Dz.U.UE.C.2018.466.8

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 grudnia 2018 r.

DECYZJA PREZYDIUM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
z dnia 10 grudnia 2018 r.
zmieniająca przepisy wykonawcze do Statutu posła do Parlamentu Europejskiego

(2018/C 466/02)

(Dz.U.UE C z dnia 28 grudnia 2018 r.)

PREZYDIUM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 223 ust. 2,

uwzględniając Statut posła do Parlamentu Europejskiego 1 ,

uwzględniając art. 25 Regulaminu Parlamentu Europejskiego,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z art. 69 ust. 1 przepisów wykonawczych do Statutu posła do Parlamentu Europejskiego 2  Prezydium może dokonać corocznie waloryzacji kwoty dodatku z tytułu kosztów podróży, diety dziennej i dodatku z tytułu kosztów ogólnych do maksymalnej wysokości rocznej stopy inflacji w Unii Europejskiej, odnotowanej w październiku poprzedniego roku i opublikowanej przez Eurostat.

(2) Zgodnie z informacją podaną przez Eurostat dnia 16 listopada 2018 r. stopa inflacji w Unii Europejskiej w okresie od października 2017 r. do października 2018 r. wyniosła 2,2 %. Nowe kwoty wynikające z dostosowania niezbędnego w celu uwzględnienia stopy inflacji powinny mieć zastosowanie od dnia 1 stycznia 2019 r., w związku z czym należy odpowiednio zmienić przepisy wykonawcze.

(3) Zgodnie z art. 69 ust. 2 przepisów wykonawczych maksymalna wysokość kosztów pomocy parlamentarnej pokrywanych z tytułu korzystania z usług osobistych współpracowników, o których mowa w art. 33 ust. 4 przepisów wykonawczych, podlega w stosownych przypadkach rocznej waloryzacji w oparciu o dane zebrane zgodnie z art. 65 regulaminu pracowniczego urzędników Unii Europejskiej, ustanowionego na mocy rozporządzenia Rady (EWG, Euratom, EWWiS) nr 259/68 3 .

(4) W związku z tym Komisja ustaliła, że na rok 2018 współczynnik waloryzacji wynosi 1,7 %. Zgodnie z powyższym maksymalną miesięczną kwotę przeznaczoną na pokrycie kosztów pomocy parlamentarnej należy podwyższyć do 24 943 EUR ze skutkiem od dnia 1 lipca 2018 r.

(5) W związku z księgami rachunkowymi dodatkowego (dobrowolnego) funduszu emerytalnego należy podjąć szereg niezbędnych z ekonomicznego punktu widzenia środków, aby poprawić stabilność dodatkowego (dobrowolnego) funduszu emerytalnego, rozwiązać narastające problemy z płynnością oraz ograniczyć deficyt aktuarialny i negatywne skutki dla europejskiego podatnika.

(6) W tym celu, a także z myślą o poszanowaniu praw nabytych przez osoby otrzymujące już świadczenia emerytalne, warunki otrzymywania dodatkowego świadczenia emerytalnego przez osoby, które do dnia 1 stycznia 2019 r. nie spełnią wszystkich warunków niezbędnych do otrzymania świadczenia powinny zostać zmienione w następujący sposób: wiek emerytalny w przypadku beneficjentów dodatkowego (dobrowolnego) programu emerytalnego powinien być podwyższony z obecnych 63 do 65 lat a ponadto należy wprowadzić podatek w wysokości 5 % od wszystkich świadczeń emerytalnych, do których uprawnienia zostały nabyte po dniu 1 stycznia 2019 r. Środki te stanowią najmniej uciążliwe możliwe ograniczenia dla wszystkich zainteresowanych,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W przepisach wykonawczych wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 15 lit. c) otrzymuje brzmienie:

"c) w przypadku podróży samochodem maksymalnie za 1 000 km za podróż tam lub z powrotem: 0,53 EUR/km, powiększone w stosownych przypadkach o cenę przeprawy promem lub podobnym środkiem transportu.";

2) art. 20 ust. 1 lit. a) otrzymuje brzmienie:

"a) za część trasy od 0 do 50 km: 23,63 EUR;";

3) artykuł 22 otrzymuje brzmienie:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Maksymalna kwota rocznego zwrotu z tytułu kosztów podróży poniesionych w przypadkach przewidzianych w art. 10 ust. 1 lit b) wynosi 4 454 EUR;";

b) ust. 3 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

"3. Maksymalna kwota rocznego zwrotu z tytułu kosztów podróży rzeczywiście poniesionych w związku z podróżami przewodniczących komisji lub podkomisji w celu uczestniczenia w konferencjach lub wydarzeniach o wymiarze parlamentarnym, dotyczących tematu o charakterze europejskim, wchodzącego w zakres kompetencji komisji lub podkomisji, której przewodniczą, wynosi 4 454 EUR. Uczestnictwo wymaga uprzedniego zezwolenia przewodniczącego Parlamentu po sprawdzeniu dostępności środków w granicach wyżej wymienionej maksymalnej kwoty.";

4) art. 24 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Jeżeli działalność oficjalna ma miejsce na terytorium Unii, poseł pobiera zryczałtowaną kwotę w wysokości 320 EUR.";

5) art. 26 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Wysokość diety przysługująca w ciągu miesiąca z tytułu art. 25 wynosi 4 513 EUR.";

6) art. 33 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Maksymalna pokrywana kwota przysługująca w ciągu miesiąca z tytułu korzystania z usług wszystkich współpracowników wymienionych w art. 34 wynosi 24 943 EUR.";

7) artykuł 76 otrzymuje brzmienie:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Dodatkowe świadczenia emerytalne dla byłych posłów lub innych beneficjentów, które zgodnie z art. 1, 3 i 4 załącznika VII do Przepisów dotyczących zwrotu kosztów oraz diet posłów do Parlamentu Europejskiego staną się należne przed dniem 1 stycznia 2019 r., w dalszym ciągu będą wypłacane zgodnie z tym załącznikiem obowiązującym do dnia 31 grudnia 2018 r.";

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Uzupełniające świadczenia emerytalne, które w dniu 1 stycznia 2019 r. nie stały się jeszcze należne, ustala i wypłaca się na podstawie art. 1 i 2 załącznika VII do Przepisów dotyczących zwrotu kosztów oraz diet posłów do Parlamentu Europejskiego z zastrzeżeniem następujących warunków i odstępstw:

a) świadczenia emerytalne wypłaca się od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po dniu, w którym poseł osiągnął wiek 65 lat;

b) od świadczenia emerytalnego odprowadza się specjalny podatek w wysokości 5 % kwoty nominalnej świadczenia emerytalnego. Podatek jest wpłacany bezpośrednio na rzecz dodatkowego (dobrowolnego) funduszu emerytalnego.";

c) dodaje się nowy ustęp 2a w brzmieniu:

"2a. Dodatkowe (dobrowolne) świadczenia emerytalne na rzecz innych beneficjentów zgodnie z art. 3 i 4 załącznika VII do Przepisów dotyczących zwrotu kosztów oraz diet posłów do Parlamentu Europejskiego, które w dniu 1 stycznia 2019 r. nie stały się jeszcze należne, podlegają specjalnemu podatkowi w wysokości 5 % kwoty nominalnej świadczenia emerytalnego. Podatek ten jest wpłacany bezpośrednio na rzecz dodatkowego (dobrowolnego) funduszu emerytalnego.".

Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 stycznia 2019 r., z wyjątkiem art. 1 ust. 6, który ma zastosowanie od dnia 1 lipca 2018 r.

1 Decyzja Parlamentu Europejskiego 2005/684/WE, Euratom z dnia 28 września 2005 r. w sprawie przyjęcia Statutu posła do Parlamentu Europejskiego (Dz.U. L 262 z 7.10.2005, s. 1).
2 Decyzja Prezydium Parlamentu Europejskiego z dnia 19 maja i 9 lipca 2008 r. dotycząca przepisów wykonawczych do Statutu posła do Parlamentu Europejskiego (Dz.U. C 159 z 13.7.2009, s. 1).
3 Dz.U. L 56 z 4.3.1968, s. 1.