Zgłoszenie zamiaru koncentracji Sprawa: M.9996 - Trenitalia/Netinera Deutschland Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.380.10

Akt nienormatywny
Wersja od: 11 listopada 2020 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
Sprawa: M.9996 - Trenitalia/Netinera Deutschland
Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2020/C 380/09)

(Dz.U.UE C z dnia 11 listopada 2020 r.)

1.
W dniu 3 listopada 2020 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

Trenitalia S.p.A. ("Trenitalia", Włochy), należące do Grupy Ferrovie dello Stato Italiane (Włochy),
Netinera Deutschland GmbH ("Netinera", Niemcy), obecnie kontrolowane wspólnie przez przedsiębiorstwa Trenitalia i Cube Transport Sarl (Luksemburg).

Przedsiębiorstwo Trenitalia przejmuje, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wyłączną kontrolę nad całym przedsiębiorstwem Netinera.

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów/akcji.

2.
Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
w przypadku przedsiębiorstwa Trenitalia: kolejowy przewóz pasażerski i powiązane usługi we Włoszech i w innych państwach europejskich, głównie we Francji, w Zjednoczonym Królestwie i Grecji. Trenitalia jest całkowicie kontrolowane przez przedsiębiorstwo Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., w którym całościowy udział należy do Ministerstwa Gospodarki i Finansów we Włoszech;
w przypadku przedsiębiorstwa Netinera: usługi w zakresie kolejowych i autobusowych przewozów pasażerskich na poziomie regionalnym, głównie w Niemczech (i na mniejszą skalę w Republice Czeskiej) na podstawie zamówień publicznych na usługi przyznawanych przede wszystkim przez organy odpowiedzialne za transport publiczny w Niemczech. Obecnie przedsiębiorstwo jest kontrolowane wspólnie przez przedsiębiorstwa Trenitalia i Cube Transport Sarl, fundusz inwestycyjny zarejestrowany w Luksemburgu specjalizujący się w usługach w zakresie infrastruktury i usługach publicznych.
3.
Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

Należy zauważyć, iż zgodnie z obwieszczeniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury stosowanej do niektórych koncentracji na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 2  sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym obwieszczeniu.

4.
Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.9996 - Trenitalia/Netinera Deutschland

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

Adres pocztowy:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIE

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").
2 Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.