Zmiana aktu przyjmującego zasady dotyczące poufności informacji Europolu.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2003.152.1

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 czerwca 2003 r.

AKT RADY
z dnia 5 czerwca 2003 r.
zmieniający akt Rady z dnia 3 listopada 1998 r. przyjmujący zasady dotyczące poufności informacji Europolu

(2003/C 152/01)

(Dz.U.UE C z dnia 28 czerwca 2003 r.)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Konwencję w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencja o Europolu)(1), w szczególności jej art. 31 ust. 1,

uwzględniając inicjatywę Królestwa Danii(2),

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego(3),

uwzględniając projekt opracowany przez Zarząd Europolu,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Poziomy klasyfikacji, które mają być stosowane przez Europol, powinny zostać przyporządkowane, w odniesieniu do stosowanych środków bezpieczeństwa, w taki sposób, aby odpowiadały one w najwyższym możliwym stopniu poziomom obecnie stosowanym przez instytucje Unii Europejskiej oraz istniejącym międzynarodowym standardom.

(2) Zadaniem Rady, stanowiącej jednomyślnie, jest przyjęcie właściwych zasad dotyczących poufności informacji, które są otrzymywane przez Europol lub wymieniane z Europolem na podstawie Konwencji o Europolu,

PRZYJMUJE NINIEJSZY AKT:

Artykuł  1

W akcie Rady z dnia 3 listopada 1998 r. przyjmującym zasady dotyczące poufności informacji Europolu(4) wprowadza się następujące zmiany:

1) artykuł 1 lit. g) otrzymuje brzmienie:

"g) »poziom klasyfikacji« oznacza oznakowanie bezpieczeństwa, przypisanego dokumentowi, przetwarzanemu przez Europol lub za pośrednictwem Europolu, określonego w art. 8;"

2) artykuł 8 ust. 1 zdanie ostatnie otrzymuje brzmienie:

"Informacje, które obejmuje podstawowy poziom ochrony i którym nie został przypisany poziom bezpieczeństwa, zostają oznaczone jako »Europol Niezaklasyfikowane do publicznego upowszechniania«;"

3) artykuł 8 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Poziomy klasyfikacji Europolu otrzymują następujące nazwy:

»Europol Restricted« (Europol Zastrzeżone): Klasyfikacja ta stosowana jest do informacji i materiałów, których nieautoryzowane ujawnienie mogłoby być niekorzystne dla interesów Europolu lub jednego lub kilku Państw Członkowskich.

»Europol Confidential« (Europol Poufne): Klasyfikacja ta stosowana jest do informacji i materiałów, których nieautoryzowane ujawnienie mogłoby zaszkodzić podstawowym interesom Europolu lub jednego lub kilku Państw Członkowskich.

»Europol Secret« (Europol Tajne): Klasyfikacja ta stosowana jest do informacji i materiałów, których nieautoryzowane ujawnienie mogłoby poważnie zaszkodzić podstawowym interesom Europolu lub jednego lub kilku Państw Członkowskich.

»Europol Top Secret« (Europol Ściśle Tajne): Klasyfikacja ta stosowana jest do informacji i materiałów, których nieautoryzowane ujawnienie mogłoby spowodować szczególnie poważne naruszenie podstawowych interesów Europolu lub jednego lub kilku Państw Członkowskich.

Każdy poziom klasyfikacji Europolu ma odniesienie do szczególnego pakietu bezpieczeństwa, który zostanie zastosowany w ramach organizacji Europolu. Pakiety bezpieczeństwa zapewniają różne poziomy ochrony, w zależności od zawartości danej informacji, oraz uwzględniając szkodliwe skutki, jakie mogą wystąpić w sytuacji nieautoryzowanego dostępu, rozpowszechniania lub wykorzystania tych informacji w odniesieniu do interesów Państw Członkowskich lub Europolu.

W sytuacji zbierania informacji ochronnie oznakowanej na różnych poziomach poziom klasyfikacji, który należy zastosować, będzie co najmniej tak wysoki, jak poziom mający zastosowanie dla tych informacji, które są chronione na najwyższym poziomie. We wszystkich przypadkach grupie informacji można nadać wyższy poziom ochrony, niż nadaje się każdej z jej części.

Wykonywane tłumaczenia dokumentów oznakowanych w celu ochrony podlegają takiej samej ochronie, jak oryginały tłumaczonych dokumentów;"

4) artykuł 8 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Pakiety bezpieczeństwa składają się z różnych środków o charakterze technicznym, organizacyjnym i administracyjnym, jak ustanowiono w podręczniku bezpieczeństwa";

5) artykuł 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Przy wyborze poziomu klasyfikacji Państwa Członkowskie biorą pod uwagę klasyfikację informacji na podstawie ich krajowych przepisów, potrzebę elastyczności operacyjnej, wymaganej dla właściwego funkcjonowania Europolu oraz wymóg, że klasyfikacja informacji dotyczącej stosowania prawa powinna stanowić wyjątek oraz, że, jeżeli taka informacja musi ulec klasyfikacji, należy przypisać jej najniższy możliwy poziom ochrony";

6) w artykule 11 ust. 3 wyrazy "poziom 1 i 2" zastępuje się wyrazami "poziom Europol Restricted i poziom Europol Confidential";

7) w całym tekście wyrazy "poziom bezpieczeństwa" lub "poziomy bezpieczeństwa" zastępuje się wyrazami "poziom klasyfikacji" lub "poziomy klasyfikacji" odpowiednio.

Artykuł  2

Niniejszy akt wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2003 r.

Artykuł  3

Niniejszy akt zostaje opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 5 czerwca 2003 r.

W imieniu Rady
M. CHRISOCHOÏDIS
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. C 316 z 27.11.1995, str. 2. Konwencja ostatnio zmieniona protokołem z dnia 28 listopada 2002 r. (Dz.U. C 312 z 16.12.2002, str. 2).

(2) Dz.U. C 286 z 22.11.2002, str. 19.

(3) Opinia z dnia 9 kwietnia 2003 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(4) Dz.U. C 26 z 30.1.1999, str. 10.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.