130010Jabłka0,4
0130020Gruszki0,4
0130030Pigwy0,8
0130040Owoce nieszpułki zwyczajnej0,8
0130050Owoc nieśplika japońskiego/Owoc miszpelnika japońskiego0,8
0130990Pozostałe (2)0,8
0140000Owoce pestkowe
0140010Morele0,8
0140020Czereśnie1.5
0140030Brzoskwinie0,2
0140040Śliwki0,03
0140990Pozostałe (2)0,01 (*)
0150000Owoce jagodowe i drobne owoce
0151000a) winogrona0,5
0151010Winogrona stołowe
0151020Winogrona do produkcji wina
0152000b) truskawki0,5
0153000c) owoce leśne2
0153010Jeżyny
0153020Jeżyny popielice
0153030Maliny (czerwone i żółte)
0153990Pozostałe (2)
0154000d) pozostałe drobne owoce i jagody
0154010Borówki amerykańskie2
0154020Żurawiny2
0154030Porzeczki (czarne, czerwone i białe)2
0154040Agrest (zielony, czerwony i żółty)2
0154050Róża dzika2
0154060Morwy (czarne i białe)2
0154070Głóg włoski0,01 (*)
0154080Bez czarny2
0154990Pozostałe (2)0,01 (*)
0160000Owoce różne z
0161000a) jadalną skórką
0161010Daktyle0,01 (*)
0161020Figi0,03
0161030Oliwki stołowe3
0161040Kumkwat0,01 (*)
0161050Karambola0,01 (*)
0161060Szaron/Persymona/Kaki/Huma wschodnia0,01 (*)
0161070Czapetka kuminowa0,01 (*)
0161990Pozostałe (2)0,01 (*)
0162000b) niejadalną skórką, małe0,01 (*)
0162010Kiwi (zielone, czerwone, żółte)
0162020Liczi chińskie/Śliwka chińska
0162030Marakuja/Męczennica jadalna
0162040Owoc opuncji figowej/Figa indyjska
0162050Caimito
0162060Owoc hebanowca wirginijskiego/Owoc hurmy wirginijskiej
0162990Pozostałe (2)
0163000c) niejadalną skórką, duże
0163010Awokado0,01 (*)
0163020Banany0,4
0163030Mango0,01 (*)
0163040Papaja0,01 (*)
0163050Granaty/Jabłka granatu0,01 (*)
0163060Czerymoja0,01 (*)
0163070Gujawa/Gruszla0,01 (*)
0163080Ananasy0,01 (*)
0163090Owoce chlebowca0,01 (*)
0163100Owoce duriana właściwego0,01 (*)
0163110Owoce flaszowca miękkociernistego/Owoce guanabany0,01 (*)
0163990Pozostałe (2)0,01 (*)
0200000WARZYWA, ŚWIEŻE lub MROŻONE
0210000Warzywa korzeniowe i bulwiaste0,01 (*)
0211000a) ziemniaki
0212000b) tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste
0212010Maniok jadalny/Podpłomycz najużyteczniejszy
0212020Kartofel słodki/Batat
0212030Pochrzyn
0212040Maranta trzcinowata
0212990Pozostałe (2)
0213000c) pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego
0213010Buraki
0213020Marchew
0213030Seler zwyczajny
0213040Chrzan pospolity
0213050Słonecznik bulwiasty
0213060Pasternak
0213070Korzeń pietruszki zwyczajnej
0213080Rzodkiew zwyczajna
0213090Kozibród porolistny/Salsefia
0213100Brukiew/Karpiel
0213110Rzepa biała/Rzepa jadalna
0213990Pozostałe (2)
0220000Warzywa cebulowe
0220010Czosnek0,02
0220020Cebula0,02
0220030Szalotka0,01 (*)
0220040Dymka/Cebula szczypiorowa i cebula siedmiolatka0,01 (*)
0220990Pozostałe (2)0,01 (*)
0230000Warzywa owocowe
0231000a) Solanaceae i Malvaceae
0231010Pomidory0,5
0231020Papryka roczna0,3
0231030Oberżyny/Bakłażany0,2
0231040Piżmian jadalny/Ketmia jadalna/Okra0,2
0231990Pozostałe (2)0,2
0232000b) dyniowate z jadalną skórką
0232010Ogórki0,3
0232020Korniszony0,6
0232030Cukinie0,3
0232990Pozostałe (2)0,3
0233000c) dyniowate z niejadalną skórką0,2
0233010Melony
0233020Dynie olbrzymie
0233030Arbuzy
0233990Pozostałe (2)
0234000d) kukurydza cukrowa0,01 (*)
0239000e) pozostałe warzywa owocowe0,2
0240000Warzywa kapustne (oprócz korzeni warzyw kapustnych oraz oprócz kapustnych o młodych/drobnych liściach)
0241000a) kapustne kwitnące0,4
0241010Brokuły
0241020Kalafiory
0241990Pozostałe (2)
0242000b) kapustne głowiaste
0242010Brukselka/Kapusta brukselska0,05
0242020Kapusta głowiasta0,4
0242990Pozostałe (2)0,01 (*)
0243000c) kapustne liściowe0,01 (*)
0243010Kapusta pekińska/Kapusta petsai
0243020Jarmuż
0243990Pozostałe (2)
0244000d) kalarepa0,01 (*)
0250000Warzywa liściowe, zioła, kwiaty jadalne
0251000a) sałaty i warzywa sałatowe
0251010Roszpunka warzywna3
0251020Sałaty1,5
0251030Endywia o liściach szerokich0,4 (+)
0251040Rzeżucha i inne kiełki i pędy3
0251050Gorczycznik wiosenny3
0251060Rokietta siewna/rukola3
0251070Gorczyca sarepska3
0251080Warzywa o młodych/drobnych liściach (w tym gatunki warzyw kapustnych)3
0251990Pozostałe (2)0,01 (*)
0252000b) szpinak i podobne liście0,6
0252010Szpinak
0252020Portulaka pospolita
0252030Boćwina
0252990Pozostałe (2)
0253000c) liście winorośli lub podobne gatunki0,01 (*)
0254000d) rukiew wodna0,01 (*)
0255000e) cykoria warzywna/cykoria liściasta/cykoria brukselska0,01 (*)
0256000f) zioła, kwiaty jadalne3
0256010Trybula
0256020Szczypiorek
0256030Liście selera
0256040Pietruszka - nać
0256050Szałwia lekarska
0256060Rozmaryn lekarski
0256070Tymianek pospolity/Macierzanka tymianek
0256080Bazylia pospolita i kwiaty jadalne
0256090Liście laurowe/Wawrzyn szlachetny/Laur szlachetny
0256100Estragon
0256990Pozostałe (2)
0260000Warzywa strączkowe
0260010Fasola (w strąkach)0,6
0260020Fasola (bez strąków)0,3
0260030Groch (w strąkach)0,6
0260040Groch (bez strąków)0,3
0260050Soczewica0,01 (*)
0260990Pozostałe (2)0,01 (*)
0270000Warzywa łodygowe
0270010Szparagi0,8
0270020Karczochy hiszpańskie0,01 (*)
0270030Seler0,01 (*)
0270040Fenkuł włoski/Koper włoski0,01 (*)
0270050Karczochy zwyczajne0,7
0270060Pory0,01 (*)
0270070Rabarbar0,01 (*)
0270080Pędy bambusa0,01 (*)
0270090Rdzenie palmowe0,01 (*)
0270990Pozostałe (2)0,01 (*)
0280000Grzyby, mchy i porosty0,01 (*)
0280010Grzyby uprawne
0280020Grzyby dzikie
0280990Mchy i porosty
0290000Algi i organizmy prokariotyczne0,01 (*)
0300000JADALNE NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH0,15
0300010Fasola
0300020Soczewica
0300030Groch
0300040Łubin biały
0300990Pozostałe (2)
0400000NASIONA I OWOCE OLEISTE
0401000Nasiona oleiste
0401010Siemię lniane0,01 (*)
0401020Orzeszki ziemne/Orzechy arachidowe0,01 (*)
0401030Nasiona maku0,01 (*)
0401040Ziarna sezamu0,01 (*)
0401050Ziarna słonecznika0,01 (*)
0401060Ziarna rzepaku0,4
0401070Ziarna soi zwyczajnej0,01 (*)
0401080Nasiona gorczycy0,01 (*)
0401090Nasiona bawełny0,7
0401100Nasiona dyni0,01 (*)
0401110Nasiona krokoszu barwierskiego0,01 (*)
0401120Nasiona ogórecznika lekarskiego0,01 (*)
0401130Nasiona lnicznika siewnego0,01 (*)
0401140Nasiona konopi siewnych0,01 (*)
0401150Rącznik pospolity0,01 (*)
0401990Pozostałe (2)0,01 (*)
0402000Owoce oleiste
0402010Oliwki do produkcji oliwy3
0402020Nasiona palm olejowych0,01 (*)
0402030Owoce palm olejowych0,01 (*)
0402040Puchowiec pięciopręcikowy/Drzewo kapokowe0,01 (*)
0402990Pozostałe (2)0,01 (*)
0500000ZBOŻA
0500010Jęczmień0,05
0500020Gryka zwyczajna i pozostałe zboża rzekome0,01 (*)
0500030Kukurydza0,01 (*)
0500040Proso zwyczajne0,01 (*)
0500050Owies zwyczajny0,05
0500060Ryż siewny0,01 (*)
0500070Żyto zwyczajne0,01 (*)
0500080Sorgo japońskie0,01 (*)
0500090Pszenica zwyczajna0,1
0500990Pozostałe (2)0,01 (*)
0600000HERBATY, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE, KAKAO I SZARAŃCZYN STRĄKOWY0,05 (*)
0610000Herbaty
0620000Ziarna kawy
0630000Napary ziołowe z
0631000a) kwiatów
0631010Rumian szlachetny/Rumianek rzymski
0631020Ketmia szczawiowa
0631030Róża
0631040Jaśmin
0631050Lipa
0631990Pozostałe (2)
0632000b) liści i ziół
0632010Truskawka
0632020Aspalat prosty
0632030Ostrokrzew paragwajski
0632990Pozostałe (2)
0633000c) korzeni
0633010Kozłek lekarski
0633020Żeń-szeń
0633990Pozostałe (2)
0639000d) wszelkich pozostałych części rośliny
0640000Ziarna kakaowe
0650000Szarańczyn strąkowy/Chleb świętojański
0700000CHMIEL0,05 (*)
0800000PRZYPRAWY
0810000Przyprawy nasienne0,05 (*)
0810010Anyż/Anyżek/Biedrzeniec anyż
0810020Kminek czarny/Czarny kmin
0810030Seler
0810040Kolendra siewna
0810050Kmin rzymski
0810060Koper ogrodowy
0810070Koper włoski/Fenkuł włoski
0810080Kozieradka pospolita
0810090Gałka muszkatołowa
0810990Pozostałe (2)
0820000Przyprawy owocowe
0820010Ziele angielskie/pieprz angielski0,05 (*)
0820020Pieprz syczuański0,05 (*)
0820030Kminek zwyczajny0,05 (*)
0820040Kardamon malabarski0,1
0820050Jagody jałowca0,05 (*)
0820060Ziarna pieprzu (czarnego, zielonego i białego)0,1
0820070Wanilia0,05 (*)
0820080Tamarynd0,05 (*)
0820990Pozostałe (2)0,05 (*)
0830000Przyprawy korowe0,05 (*)
0830010Cynamon
0830990Pozostałe (2)
0840000Przyprawy korzeniowe lub kłączowe
0840010Lukrecja0,05 (*)
0840020Imbir lekarski (10)0,05 (*)
0840030Kurkuma0,05 (*)
0840040Chrzan pospolity (11)(+)
0840990Pozostałe (2)0,05 (*)
0850000Przyprawy pączkowe0,05 (*)
0850010Goździki
0850020Kapary
0850990Pozostałe (2)
0860000Przyprawy ze słupków kwiatowych0,05 (*)
0860010Szafran
0860990Pozostałe (2)
0870000Przyprawy z osnówki nasiona0,05 (*)
0870010Kwiat muszkatołowy
0870990Pozostałe (2)
0900000ROŚLINY CUKRODAJNE0,01 (*)
0900010Korzenie buraka cukrowego
0900020Trzcina cukrowa
0900030Cykoria podróżnik, korzenie
0900990Pozostałe (2)
1000000PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO - ZWIERZĘTA LĄDOWE
1010000Towary z
1011000a) świń
1011010Mięśnie0,5
1011020Tłuszcz0,3
1011030Wątroba1
1011040Nerka1
1011050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)1
1011990Pozostałe (2)0,02 (*)
1012000b) bydła
1012010Mięśnie0,5
1012020Tłuszcz0,3
1012030Wątroba1
1012040Nerka1
1012050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)1
1012990Pozostałe (2)0,02 (*)
1013000c) owiec
1013010Mięśnie0,5
1013020Tłuszcz0,3
1013030Wątroba1
1013040Nerka1
1013050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)1
1013990Pozostałe (2)0,02 (*)
1014000d) kóz
1014010Mięśnie0,5
1014020Tłuszcz0,3
1014030Wątroba1
1014040Nerka1
1014050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)1
1014990Pozostałe (2)0,02 (*)
1015000e) koniowatych
1015010Mięśnie0,5
1015020Tłuszcz0,3
1015030Wątroba1
1015040Nerka1
1015050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)1
1015990Pozostałe (2)0,02 (*)
1016000f) drobiu
1016010Mięśnie0,02 (*)
1016020Tłuszcz0,02 (*)
1016030Wątroba0,1 (*)
1016040Nerka0,1 (*)
1016050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)0,02 (*)
1016990Pozostałe (2)0,02 (*)
1017000g) pozostałych zwierząt lądowych utrzymywanych w warunkach fermowych
1017010Mięśnie0,5
1017020Tłuszcz0,3
1017030Wątroba1
1017040Nerka1
1017050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)1
1017990Pozostałe (2)0,02 (*)
1020000Mleko0,2
1020010Bydło
1020020Owce
1020030Kozy
1020040Konie
1020990Pozostałe (2)
1030000Jaja ptasie0,02 (*)
1030010Kury
1030020Kaczki
1030030Gęsi
1030040Przepiórki
1030990Pozostałe (2)
1040000Miód i pozostałe produkty pszczele (7)0,05 (*)
1050000Płazy i gady0,02 (*)
1060000Bezkręgowe zwierzęta lądowe0,02 (*)
1070000Dzikie kręgowe zwierzęta lądowe0,02 (*)
1100000PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO - RYBY, PRODUKTY RYBNE I POZOSTAŁE MORSKIE I SŁODKOWODNE PRODUKTY SPOŻYWCZE (8)
1200000PRODUKTY LUB CZĘŚCI PRODUKTÓW UŻYWANE WYŁĄCZNIE DO PRODUKCJI PASZ (8)
1300000PRZETWORZONE PRODUKTY SPOŻYWCZE (9)
(*) Granica oznaczalności

(a) Pełny wykaz produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, do których stosują się NDP, można znaleźć w załączniku I.

Acetamipryd (R)

(R) = Definicja pozostałości różni się dla następujących kombinacji pestycydu-numeru kodu:

Acetamipryd - kod 1000000 oprócz 1040000: suma acetamiprydu i N-desmetylo-acetamipridu (IM-2-1), wyrażona jako acetamipryd

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 24 stycznia 2021 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0251030 Endywia o liściach szerokich"

1 Dz.U. L 70 z 16.3.2005, s. 1.
2 Sprawozdania naukowe EFSA są dostępne na stronie internetowej: http://www.efsa.europa.eu:
3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylające dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG (Dz.U. L 309 z 24.11.2009, s. 1).
4 "Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance acetamiprid" (Wnioski z wzajemnej weryfikacji oceny ryzyka stwarzanego przez pestycydy, dotyczącej substancji czynnej acetamipryd). Dziennik EFSA 2016;14(11):4610.
5 Sprawozdanie z przeglądu dotyczącego substancji czynnej acetamipryd (SANTE/10502/2017 Rev. 4).
6 "Reasoned opinion on the focussed assessment of certain existing MRLs of concern for acetamiprid and modification of the existing MRLs for table olives, olives for oil production, barley and oats" (Uzasadniona opinia na temat ukierunkowanej oceny niektórych obecnych NDP acetamiprydu budzących obawy oraz zmiany obecnych NDP w odniesieniu do oliwek stołowych, oliwek do produkcji oliwy, jęczmienia i owsa zwyczajnego). Dziennik EFSA 2018;16(5):5262.