Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.171.9

| Akt nienormatywny
Wersja od: 19 maja 2020 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.9844 - Societe Generale/Mitsubishi/JV)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2020/C 171/05)

(Dz.U.UE C z dnia 19 maja 2020 r.)

1. W dniu 11 maja 2020 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

ALD S.A. ("ALD", Francja), kontrolowane przez Societe Generale (Francja),
Mitsubishi UFJ Lease & Finance Company Limited ("Mitsubishi", Japonia).

ALD i Mitsubishi przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) i art. 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad wspólnym przedsiębiorcą.

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów w nowo utworzonej spółce będącej wspólnym przedsiębiorcą.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
w przypadku ALD: świadczenie usług pełnego leasingu pojazdów i zarządzania flotą dla dużych, małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób prywatnych w 43 krajach. ALD jest kontrolowane przez Societe Generale, grupę usług finansowych prowadzącą działalność we Francji i na całym świecie,
w przypadku Mitsubishi: działalność zapewniająca w Japonii i w skali światowej szeroką gamę usług finansowych, w tym leasing finansowy, leasing operacyjny w oparciu o wartość aktywów, leasing pojazdów, leasing nieruchomości itp. Obejmuje ona również działalność ubezpieczeniową, usługi wynajmu, handlu używanym sprzętem i inne usługi,
w przypadku wspólnego przedsiębiorcy: świadczenie usług pełnego leasingu operacyjnego pojazdów różnych marek i działalność związana z zarządzaniem flotą, wraz z powiązanymi produktami z zakresu mobilności w Malezji.
3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 2  sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.

4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.9844 - Societe Generale/Mitsubishi/JV

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

Email: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

Adres pocztowy:

European Commission Directorate-General for Competition Merger Registry 1049 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIE

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").
2 Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.