Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.176.7

| Akt nienormatywny
Wersja od: 26 maja 2020 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.9836 - Bunker Holding/OceanConnect Marine)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2020/C 176/06)

(Dz.U.UE C z dnia 26 maja 2020 r.)

1. W dniu 13 maja 2020 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

Bunker Holding A/S, ("Bunker Holding", Dania), część A/S United Shipping & Trading Company, której ostatecznym właścicielem jest obywatel Danii, Torben Østergaard-Nielsen,
OceanConnect Marine HK Ltd, OceanConnect Marine DMCC, OceanConnect Marine GmbH i OceanConnect Marine Services LLC ("przedsiębiorstwa docelowe") oraz aktywa związane z działalnością OceanConnect Marine w Korei, Singapurze, Grecji, Zjednoczonym Królestwie i Stanach Zjednoczonych (łącznie "OCM", Singapur), kontrolowane przez Glencore plc. ("Glencore").

Bunker Holding (za pośrednictwem jednostek zależnych) przejmuje, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wyłączną kontrolę nad całym przedsiębiorstwem OCM.

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów/akcji oraz aktywów.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
w przypadku Bunker Holding: zakup, sprzedaż i dostawa paliw żeglugowych, żeglugowego oleju napędowego oraz oleju smarowego, jak również zarządzanie ryzykiem i usługi powiązane,
w przypadku OCM: handel paliwami żeglugowymi i pośrednictwo w nim oraz prowadzenie internetowej platformy zakupu paliw bunkrowych AuctionConnect.
3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 2  sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.

4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie 10 dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.9836 - Bunker Holding/OceanConnect Marine

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks:+32 22964301

Adres pocztowy:

European Commission Directorate-General for Competition Merger Registry 1049 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").
2 Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.