Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9976 - Silver Lake Partners/Engie/Hall Des Lumieres JV) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.365.10

Akt nienormatywny
Wersja od: 29 października 2020 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.9976 - Silver Lake Partners/Engie/Hall Des Lumieres JV)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2020/C 365/09)

(Dz.U.UE C z dnia 29 października 2020 r.)

1.
W dniu 23 października 2020 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

Endeavor Operating Company, LLC ("Endeavor", Stany Zjednoczone), ostatecznie kontrolowane przez Silver Lake Partners ("Silver Lake", Stany Zjednoczone),
Culturespaces USA, Inc (Stany Zjednoczone), ostatecznie kontrolowane przez ENGIE SA ("ENGIE", Francja),
nowo utworzona spółka będącą wspólnym przedsiębiorcą ("JV", Stany Zjednoczone).

Przedsiębiorstwa Endeavor i Culturespaces przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) oraz art. 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem JV.

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów w nowo utworzonej spółce będącej wspólnym przedsiębiorcą.

2.
Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
w przypadku przedsiębiorstwa Endeavor: reprezentacja, promowanie i rekomendowanie artystów, strategia, aktywizacja i licencjonowanie marki, produkcja i dystrybucja mediów oraz zarządzanie wydarzeniami;
w przypadku przedsiębiorstwa Culturespaces: zarządzanie instytucjami kulturalnymi, w tym ośrodkami muzealnymi i artystycznymi, zabytkami historycznymi, ogrodami oraz centrami kolekcjonerskimi i centrami sztuki cyfrowej;
w przypadku przedsiębiorstwa JV: JV stworzy centrum sztuki cyfrowej w Nowym Jorku i będzie nim zarządzać. Działalność JV obejmie głównie prezentowanie cyfrowych wystaw immersyjnych opartych na sztuce wizualnej lub muzyce. Działalność drugorzędna JV obejmie udostępnianie obiektów do organizacji prywatnych wydarzeń wieczornych, cyfrowych doświadczeń opartych na filmie i muzyce, cyfrowych wystaw tematycznych oraz sprzedaży powiązanych produktów, przekąsek i napojów.
3.
Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 2  sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.

4.
Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.9976 - Silver Lake Partners/Engie/Hall Des Lumieres JV

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

Adres pocztowy:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIE

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").
2 Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.